"Chuyn di" x hi ch ngha (VII)

Trܩng Sn DHN

(ng nghe nhng g cng sn ni m hy nhn k nhng g cng sn lm)

 

My lc gn y, trܧc v sau i hi 7 ca Trung ng ng b, cng sn gia tng tr n p v tr dp cc nhn vt chng i k c cc tu s Pht Gio, t khng b, e da cho ti by tr "hi tho trit hc" ch Nj chng t l cng sn vn cn Ƕc ng, Ƕc quyn cai tr nhn dn y, ng hng a ng a nguyn v.v...Ti sao? - V c qu nhiu thch thc t trong nܧc cng nh t th gii bn ngoi, qu nhiu qu bom Nhn Quyn, T Do ang ܮc gi khp mi ni, t ng bng sng Hng ljn chu th sng Cu Long, lc no cng sn sng n ng lot khi ܮc "ai " chm ngi :

 

C crt ca hoa k: Hip Чc mu dch

L ra Hip ܧc thng mi Vit M phi ܮc k vo ngy13/ 9 bn l cuc hi ngh thܮng nh ca APEC (Din n Hp Tc Kinh T Vng Chu Thi Bnh Dng ti Auckland, Tn Ty Lan, nhng gi cht vn cha k ܮc.

L do chnh l Hip Чc cha ܮc ng cng sn Vit Nam thng qua.

Theo bo International Herald Tribune (pht hnh ngy 13/9 t Paris,Php), th v ni b Thܩng Trc Trung ng ng cha nht tr, mt ch du cho thy ni b Chnh Tr B cn ang st pht nhau.

T 10/9, mt vi vin chc ngoi giao M tin on l rt c t hy vng H Ni chu cho Phan vn Khi k Hip Чc Mu Dch, mc du B Ngoi Giao Hoa K chu o sa son mt bui l cho vic k kt cng nh mt bui hp ring cho Tng Thng Clinton v Th Tܧng Phan vn Khi.. bn l phin hp thܮng nh APEC), Nhng cui cng tt c NJu ܮc hy b ht vo gi cht, ch v Chnh Tr B CSVN cha chp thun hip ܧc mc du h k tc s b ri !!!

Theo nhn xt ca ng Anthony Salzman, Ch tch Phng Thng Mi Hoa K ti H Ni th vic H Ni khng cho k hip ܧc cho thy chiu su bt ng cp cao nht ca CSVN v vic m ca kinh t hay ǰi mi kinh t. Hu ht nhng y vin B Chnh Tr chng i Hip Чc ang qu "lnh gy" v s m ca kinh t s lm suy yu quyn lc ng cng sn, (mt ht quyn lc c nhn), nhng tht s h ang hong s nht l mt ht li lc m h ang hܪng nh ch Ƕ "bao cp" ca nn "kinh t theo nh hܧng x hi ch ngha", v quyn hnh ra tin bc!

Hu Qu: Rt kh lܩng ܮc

* - Th nht l khi thng ܧc cha ܮc k Tn Tay Lan th quan h hai bn M Vit chc chn s b nh hܪng. Nhng Phan vn Khi cha thy ܮc im quan trng ny nn oang oang tuyn b sau Phn Lan l "d cha k quan h hai Bn vn khng thay ǰi"

* - Nu tha hip khng ܮc Hoa K v Vit Nam khn trnh ln Quc Hi ca mnh Nj ܮc chp thun trong vng nhng tun l ti y th "n s b tm b cht r" t nht cho ti khi xong cuc bu c Hoa K vo cui nm 2000", v Chnh ph v Quc Hi M cn phi bn tm v cc vn NJ i ni, i ngoi cp bch khc trong sut nm ti , khng hܪn u m lo vic thng ܧc vi Vit Nam.

