Chng 11

 

Mc t khoa v Bc Kinh

 

Trܧc ht Tng Thng Thiu mun gi Si Gn trong mt h thng phng th bo m tht cht ch nm trong lnh th ca mt "Vit Nam tht s hu ch", i khi gm c Vng III v Vng IV Chin Thut.

Vi tin tc tnh bo ca c VNCH v Hoa K , Tng Thng Thiu ch Ǯi nhiu tun nay mt cuc tn cng ca Bc Vit t pha Ty Bc ca th , trong vng Ty Ninh. Cuc tn cng ny c th l mi di chnh ca cuc tng tn cng ca Bc Vit . Cn trn chin Ban m Thut, Plei Ku, Kontum v trn ܩng lin tnh 7 B c th ch l nhng cuc tn cng ph, dng ng kch Ty nhm nh lc hܧng m thi. i khi Bc Vit cng c nhng cuc tn cng cp i Ƕi hay tiu on Nj thm d h thng phng th ca Si Gn nm khong 50 cy s ven bin. Vi t cch l Tng T Lnh, ng Thiu mun lc no cng c lc lܮng tr b trong tay. Cc n v thin chin ca ng l s on Thy Qun Lc Chin, lc lܮng Hi Qun, v s on Nhy D m T Lnh l tܧng L quang Lܫng, mt s quan u t. Hai s on ny t lu nay ang ng Vng I Chin Thut, phn lnh th tn trn hܧng Bc ca Vit Nam Cng Ha.

Vng I Chin Thut ny ܮc ǥt dܧi quyn ca mt tܧng lnh c nhiu thnh tch, tܧng Ng quang Trܫng. Va c kh nng va ܮc knh n,, tܧng Trܪng l mt ngܩi mnh khnh nh con, khon 46 tui, m, mt xng, en a, li c mt nt rui duyn to dܧi mt bn phi, ng lun lun c mt ci nhn xa xm, nh vo ch trng vng.... Khi cn phi ni g, ng ch dng nhng cu ngn gn, nh nhng khng nhn mnh v dng nhng t tht gin d d hiu. Nu thy cn phi nhn mnh mt im quan trng no th ng mi ni nhanh hn. Nu ng mc thܩng phc th ngܩi ta tܪng ng l mt ngܩi th. Cn ng qu th ngܩi ta cho ng l mt nng dn... C rt nhiu s kin m Lch S chng minh rng ng l mt ngܩi rt bnh dn i vi cc cp nht l h s quan v binh s. Trong chin trn Hu nm 1972, tܧng Trܪng gi ܮc thnh ph trong nhiu tun l. Lc mt s binh s li c hnh Ƕng ly ca dn chng. Tܧng Trܪng lp tc ku gi trn i pht thanh:

- " Binh s v ng bo thuc Vng I ChinThut ! y l ch thn trung tܧng Trܪng ni y, Ti nhn chc T Lnh Vng. Ti mong rng ngy mai cc binh s o ng hy tr v ngay n v ca mnh. V hy chm dt ngay hnh Ƕng cܧp git ca ng bo!"

V ch gin d c th ng chm dt ܮc tnh trng ln xn Hu. V tܧng Trܫng ti chim Qung Tr vi 3 s on trong lc Bc Vit c ljn 6 s on chnh quy.

T tun l th hai ca thng 3/ 1975, c b tn cng l t kiu quy ri mi, tܧng

Trܪng tin chc rng mnh c th gi vng ܮc Vng I, v y ng c ti 5 s on . ng rt tin tܪng s on Thy Qun Lc Chin v s on D. Cn s on 1 l mt trong nhng s on u t nht; s on 3 th khng t lm. Duy c s on 2 Chu Lai th c hi yu. Tܧng Trܪng v B Tham Mu ca ng hy vng s cm c ܮc vi mi cuc tn cng ca Bc Vit , d H Ni c a ht lc lܮng tr b ca h vo cng vy. Khc vi tܧng Ph, ng Trܪng c sn k hoch rt lui t im phng th ny ljn c im mnh khc c Hu, Nng v Chi Lai.

