"Chuyn di" x hi ch ngha (VI)

Trܩng Sn DHN

 

 

i Hi Trung ng ng cng sn Vit Nam

v Hip nh Thng Mi Vit M

 

Trong mt cuc hp bo c nhiu k gi ngoi quc cng nh mt s gii chc ngoi giao ti H Ni, o duy Qut (y Ban T Tܪng v Vn Ha) cho bit l Trung ng ng cng sn s hp i hi ng trong vi ngy ti y (thng 8 ny), nhm bn tho k hoch ci t ng v k hoch ci cch h thng cai tr ca ng. y l ln u tin 107 trung ng y vin cng sn hp bn v ci t ng v h thng cai tr ca Nh Nܧc t khi ng cng sn tuyn b chnh sch ci m kinh t vo nm 1986. o duy Qut cng tuyn b thm l khng mt nh bo ngoi quc no ܮc cho php vo bui hi tho chnh tr ca ng cng sn Vit Nam ܮc d tr ko di trong khong thi gian 10 ngy, t th hai 9/8/99.

Trong cuc hp bo ny o duy Qut cng tuyn b l cc hot Ƕng ca cc th lc th ch b loi b trong nhiu nm qua, v xc nh l "ng cng sn Vit Nam l ng duy nht cai tr ton ci Vit Nam, quyt khng chp nhn mt ng no khc hoc mt h thng cm quyn a ng":

- "Chng ti khng mun mt h thng cm quyn a ng bi v chng ti khng mun c nhng ng i lp, v ton dn Vit Nam la chn ng cng sn Vit Nam l ng cai tr duy nht"` (nguyn vn).

Nhn xt u tin ca chng ti l cuc hp bo ny ܮc t chc ti H Ni sau khi Hip nh Thng Mi gia Hoa K v cng sn Vit Nam ܮc k kt vo cui thng 7 thng va qua.

Ti sao o duy Qut phi lun mnh ming ln ting xc nh (nhiu ln lp i lp li vi cc nh bo ngoi quc v cc gii chc ngoi giao) rng "ci t chnh tr" khng c ngha l ng cng sn Vit Nam s phi chp nhn mt chnh sch a ng v Hin Php ca ch Ƕ quy nh l ng cng sn Vit Nam l ng duy nht nm gi quyn hnh cai tr nܧc Vit Nam (nguyn vn). Khng c la sao li c khi?

1)- V Chnh Tr, chc chn ng cng sn ang gp nhiu kh khn t ni b hoc t p lc bn ngoi, nht l t 100 trang ca Hip nh thng mi va mi k tc, nht nh l phi c lin quan ljn s tn vong ca ch Ƕ, nn H Ni mi phi triu tp ngay i hi Trung ng ng Nj bn k hoch i ph. ng thi cn t chc ngay mt cuc hp bo c mt ngoi giao on v gii truyn thng ngoi quc Nj nhc kho vi h v v tr Ƕc tn Ƕc ng ca mnh trong ton ci Vit Nam .

a)- Kh khn Ni B: C nhiu du hiu cho thy ni b ng vn cn nhiu vܧng mc nu khng mun ni l chng i, cha hon ton "nht tr" v vic nhܮng b ca phi on Vit Nam i vi i hi ca M Nj bn tha hip nguyn tc sm ܮc k. Cho nn i hi phi ܮc triu tp "khn trng" vo th hai 9/8 va qua Nj gii quyt vܧng mc v mu thun ni ti:

- chc chn s c nhiu ngܩi trong gii lnh o ng trong k i hi ny khng mun thng ܧc vi M ܮc "sm" hnh thnh, v h ang hܪng li do ch Ƕ "bao cp" v tnh trng tranh ti tranh sng ca nh hܧng x hi ch ngha. M nu Hip nh ܮc k ri th h cng c tr hon vic ph chun, hay tr hon vic thi hnh, v Ƕng c cng ch l quyn li kinh t ca h m thi, ch h khng yu m g l thuyt kinh t Mc xt c. Tin l trn ht.

- Vic Nguyn tn Dng hai ln ܮc i din Thng Mi Hoa K yu cu cho gp ring Nj tho g vܧng mc trong vng m phn th tm ni ln ܮc ln ranh mc c trong thng thuyt m Chnh Tr B vch ra cho phi on H Ni ch c th xa i bi chnh Chnh Tr B m thi, m Dng l mt thnh vin. Do vy vic ng Fisher nng nhit khen Dng lm ny n thm mu thun trong hng ng lnh o ng, nht l mu thun Nam Bc v phe phi Trung Quc Hoa K. (Hoa K ch bit l Nguyn tn Dng l ngܩi d bo m thi!)