* - iu c ngha l s c nhiu nh hܪng trm trng cho vn NJ pht trin kinh t ca Vit Nam (hn l ca Hoa K d nhin), mt nn kinh t o uc ang c qu nhiu kh khn trong nhng nm gn y: u t ngoi quc cng gim st v cc nh u t mt ht tin tܪng v s tr hon k kt ny; vic xut cng xung dc li cng tut dc khng phanh, v khu vc ch o quc doanh cha ci t ܮc cht no; cc cng ty x nghip trong nܧc s b thit thi, hoc thit hi ln v h d tr nhiu hng ha Nj a sang th trܩng M t khi hai bn ng k tt thng ܧc hi thng 7, nhng nay th th trܩng m h ܧc m khng ܮc m ra cho h.

* - D lun chung trong nܧc v nht l gii kinh doanh v u t ngoi quc s c chiu hܧng cho rng cng sn khng c mun tip tc tin trnh "ǰi mi" T hu qu s nh th no chc cng d suy on m thi!

Cng sn a ra nhiu l do, chng ti ch ni mt vi im chnh m thi:

(1) - "V bn thng ܧc mi ܮc dch ra ting Vit trong nhng ngy gn y thi nn Chnh Ph cn c thi gian Nj suy ngh thm na v tng chi tit ca bn thng ܧc v cn ܮc cc c quan chnh thc ca Vit Nam xem xt li trܧc khi n ܮc k kt" (tuyn b ca B Trܪng Thng Mi)

(2) - "cn c mt vi iu khon cha ܮc r rt, c th lm yu lp trܩng ca Vit Nam, v Vit Nam cn ang thng thuyt Nj gia nhp T Chc Mu Dch Th Gii (WTO), ngoi ra cn nhiu im trong thng ܧc khng thch hp vi lut l hin hnh" (tuyn b ca c vn Php L Nguyn trn Bt)

(3) - H Ni cho rng "bn thng ܧc l mt vn NJ rt quan trng v n dnh lu ti rt nhiu vn NJ Vit Nam nn cn phi c thm th gi Nj "nghin cu" n qua bn vn ting Vit. (ng l chin thut l "ngm cu" ca cng sn ?)

(4) - "cn phi m phn vi Hoa K thm na trܧc khi k Hip Чc Mu Dch" (tuyn b ca Th Tܧng Phan vn Khi trong mt bui hp bo chung vi Th Tܧng Phn Lan, Ch Tch Lin Hip Chu u ngy 25/9, qun hn i l hai phi on Vit M s b k tt ri t cui thng 7/99 !!))

Tht ra ngܩi Vit Nam ai cng bit bn cht ca con ngܩi cng sn, lc no cng l, ngoan c v cui cng l lt lng.

- Trܧc c mt vi gii chc ngoi giao Hoa K tin liu rng ni b ca ch Ƕ Ƕc ng Vit Nam th no cng tranh ci gay go v bn vn Hip Чc Mu Dch, do c th lm tr hon vic chp thun ton vn bn Hip Чc. Nhng sau khi tip xc vi L kh Phiu, Phan vn Khi v Nguyn mnh Cm, b Tng trܪng ngoi giao Albright khng ngh, khng thy nh vy, lm cho gii ngoi giao M h hi tr li. S kin Auckland c th lm cho b Albright tht vng v b bng! v mt s ngܩi M s thm tha hn v nay mi bit ܮc bn cht ca con ngܩi cng sn Vit Nam!

- Tht tnh th H Ni khng chng i giao thng, v h mong k ܮc Hip Чc vi M Nj cu sng nn kinh t trong hin ti, ܮc hܪng quy ch ti hu quc ca Hoa K v nh cn c th gia nhp WTO d dng. Nhng khi cc chi tit tha hip ܮc bin thnh bn vn th n li li ra v s nhng iu lm cho lnh o ng cm thy v cng kh s, nut khng tri m khc cng chng ra! Nh iu khon thnh lp nghip on l mt, v mi ch l mt m thi: l ngܩi cng nhn lm vic cho cng ty v x nghip M ܮc quyn t do tham gia hip hi, lp nghip on ring ch khng nm trong t chc nghip on ca Nh Nܧc cng sn. iu ny ng l thuc lnh vc Nhn Quyn nhng trong bn vn Thng Чc khng bao gi c nhng ch T Do hay Nhn Quyn! Th mi k diu! L d nhin H Ni cng vn bit nh vy t lu nn c l v ngoan c Nj cu gi v mun iu nh sao cho Hoa K thng cm thc hin tng bܧc mt, m khng nu thnh bn vn.

