"Chuyn di" x hi ch ngha (VII/2000)

Trܩng Sn DHN

"Chuyn di" x hi ch ngha k ny xin mi b con thܪng thc mt vi chiu thc qui n ca cc cn b thuc t phi mafia cng sn Nj "cܧp t" ca dn v "cܧp tin" ca nn nhn bo lt, nu khng th t kh rch o m nm 1975 m lm g gi ny ngܩi no cng c hng triu la xe hi nh lu ?

-----------------

Linh Mc Nguyn vn L: tuyt thc i tr t li cho gio dn v i t do tn gio.

Tin mi nht cho bit Linh mc Ta Nguyn vn L bt u tuyt thc t ngy th hai 4 12/2000, Nj i nh cm quyn cng sn phi tr t li cho gio dn thuc Gio x Nguyn Biu Hu (thn Trung Thܮng, x Thy Biu)

Linh mc Nguyn hu L l C vn ca "y Ban u Tranh cho T Do Tn Gio Vit Nam" (Committee for Religions Freedom in Vit Nam - CRFV- ) ca ng bo hi ngoi ti Washington DC.

Linh mc Nguyn vn L hai ln b a ra ta vo cui nm 1983, sau khi Linh Mc a gio dn i d i Hi La Vang nm 81. Ngay gia phin ta xt x ng ti Hu, Linh Mc lp i lp li l " Chnh sch t do tn gio ca Nh Nܧc cng sn ch l chic thng lng tht c o chng ti "

Tܪng cng nn nhc li l u nm 1983 c Tng Gim Mc kh knh Philippe Nguyn kim in b cng sn tm c a Ngi vo Bnh Vin V Dn SiGn Nj st hi Ngi, cng v cu ni ny vi y Ban Nhn Dn tnh Tha Thin, "Chnh sch ca chnh quyn Vit Nam i vi Tn Gio ni chung v i vi Cng Gio ni ring ch l mt chic giy thng lng tht c cc Tn Gio"

Gio dn y treo hai biu ng vi ni dung i t do tn gio v tr t li cho dn; Cng an ljn tho g hai biu ng vt xung ao:

" Chng ti cn c t do Tn Gio tht s ti Vit Nam "

"chng ti i Tr t li cho gio dn"

y l ni dung li ku gi ca gio x do Linh Mc Nguyn vn L k tn v gi cho chnh quyn cc cp khp ni v gi ra cng ng gio dn hi ngoi, i :

- cc quyn thing ling c bn nh Tuyn chn, o to, Phong Chc, B nhim.... hon ton b mt, tt c NJu phi ty thuc chnh quyn CSVN cho php. Hu ht cc dng tu Nam N NJu c cc tu s "chui" dܧi mi hnh thc.

- Ti sn ca Gio Hi b chim ot, b trng thu, b buc phi trao nhܮng ... qu nhiu.

- Gio hu Cng Gio ( cng nh cc o hu ca cc Tn Gio bn) ang b qu nhiu "phn bit i x", cc gio dn cc vng xa, kinh t mi, ho lnh, rt kh sng o bnh thܩng.

- Gio Hi Cng Gio Vit Nam ang b tri tay tri chn khng hot Ƕng ܮc nh Thin Cha mun qua C. Vatican II.

- Mt s ng cc tu s kh v o, cht v o dܧi mi hnh thc trong nhiu tri t t Bc ch Nam dܧi ch Ƕ cng sn Vit Nam (1945-2000).

Linh Mc ku gi mi thnh phn Dn Cha Vit Nam, Hi Ngoi, mi tng lp dn chng Vit Nam v Hi Ngoi, mi t chc Nhn Quyn trn th gii... hy cu nguyn, gy thc, hnh Ƕng sao cho c ܮc T Do Tn Gio tht s, ܮc mi quyn T Do c bn, v mi tn gio ܮc t do sinh hot theo nim tin ca mnh.

 

Linh Mc Nguyn Phܧc Bu o: khiu ni chnh quyn Tha Thin mu toan cܧp t m tu vin trc tip canh tc v trng rng t hng my chc nm nay (t 1940).

Trong mt n khiu ni gi Th Tܧng Phan vn Khi, Linh Mc cho bit Ch Tch UBND huyn Hng Thy thng bo quyt nh s 1230/QDD-TTg ngy 24/12/99 ca Th Tܧng Chnh Ph, thu hi 495.929m2 t Nj cng ty Du Lch C Hu thu xy dng Trung Tm Vui Chi Gii Tr i Thin An, h Thy Tin.

