" chuyn di " x hi ch ngha

Tring Sn DHN

 

 

Xut cng lao Ƕng:

Ngy xa, hi thi Php thuc, c nhng gia nh ngho ng con, khng c phng tin Nj nui chng hay cho chng i hc, cho nn cha m thܩng phi tm my ni kh gi Nj cho con mnh i gip vic cho ngܩi ta, Min Nam gi nm na l cho con i " Ǯ " ! Trܧc ht l Ǫ tn mt "ming n" cho gia nh, i khi nu gp nh ch tt th gia nh cn khi lo cho con "ci mc" na khng chng. Sau ngܩi con i Ǯ thnh thong cn gip cho cha m phn no ǫ tng thiu na.

Nhng d sao "giai cp i Ǯ" trܧc ngy 30/4/75 cng khng c nhiu , s gia nh c con cho i gip vic cho ngܩi khc (lm vic vt trong nh) rt l t, v ai cng mun trnh cho con ci mnh hai ting " Ǯ " khng my tt cho tng lai ca chng , v cho c gia nh mnh na.....

Cho ti ngy 30/4/75, sau khi cng sn cܫng chim xong Min Nam , h cng khng mun ch Ƕ Ǯ cn tn ti x hi , nht l x hi x hi ch ngha m h ngh v cho l thin ܩng m h mang li cho dn tc Vit Nam ! Cho nn h "cm" khng cho "ngܩi mܧn ngܩi" d l ch gip vic trong gia nh, cng khai ln n vic mܧn ngܩi gip vic trong gia nh l hnh Ƕng "ngܩi bc lt ngܩi ", xa b hn danh t "i Ǯ" m Min Bc gi l "mܮn ngܩi lm".

Nhng ri thin ܩng x hi ch ngha u khng thy, m no u khng thy, vin nh ch cn duy nht mt giai cp trong x hi cng tiu tan (giai cp bn nng), v thc t giai cp m h t cho l lnh o, tr thnh giai cp bc lt t trung ng ljn a phng, giai cp nng dn tr thnh giai cp "b bc lt" tn t, b bc lt ljn tn xng ty dܧi hnh thc thu (trn 160 sc thu chnh thc, cha k "thu t ǥt ra" rt ty tin theo nhu cu ca chnh quyn a phng x p), t thu t ai rung vܩn, nh ca, thu sn xut, thu m ph v.v.. ljn Ƕ ngܩi nng dn phi b c gia nh, b c rung vܩn chy ra thnh th lm thu lm mܧn Nj kim sng qua ngy ! Ri do xut hin khp cc th nhng ci ch gi l "ch lao Ƕng" m t ngy cha sanh m ljn nay ngܩi vit bi ny cng cha tng thy bit bao gi (mc du tui gn 80 !) Ri li xut hin thm danh t "Xut Cng Lao ng", mt danh t ǥc bit mi toanh do "c sng to" ca nhng ngܩi t cho mnh l "nh cao tr tu ca loi ngܩi" (cng sn Vit Nam ), mt danh t ch c ci ch Ƕ u vit x hi ch ngha Vit Nam ny m thi ! Tht l mi m, tht l m miu ! tuyt nhin khng c chuyn "ngܩi bc lt ngܩi", khng c giai cp "ch - t" v.v.., nhng nu nhn k v xt k li th c khc g danh t c hi thi Php thuc u ? c khc g danh t "I " hi xa m cng sn unh oang bo "phi xa b tn gc" u ?

Ch c khc nhau ch: thay v ch c l t vi c nhn i Ǯ cho b con ngܩi bn x trong nܧc, th by gi l ng u i t chc cho hng chc hng trm ngn ngܩi cng nhau i Ǯ cho ngܩi ngoi quc nܧc ngoi m thi !

V thay v ngܩi bc lt ngܩi th by gi l tp th c mt ܩng dy bc lt t trung ng ng ljn cc cng ty quc doanh trong nܧc, ljn c cc cn b ng vin x p v c cc ta i s cng sn Vit Nam ngoi quc NJu "thi ua" bc lt nhng ngܩi m h gi l "ܮc cho xut cng lao Ƕng". V ng lc no cng NJ cao "Lao ng L Vinh Quang "!