- a s trong i hi l nhng ng vin hin ang c Quyn c Th v c n em ri khp ni chc ch thnh h thng chn rt t qu lu ri, chc chn h s khng mun thay ǰi cch lm n (ngܩi ta thng gi l ǰi mi kinh t Ǯt 2), v bt buc h phi tn trng lut l thnh vn trong Thng Чc, tc l mi lut l v kinh doanh, th tc hnh chnh, lut v bn quyn v.v.. tt c NJu phi thay ǰi ht, sao cho ph hp vi tiu chun quc t, cng khai v minh bch, chc chn h s c cܫng li v y tht s l mt liu thuc qu ǡng i vi h, c th ni l h s mt ht, mt c Quyn, Lc v h thng chn tay m h gy dng t lu. u cng l mt chuyn thܩng tnh thi.

b)- p lc t bn ngoi:

- Theo mt ngun tin ring ca t tun bo Kinh T Vin ng Hng Kng th c mt bin c khin cho L kh Phiu phi ng v pha nhng ngܩi mun Hip nh Thng Mi song phng vi M sm ܮc k: l vo thng 5/99, Qun i Nhn Dn Trung Hoa my ln xm phm bin gii Vit Trung. (Khng thy c bo no hay i no loan bo)

- Vo gia thng 7/99 c S lu Ƕng v Tn Ngܫng Robert Seiple v Ph Tr L Ngoi Trܪng ǥc trch Nhn Quyn Bennett Freeman ca Hoa K ving thm H Ni. Trong chuyn ving thm ny phi on M tip xc thng vi Trܪng Ban Tn Gio Trung ng L quang Vnh v Th Trܪng B Cng An Nguyn khnh Ton. Theo thng tn x Reuters th pha M gii thch v o lut "T Do Tn Gio Quc T" ܮc Quc Hi v Tng Thng Hoa K thng qua vo thng 10/98, v trao cho pha Vit Nam mt danh sch 150 t nhn chnh tr v t nhn lng tm km theo mt yu cu l nh cm quyn cng sn Vit Nam phi phng thch. R rng y l mt p lc t pha Quc Hi Hoa K, da trn kt qu m Quc Hi Hoa K s c quyt nh chp nhn hay khng bn Thng Чc song phng M Vit hin ang ܮc m phn (vng th 8)

- i s Hoa K ti Vit Nam, ng Paterson thc gic nhiu ln l nn k Thng Чc trong ma h ny, nu khng th phi Ǯi ljn nm 2001, lc khng bit ai l i s' ai l Tng Thng M, v cha bit Quc Hi M s c thi Ƕ no khi duyt xt v thng qua Thng Чc.. Pha Vit Nam th xa nay vn ngh rng ni chuyn vi chnh quyn dn ch d hn phe cng ha.

- Cc quc gia vin tr v cc nh ch ti chnh quc t nh Qu Tin T Quc T (IMF), Ngn Hng Th Gii (WB) v.v.. NJu ng lot gay gt i hi H Ni phi ci cch trit Nj v nhanh chng hn na, nu mun ܮc gii ngn cc khon tin ha cp, v h ngy cng mt kin nhn sau nhiu ln khuyn co v hiu.

- Trong mt chuyn "gh" thm chp nhong Vit Nam, ng Miyazawa thng bo cho Th Tܧng Phan vn Khi bit l Vit Nam khng ܮc hܪng vin tr Miyazawa ca Nht, m ch c th ܮc vay 160 triu trong tng s 30 t m kim ca chng trnh ny vi mt s iu kin (l Vit Nam phi m rng tn dng cho doanh nghip t nhn,- bnh ǣng ha iu kin doanh thng cho cc cng ty ngoi quc,- nh li hn ngch nhp khu trong mt s lnh vc,- ci thin th tc hi quan, - v thc hin li ha kim k li cc x nghip quc doanh). y cng c th gi l mt trong nhng p lc t cc quc gia vin tr, v cc iu kin va nu trn tht s NJu nm trong cc hn mc Thng Чc m hai phi on Vit M va tha thun v k tt.