Trn phng din php l, tu vin c y giy t ca ch Ƕ c cp, chng minh l s hu ch vnh vin khu t ny t trܧc nm 1940, khai thc v x dng t ny (tc l khng c b hoang) cng t nm 1940. Thanh tra s a Chnh i trch lc a b, nhng khi tu vin trnh giy t chng minh Nj xin s a Chnh cp th s ny khng cp m cng khng ni l do. Ri vin c khng c giy t hp php Nj NJ ngh thu hi t: nh th l s a Chnh lm quyn .

Linh mc Nguyn quang Sanh, an Vin ph ca Tu vin, cng c th gi cho cc lnh o v c quan chnh quyn, i :

- s t b thu hi l phn t mu m nht, kt qu ca nhiu nm dy cng bin ǰi si thnh t thnh thc, l phng tin sanh nhai ca tu vin gm c vܩn cam ging X oi v Bc Phi ngon ni ting (3 ha), vܩn rau (1 ha), chung b (28 con, Nj cung cp phn trng trt) v i c cho b n. Tt c 1107 ha ny ai cng bit r thuc quyn x dng hp php, n nh ca tu vin t nm 1940 chiu theo s b a chnh cn lu gi ti s a Chnh Tha Thin, Hu.

- Tu vin t xt khng ri vo bt c trܩng hp no m t ai phi b thu hi, v quyt nh thu hi ca chnh quyn khng nu ܮc l do thu hi, thi gian thu hi, k hoch di chuyn, hay phng n NJn b thit hi.. v cng khng c mt cuc tip xc no, trao ǰi no gia chnh quyn v s hu ch l tu vin, theo ng nguyn tc nh iu 27 Lut t ai quy nh..

- Vic thu hi t ang x dng (ang canh tc v sn xut) cho Trung Tm Vui Chi Gii Tr , khng nhm vo mc ch an ninh, quc phng, li ch quc gia hay cng cng nh lm ܩng, xy trܩng, bnh x v.v. . l mt iu khng ng cho Nh Nܧc quan tm , dn ljn quyt nh thu hi mt cch p ǥt, tc tܪi v mt tm l x hi v l m v c s php l.

 

Cܧp t ca dn di c huyn Xuyn Mc, tnh Phܧc Tuy

Theo bo Lao ng s ra ngy 24/10/2000, tn Nguyn cng Thnh, ch tch y Ban nhn dn huyn Xuyn Mc , vn dng quyt nh ca tnh B ra Vng Tu cho php chuyn mc ch x dng 810 ha khu u ngun Sng Ray thuc x Bu Lm thnh t sn xut nng nghip. Trong c 114 ha ca 28 gia nh t Min Trung b bo lt vo khai ph thnh rung nng Nj sng qua ngy. Khng bit huyn Xuyn Mc toa rp th no m a cng an, v huyn Ƕi xung kt hp vi x Bu Lm thc hin quyt nh ca Tnh, 'trc xut" 28 gia nh t Min Trung di c khn kh ni trn. Cng vn ch o s 52/CV-UB ca Nguyn cng Thnh cn ghi r l "nu cn th x lp k hoch cܫng ch Nj Huyn h tr kp thi". 28 gia nh dn di c ny b cܫng ch phi b nh ca rung vܩn ( thnh khonh) m i, khng ܮc NJn b mt xu! V i u, sng cht ra sao, c huyn x v tnh cng khng cn bit ! Trn giy trng mc en, 114 ha ny ܮc giao cho nng trܩng cao su Ha Bnh, nng trܩng sau li giao trn li cho x Bu Lm (khng c giy t) v x Bu Lm bung mn chm dt tn kch "cܧp t ui dn" bng cch chia li s 114 ha t ny cho cc cn b cao cp ca Nh Nܧc Tnh, Huyn v x. Nguyn cng Thnh ܮc 17 ha, b v ng ܮc 9 ha, cn b cng an tnh Trn cng Danh 9 ha, ngܩi t nht ca x ܮc 2 ha......

Th nhng Tng thanh tra ch bi min chc v Vin trܪng vin kim st nhn dn tnh ca Nguyn cng Thnh, vn cho y gi nguyn chc Ch Tch Huyn !!!!!!

 

Cܧp t bn chia nhau huyn T Sn, tnh Bc Ninh:

T cui nm 1999 ljn u nm 2000 v c qu nhiu n t gic vic bn t tri php ca gii lnh o ng huyn T Sn, x ng Nguyn, tnh Bc Ninh nn Ban Thanh tra Nh Nܧc xung m cuc iu tra. Nhng chnh quyn x khng cung cp chng t lin quan ljn ni v, vi l do l "h s b gin nhm, chut cn". Theo mt s nhn chng v giy t lu, th vic cܧp t ca 177 gia nh Nj bn v chia tay nhau gy tht thot quan trng trong vic thu v chi. T tnh tr xung NJu c lin can.. C 3 quyt nh ca Tnh vܮt qu thm quyn theo lut nh. Tt c 11 quyt nh ca Tnh cp hn 7 ha trong khi nhu cu ca dn trong x ch cn 4, ha (cha k x t bn 17,1 ha) . V sau y l vi phn t m cc quan chc Nh Nܧc cܧp ca dn:

- Am, Ch tch huyn ܮc cp 100 m2, tr gi 116. 217.000 ng

- Phin, Ph ch tch huyn ܮc cp mt l t tr gi 116. 217.000 ng

- Quyn, Ph ch tch huyn ܮc cp mt l t tr gi 116. 217.000 ng, v mt l st m sen dc quc l 1.

