chng IV

ngn la u tranh ca H Ni

Khi b k gi M Frances FitzGerald ving thm H Ni th b xp ng Thiu thuc cnh "cc hu" ca cu vng chnh tr Vit Nam. L mt gio s i hc v nh bo, b pht hnh 3 nm trܧc quyn " Ngn La Trn H Nܧc" , mt quyn sch rt th v v ngܩi Vit Nam v ngܩi Hoa K Vit Nam. Quyn sch thnh cng v ܮc xp vo danh sch cc ti liu bt buc tt c cc nh ngoi giao v gii qun nhn Hoa K phi džc qua . Hin vn cn mt vi quyn Ta i s M ti SiGn , trrong th vin ca Phng Thng Tin, v trong phng Ty Vin Qun Lc Hoa K vi mt vi tc phm ca Bernard Fall, ca Sir Robert Thompson, ca Mao, ca Gip v.v... B khng cho cng sn Vit Nam l thin thn tin b, nhng ch trch thi Ƕ, phng tin v mc ch ca ngܩi M Vit Nam v phn tch cc xung Ƕt mu thun cao Ƕ ca cc nn vn ha ng Ty. i vi b, cng sn Vit Nam cng rn tht nhng m chnh thng, mc h ! H t tham nhng hn ngܩi Min Nam, b c ngh ca mt ngܩi t do v cp tin. B bit r s lin h gia H Ni v CPLTCHMN nhng b cho l ci CPLTCHMN ny cng c phn no Ƕc lp t ch.. Rt t nhin, b vit ln mt cch v thc ljn Ƕc c: " Ngn la cch mng d mng mnh nhng sc thanh lc x hi tham nhng Min Nam Vit Nam cng nh s v trt t ca chin tranh ca ngܩi M."

ng Mai vn B, mt cng chc cao cp B ngoi giao H Ni , cu i s Bc Vit Paris, ca tng quyn "Ngn La Trn H Nܧc " khi duyt qua cc phong tro v d lun Hoa K. B tr thc trܪng gi tt bng Hoa K ny kt lun rng: " Nu Vit Nam phi ܮc Ƕc lp, th nܧc Vit Nam phi c mt Chnh Ph thng nht . By gi mun c ha bnh phi cn lm cch mng." B FitzGerald chc phc cho s thng nht bng cch mng." !

ng Mai vn B ngh rng quan im ca b FitzGerald ng ǡn, cn thit v trong sng. Rt xng ng ܮc cp chiu khn. Sau mt thi gian di ch Ǯi, b nhn ܮc chiu khn. B ving H Ni vo u thng ging vi mt phi on trong c Fred Bransman, ng ch s ca t chc "Ti nguyn ng Dng", mt t chc "v ha bnh" m ng i s Graham Martin rt ght.

H Ni, ngܩi ta cho khch ngoi quc khch sn Thng Nht. Khch sn ny ging nh khch sn Continental SiGn, hai khch sn ny trܧc kia cng mt ch. Cng nhng phng rng ri, p nhng c k, cng nhng chic qut my chy chm chm. Nhng y khng c sn thܮng nh Continental, in nܧc hi trc trc, vi tri giܩng th v vu, v nhn vin ca s an ninh c tng trt. H gim st cc s di chuyn v th t ca khch . Khch ܮc cho n y lm nhng thy ngay l thiu c ph, b v tht. Khch ngoi quc lun lun ܮc ch trng, coi nh c ǥc n, khng bao gi thiu thuc ht. Mt h thng tuyt ho, nhng khch coi nh b giam lng: mi phi on lun lun lc no cng c ngܩi bn cnh, mt ti x, mt nhn vin t chc, thܩng l cng an, v mt thng dch vin, trong trܩng hp cho phi on M ln ny l ng Long.

B FriztGerald thy H Ni "khng hp dn lm" nng bc v khng sng sa na.

Mt tin ph x th Bc Vit th nt n, h va ri v tng mnh vn, nhng ngܩi ci xe p khng tin tܪng vo lut giao thng. H ch t tin vo ti ngh ca mnh nh nhng ngܩi ci xe p Min Nam. Trung tm thnh ph gi nua ca ngܩi Php thu no gi y nom cng cn c v sch .

