chng VI

 

NHNG ngܩi ang ng ng !

 

cm chn v nh lc hܧng Qun lc Vit Nam Cng Ha, pha Bc Vit m nhng cuc tn cng theo li dng ng kch Ty. Ngy 22 thng ging, mt cnh st trܪng p phi mt tri mn gn n Nguynvn Qu thuc vng ngoi Si Gn. Cuc mu st ny lm b thng 4 ngܩi cnh st.

y l ln u tin t nm 1972, khng kh chin tranh trn v ti SiGn. Phi chng Vit Cng li chun b ph ri ngy Tt na? Tt Vit Nam nm nay bt u t ngy 11 thng 2 dng lch.

ng Hong c Nh, ngܩi em b con vi ng Thiu c v lo u. Bn thng nay ng khng cn l Tng trܪng Thng Tin na. ngh cui cng ca ng trong t cch va l tng Trܪng va l c vn ring ca ng Thiu l nn lin lc thng vi CPLTCHMN. Mc du ng cng khai tuyn b ("4 Khng") nhng ng Thiu cng thy kin ny hay hay. Nhng ngܩi M s ngh th no v vn NJ ny ? Nm 1963 h loi b ng Dim bi v nhng ngܩi em ca ng ny mun ni chuyn trc tip vi H Ni . y l mt bi hc lun lun m nh ng Thiu.

Nhiu ngܩi ch trch ng Nh l nging v cnh t. Nhng ng ny ngh mnh l ngܩi thc t hn : " l vn NJ "sng cn ca Min Nam chng ta". ng khng tin rng ci g tt cho Hoa K nht thit s tt cho Vit Nam.

ng i s Graham Martin i hi v loi ܮc ng Nh ra khi nhim s ca ng ta nm ngay tng lu ba trong Dinh c Lp. Ngܩi ta gn cho ng Nh mt bit danh l "mt cu nh chng M" (nguyn tc: "anti americain kid") mc du ng ba mi ba tui u ri, v ng khng bao gi rt li li ni ca ng. Tng Thng Thiu ngh rng mnh c phn no sai khi nhܮng b vi i s Hoa K . ng cho ng Nh ri khi B Thng Tin nhng vn cn tn nhim ngܩi em ca mnh. ng Nh c thuyt phc Tng Thng:

- " Phi xc Chnh Ph ca ng Khim mnh ln, ng Th Tܧng ca Anh thiu hot bt. CSVN tn cng Phܧc Long l Nj thm d h thng phng th ca chng ta. H mun xem phn ng ca ngܩi M, v Hoa K khng nhc nhch !"

ng Thiu khng tin cht no v chuyn . ng Nh ni vi ng Thiu nh mt ngܩi em ni vi " ng anh c". Lc ng Thiu ch mi c mt a con gi, ng xem Nh nh mt ngܩi con trai hn l mt ngܩi em. Khi ng Thiu l ch huy trܪng trܩng V B Quc Gia lat, ng Nh cn l hc sinh ni tr trܩng Trung hc , nn thܩng ljn chi vi gia nh ng Anh mnh. ng Nh thng tho c ting Php v ting Anh. Sau ng qua hc bn nm trܩng i hc Oklahoma trܧc khi vo i hc Pittsburgh, v tt nghip vi bng k s. Cng ging nh ng Kissinger v ngܩi dn M thuc vng Trung Ty Hoa K, ng Nh khng c lng tin i vi nhng ngܩi M vng b bin pha ng. C rt t ngܩi Vit Nam hiu ngܩi M bng ng Nh. ng Nh cng gii by cho "ng anh c" ca mnh t nht 90% nhng suy t ca mnh. i vi mt Tng Thng, nh vy cng qu nhiu ri. i vi ngܩi M, ng Nh khng c mt t ty mc cm no m tri li ng c mt thc t tn. V ng cng khng gi s tn knh i vi ngܩi gi hay cc nin trܪng theo truyn thng ca ngܩi Vit Nam. ng ta c mi th Nj quyn r ngܩi ta v cng c mi th Nj lm pht mi ngܩi, ty theo. So vi ngܩi Vit Nam bnh thܩng th ng Nh c hi to con vi 1 thܧc 65 b cao. Vi cch n mc thanh lch v ng mt, vi s thng minh v kin thc nhanh nhn, ng Nh b tc v ln lܮt gy kh chu cho cc nhn vin ngoi giao Hoa K. ng cng khuyn ng Thiu nn thay ngܩi tham mu trܪng ca mnh i. Lc ng Martin ljn SiGn, mt nhn vin ngoi giao c ni vi ng Nh: - " ng c mun ti gii thiu ng vi ng i s khng ? " ng Nh thng thng nhn mnh: - "Khng . Ti l mt B trܪng, ng i s phi t gii thiu vi ti mi phi ch !" ng Martin khng bao gi tha th cho ng Nh v tnh yu nܧc bng bt v qu t tin v nghi thc x giao ca ng ny. ng Kissinger v ng Martin NJu cho l v cn qu tr tui nn ng Nh cha c kinh nghim. V ng Nh khng ljn LJi dng nh hܪng ca ng trong vn NJ lm dng quyn hnh . Li sng ca ng cng khc l hn ngܩi ta na. ng li xe Mustang, Mercedes, v trong phng khch ca ng, ng xy mt ng khi cho l sܪi t bng ci, nh ca ngܩi M vy, d nhin y l l sܪi Ƕc nht SiGn. ng Nh c mt h thng tin tc khp th gii. Trܧc khi Hip nh Paris ܮc k, ng ta c nhiu ng chm d di vi ng Kissinger. ng ta thc gic ng Thiu :