 

Ngy 12 thng 3, Tng Thng Thiu i hi tܧng Trܪng phi sn sng Nj a s on D v Si Gn. Tܧng Trܪng phn i ngay vi B Tng Tham Mu. i tܧng Vin va qu bn rn va mt mi tr li :

- "Tng Thng khng mun tr li vn NJ ny na."

Tܧng Trung ly phi c bay ngay v Si Gn Nj i hi xt li vn NJ ny. ng Thiu nht nh khng bung:

- "Cc ng tܧng ny kh chu tht ! H ch nhn thy Vng Chin Thut ca h m thi, h khng nhn thc ܮc quyn li ti thܮng ca t nܧc!"

ng Thiu qun khng bo cho tܧng Trܪng bit l ng s rt tip s on Thy Qun Lc Chin ca Vng I v Si Gn.

Do khi v ljn B T Lnh Vng I, tܧng Trܪng ngh ti vic xin t chc.

Tuy nhin ng cng phi ti phi tr v t chc li ht tt c h thng phng th ca Vng I.

Quyt nh mi ca ng Thiu bt buc tܧng Trܪng phi b trng nhng v tr

i din vi Vng Phi Qun S, dc theo v tuyn 17 pha cc Bc ca Vng I Chin Thut.

Tܧng Trܪng ܮc bit l lc lܮng chnh quy Bc Vit m ng sp phi i u s mnh hn bao gi ht, quan trng hn ng d tr.,, Vng I s ng u vi nhng s on xung kch Bc Vit nh s on 325 C, 324 B, 304, s on 711 v s on 2., s on 341, mt s on tr b, cng s xung pha Nam. V cui cng l nhng n v hn hp, gm b Ƕi chnh quy Bc Vit v Vit Cng ca CPLTCHMN... ang tp hp hai u Nam Bc ca Vng I , mt s chung quanh th x Qung Tr v s cn li ang nm pha Nam, gn Chu Lai. y Vit Cng ܮc trang b v hun luyn tt hn tt c cc ni khc. Nu hai s on Thy Qun Lc Chin v s on D b rt i th ng c nguy c s i din vi mt lc lܮng tng ng vi 6 s on chnh quy Bc Vit trong lc ng ch c vn vn 3 s on . ch qun s c kh nng "tp trung" di theo chiu su Nj tn cng Vng I. ng vo ci th b bt buc phi cho cc s on ca ng tri di ra , phn tn mng..... long ra ht.

Ngy 15 thng 3, trong lc Pleiku ang bt u trit thoi th L on 369 Thy Qyn Lc Chin cng ri khi Qung Tr,

Dc theo bin gii trn , Thy Qun Lc Chin tܮng trng cho mt s c mt vng chc , mt lc lܮng hng mnh v mt chin thng, (ng hn l chin thng Qung Tr nm 1972). Binh s Thy Qun Lc Chin c k lut, rn ri, li khng mang theo v con, bn gh khi di chuyn.. Cho nn s ra i ri khi Qung Tr ca h lm cho tinh thn dn chng xung kinh khng. Trong tnh Qung Tr cng nh cc ch khc, dn chng thܩng nghe i pht thanh ngoi quc, nht l i BBC v i "Ting Ni Hoa K" (VOA) , hai i d bt nht. T sau ngy 16 thng 3 cc i ny pht ra nhng cu chuyn rt chnh xc v rt hi hng xy ra dc theo con ung Lin Tnh 7 B. T ch , dn chng trong nhng thnh ph, th trn thuc Vng I Chin Thut t lo u m ra hong ht b chy, trong s li c mt s cng chc v vin chc x p. Ngay nh ti Qung Tr, Trung T Tnh Trܪng K li khuyn cng chc ca mnh hy cho gia nh tn c trܧc i. Dn chng Qung Tr chy xung Hu, cn dn chng Hu th li chy xung Nng. Trong c my ngy m dn s ca thnh ph ny t 600 ngn vt ln trn mt triu.