Dn chng th Bc Vit khng lc nhc nh SiGn. H chen chc nhau i mt cch v trt t. C t xe c v lnh trng trn cc con ܩng chnh, Xe p th v s k, ngܩi th i xe Phnix ca Lin X, ngܩi th xe MIR ca Trung Cng, nhng ngܩi ta thch xe Peugeot hn. Vo sng sm hay bui chiu th c nhiu qun xa hn. y l gi on kt ca tt c cc nܧc dn ch nhn dn: xe cam nhng, xe nܧc, xe cn trc, xe jeep v xe ch huy Lin x, xe Molotova, Zis, Zil, Aurochs v i... Nhng ngܩi ta cng thy ܮc xe Gia Phong ca Trung Quc, vi ca p di v trn, cc xe Star 20, 25, 27 ca Ba Lan v nhng xe Praga v Tatra ca Tip Khc, xe Ipha ca ng c, hay Hirondelle ca Bc Hn. Ri ngܩi ta cng thy nhng chuyn xe in c k mu džt chui hay mu xanh g ch y ngܩi chy ngܮc chiu vi cc xe tru.

Trong nhng khu cng th ca th c, v c khu gia c bnh dn NJu c nhng hm np c nhn, nhng h trn bng xi mng, su chng 2 thܧc tt c NJu ngp nܧc bn. chng ngܩi ta khng cn s cc oanh tc c Hoa K tr li na hay sao ? ni khc th ngܩi ta lm sch cc h np bom ny ri .C l ngܩi ta s Hoa K li ti leo thang oanh tc.

Nu khng c ch Ƕ phn phi lng thc thc phm, khng thy nhng b Ƕi c v trang, nhng khu pho phng khng , nhng ha tin SAM l thin,, nhng mu chuyn v chin s... th y ngܩi ta qun mt chin tranh ri. Ngܩi M khng bao gi oanh tc trung tm th H Ni, mt vi qu bom ri lc vo thi, gy t thng mt nh ngoi giao Php hay mt trung s ca y Ban Quc T (CIC). Trung tm H Ni vn ܮc bo v. Chin tranh ch bt u ngoi ging nh SiGn .

Bn b h, mt s bn tr ang ung bia ngoi sn ca cc qun c ph. Trong khu th cng ph tu c khng no nhit nh Ch Ln, gn cu Long Bin - tc cu Paul Doumer c- , b ph ,sa i lm li c hai chc ln, trn con ܩng dn ti bnh vin Bch Mai, u u cng c h thng phng thanh oang oang cc khu hiu v t 6 gi sng l gi trc tip truyn i cc bui pht thanh ca i H Ni

B FitzGerald hi kh chu v s "p m". Phi on ca b ܮc "y Ban on Kt Vi Nhn Dn Hoa K " mi, m qua y b ch gp ton l vin chc ca chnh quyn. Ton l nghi thc ging nhau trong mt khng kh ti lch s v cc phi on phi kin nhn, ngi nghe hng lot thuyt trnh khng bit bao gi chm dt, nhng "bo co" loi tr bi Mc xt. ("bao cao" nguyn vn ch vit khng c du ca tc gi)

Trn mt ci bn kiu c ca Php thi thp nin 30 hay 40 g , ch nh by ra no l tr, chui, bnh ty, ko v thuc l Nj i khch. Vi nhng c ch ht sc vn v v rt trn trng h mi khch, lm nh ko tr l nhng mn ti cn thit, khng dng khng ܮc vy. H vn v hi thm v sc khe ca khch, ca gia nh v bn b ca khch, c to ra mt bu khng kh thn mt t ng khch New York ljn ng bn Paris hay Stockholm .... H nhc i nhc li ljn c chc ln rng H Ni lnh hn SiGn nhiu... ri t t h cng li ܮc ngܩi ta vo NJ ti chnh tr, khng ljn LJi chm chp lm nh con mo th chn vo nܧc u.

Cng c lc ton h tng thay ǰi ngܩi. Nh vy m phi on Hoa K mi khm ph ra ngܩi thng dch vin Vin ng Nam l v ca tܧng V nguyn Gip, tng trܪng Quc Phng. C iu khng may mn l phi on khng gp ܮc ng tܧng ny.

Theo b FitzGerald, nhn vt chnh thc v quyn r nht c l l ng Hong Tng. Vc ngܩi nh th v hot bt, tc bc trng v hi cua, lc no cng c khn qun trn c v lun lun mc o chong, ng Tng l ch nhim t Nhn Dn, nht bo ca ng. ng l y vin d khuyt Trung ng ng, l u cu m cc nh tr thc c ting tm khi ljn H Ni bt buc phi i qua. V ng l gch ni lin trc tip vi h thng ng cng nh chnh quyn, mt h thng chu trch nhim phn phi khch thm ving v cc nhn vin trong cng tc phc dch v tuyn truyn.

ng Tng b th L Dun tip cc thnh vin quan trng ca cc ng cng sn anh em, Th Tܧng Phm vn ng th tip cc nh ngoi giao, cc gio s, cc ng Cha, cc Mc s v bo ch ngoi quc. ng Hong Tng th chuyn tip gii tr thc c cht t ting tm.

