Chng X

 

Con ܩng 7B

 

Ngy 8 thng 3, trܧc ngy Ban m Thut b tn cng, ng Kissinger ang ti Bruxelles, th ca nܧc B, Nj cng ng Tng Trܪng Ngoi Giao Dimitrios Bitsios ca Hy Lp, xem xt vn NJ ca o Chypre.

 

Ngy 15 thng 3, ti Damas (th ca Ai Cp) Hoa K bit l trn chin kt thc khi Tng Thng Assad ni vi Kissinger:

 

- " Cc ng b ri Cam Bt, cc ng chn Bc Kinh v bung i Loan, Cc ng nhܮng b trܧc Do Thi....

 

Chuyn du thuyt ca ngoi trܪng Kissinger coi nh tht bi hon ton. Trn chic phi c "Khng Lc 1" ca Tng Thng Hoa K, m ng Kissinger dng n Nj i Caire (Ai cp) v Tel-Aviv ( Do Thi), cc nh bo ni ti s phn ca Ngoi Trܪng Hoa K . ng ta khng cn l mt ngܩi ca "php l" na ri. Ngܩi ta xm x vi nhau rng ngܩi c nhiu trin vng thay th ng B Ngoi Giao s l ng Elliot Richarson, i s M Anh Quc. Trong sut chuyn cng du ny, ng Kissinger khng h Nj tm ljn nhng bin c ang xy ra Vit Nam:

 

Ban m Thut ? Mt giai on nm ngoi l ri !

 

cng c v tr ca ngoi trܪng M, Tng Thng Ford tuyn b l ng ta cn lu gi Kissinger cho ti thng ging nm 1976

 

Si Gn ng Polgar ch kt qu tranh lun ca Quc Hi. ng rt tin tܪng ng Kissinger.

 

ng Thomas Polgar c mt tܧc hiu ku lm, "Ph T ǥc bit ca i S". Mi ngܩi NJu bit v nhn ra ng trܪng c quan CIA ny ngay khi ng ta ljn chi Cu Lc B Th Thao Si Gn , hay ljn Tr s ca y Ban Quc T Kim Sot nh Chin (CICS) hay khi ng i d cc cuc tip tn. Mt nh bo Hung gia Li, thnh vin chnh thc ca y Ban ny ni:

 

- "ng Polgar l ngܩi M m chng ti thch...."

 

Nm nay ng Polgar ܮc 53 tui, c thn hnh bo trn, trn hi, thܩng hay eo king en gng i mi. ng l ngܩi sanh trܪng Budapest, th Hung gia Li, nn cn gi ܮc vi ging ni ca ngܩi Hung trong ting Anh trao chut ca mnh. Ngܩi ta c cm tܪng , d l khng ng lm, rng ng c gi ging ring ca mnh cng nh ng Kissenger gi ging Do Thi ca ng ta vy.

 

L mt gim c ngn hng Budapest, ngܩi cha ca ng cho ng i Hoa K lc ng ܮc 16 tui. ng vo mt trܩng i hc nh, ni o to cc sinh vin trong gii "p phe". Nh i giao hng cho mt ng ch chuyn ngh ng sch, ng Thomas Polgar hc ܮc a hnh ca New York. Chin tranh khng cho ng tip tc hc hnh. V ng tr thnh ngܩi lnh b binh trong qun Ƕi Hoa K lc ng ܮc 20 tui. ng ni ting c nn cng ging nh trung s Kissenger, nn ngܩi ta hܧng anh vo Dch V Tin Tc Tnh Bo, lc by gi l c quan O S S (Office of Special Services: Vn phng Dch V c Bit) tin thn ca CIA trong tng lai. Nhim v c phn vui thch hn l trung on 310 b binh. n khi qun ng Minh chim nܧc c, th Polgar lng sc ti sn v chng mc ngn hng ca nh k ngh IG. Farben. Ti B Linh, Polgar lm vic vi nhng ngܩi m ng ta thܩng ngܫng m, nh Allen Dulles, trܪng c quan tnh bo CIA Hoa K ti c v ng Helms, trܪng ton CIA ti B Linh.