- V pha M cng c che y kho hai ch Nhn Quyn bng nhng thut ng ngoi giao khc ct cho i phng cn cu m khng mt th din. Nhng chuyn nghip on Ƕc lp l quyn li thit thc cn phi t cho bng ܮc Nj bo v cho cc cng ty x nghip M lm n Vit Nam sau ny, nn pha Hoa K cn ǥt thnh vn bn, ct khng cho cng sn a cc t ng chen v lng on cng ty x nghip theo lnh ng. Do mi phi tr ko trong my nm ljn 7,8 vng m phn mi ljn cui thng 7 va ri mi tha thun k ܮc s ܧc m cc chng cng sn mi phi cn rng chp thun nhiu iu khon ca Hoa K, m vn NJ cng on nu trn mi ch l mt trong nhiu vn NJ khin cho H Ni kh s ljn in u. (ng l mt c c rt c bc ܩng, H Ni mun n lm nhng khng bit ܮc hnh dng cy gy pha sau th no nn in u cng l phi thi)

- Trong 10 ngy i hi Trung ng ng va qua chc chn ng cha nht tr ܮc iu g c. C qu nhiu y vin "lnh gy" v qu nhiu ng quc doanh phn i, li thn s kin bc s Nguyn an Qu cng khai ng h v c v ng bo hi ngoi khng nn chng Thng Чc, nn H Ni khng bit y l qu bom g m c M ln nhng ngܩi chng i ch Ƕ nh b/s Qu li xi di mnh y? Bom tinh khn (smart bomb) hay bom "din bin ha bnh" y?

Do vy m cng ca b Albright cho sp ǥt trܧc bui l k kt bn l hi ngh APEC tr thnh cng cc, T gii chc Hoa K cho bit l ln ny h s th ni khng ǥt trܧc mt hn k no c cho vic tho lun cng nh vic k kt.

Tܪng cng nn nhc li l trong mt cuc hp bo ti H Ni, kt thc chuyn ving thm Vit Nam, b Albright Tng Trܪng Ngoi Giao Hoa K cho bo ch ngoi quc bit l b " ni tht r rng v tht mnh m vi cc nh lnh o cng sn (ng L kh Phiu, ng Phan vn Khi v Nguyn mnh Cm) v vn NJ ca ngܩi cng nhn Vit Nam trong vic t chc nghip on ring khng nm trong nghip on ca Nh Nܧc" ng l mt vn NJ thuc lnh vc Chnh Tr, Nhn Quyn, v cc vn NJ ny khng c ch no Nj chui vo bn vn ca mt Hip Чc hon ton c tnh cch giao thng! Lnh o H Ni cng hiu nh vy, c vng vy nhng kh m thot khi ci by ny.

V ng Phan vn Khi tܪng u s vinh hnh ܮc ngi ung rܮu vi ng Clinton cng ha ra "tn t"!!! Khi "tn t" mc nhin pha Hoa K cng c ngܩi "tn t" Th mi Ƕc! "nh tu" m ng Khi vn cn m ܧc ܮc k vi Hoa K nhn Kha hp ca i Hi ng Lin Hip Quc vo cui thng 9 ny! Tht l ti nghip! V ng khng bit g ht, k c ti sao hnh ng ng cnh Tng Thng Clinton ti Auckland khng ܮc mt t bo quc doanh no ng ln c.... mc du phng vin cng sn Vit Nam ܮc chnh thc tham d phin hp ca APEC ! Hnh nh Khi ng chung vi ng Clinton m L kh Phiu cn khng mun thy trn mt bo, hung chi l hnh nh ngi hp v ung rܮu vi Tng Thng Hoa K ! ng c m mng !