 

Ni mt ng lm mt no :

Ti Min Nam Vit Nam sau ngy 30/4/1975, cc cn b chnh tr ca ng i tng nh tm gp nhng ngܩi v em, v nhng ch em ngho ang gip vic mt vi gia nh neo n trong mc ch vn Ƕng h ngh vic v xi h ng ra u t ch theo lnh ca cn b. Tht ra ljn gi pht nܧc mt, nh tan ri, cn c ai sc gi ܮc ngܩi gip vic cho mnh trong gia nh na ? Ngoi ra c mt s tht m cng sn khng bao gi mun chp nhn; l hu ht nhng ch em ny vi gia nh no th h lun gn b vi ch nh , nh b con rut tht trn phng din tnh cm, khng bao gi mun phn li ch, nn cng sn kh m tm ܮc ngܩi chu ng ra u t ch nh lm. Tuy nhin cng c mt vi phn t hoc ܮc Vit Cng trܧc kia gi vo cc gia nh m h gi l "i tܮng" , hoc mi ܮc d d ngay sau ngy h cܫng chim ܮc Min Nam ... th cc phn t ny mi chu lm theo lnh ca cn b ng.

i loi cng sn mm cho nhng phn t ny nhng cu nh : " H bt chng ti lm qu nng nhc rt l vt v, khng c gi gic g ht... khng c gi ngh ngi m ch cho n d tha ca h, n ung tht thܩng khng no... m cn b nh p hnh h, roi vt na,v.v...

S tht ton l nhng iu ba ǥt vu v, lo khot, lm g c hng ch no i vi k n ngܩi trong nh nh th ? Vy m cng sn cng t chc ܮc mt vi v u t in hnh ngay ti Si Gn ! Th mi ti ! Nj lm g ? chng minh vi dn chng l ch Ƕ "M Ngy" bc lt sc lao Ƕng ca ngܩi dn ng nh li ca H Ni ni. V cng Nj ni ln cho ngܩi dn Min Nam bit l ch Ƕ cng sn khng c cnh "ngܩi bc lt ngܩi " !

Nu x hi x hi ch ngha m tt nh cng sn tuyn truyn th lm g c cu ni bt h "ng nghe nhng g cng sn ni m hy nhn k nhng g cng sn lm " m ngܩi dn Min Nam ai cng bit ?

Cho nn cng sn ln n ch Ƕ "ch - t" v cng khai ra lnh t y khng ai ܮc mܮn ngܩi gip vic trong gia nh na, v giai cp cng nhn l giai cp lnh o, l "ch tp th" ca t nܧc ri, cng nhn t y tr thnh "ng ch" ri , s khng th tn ti ܮc cnh "ngܩi bc lt ngܩi" na ܮc

 

" Ǯ" tp th ?

Sau ngy 30/4/75, cng sn a ngܩi cng nhn ln "lm ch tp th" ܮc, th by gi cng sn cng a ngܩi cng nhn "i Ǯ tp th" ܮc thi ! V cho lm ch tp th m khng lm trn nhim v, khng nui sng ܮc tp th th phi rng m i lm thu lm mܧn Nj m nui tp th vy ! Tp th y l Ai ? Xin tha l ng, l my triu ng vin cng sn ang cn "qu ngho"! ! Hi trܧc ngܩi con i Ǯ l Nj nui cha m, gip ǫ gia nh. Cn ngy nay ngܩi dn Vit Nam phi ܮc a i Ǯ Nj nui ng v gip lm giu cc ng vin. l chn l ! m chn l ngn ǩi khng thay ǰi ! (l lun Mt xt L ni nt) . Do lnh o ng mi NJ ra ch trng v chnh sch "xut cng lao Ƕng " V t chnh sch cn bn Chnh Ph mi thnh lp "Cc Qun L Lao ng vi Nܧc Ngoi", (trc thuc B Lao ng) v cho cn b ng vin thnh lp 42 cng ty quc doanh Nj lo vic "a ngܩi ra ngoi quc" Nj "lm thu, lm mܧn" nh cc cng ty TraenCo, Songda, InvesCo, Lod, Cpimes, Sona, SovilaCo, Virasimex, Vinafir, Vic, CoelCo, VinaConex, TransiCo v.v... k khng ht, v cha ni ljn cc "cng ty ma" ca cn b ng vin thuc chnh quyn x p.

Theo "Cc Qun L Lao ng vi nܧc ngoi", th t nhng nm u thp nin 90 cho ljn nay tng s "cng nhn" ܮc a ra lao Ƕng hn 40 nܧc trn th gii ln tng s trn na triu ngܩi. Ring nm 2002 l bn mi su ngn ngܩi (46.000). V nh th l tng s cng nhn Vit Nam ܮc a i lm thu 40 nܧc ljn hm nay l khon ba trm ngn (300.000) ngܩi. Nm 2003, cng sn d tr s cho xut cng 50.000 (nm chc ngn) ngܩi. l nhng con s chnh thc do B Lao ng a ra ngy 7 thng 5 nm 2003.