- Cc trܪng phng, trܪng ban, chnh vn phng ... 15 ngܩi cng ܮc cp v ܮc c min gim theo t l %.

 

Toa rp chim ot ti sn quc gia

V vic xy ra ti Nng. Ch trong vng 4 nm, t 95 ljn 99, cc gii chc Nh Nܧc ti Nng toa rp vi Cng Ty Pht Trin Nh trong cc cng tc u thu san lp nn nh khu dn c Hi Chu, xy dng h thng c s h tng, bi thܩng gii ta, xy dng h thng thot nܧc cho khu dn c Bnh Hin . Rt l n gin: Cng ty Nguyn Hng nhn tin, lm t ly nhiu tin, hoc khng lm m ln lo lm giy t gi mo, ri em tin, mt phn chia nhau trong cng ty, mt phn chia cho cc gii chc Nh Nܧc dܧi hnh thc phong b ǿng tin. Cng ty cn li dng tnh hnh l lt Nj man khai s t b cun tri t 27m3 ln 3000 m3 Nj lnh 50 triu ng chia nhau... Giy t s sch ton l gi mo, trn thu v.v.. tt c ni v ln ti gn 5 t ng (trn 300.000 m kim) tht thot. C ti hng chc c quan Nh Nܧc toa rp kim vic cho Hng u thu Nj ܮc Nguyn Hng "tr lng" NJu NJu bng phong b, trung bnh 1 triu ng mt ln, cao cp hn th hng chc, c khi hng trm triu.. l li khai ca Nguyn Hng xc nhn vic chia chc cho cc gii chc Nh Nܧc c quyn m Hng gi l Nj "bi trn" cho cng trnh.

 

N chn tin cu tr nn lt:

Nm vin chc Nh Nܧc b bt v n chn tin cu tr nn lt Min Trng nm ri. l ng Ch Tch Mt Trn T Quc Thnh Ph Vinh, ngܩi Ph t ca ng v 3 vin chc lin h. H bin th s tin cu tr tng ng 60.000 m kim. Mt Trn T Quc l mt trong 3 c quan duy nht ܮc quyn thu gp ti vt cu tr Nj phn phi i cc ni Nj pht cho nn nhn thin tai l lt. Nm ngܩi thuc Mt Trn ny lm dng chc v Nj ng la vi nhau n chn ht s tin m l ra h phi trao cho cc nn nhn l lt Min Trung nm 99, km theo vi phm vt.

Bo An Ninh Th ca Cnh st ra ngy 28/11/2000 cho bit nh trn nhng khng nu danh tnh ca 5 ngܩi ny.

Tnh trng ny gn nh ܮc thy khp ni trong cn l lt Min Trung nm 99.

Chng ta hy nghe mt bi vit ca mt anh sinh vin (xin ܮc du tn v..... . an ninh) :

" Ngay Hu, c ln anh em sinh vin chng ti i cu tr, thc mc ti sao c trܩng hp nn nhn nghe thy tn mnh ܮc a r rng ln truyn thanh truyn hnh, ng tn tui, ng thn x.... nghe ni ܮc cp pht 1 triu, m tin vn khng v ljn tay, ljn gi ny ch nhn ܮc c my gi m tm! Anh em trong on bn hi : " vy tin cu tr hng vi chc hay vi trm t ng i v u ?" Mt ng Nh Nܧc to Hu tr li : "Cn nhiu chuyn phi lo trܧc mt.." Vy chuyn g cn lo hn chuyn cu tr nn nhn l lt ?

Qung Nam cng th. Anh em sinh vin chng ti hi cc anh ln y " th tin cu tr i du m y chng ai ܮc ng no " th li ܮc nghe cu tr li nh Hu khng khc cht no, " C nhiu vic phi lm" c iu li ܮc nghe thm mt cu m bn tr chng ti ht chu ni: " Bnh thܩng h (nn nhn) cng kh kim ܮc ci n ri, h quen ri ng lo !" (Ngh tht ti cho dn ngho, h quen i ri, Nh Nܧc khng cn lo cho h cng khng sao ! ) Mt anh tc qu hi vn thm : "Vy ch chnh quyn c bit h ang i khng ?" p l : " "bit ch ! Nhng ng Ch Tch Tnh...." ri ngܩi b lng....... khng ni na. Lu lm mi nhc kho l "ng Ch Tch" c hai cn nh to nht thnh ph "

c on vn t chn ny hn chng ta cng nhn thy r ci g ri ! Cng c thin tai, cng c l lt cng c tin v ! Cng thit hi bao nhiu tin cng v to by nhiu.