- " Tng Thng Ford b tri tay trong lnh vc ti chnh. Ngܩi M ch ni cho Anh nhng g m h mun Anh nghe thi. Ti ni tht vi Anh l chng ta khng th tin vo ng "Anh Ln" Hoa K ܮc ".

ng Thiu th ra v ni:

- " Ch ni hi qu. Ch nghim khc qu ! ng Martin bnh vc v ng h chng ta."

 

T khi ti SiGn ng Martin bo m l s c vin tr Hoa K cho Tng Thng Thiu, mt s tin tܪng m ng Thiu ang cn . i s M cho lnh nghim nht cho cc ban ngnh trc thuc phi ph tan mi m mu nhm lm lung lay hay lt ǰ ng Thiu. Mi mt hnh Ƕng i lp hay chng i ng Thiu NJu phi ܮc xem l mt mm mng ca m mu . Mnh lnh cn i xa hn : cc nhn vin ngoi giao Hoa K phi bt tip xc vi cnh i lp khng cng sn Min Nam Vit Nam , nht l vi "lc lܮng th ba" m lnh t ca h l tܧng Dng vn Minh m ngܩi ta thܩng gi l ng "Minh Dng" (nguyn tc: "Grand Minh" ), (ngܩi M thܩng gi l "Big Minh"). i vi ngܩi M, lc lܮng th ba ny c nhiu im yu. Mt s c nhn hay phe nhm khng ng k ti Th SiGn v mt vi tnh no , ܮc coi l i din cho lc lܮng ny m qua h Nj tm kim ܮc mt gii php chnh tr no , tht l mt iu qu v ch.

Ngy 24 thng ging 9 ngܩi M gm 6 nam 3 n, biu tnh trܧc Ta i S Hoa K . H mang mt biu ng bng vi : "ngܩi M mun c ha bnh Vit Nam . Hoa K phi chm dt chin tranh" . Khch qua ܩng t m nhn vo nhm ngܩi ny vi mt v ch diu. Bo ch ܮc gi ljn. H quay cnh ny v phng vn nhng ngܩi tham gia. V nh vy l cc i NBC, AP, UPI, v bo ch Hoa K bo tr cho hnh Ƕng ny. Nhng ngܩi biu tnh i "ha bnh" ny, nhng ngܩi m i s Martin ght nht, vo SiGn vi giy php nhp cnh du lch ch c gi tr trong mt tun l. H pht mt s truyn n. Mt nhip nh vin ngoi quc bit chuyn cܩi v ni ma mai:

-" Cc tay ny c dm gan ra tn H Ni Nj lm tr biu tnh nh vy khng?

Cnh st ljn yu cu h gii tn. H t chi. Cnh st trܪng khng mun bt h mt cch cng khai, nht l khng mun s bt b ny ܮc truyn hnh M quay phim. V sau, ngܩi ta ljn khch sn mi h mt cch rt c l Ƕ, v h tng h ra tn phi trܩng, a ln phi c v Bangkok lc 21 gi 30.

ng Martin mng lm. Chnh t chc ca Fred Bransman, ngܩi H Ni vi b k gi FritzGerald cch y my ngy, i th mi chi ph cho chuyn du lch ca nhng tay biu tnh ni trn. Nhng ngܩi "i ha bnh" ny tht bi trong vic gp g v phi hp vi nhng thnh vin ca lc lܮng th ba cng cc pht t SiGn Nj t chc mt cuc biu tnh khc trܧc Ta i S Hoa K . ng Martin tin rng y l mt s c nhm gy ra nhng s x xt m nu ܮc quay thnh phim v ph bin Hoa K th bn "i ha bnh" s chng minh rng ch Ƕ n p ca SiGn khng ng ܮc nhn vin tr kinh t v qun s. ng Martin rt va , D sao th nhng ngܩi biu tnh ny cng l cng dn Hoa K , h ܮc i x mt cch ng hong v b trc xut mt cch qu p.

 

C nhng tm hn cao thܮng, c nhng k trung gian, tht c gi c, c nhng con ri... lc nhc, hܧng v Hoa Thnh n, ai cng xc nhn l mnh c mt gii php chnh tr cho Vit Nam.