Cho nn cng d suy on l v H Ni cn gp nhiu kh khn ni b, cha dt khot ܮc l s chp thun bn vn ca Hip Чc hay cn lt lng i phi duyt li mt vi iu hay mt vi khuyn ngh ca Hoa K, hay i m phn thm nh Khi bn ting qua tuyn b ti Phn Lan va qua. Do khng c hy vng l Hip Чc c th ܮc k v chuyn qua cho Quc Hi Hoa K chun ph trong kha hp ma thu ny, hay ni cch khc cha c hy vng ܮc k trܧc thng ging nm 2001, sau khi Hoa K thnh lp xong Chnh ph mi.

- Th m cng c vi nh quan st lc quan cho rng c th cc nhm ngܩi M ch trng khuyn khch vic bun bn vi Vit Nam s gy p lc vi Quc Hi Hoa K Nj chp nhn bn thng ܧc trܧc khi kha hp ma thu chm dt, cng nh s c nhng p lc t cc nh kinh doanh Vit Nam, gip vic k kt bn thng ܧc ܮc tin hnh trܧc cui nm 1999. (iu ny cng c th xy ra nu H Ni chu cn c c rt Nj cu ng!)

 

Nhng Thch thc v nhng qu bom ni a:

(1)- M u l Tܧng Trn ngy 1/4/99 tham chiu hai ch T Do trong Hin Php thch thc ng cng sn bng cch xin ra mt t bo . D nhin l n b bc ngay, bng vn th nu r iu 12 Lut Bo Ch ban hnh 28/12/1989 l "khng c quy nh no cho c nhn ng tn xin cp giy php hot Ƕng bo ch". (nguyn vn). Nhng vn kin ny cho c nܧc v c th gii bn ngoi thy r ܮc trn thc t T Do Bo Ch ca ch Ƕ c ng l loi T Do Bo Ch trong Hin Php m t ng ljn Nh Nܧc NJu oang oang tuyn truyn Nj m dn hay khng ? (!)

(2)- V sau ngy 22/9 Ha Thܮng Thch Qung cng c th cho ng, Nh Nܧc, v Quc Hi yu sch pht hnh mt nguyt san Pht Gio, sau khi nhc li yu cu ng v Nh Nܧc phi chm dt chnh sch m l, xuyn tc gio l o Pht, v khng b, bt b, giam cm cc tu s.

Chng ta cng nn bit l sau phc trnh ca Lin Hip Quc, vo u thng 9.1999 B Ngoi Giao Hoa K ph bin Bn Tܩng Trnh Hng Nm V Vn T Do Tn Gio Trn Th Gii, trong c Vit Nam, m u nh sau :

"mc d Hin Php Vit Nam v nh cm quyn H Ni cng nhn quyn t do cu nguyn, tuy nhin Chnh quyn vn tip tc hn ch mt cch ng k nhng hot Ƕng tn gio c t chc m h cho rng sai khc vi Lut php Quc gia v Chnh sch ca Nh nܧc "

(3)- Thch thc k tip l ca Bc s Nguyn an Qu, ku gi thnh lp mt y Ban Nhn Quyn Ƕc lp ti Vit Nam, ng thi ng pht Ƕng mt phong tro i nh cm quyn cng sn phi chm dt vi phm Nhn Quyn v chm dt ch Ƕ Ƕc quyn Ƕc ng. Vi nh triu tp mt cuc hp ca cc cu t nhn, ng ku gi cc cu t nhn chnh tr Vit Nam hy cng nhau hp lc li tranh u Nj thay ǰi cc din t nܧc, v ng cng ku gi cc thnh phn chng i trong nܧc hy on kt li " Ngoi ra ng cng ku gi cc nh ngoi giao ngoi quc hy thܩng xuyn thm ving nhng ngܩi chng i v iu ny c th gip bo m an ninh cho h.