V chn tht, hay ni thng v gin d ca ng, i lc hi tu, d g cng khng che du ܮc s trung thnh tuyt i ca ng i vi thc h cng sn . Ngܩi ta c th lin tܪng ng ta l mt khc g lim, mt loi g cng rn nht rng Vit Nam. Khc hn vi cc nhn vt chnh thc y, ng Hong Tng khng s nhng cu ni bng gi. Mun ni ti " khng chin qun" chin khu thuc CPLTCHMN hay cc anh b Ƕi chnh quy ca Min Bc ang trong Nam, ng khng trnh n, dng ngay danh t "lc lܮng gii phng qun" Nj ni vi quan khch Hoa K:

" C ngܩi gi h l "qun Ƕi Bc Vit", c ngܩi gi h l "vit cng", c ngܩi gi h l "cng qun"... cc ng mun gi h l g cng ܮc. "

ng khng du dim g c, ni thng rng "cc s on Bc Vit cung cp phn ln binh s cho Min Nam.

ng sn sng k li mt cch thch th vi mu chuyn v ng Kissinger :

- " ng tin s trit hc ny gn y li thch chuyn gin ip. Qu v c bit l trong thi gian thng thuyt Paris, ng L c Th - c vn ǥc bit ca Phi on Bc Vit- c hi ngay ng Kissinger l : "ng c gp kh khn no trong vic xin Quc Hi thng qua o lut vin tr cho Vit Nam Dn Ch Cng Ha ca chng ti hay khng ?"

Th ng Kissinger tr li ngay:

-" Cc ng khng bit u, Chnh Ph Hoa K thܩng gp kh khn khi xin ngn khon nho nh cho mt vi d n c th no th d nh v an sinh x hi chng hn, Tuy nhin mi nm Quc Hi chp thun mt ngn khon ln cho Ng Gic i. Chnh Ph c th trch ra t ngn khon ny mt s no Nj vin tr cho Bc Vit ܮc."

S tht khng phi vy v khng ng nh vy u. Cu chuyn ny tht qu sng t: ngh v mt ngn khon hng t m kim Nj ti thit Min Bc gi l "hn gn vt thng chin tranh" m nh nhng ngܩi c trch nhim Min Bc. Ngܩi cn b cng sn nh ng Tng hay ngܩi quc gia chng cng nh ng Thiu NJu tܪng l Tng Tng Hoa K no cng c th "qua mt" ܮc Quc Hi v vn NJ tin bc.

tr li cho b FitzGerald v cu hi : " Chin tranh Vit Nam c vai tr g trong "Lch S" ? , ng Hong Tng d say sa thch th i vo gii p l thuyt loi ngay :

" Cuc chin gp phn lm thay ǰi cn cn lc lܮng trn th gii".

Ngܩi ta thy l ng tr li nh mt nh thng thi, nhanh gn v rt khim nhܩng.

Nhng l thuyt gia cng sn ca H Ni NJu bit v tin rng cuc cch mng th gii ang ܮc tin hnh, m cng sn Vit Nam l mt trong nhng Ƕng c chnh yu, cng nh Cuba vy. Nܧc VNDCCH l "Ƕi qun tin phong" ca giai cp v sn. Nhng theo Mc t Khoa th o qun tin phong l Lin X. Ngi Vit Nam nh rt r l khi mi ܮc khai sanh, nܧc VIT NAM DCCH khng ܮc Lin X nhn nhn ngay u.. Ngܩi cng sn VIT NAM cng khng bao gi tha th cho Trung Quc khi nܧc ny giao ho vi Hoa K nh Nixon v Kissinger. H Ni cng khng khi no qun ܆c lc k Hip Чc Geneve 1954, Lin X v Trung Quc p ngܩi ng ch VIT NAM nh b ca mnh phi chp nhn v tuyn 17 l bin gii quc cng : Cng sn pha Bc v Quc gia pha Nam. Lnh o Bc Vit cng khng khi no tha th cho Lin X khi h ch phn i ly l lc Hoa K phong ta Hi Phng vo thng 4/1972 hay di bom Bc Vit thng 12/ 1972. Trong thi gian kh khn ny ca cuc chin, trong giai on ang c s cng thng gia H Ni v Hoa thnh n, Lin X c thi Ƕ qu d dt .