 

Ngy 18 thng 3, Th Tܧng Khim gp tܧng Ph NhaTrang, mt B T Lnh mi, v t chc, ca Vng II, Bn ti bi, tܧng Ph gn nh khng c kh nng ni chuyn ܮc cho c mch lc. ng ta tng l mt trong nhng ngܩi m tܧng Khim Ǫ u ! Th tܧng NJ ngh cch chc tܧng Ph, nhng ng Thiu khng ng . V li Nj lm g ? v Qun on 2 c cn g na u ?

Th Tܧng i Nng sau . Vi nhng thnh phn dn chnh c trch nhim ng ha l Chnh Ph s lo cho ln sng ngܩi t nn, ng s gii ta ngn khon Nj lo vic . ng gp tܧng Trܪng ti B T Lnh Vng. D nhin khng c vn NJ gi li Thy Qun Lc Chin v Nhy D, t hn na l cng khng c tng cܩng ܮc cho tܧng Trܪng mt lc lܮng no ht.

Tܧng Trܪng li quay v Si Gn . ng khng hiu ni chin lܮc ca ng Thiu. Ch trng thnh lp cc c im mnh i ljn u ? Hnh nh ng phi c th Hu. Nhn thc ܮc s tht bi ca vic trit thoi Vng II, ng Thiu do d khi mun tnh ti mt cuc trit thoi khc Vng I.

 

Ngy 19 thng 3 lc 11 gi, Tng Thng hp vi Th Tܧng, tܧng Vin Tng Tham Mu Trܪng v tܧng Quang c vn an ninh ca ng . Ln ny li c thm Ph Tng Thng Trn vn Hng, v tܧng Trܪng (ܮc gi v). Ngܩi ta ni v hai hay ba c im. Tܧng Trܪng tuyn b s c th c th ܮc Hu v Nng. ng Thiu s Ǯi tܧng Trܪng v ljn Nng ri mi džc mt bi din vn trn i pht thanh ni v s c th ca thnh ph Hu.

Va ljn Nng, tܧng Trܪng bit l cng sn Bc Vit ang tn cng mnh vo Hu. ng gi ngay tܧng Vin Si Gn . Trung thnh vi chnh mnh ng Vin li chyn ܩng dy qua ng Thiu. Tܧng Trܪng ni ngay:

- "Tt hn ht l Tng Thng hon li ng pht thanh vi bi din vn ni v Hu ca Tng Thng. Thnh ph ny s khng th c th ܮc ."

 

Cng trong ngy 19 thng 3 ny, ng Wolfgang Lehmann in v ng Brent Sceowcroft Nh Trng. ng nh chuyn bc cng in ljn cho ng i s Martin hin vn cn ang cha rng Bc Carolina. Bc cng in vit:

- " y mi vic tin trin nhanh qu. Chiu nay Tng Thng Thiu phi ni chuyn vi dn chng trong nܧc Nj gii thch v chin lܮc ca Chnh Ph . Mc du chuyn cha ܮc tuyn b ra,nhng tt c NJu cho thy l Chnh Ph c quyt nh b Qung Tr."

Theo ng Lehmann th ngܩi ta cng s b lun Hu. Bng chng l cc n v chin xa ang bt u rt i.....

ng Lehmann nh tܧng Homer Smith (Ty Vin Qun S Hoa K ) ljn o th nhit Ƕ ca B Tng Tham Mu. ng ny bo co li l:

- "cc s quan NJu rt bt bnh v "quyt nh hp tp trit thoi khi Plei Ku v Kon Tum. Khng nhng h cn nhn v quyt nh (c mt s s quan hnh nh cn bnh vc ) m cn ch trch l li v tin trnh thi hnh quyt nh na... v ngܩi ta b li hoc ph hy qu nhiu n dܮc v chin c."

ng Lehmann cn thm rng:

- "ngܩi ta cn nghe thy c dn chng v qun nhn Vit Nam ang c mt khuynh hܧng trch mc Hoa K. Khuynh hܧng ny cng ngy cng ln mnh thm ra. Chng ti ang theo st vn NJ ny v s c nhng bin php cn thit Nj trnh nhng bin chuyn c hi"

ng ta c NJ ngh vi ng Sceowcroft l "khng c g l qu sm Nj chng ta ngh ljn vic di tn mt s ln nhn s bng ܩng bin.. Ngܩi t nn ang y nght Nng.."(ngy 18/3). l nhim v ca ng Lehmann, ng ngh ti m con chin ca ng. Cc vin chc ngܩi M Hu khng cn ng m trong thnh ph na. C ljn chiu l h ra ngh m gn sn bay, trn chc cy s v pha Nam. T trong trܩng hp khn cp ngܩi ta s ǧn bc h i. Ring nhng ngܩi thuc t chc t thin th h cho bit l nu c g th h cng vn s li ti ch. Cc vin chc Hoa K thܩng quan tm ljn cc cng dn ca h nhng nu nu nhng ngܩi ny khng phi l cng vin chc ca Chnh Ph th h khng bao gi ra mt lnh no c.

Bo co ca ng Lehmann cn cho thy l ng khng cn tin bt c mt cuc phn cng no na ca pha VNCH:

- "By gi th dܩng nh Chnh Ph b mi nh v mt trn chin quy m no vng Ban m Thut ."

 

y l mt phng trnh qun s rt th v:

Hoa K khng bit VNCH s c hnh Ƕng g ? v VNCH khng bit nh ca cng sn Bc Vit ra sao . Cn Bc Vit th ang ngc nhin v chin thng qu nhanh ca mnh .

Tܧng Dng vit:

- "Chin thng ca chng ta Cao Nguyn tht l to ln, vܮt qu s d tr ca chng ta "

R rng l trong nhiu trܩng hp nh cu chuyn trn ܩng lin tnh 7 B, v Tng T Lnh Bc Vit ǥt B Chnh tr v Qun y Trung ng ca ng trܧc nhng vic ri, v vܮt qu lnh ca h. Khng c g thnh cng hn s thnh cng ny, cho nn tܧng Dng mun i xa hn na. ng ta hi lnh H Ni Nj ܮc tip tc tn cng. ng ta ang c nhiu li th. Mc du cng c mt s trc trc trong cc on xe, nhng khng c bi ton quan trng no v qun s, v lng thc, v v kh v n dܮc. ng c th chuyn ch cc n v nhanh hn vi cc qun xa c hu hoc bng cc phng tin chuyn vn cn nguyn vn tch thu ܮc ca Min Nam Vit Nam .

Khi k thut tng qut H Ni bit phi cho tܧng Dng 300 k s, th my v cc th chuyn mn Nj sa cha hng trm xe vn ti. Cc chuyn vin ny li gp kh khn trong cng tc sa cha cc chin xa hay cc khu pho binh tch thu ܮc . Tܧng Dng cng kim sot ܮc cc trc l chnh dn t Cao Nguyn xung b bin. Mc du c s thn trng v c s d dt t nhng ngܩi c trch nhim H Ni s ng c th b ri vo mt cm by , tܧng Tng T Lnh vn mun tin ti. Tht l qu hp dn ! Cc s quan tham mu ca ng c ni a mt cu m m ra thnh s tht:

- " Chng ti khng th theo kp cc trung on ca mnh trn bn na !"

 

Ngy 19 thng 3, ng Polgar t hi khng bit Th Tܧng Khim c chuyn cho Tng Thng Thiu my tm khng nh cho thy mt s tht bi kinh khng trn con ܩng 7 B hay khng ? ng gi mt cng in v Hoa Thnh n cho ng Gim c Trung ng Tnh Bo CIA, trong ng gii thch v tin on rng:

-" Tnh hnh y ang xung mt cch "thm no" Vng I cng nh Vng II. ng Thiu s mt lun c Hu na."