(4) - Ngy 19/8/89 ng Nguyn thanh Giang gi cho cc ng Lnh o ng, Nh Nܧc, Quc Hi, (v ph bin cho cc ng ch) mt thin k s di l th Nj trn tnh cng b bn, h hng, cho th h hm nay v th h mai sau, cho qu hng v cho cng lun, k r chi tit tng s vic t ngy m ng b bt cho ti ngy ng ܮc th ra, tc l t lc ng b "bt cc" ti nh bu in ngy 4/9, b a v n cng an h da ri gii v nh lc sot v tch thu my in ton h s sch v ca ng nh th no, b giamcm 66 ngy ti tri giam B14 v 12 ngy tuyt thc Nj phn i ra lm sao v.v.... Bn "k s " ny ܮc gi ra ngoi quc v ph bin rng ri trong nܧc tht s l mt thch thc nng n i vi H Ni.

(5)- Ngy 9/9 hn 300 cu chc sc Pht Gio Ha Ho (PGHH) cng xung ܩng, ko nhau li An Ha T , trao "huyt th" cho Ban i Din PGHH (quc doanh) i hi phc bn sc v sinh hot truyn thng ca PGHH, nh mt ti hu th v thi hn cht cng sn phi tr li cho PGHH l 45 ngy, nu khng th ton th my triu tn PGHH s c phn ng mnh. Theo ng L quang Lim (cu Ban Tr S Trung ng) th PGHH ang ng trܧc mt bi cnh mt mt mt cn, chc chn khi tn PGHH phi chn mt con ܩng duy nht l "Cht vinh hn l sng nhc Nj tr n o p ngha Thy" ! Tri bom n chm ny sm mun g cng c th ܮc chm ngi, v cng sn c tip tc bt b giam cm v khng b cc cu chc sc ca Khi PGHH.

(6)- V gn y nht ngy 28/9 mt bn tuyn co ca 4 tn gio Vit Nam vi 4 ch k ca Ha Thܮng Thch Qung (Pht Gio), Linh mc Chn Tnh (Thin cha gio) ng L quang Lim (Pht Gio Ha Ho) v Trn qung Chu (Cao i) ܮc gi cho Lnh o ng, Nh Nܧc, v Quc Hi i hy b iu 4 Hin Php" , t b Ƕc ti v Ƕc quyn ng tr, i ܮc t do hnh o, t do sinh hot tn gio m cng sn khng ܮc xen vo ni b cc gio hi ...

y mi thc l mt qu bom nng k ca nhn dn c nܧc (tr bn v thn 2, 3 triu ng vin cng sn). H ang ng ln u tranh trc din vi cng sn v Nhn Quyn v T Do cho Dn Tc ni chung v T Do Tn Gio ni ring, ch v cng sn lc no cng ni bng mm rng Hin Php cng nhn quyn T Do Tn Gio, nhng thc t bng hnh Ƕng cng sn ngn chn mi sinh hot tn gio bng ngh nh v mi hnh thc khc nh t chc cc gio hi quc doanh, tch thu ti sn, c s v phng tin truyn gio, bt b, giam cm, t y v khng b cc tu s, cc tr s vin chc sc v.v...

Ngܩi dn mong rng "chuyn di" x hi ch ngha cng phi c mt ngy no ܮc chm dt nh tng xy ra Lin X v cc quc gia cng sn ng u! Nu L kh Phiu v tp on lnh o H Ni khn ngoan th phi thy ܮc lng dn Nj chn la kp thi mt gii php n ha, b hn con ܩng quc t v sn phi dn tc hi dn hi nܧc, tr li cho ng bo Nhn Quyn , T Do, Hnh Phc v m No, nhng th m H ch Minh v ng cng sn cܧp ot ht ca dn tc Vit Nam trn na th k nay. C nh th mi trnh ܮc nhng bin Ƕng ǰ mu v ch v mi a t nܧc thc s tin vo thin nin k mi trong ph cܩng, thnh vܮng v thanh bnh.

Tiu bang Washington mt ngy cui thng 9/1999

Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1