 

ܮc gii ng nm 1946, Polgar ngh ti vic lm bo, mt ngh kh bn rn. Nhng anh vn trong ngnh tnh bo trong sut nhng nm thch th nht ca chin tranh lnh vo lc B Linh b phong ta. Cha ljn tui 30, anh thuc cc c quan tnh bo b mt, vi cp bc tng ng ca mt i t.

 

Si Gn anh thܩng hay gp i t Toth, thnh vin Hung gia Li thch nht ca anh. ng Polgar bit ni chuyn vi nhng "ngܩi i din" t lu ri. Trong thi gian cng thng B Linh, anh mi trܪng c quan Mt V Lin X ljn v tha thun thng vi ng ny :

 

-"Nu c g xy ra th chng ta khng nn ng ti n b v tr con nh"

 

- "ng ", ngܩi bn Lin X tr li.

 

Trong gii tnh bo quc t, trn mt ǣng cp no , ngh nghip tr thnh mt tr chi. H n nh vi nhau mt vi lut l v tun th vi nhau, tr trܩng hp ngoi l khng k.

 

Hoa K trong ngh ny mi thnh cng thܩng ܮc tܪng thܪng. Polgar theo ui ngh ny mt cch tt p c c v o Quc. Sang cn nh anh rt thn vi trܪng c quan ca anh. C mt ln bn khng tc cܧp mt phi c sn bay Buenos Aires. x ny Cnh st c mt nguyn tc: khng thng lܮng vi k cܧp. Khi ܮc hi kin, Polgar NJ ngh cho anh ta in thoi cho Tng Thng cn nh. n 3 gi sng, Tng Thng nh phi chp nhn NJ ngh ca anh thi:

 

- " Chng ti khng mun thng lܮng, nhng ng, Polgar, ng l ngܩi M, ng c th lm ܮc chuyn . Hy lm i"

 

Polgar leo ln chic phi c v mi my anh khng tc ung Coca Cola c b thuc ng trong . Khng tc ng m mang, v ngy hm sau Polgar thc dy, tr thnh mt ngܩi ni ting.

 

Anh t ho rng anh rt thc t, khng c cht no m h i vi bn cht ca con ngܩi , v thch ni v Kipling: "Nhng ngܩi Ƕc thn trong tri lnh t khi sng nh nhng ng thnh lm."

 

n khi ng Helms ܮc Hoa Thnh n NJ bt ln lm trܪng c quan tnh bo trung ng CIA th ng ny gi ngay cho Polgar mt cng in vo thng 7/ 1971. Khi trao bc cng in cho Polgar ngܩi nhn vin mt m ni a :

 

"V ng ang ngi, nn ti trao cho ng cng in ny m khng cn phi gii thch" .

 

Ni dung cng in : "Tr trܩng hp m ti khng ܮc bit, anh c th thay Ted Schakley gi chc v trܪng ton ca c quan CIA Vit Nam hay khng? , t ngy 1 thng10 ny ? "

 

B Polgar c v khng vui lm, trong 3 a con trai ca h, a ln phi vo i hc Hoa K. Hi lܫng l, Polgar in tr li : "Tt nht l ng cho ti ljn ni chuyn vi ng."

 

Gp Helms, Polgar ni thng:

" i vi ng Nam Chu ti khng thnh tho lm u. "

 

- " N s gip anh c mt tm nhn mi " Helms tr li v ni thm : " Anh ng lo, anh khng c th gi u m Nj tm vo chi tit ca cng vic. Anh cn phi lo ch ti nhng g xy ra Quc Hi, gii truyn thng, B Ngoi giao, v trong Qun lc Hoa K . Anh cn phi bn tm nhiu v nhng ni ."

 

Vo thng 3 nm 1975, vi din bin tnh hnh qun s mt trn nh th m mi bn tm lo lng hng u ca Polgar l Quc Hi. ng trܪng lܧi tnh bo CIA ny ܧc tnh rng Hoa K b dnh su vo tnh hnh trm trng Vit Nam . Vit Nam ang qu yu v l mt gnh qu nng cho Hoa K . Theo Polgar, khng th no c vn NJ mt chin thng hon ton bng qun s i vi H Ni. Trong hin ti, trn chin chc chn khng mt mc Ƕ "c th chp nhn ܮc". R rng l Tng Thng Gerald Ford cng nh Richard Nixon hay Lyndon Johnson, ng khng h rung Ƕng v vn NJ Vit Nam. Polgar c d vo nhng cuc gp g San Clemente, ni anh gp ܮc Graham Martin ln u.