Trong cc cng in ca ng, Polgar thch t ra mnh l con ngܩi thy r ܮc mi chuyn, nhn thy trܧc cc bin c, d nhin ng c sp xp li cho r rng hn. V Hoa Thnh n ngܩi ta hnh nh khng nm ܮc s tht ca tnh hnh , nn khng cn nghi ng g na y l mt iu cn thit "phi ni r":

- " Trn quan im a d, VNCH l mt quc gia ܮc thnh lp sau Hip nh Genve 1954, v quc gia ny ng vng t nh c ܮc vin tr di do ca Hoa K, nay quc gia ny s khng cn tn ti na ri...!!."

ng Polgar ngh ti cuc tranh lun qu qui ca Quc Hi Hoa Thnh n v vin tr. ng mun trao thm n cho v Gim c CIA Nj ng William Colby c yu t m tranh u ܮc qua iu trn trܧc cc y ban mt cch chnh thc hoc ni chuyn ring vi cc ngh s hay dn biu quan trng mt cch bn chnh thc, ng ni tip:

- "S sng cn ca Min Nam Vit Nam Ƕc lp ty thuc phn ln vo hnh Ƕng ca Hoa K. Mi s thiu quyt tm ca Hoa K s git cht mt quc gia m Hoa K tng gip Ǫ t ngy quc gia ny thnh hnh (1954). Ngn khon vin tr l ti cn thit."

Ti Hoa Thnh n , ngܩi ta lun lun vn khng Nj tm ch ti a ti Vit Nam . Ngܩi ta b vn NJ Cam Bt m nh. Cc quan chuyn ngh co giy th ng theo bn cht t nhin ca h, thch nhn ly thnh qu khi h nhng tay vo, cn nu c gp kh khn hay tht bi th h ǰ li ln nhau: chuyn l vic ca Nh Trng, chuyn ny l ca B Ngoi Giao, chuyn kia l do B Quc Phng.. Ng Gic i, cc s quan ngnh Qun S so snh s thm bi ca QLVNCH trn con ܩng 7 B vi cuc tho chy ca ng N ph Lun trܧc Mc t Khoa vo nm 1812, hay vi cuc lui qun ca Php nm 1940, hoc vi s tan r ca qun Ƕi quc gia Trung Quc vo nm 1949 .

 

Khng mt ngܩi no Si Gn hay Hoa Thnh n bit ܮc rng Nj tr li cho NJ ngh ca tܧng Dng, mt quyt nh cn bn ܮc H Ni thng qua ngy 20 thng 3:

- " B Chnh Tr v Qun y Trung ng NJu ng vi Tng T Lnh. Phi tip tc tn cng. Tܧng Dng phi trnh khng cho ng Thiu c th tin hnh mt s co cm h thng phng th ca ng ta, l tp trung ܮc lc lܮng trong vng Si Gn v mt phn ca Vng ng bng sng Cu Long... Chng ta phi thc s chy ua vi thi gian, thc hin k hoch gii phng Si Gn nhanh hn ta d tnh, "

 

ng i t Qun Y Jean Fourr, mt chuyn vin ngnh gii phu, mt ngܩi ngay thng v chnh trc, mt ngܩi c 3 nm phc v Lo, va ti nhn bnh vin Grall, mt c s qu bu ni ln s hin din ca Php ngay Si Gn . Bnh vin Grall t tc v ngn sch iu hnh, ring nhng v bc s ngܩi Php th do Paris i th. ng Fourr rt ngc nhin khi thy rng cng ng ngܩi Php y rt l bnh tnh.

ng ni chuyn vi i t Yves Gras, Ty Vin Qun S Ta i s Php.ng ny gii thch cho ng bit l:

"Vit Cng v b Ƕi Bc Vit s tp trung li ch lnh. H c th tin chim ܮc th Si Gn nhng h s khng lm chuyn . Vy , ng nn bit rng Chu ny ngܩi ta khng bit mt th din u. Vy . H Ni khng mun lm nhc Si Gn u. Vy . Cng c th h tn cng tr li sau ma ma "

i t Fourr t nh rng d sao nhng ngܩi ca s qun ca mnh cng theo di ܮc tnh hnh. i t Gras ny cng thuc loi c tui ca th h gi. Hn na v Ty Vin qun s ny thuc loi m , chc khng bao gi c cm ngh qua tin on lin quan ljn chnh tr v qun s ca cc trung tm tnh bo Si Gn u - tr nhng ngܩi Ba lan.


Chng 11 - phn 2
Tr v: trang Mc Lc
1