 

Tm Kt

Tt c nhng hnh Ƕng cܧp t, chim ot c s hay ti sn ca cc gio hi trong nܧc , song song vi vic n p cc tn , khng cho t do sinh hot tn gio... l chnh sch v ch trng c hu v cn bn ca cng sn t 1945 cho ti ngy nay. Vic chim ot nh t ca ngܩi dn thp c b ming, ܮc thy xy ra khp ni t Nam ch Bc, NJu do ch trng ng l ca ng v Nh Nܧc i vi nhng m mu ca cn b ng vin cng sn cc cp toa rp vi chnh quyn a phong v cc cng ty hay nh thu quc doanh.

H qun rng h tng h ho " u c p bc l c u tranh" Nj khch Ƕng qun chng theo h trong gn 30 nm ca cuc chin, gi y chnh nhng li h ho s qut ngܮc li h ch khng c con ma "din bin ha bnh" no hay th lc th ch no c. T nng dn Kim N Th ljn Thi Bnh, Xun Lc, ri Nam nh, Thanh Ha... t Nam ch Bc n khiu t cao gn chc thܧc m khng ai gii quyt ni. Gn y li c rt nhiu nng dn t Nam nh, Thi Bnh, Qung Nam , hay t tnh ng Thp Min Nam ko nhau v tn H Ni , ngi l trܧc tr s ng Ba nh hay trܧc Quc Hi, i nh i t, i tin bi thܩng , hay t co cn b lng hnh tham nhng, ty tin by loi thu, ph, Nj v vt dn ngo v.v... v mi y (t thng 9/2000) hn 200 nng dn t cc tnh thuc ng bng sng Cu Long v Cao Nguyn Trung Phn ko nhau v cm lu ngay ti SiGn , bn l ܩng (cnh Thnh c), trng biu ng i a phng phi tr li rung vܩn, hoc bi thܩng t ai b cn b ng vin ngang nhin cܫng chim v.v.. H bt chp nng ma, cng quyt nm ti ch nht nh khng v , cho ti trܧc ngy ng Clinton v SiGn cng an mi la h vo gn vܩn Tao n Nj khi vܧng mt on khch qu Hoa K. H phi ch chnh quyn trung ng cng sn gii quyt, nht nh khng ri khi lu.

Bun cܩi l t dn chng khp nܧc ljn cc k gi v quan st vin ngoi quc NJu thy r v bit r s vic rnh rnh trܧc mt mi ngܩi trn hai thng nay ri, vy m b Phan thy Thanh (pht ngn vin B ngoi giao cng sn) vn leo lo tuyn b l :

- " quan im ca nh cm quyn CSVN v Tn Gio ܮc lm r nhiu ln trܧc y v vic cho rng CSVN n p Tn Gio l sai lc v vu khng"

V i vi nhng cuc biu tnh khp nܧc, nht l ngay ti H Ni v SiGn cng vy :

- ""nhng cng dn khng phi biu tnh ! y l h ljn ch nhm lin b lm vic Nj a khiu ni v vn NJ bi thܩng t ai m h ngh l khng tha ng. cng l mt chuyn bnh thܩng !"

S vic Linh mc Nguyn vn L tuyt thc i t do tn gio hay Linh mc Nguyn Phܧc Bu o chng li chnh quyn mu toan cܧp t Tu Vin, cng nh cc cuc biu tnh H Ni v SiGn trong my thng gn y NJu cho thy l ljn lc ngܩi dn mun ǥt thng vn NJ vi lnh o ng. Nh Nܧc khng th tip tc xem dn chng nh nhng nng dn ngu dt na ܮc , v cng khng th dng lܫi l hay hng sng AK. trn p h nh trܧc ܮc . Nu ng v Nh Nܧc c tip tc con ܩng bo ngܮc mi th chc chn phi c mt cuc cch mng ton din, thay ǰi ch Ƕ tn gc th mi em li ܮc cng bnh v trt t cho ci x hi tham nhng nhiu nhng ny. Mong cng sn Vit Nam hy thc thi, " nhng g ca Cesar hy tr li cho Cesar" ng Nj cho mu ca ngܩi Vit Nam li phi ǰ thm ln na .

 

Tiu bang Washington trung tun thng 12/2000

TRЩNG SN DHN


Tr li : Trang u

1