Bo ch Bc Vit nhn nh rng cuc hp thܮng nh gia hai ng Nixon v Breijev vo thng 5/1972 l "i ngܮc vi nguyn tc". Lnh o ng cng sn VIT NAM bit l Mc t Khoa v Bc Kinh ang chi tr "th gin" vi Hoa K, nh vy l coi nh h mun di cuc cch mng th gii li mt ngy khc ri "

Tt c nhng nhn xt ca ng Hong Tng trn y tuy c v nh nhng nhng nhn vt Hong Tng mun cho khch ngܩi ngoi quc thy: c mt khong cch gia H Ni, Bc Kinh v Mc t Khoa, v cuc tranh chp ny c v kh nng n..

i khi Hong Tng li dng nhng cuc tho lun tng qut ny Nj gi ln cho khch thy s d ng. Nh vy v mt l thuyt trong ci th gii cng sn ngܩi ta ǥt mt cu hi xt ra tht l cn bn: " trn con ܩng dn ti thin ܩng x hi ch ngha c th no "gio iu, thc h vܮt ln khi nhu cu pht trin kinh t hay khng ? "

Nܧc Vit Nam cha phi l mt nܧc k ngh. Cng sn Vit Nam bt buc phi i theo con ܩng ca Trung Quc, c ngha l thc h phi ܮc coi nh u tin hn l pht trin k ngh. ng Hong Tng nhn mnh : " Nhng ngܩi k tha H ch Minh chn mt ܩng li st vi cng sn chnh thng Lin X. t nܧc ch tin ܮc ln x hi ch ngha khi no nn kinh t ca quc gia trong tnh trng pht trin."

Trong vn bn ca ng, L Dun nhn mnh v tr quan trng ca s pht trin k thut (ng Tng nhn xt). Ti H Ni, ch thuyt Mao trch ng chng nhng khng ܮc coi trng nu khng mun ni l qu lnh nht, xa cch, m li cn km theo cc n cܩi kh chu na. Ta i s Trung Quc H Ni c y nhng quyn tiu lun mu bng ting Vit nhng v mt s tnh c no m khng thy mt quyn no ܮc thy xut hin ra ngoi.

i ln xung t nh cao ca thc h , b FitzGerald nu ln cu hi v bi ton t nh ca nhng s thay ǰi trong ni b ng cng sn.

i vi ngܩi cng sn Vit Nam, ci g mi l quan trng : Hng hay Chuyn ?

ng Tng tr li:

" ܩng li ca chng ti khc hn ca ngܩi Trung Quc, chng ti tin tܪng rng "Phi bit lm v Lm c k thut" mi l u tin, l quan trng. C ch l mt iu cn thit y, nhng cng cha . ". Tng li ni tip :

- " Trong ni b ng CS VIT NAM cng c nhng s tranh lun, nhng khng c s d bit v thc h, t th h ny ljn th h khc, t cp trn xung ti cp dܧi. ng v Chnh Quyn gm c nhng ngܩi ln tui t cuc chin ng Dng ln th nht. H khng c phm cht cn thit Nj canh tn nܧc Vit Nam . " V ng li gii thch:

-" Chng ti vp phi mt xu hܧng no , c ch trng c Nj cho lch s ca qu kh dt mnh i, c coi nh s thiu kh nng trong hin ti l cn thit. Ti ni a vi ng L Dun l "nu chng ta sng trong ch Ƕ hi xa th ti s chp thun ban cho rt nhiu ngܩi mt quy ch qu tc ri, qu v thy ti mun ni g ch ? mt quy ch danh d thi m !

Trong thi gian 19 ngy phi on Hoa K thm ving H Ni, h i tham quan cc NJn i, vin bo tng v cc tnh thuc ng bng sng Hng. u u v lc no ngܩi ta cng gii thch l Min Bc cn phi nng cao sn lܮng la go, than , st thp, in lc, xi mng v phn ha hc. Ngܩi ta lm vic qu nhiu cho k hoch sp ti, cho thi gian chuyn tip sau khi thng nht ܮc hai Min Nam Bc. (h ni nh vy). Cc doanh gia Min Nam s ܮc mi, nu h mun mua than v bn go cho Min Bc. Vic thng nht ny phi cn tn rt nhiu thi gian. C th 5 nm hay 10 nm khng bit chng. u u v lc no phi on cng nghe thy h nhc i nhc li thi kha biu ny. Ngay nh Th Tܧng Phm vn ng cng vy, ch thn ng tip phi on Hoa K ny, rt ngn thi, nhng cng Nj ng gieo vo u h ngh ny khi ng tuyn b:

- " S c thng nht thi, ai cm ? C hi ngay ng Gerald Ford xem ! Trܧc ht, phi thi hnh Hip nh Paris. Chng ti phi c ܮc "Ha Bnh, Dn Ch v Ha Hp Quc Gia" v mt Chnh Ph mi Si Gn. S c thng nht thi ! chng ti l ngܩi s tr v Min Nam."

ng Phm vn ng l ngܩi sanh trܪng Min Trung, trong tnh Qung Ngi. Nm nay ng 79 tui c cp mt sng r, p v su nom ht sc quyn r, lun tit ra mt lung nhit Ƕ c l t bnh rt rng. ng c i mi dy, nܧc da ng ngm ngm en v i tay ng di, ng ni ting Php rt cng vi ngܩi ngoi quc. Vi tܧng ngܩi cao ro, ng thܩng mc ln, na dn s na qun s, va thc dng va th mng ca mt ng th tܧng hay ni v Diderot, v Victor Hugo hay v Zola, Nj tn tng h. "Ht " l mt trong nhng t rt ǡc ca ng ta. Khi ni ti s thng nht gia hai Min Nam Bc, ng lm nh cn phi di ngy li mt thi im no xa xi hn, khng on trܧc ܮc. ng va cܩi va ni vi b FitzGerald:

-" V ngy h ? Chc ti phi hi li mt chim tinh gia mi ܮc !"

Tht l nhp nhng v n khp vi nhau qu !

Khng c lc no m ngܩi M trong phi on ca b FitzGerald thy ܮc tm vc ca trn nh chim tnh Phܧc Long, cng ging nh nhng nh ngoi giao ng nhim ngay ti H Ni !

Trong mt gic th, vin x l thܩng v c Chu, ng G.C. Lewis khng sao rt ra ܮc mt kt lun no gi l th thm ca din tin qun s Min Nam. Gn y nht ng ta c ni chuyn vi cc ng nghip Lin X v Ba Lan H Ni. H cng qu quyt vi ng rng VNDCCH by gi cha d tnh thng nht hon ton hai Min Nam Bc v h coi l mt mc tiu di hn, nu h tht s mun nh vy .

Min Nam Chnh Ph VNCH ca ng Thiu v CPLTCHMN (GRP) c th t t st nhp vi nhau dܧi mt hnh thc "Lin Hip" Nj ri mt ngy no s ng nhin tr thnh mt thnh phn trong Lin Bang vi Min Bc."

Cc nh ngoi giao Lin X gii thch cho ngܩi c l CS VIT NAM ang ngh x hi :

" Hai nn kinh t ca Min Nam v Min Bc qu chnh lch nhau Nj c th kt hp ngay vi nhau ܮc , d l c th hp tc vi nhau gia mt Min Nam nng nghip vi mt Min Bc k ngh.

Vui tnh, nh ngoi giao c Chu tip li:

- "Nhn t y, ngay by gi m VNDCCH mun st nhp cng ty Honda ca Min Nam cng khng phi tht s l mt NJ ngh c th i ljn thnh tu ܮc.". Ngoi ra theo ng Lewis, cc lnh t Min Bc cn nghi ng v nh hܪng ca ngܩi Min Nam i vi ngܩi Min Bc".

Nh ngoi giao c Chu ch lp li nhng g m Min Bc ni vi cc dng ch Lin X ca h m thi.

Hai v c vn trong ta i s Lin X, ng Trigoubemko v Markow nh ting trong ngoi giao on l Lin X ct gim vin tr qun s cho H Ni trong nm 1974. Hai nhn vt Lin X ny gii thch l chnh ngܩi Trung Quc l nhng ngi mun theo ui chin tranh v mun i ti mc tiu cui cng ca cuc chin. H khuyn khch H Ni phi tin hnh mt cuc tn cng vo Min Nam. ng Trigoubemko ni thm rng Trung Quc c th "gi qun Ƕi ca h qua tham chin" gip Min Bc. D nhin ng xc nhn y ch l kin ring ca ng. ng ܧc tnh l cc nh lnh o ca H Ni thc t ang m ܧc c ܮc mt Lin Bang Vit Nam hn l mt nܧc Vit Nam thng nht. ng ni ti hai nܧc VIT NAM ging nh hai nܧc Nam, Bc Hn, ng v Ty c.. ng ǰ li cho Trung Quc l mt "b quyn thc dn mi", mt b quyn c nh hܪng rt xu i vi cc chin s cch mng Cam Bt.

i ca cc nh ngoi giao Lin X l :

-" Cc ng ch VIT NAM lc ny cn phi tp trung ti nguyn vo vic ti thit t nܧc v xy dng x hi ch ngha."