Ngy 27 thng ging, trong cn phng s 6209 ca B Ngoi Giao Hoa K, ng Robert Miller tip ng Trn vn Hu. ng Miller l cnh tay phi ca ng Kissinger, l ph t Tng trܪng ǥc trch v ng Nam v Thi bnh Dng S V. ng Trn vn Hu l cu Th Tܧng Min Nam Vit Nam. Hai mi nm trܧc ng tng thng ngh v nn Ƕc lp ca Vit Nam ti thnh ph Pau (Php). Ging nh tt c cc cu Th Tܧng thi Php, ng no cng tin rng mnh c c th lnh o t nܧc trong tng lai. ng Hu ܮc ng Donald Heath i s Hoa K Vit Nam t 1950 ljn 1954 gii thiu. Tuy nhin s gii thiu ny khng ܮc nng k lm Nj ܮc ch thn ng Kissinger tip kin. ng Hu tm mi cch vn Ƕng trong thi gian ng khch sn Hilton New York: ng xc quyt rng ng l ngܩi c th ng ra thng ngh gia hai nܧc Vit Nam quc gia v cng sn. ng vin dn rng ng c s chp thun ca ng Thiu trong vic "dng tn ca c nhn mnh Nj ng ra thng thuyt, ch khng phi dܧi danh ngha ca mt nhn vin ca Tng Thng Thiu, v H Ni "khng a" ng Tng Thng ny". ng Hu cn oan chc rng H Ni khuyn khch ng v lc no ng cng tn ng cho mt vin tr kinh t cho Min Bc Vit Nam .

L mt ngܩi giu c, v chng cng, ng chng i lc lܮng th ba, m theo ng ch l mt loi t chc chnh tr c tr chi khng minh bch vi Mt Trn Gii Phng Min Nam. ng gii thch vi ng Miller rng ng Thiu chc chn s khng bao gi t nhim Nj trao quyn li cho mt tܧng no khc, d l ng Khim hay ng Minh Dng (nguyn tc : Grand Minh). Tri li ng Thiu s ra i nu qua thng thuyt ng Hu t ܮc mt nn ha bnh c th chp nhn ܮc . Lc by gi ng Thiu s vui v m lui ra khi chnh trܩng, vui v v vn cn Nj li sau lng mnh hnh nh ca ngܩi anh hng tng chin thng Bc Vit nm 1972 , ng Hu nhn mnh: - " L mt tܧng lnh Min Nam nh bi ܮc ngܩi anh hng Min Bc V nguyn Gip nm 1972, ng Thiu s gi ܮc tn tui ca mnh trong Lch S". Trܧc khi kt thc bui tip xc, ng Hu gii thiu vi ng Miller hai ngܩi cng s vin: L quc Ty, cu i t Qun Lc Vit Nam Cng Ha v Mai vn Hnh, cu phi cng Qun i Php, ngܩi c hai quc tch Php v Vit Nam.

ng Miller tm tt quan im ca Hoa K vi ng Hu :

- " Chng ti lun lun nhm vo s thi hnh Hip nh Paris, ch trng rng hai Bn Vit Nam phi cng nhau bn bc v tng lai ca Min Nam Vit Nam. Chng ti lun lun t ha l phi tip tc gip ǫ Vit Nam Cng Ha v phng din vt cht cho ljn khi no quc gia ny thy cn cn thit Nj chng ǫ p lc qun s ca pha Bc Vit."

Sau ng Miller tho mt bn tܩng trnh v vic ny cho ng Kissinger :

- "Ch yu, ng Hu ngh rng Min Bc cng nhn l h khng th chim ܮc Min Nam bng v lc. V h mong kt thc bng mt gii php chnh tr . ng Hu ni ng ta c tt c l l Nj tin rng Tng Thng Thiu s sn sng t nhim Nj nhܩng quyn li cho mt ngܩi no c th thit lp mt nn ha bnh tht s Vit Nam ."

 

Lin Hip Quc cng l mt trong s nhng trung gian c mu mt. i din Hoa K ti Lin Hip Quc phn khng, sau khi Bc Vit chim Phܧc Long. Qua vn th tr li ng Tng th k Kurt Waldheim rt ly lm tic v chua cht ghi nhn rng vi t cch Tng th k Lin Hip Quc, ng khng c mt nhim v g trong vic son tho v k kt Hip nh Paris. ng Waldheim tic rng nhng s mt mt v nhn mng l do s leo thang chin tranh Vit Nam . ng khng th lm g hn ܮc, ngoi vic chuyn nhng s kinh s v lo u ca ng ljn Chnh Ph Vit Nam Dn Ch Cng Ha H Ni. V khng qun nhc li s knh mn i vi i din Hoa K (theo thng l) !

i vi Vit Nam, dܧi tro ng Waldheim, Lin Hip Quc hon ton ng ngoi cuc, trong mt s bt lc ng gh s. qu "tc tu" nh De Gaulle tng ni . (nguyn tc: "machin")

Nh vy th Waldheim c hu g i vi tr chi ca H Ni ?


Chng VI (tip theo)
Tr v: trang Mc Lc
1