 

ng Nixon tht c tuyn b vi ng Thiu rng : " Cho ti khi no ti cn l Tng Thng, ng c th tin chc l Vit Nam s c 1 t 600 triu la vin tr qun s hng nm, v vin tr kinh t s t 600 triu ljn 1 t la."

 

T ngy ng Martin ljn Si Gn, s lin lc gia i s v ng Polgar rt tt. ng Graham Martin thuc khi ngܩi da trng gc Anh ct Li, li theo o Tin Lnh, nn c thin cm vi ngܩi trܪng lܧi, di c gc Do Thi, v thn ny. Polgar chng t nng lc ca mnh.. Trong h thng cng chc cao cp, Polgar nm ǣng cp GS 17, tng ng vi cp tܧng t lnh Qun on.

 

By gi th i t Janos Toth, ngܩi Hung gia Li ca Polgar v c vn chnh tr ca Anton Tolgyes khng c mt tin tc no mi Nj trao cho Polgar. Anh bn Ba lan cng vy. C mt ln vo mt ngy no , sau mt chin thng ca QLVNCH, Polgar chc ngܩi bn Ba Lan ca mnh :

 

-"Cc bn VNCH ca ti nh m cng khng t lm h bn ?"

 

Ngܩi bn Ba Lan phn ng li ngay :

 

- " ng vy, nhng m cc bn s b thua to Hoa Thnh n kia !

 

Hoa Thnh n ti khon cho nhng d n ca Chnh Ph Hoa K lin quan ljn Vit Nam NJu khng ܮc mt ai ch ti. Hai tun l u ca thng 3 / 75 l thi gian tht vng nht ca nhng ngܩi ch trng vin tr cho VNCH. D lun dn chng M khng c g lc quan ht. Cuc thm d ca vin Gallup cho thy 78 % cng dn Hoa K chng li mi vin tr b tc cho Vit Nam v Cam Bt. C tri ca ng Cng Ha cng chng i nh c tri thuc ng Dn Ch.

 

Th phn i chng cht vn phng cc ngh s v dn biu. Ngܩi ta ht in thoi ljn vit th Nj thm d t phin hp ny ljn phin hp khc. Khng ai mun b ri ng minh Vit Nam ca mnh ng Dng, nhng cng khng ai mun s b c tri b ri mnh!

 

i vi Cam Bt cng nh Vit Nam , ngܩi ta c mt s "kh nng hnh Ƕng" nh sau:

 

1.- Chp thun cho Tng Thng Ford ton b hay mt phn ngn khon m ng ny xin.

2.- Chp thun yu cu ca Tng Thng Ford v khon vin tr qun s v vin tr nhn o, nhng c iu kin km theo.

3,- Ch chp thun vin tr nhn o m khng chp nhn vin tr qun s.

4.- Ch chp nhn vin tr qun s b tc.

5.- Bc b ht yu cu vin tr ca Chnh Ph .

 

Rt c phng php v rt thn trng, cc ngh s v dn biu tch ri vn NJ Cam Bt ra khi bi ton Vit Nam . Thng thܩng Si Gn cng nh cc ni khc, ngܩi ta khng bit l cc v dn c ang tr v khuynh hܧng t nhin ca h: l ch trng "bit lp".

 

Ch trng chng li ܩng li chnh tr ca Tng Thng Ford th hin r rng H Vin. Cc n xin vin tr ca Chnh Ph phi qua s duyt xt ca cc y ban hay cc tiu ban. ng Philip Habib, Ph t Tng trܪng Ngoi Giao ǥc trch v ng Nam , b cht vn khi ra iu trn Quc Hi. ng ny ht gii thch vi nhm ny ti nhm n rng c Hoa K v Cam Bt NJu khng mu tm mt chin thng bng qun s. V li y l mt chuyn qu kh. Trn giy t, qun Ƕi Cam Bt c 240.000 ngܩi . Tuy nhin c chng ch l trn 50.000 qun tham chin m thi. Vn NJ ch l cm c trong vi thng na thi ljn thng 9. Lc nܧc sng Cu Long s dng ln th Phnom Penh s khng cn b vy hm na. Lc lܮng Khmer s khng cn phc kch d dng trn cc trc l cng nh trn sng rch ܮc na.