Tt c nhng ngܩi thuc Ban Lnh o ng CS VIT NAM no c lin lc vi Ty Phng H Ni NJu loi tr kh nng tn cng ca lc lܮng gii phng Min Nam trong nm 1975. H cng khng loi tr kh nng can thip ca oanh tc c Hoa K. Nhng ngܩi c trch nhim ny tuyn b l h mun trnh phn ng mnh ca Hoa K:

- "Chng ti khng mun lm hng l k nim 30 nm ngy lp quc ca VIT NAM Dn Ch Cng Ha vo thng 9 / 1975 ny".

Tt c nhng lun iu v phn tch ni trn lan rng ra bt k trong trܩng hp hay hon cnh no, cng ngy cng vng chc thm ln, cng khp H Ni Nj i ti th ca cc quc gia Ty Phng. Nhng mu chuyn c tnh cch "ha hon" ny n su vng chc vo t tܪng ca c nhng ngܩi t nhy cm nht.

Ngܩi Ty Phng vn khng cho l quan trng v t khi tin vo nhng g m ngܩi Lin X hay Bc Vit ni ra, nhng nhng n lon ngn la bp ny c ܮc ni i ni li lin tc, li c km theo chng tch trong gii ngoi giao on, mt th gii thu hp va b nh va b bng bt H Ni. Hn th na CS VIT NAM khn kho gii hn mc Ƕ ph bin va vi nh no ca h mun m thi : "kin to ha bnh c li cho h hn l tip tc theo ui chin tranh". Clausewitz c ni; "K xm lܮc li l nhng ngܩi thch c ha bnh". H mun vo nh anh m khng mun gp bt c mt tr lc no ! do m Bc Vit sn sng ch Ǯi...

Vo u nm 1975, h than phin l ng minh ca h khng tip tc vin tr ng mc v ng lc cho h. H nh ting cho cc nh ngoi giao Ty Phng v c ng Phng rng cc on xe tip vn t Trung Quc thܩng qu tr ni. Ngܩi ta ǰ li cho cng nhn Ha xa Trung Quc nh cng. Cc cng in ngoi giao ca Ty Phng gi i t H Ni NJu cho thy rng cng sn VIT NAM ang theo chnh sch bܧc i tng bܧc mt...m bܧc no cng vng chc.

Nh vy l tt c NJu trng hp, B Chnh Tr CS VIT NAM ǥt vn NJ kinh t ln hng u, u tin hn vn NJ chnh tr. H chun b mt cuc chin lu di, c th ko di trong nhiu nm na.

Nhng t nht cng c 2 nh ngoi giao khng chia x phn tch ny, mt ca Ty Phng v mt ca ng Phng.

T thng 12/74 ng Domogola ca Ba Lan, ng nhim H Ni 3 nm ri, ngh l Bc Vit ang chun b m mt cuc tn cng vo Min Nam. ng khng thy c mt gii php chnh tr no kh d c kh nng thnh tu ܮc. Khng c mt lnh t n ha no c kh nng vn ln Nj thay th ng Thiu. ng Domogola gi lin lc cht ch vi nhng nhn vin dn chnh cng nh qun s ca phi on Ba Lan ang c trch nhim Min Nam, nhng ngܩi ang bit r cc cuc chuyn qun ca Bc Vit hn nhng ngܩi khc.

Ngܩi th hai l ng Philippe Richer, mt ngܩi tng l cu t binh b lu y Buchewald, mt cu s quan hin dch c 2 nm phc v trong qun Ƕi hong gia Lo. ng l ng kim i s Php ti H Ni. ng cng c nhn nh nh ng Domogola. L mt nh ngoi giao rt bn nhy, ng bit rt r t Mc t Khoa ljn Bucarest, v ng ti H Ni ng vo thng ging nm 1975 . ng khng c mt o tܪng no v mi kh nng gii quyt Min Nam Vit Nam bng mt gii php chnh tr.


Chng IV (tip theo)
Tr v: trang Mc Lc
1