2)- V KINH T:

- Trn phng din Kinh T thun ty, mc du phi on thng thuyt cng sn lc no cng c gi thi Ƕ l lm, ngoan c, nhng H Ni vn thy r l Vit Nam tht s c nhu cu phi k Thng Чc vi M cng sm cng tt, nu khng th vi tnh trng kinh t tr tr nh hin nay, gii u t v kinh doanh ngoi quc cng ngy cng b chy v hng xut cng suy gim trm trng trong sut my nm qua, th H Ni kh m tm ra ܮc mt li thot. Ngay t u nm trong mt bui hp vi tt c cc Tng Gim c v Gim c x nghip quc doanh Th Tܧng Phan vn Khi ni r tnh hnh kinh t suy sp trm trng ng thi nu ln vin tܮng s phi k Thng Чc vi Hoa K ri. Do vic Nguyn tn Dng lm ngܩi hng khai thng b tc ch l mt mn kch khng hn khng km, v L kh Phiu ng v pha nhng ngܩi c ch trng nn xc tin nhanh chng vic k kt ri.

- May m cng cn c mt s ngܩi c c thc t, nm ܮc cc con s thng k, nhn r ܮc thc trng u ti ca ci gi l "kinh t th trܩng theo nh hܧng x hi ch ngha", thy ܮc nhu cu cp thit phi thay ǰi c cu kinh t v h thng iu hnh cng nhanh cng tt, v cng tr chm th cng ngy kinh t cng sa st thm khng phng cu cha. Hip nh c th khng mang li li nhun ln lao trong nht thi nhng li l mt liu thuc kch thch c cu v h thng iu hnh phi thay ǰi, nht l h thng quc doanh vi mt tp on lnh o u ti, khng c kh nng, hng m khng chuyn, ch bit da vo ch ngha Mc L v ch Ƕ Nj hܪng li c nhn. Nhm ngܩi ny tuy khng nhiu nhng cng to ܮc mt ting ni cho vic sm hnh thnh thng ܧc.

Tm li, i hi trung ng ng cng sn k ny hp kn, ch ch nhm g mi ri ren ni b trong nhng ngy sp ti, nht l v nhn s v c cu iu hnh, trong ng cng nh nh nܧc, xoay quanh vic thi hnh bn thng ܧc va k. Thi im h khu hiu v bo co lo Nj ly im chc chn sp co chung. D nhin vn NJ "an ninh quc gia" s ܮc ǥt nng, bn tho su rng hng u v lc no cng sn cng rt s "din bin ha bnh " s l d i theo 100 trang vi qu nhiu hn mc trong Hip nh Thng Mi va k vi Hoa K, m khng ai thy ܮc .....

 

LUT DOANH NGHIP mi:

Trn c Lng va k ban hnh ngy 26/6/99 ci gi l "Lut Doanh Nghip Mi". Cng sn cho y l mt trong nhng p ng thit thc m gii doanh gia ngoi quc cng nh cc quc gia, cc t chc vin tr i hi: l s ci t th tc hnh chnh quan trng. Bo ch trong nܧc ua nhau tuyn truyn rng "t nay cc doanh gia trong nܧc cng nh nܧc ngoi tha h ܮc t do lm nhng g m php lut nh nܧc khng cm" . Trܧc h ch ܮc lm nhng g m chnh quyn cho php m thi.

Nhng cho ljn ngy 7/7/99 ngܩi ta vn cn ghi nhn c ljn hn 200 "giy php" loi cn phi xin t chnh ph trung ng ljn chnh quyn x p a phng. No l "giy php hnh ngh", "chng ch hnh ngh", "giy chng nhn iu kin kinh doanh", "giy php hot Ƕng", v c bit l "giy chng nhn v iu kin an ninh, trt t"... Ring ngnh Kinh Doanh Tng Hp phi c ljn 45 loi giy php!

"Lut Doanh Nghip Mi" khng c khon no ni r v th l xin v cp php. Thܩng th l ph chnh thc phi ng cho mi loi giy php co gin t 100.000 ljn 500.000 ng (tin H), d nhin ngܩi xin php cn phi chi thm cho c quan cp php (trc tip cho nhn vin c thm quyn cp php, hoc qua trung gian) mt mn "th tc u tin" (tin u) t 1 T. (Triu) ljn 5 T. ty theo mc Ƕ quan trng ca doanh nghip. Cng cha xong, v thi hn cp php cn co gin, thܩng ko di t 1 nm ljn 3,4, nm khng chng Nj ch thm "tin lt tay" m cng sn gi l "bi dܫng"!

Do khng bit sau khi Thng Чc M Vit ܮc c hai pha thng qua th cc "Lut Doanh Nghip Mi hay C" cn ܮc em ra p dng hay khng ?