 

i vi gii chnh tr Hoa Thnh n , dn biu Don Fraser, mt thnh vin ca phi on Quc Hi Hoa K va ving thm Si Gn xc nhn l chin tranh Cam Bt coi nh chm dt ri. Hoa K ch cn mt cch Nj rt chn ra khi ni : l phi lin lc vi Chnh Ph Php v Tng Th K Lin Hip Quc v hi Khmer xem h mun chm dt cuc chin vi iu kin no ? C th chp nhn cho Cam Bt mt khon vin tr nhn o. Dn biu Paul McCloskey cng l mt thnh vin ca phi on Quc Hi Hoa K ljn Si Gn ni rng quan im ca ng thay ǰi hn sau chuyn ving thm Phnom Penh. ng ta chng mi vin tr qun s. Khng cn trܩng hp na. ng ta ni :

 

- " Cam Bt, Bn no cng git t binh ht. Nu pha Chnh Ph Phnom Penh ht n, th s c nhng s tr th gh gm lm. Nhng ngܩi t nn xc nhn vi ng l bn Khmer dng ton l phng tin th s Nj hnh quyt dn lng khi h chim ܮc lng mc. l s tht hay l tuyn truyn ?"

 

ng Mc Closkey ng v pha nhng ngܩi mun c mt vin tr qun s nhng phi c gii hn .

 

n xin vin tr ca Tng Thng Ford i theo h thng thng thܩng. Mun cho mt d n ca Chnh Ph ܮc chp thun th d n phi ljn H Vin trܧc, qua cc y ban v cc tiu ban. Thܮng Vin cng vy. Nu H Vin v Thܮng Vin bt ng kin th mt y ban hn hp s tm mt bin php dung ha.

 

Ngy 10 thng 3, ng William Colby, Gim c CIA iu trn H Vin rng :

 

- " Ti khng ngh rng Cam Bt s tn ti ܮc d c ܮc vin tr qun s b tc."

 

Mt s dn biu sn sng b phiu thun, nu Chnh Ph chu tin ti mt gii php ngoi giao. Bng cch no ? H Vin ngܩi ta ni ti k hoch Manac'h.

 

E'tienne Manac'h lc cn l i s Php Bc Kinh tng gip Ǫ Hoa K, VNCH, Bc Vit v Vit Cng trong thi gian thng thuyt Hip nh Paris1973. ng tng c sng kin NJ ngh mt kiu bn hi ngh Nj cho cc phe ngi li vi nhau. Theo Hoa Thnh n th k hoch ca ng ta l : Hoa K phi a ng Lon Nol i v Nj cho ng Sihanouk tr v Phnom Penh li. V chp chnh Pnom Penh, ng Sihanouk s lp mt Chnh Ph Lin Hip, c c Khmer trong . Ch c mt iu hi kh: Theo ngܩi ta bit ܮc th Khmer khng c mt nh no Nj thng lܮng ht. Chin thng ngay mi sng v hng bch kch pho ca h ri..Ngoi ra, ng Sihanouk khng c nui mt o tܪng no v nh hܪng hay uy tn ca ng i vi pha Khmer . K hoch gi tܪng ny cht trong trng nܧc t lu ri nn ch cn c nhng ngܩi t hay ngy th mi ch ti n. Quc Hi Hoa K vn cn vi ngܩi nh vy. kin thnh lp mt Chnh Ph Lin Hip ܮc ngh ti cho Min Nam Vit Nam , v l do Vit Cng gi . Cn Cam Bt th khi nim v Lin Hip khng c da vo nn tng no ht, v pha Khmer cha bao gi ni ti danh t ny. ng i S Hoa K Phnom Penh t lu ri tuyn b l mi gii php tm ܮc cn phi c "bin php kim sot". Cc ngh s v dn biu M NJu c cm tܪng rng Cam Bt Hoa K chng c kim sot ܮc bao nhiu. khng phi l trܩng hp Vit Nam .

 


Chng 10 (bi 2/4)
Tr v: trang Mc Lc
1