 

B lut hnh s (Sa ǰi):

y Ban Php Lut Quc Hi hp 4 ngy trong thng 2/99 Nj duyt xt ln cht bn d tho B Lut Hnh S (Sa i) trܧc khi trnh cho Quc Hi thng qua.

Mt trong cc s thay ǰi chnh ܮc ch nht l "Bin php pht tin thay cho pht t" Trong con mt ca cc nh lm lut trn th gii th bin php ny l mt "tin b ng k" nhng l tin b tht li (!) ch c th c ܮc trong mt x hi x hi ch ngha nh kiu cng sn ti Vit Nam m thi!

L lun ca H Ni tht l n gin:

"S dng hnh pht tin l mt quan im tin b. C nhng trܩng hp khng cn cu thc thn th, ngܩi phm ti vn ܮc ngoi Nj lao Ƕng sn xut, l li ch x hi! Pht t th s gy rn nc gia nh."

Tht l ngu xun v bin php ny khng ngn nga ܮc ti phm tri li cn khuyn khch gia tng ti phm: c tham nhng mnh ln, c bun lu nhiu ln, c khai thc mi dm nhiu ln v.v... nu c b bt th "tin s vo kt thay ta vo t", ta li tip tc ! V ljn mt ngy no ti phm khp ni y ry, m nh t th trng rng v c em tin ra np pht th lm g cn cnh nht nht ti t thin thu ti ngoi na m lo ngi! Nh nܧc li c thm mt phng php tng thu cho ngn sch mt cch khoa hc v ng lut!

Ngoi ra cn mt iu khon mi "cn phi nh lܮng ti sn Nj phn bit u l ranh gii x l hnh s, v u l x l hnh chnh" R rng khng cn phi suy lun cng thy ܮc l Nh Nܧc c tnh bao che cho chnh nhng cn b ng v nh nܧc. Mt vic m ng gi l th hin tnh nhn o ca php lut!

Khng cn g Nj bnh lun thm na v gi tr ca m giy ln m Quc Hi b nhn chc chn s thng qua v ܮc mang tn l B Lut Hnh S (Sa i)" ca cng sn Vit Nam !

 

Chuyn L kh Phiu i Cuba

Ngy 8/7 L kh Phiu i sang Cuba, gi l Nj "cng c v m rng tnh on kt thy chung trong sng gia 2 nܧc cng sn anh em Cuba- Vit Nam".

ܮc bit V vn Kit cng sang Cuba thng 6/1993, L c Anh thng 9/95. Sau Fidel Castro ljn H Ni vo thng 12/95.

L kh Phiu ܮc Fidel Castro trao tng hun chng Jose Martin ngay ti hm , v L kh Phiu p l li ngay bng tng phm 3000 tn go ! (bng 600 xe ti c sc ch 5 tn!) Theo bo Nhn Dn th "on kt v ng h Cuba l lng tm, l trch nhim thing ling ca ng v nhn dn Vit Nam " , li cn "cc lc ln n Hoa K, i h phi hy b ngay chnh sch bao vy v phong ta kinh t Cuba."

Trong lc nhn dn 11 tnh vng thܮng du Bc Vit v Cao Nguyn Trung Phn ang khng c go n 6 thng hng nm v trn 2 triu rܪi ng bo ang i trin min (cha k s nn nhn bo lt cc tnh gn y) th khng thy ai tip t la go cho h, trong lc c 3000 tn go nh nhng Ƕi nn ra i, vܮt trng dng ljn tn phng tri no ! Lng tm v trch nhim m bo Nhn Dn nu ln chc phi thing ling hn nhim v cu i cho my triu ng bo Vit Nam trong nܧc !!! V tnh on kt vi dn da trng mi l Ty bn cu chc chn phi keo sn hn vi ngܩi dn da vng mi tt m ng thܩng lit h vo hng "dn tc t ngܩi" (khc vi ngܩi "kinh" ca tp n H Ni)!!!! Tht ng l nhng ngܩi th ch ngha phi dn tc!

Cuba cn "gip ngܩi anh em Vit Nam" bng cch gia tng xut khu ܩng ma sang Vit Nam ! V Cuba "mi mi l anh em trong u tranh" nn Vit Nam phi cn rng m nhn , mc du s lܮng ܩng tn kho khng bn ra ܮc ca Vit Nam cho ti nay khng cn kho no cha ni !!

Tiu bang Washington thng 7/1999

Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1