Phn ln cng sn xut cng lao Ƕng sang cc nܧc Trung ng nh Iraq, Lybia, Kuwait, Yemen, United Arab Rmirates, qatar, Lebanon, v.v. Ring khu vc ng Nam th c i Loan, Nht Bn, i Hn, v gn y l Malaysia. c bit ti Iraq, cng nhn Vit Nam sang lm thu t nm 1980 v hin vn cn ang c chiu hܧng tip tc cng sm cng tt khi iu kin an ninh sau cuc chin cho php.

Hng nm cc cng nhn lao Ƕng ngoi quc gi v nܧc khong 1 t 400.000 la, l cha k tin ca mi cng nhn phi ng cho cc cng ty quc doanh Nj ܮc chp thun cho xut cng ra nܧc ngoi, thܩng th khong 2000 d la cho mi u ngܩi (th tc giy t v v my bay) , cha tnh ljn vi mn tin "lt tay " Nj ܮc ln danh sch cng nhn ܮc tuyn.

 

Thm cnh "em con b ch" !

Nh ni trn, nhng cng nhn Vit Nam i lm thu lm mܧn ngoi quc mun ܮc xut khu hp php NJu phi do cc cng ty dch v quc doanh ca ng cng sn tuyn m t trong nܧc . Cc cng ty ny phi k hp ng vi cc cng ty ngoi quc v quy ch lm vic (n , s gi lm vic hng tun hng thng, gi gic, ngh bnh, ngh php, ngh l , lng bng v.v.....) Nhng thܩng th sau khi "giao hng" (giao cc cng nhn xut khu lao Ƕng) ri th cc ng vin cng sn ch lo lnh tin cho xong ri l v thi. H ph mc ng bo cho ch xܪng hay ch cng ty mun lm g th lm, khng cn bit xem h c p dng ng ǡn hp ng k hay khng , cng khng cn bit thi Ƕ i x ca ch nhn ra sao i vi ngܩi cng nhn Vit Nam va chn ܧt chn ro t min qu mi ljn nܧc ngoi ln u , mc cho ch nhn mun bc lt ng bo ta ra sao cng khng cn l ti. Nht l vn NJ n ung ng ngh cng nh lng bng. Trܩng hp in hnh l cc n cng nhn o SaMoa cch y my nm b bc lt, n khng no, mc khng m, ng ngh bt thܩng, lm vic qu nhiu gi qui nh , khng ܮc tr lng lin trong my thng v b i x tn t. Rt may l h ܮc t chc "Cu Ngܩi Vܮt Bin" ca chng ta Hoa K bit r nn tm cch can thip a h v tm ti M v h ang ܮc S Di Tr cho php li Hoa K, (ܮc php i lm) Nj ch ta x cng ty may mc o Samoa.

Nhng ta i s v lnh s qun y khng cn bit ljn nhng ngܩi ny v d nhin khng c mt s gip Ǫ no cho h c, k t lc h ang b h hip o Samoa.. Cn nhiu trܩng hp na tng t nh vy i Loan v Nam Hn cng nh cc nܧc thuc ng u c.. S qun v lnh s qun CSVN khng bao gi dm ng ljn cc cng dn Vit Nam trong phm vi lnh th trch nhim ca h, Nj gip ǫ ng bo hay bnh vc h khi cn ... y l mt thc t rt au lng trn khp th gii !

 

li thm nn xut cng lao Ƕng bt hp php

Gn y nht l Malaysia... Hng trm ngܩi ang nm n v trܧc cng s qun CSVN Nj xin can thip v xin v nܧc. y l thm cnh ca nhng ngܩi ܮc xut cng lao Ƕng bt hp php. H b cc c quan ca Nh Nܧc lܩng gt, chng nhng chim ot tin bc ca h m cn la o h sang Malaysia lm thu bng h chiu du lch.

Khi ljn Malaysia h mi bit l mnh b la v chng c cng ty no n nhn h v khng c mt hp ng thu mܧn lao Ƕng no nh ܮc chnh quyn thng bo trܧc khi ln my bay! Do tt c hn trm ngܩi NJu phi sng chui sng nhi, trn trnh cnh st v khng ai c ܮc mt giy t g Nj ty thn. C mt ng vin (khng bit lm g s qun CSVN tn l o phong Nh (m khng phong nh t no!) l ngܩi mi gii a h qua y bng chiu khn du lch. Tn Nh ny a h vo mt s im tp trung ri thu ht giy t ty thn. Ngy no anh ta tm ܮc vic lm th anh ta cho mt s ngܩi i lm , khng c th thi. Nhng ton l vic lm tri php ch khng c hp ng, coi nh anh ta l "cai thu", qun l mt ci "ch nhn cng" nh bn nh, nhng y th hon ton tri php. khng ng lut l ca nܧc ch nh.

iu ng ch l chc chn anh ta phi c n chu vi s qun CSVN y, cho nn mi ngang nhin thu ht giy t ty thn ca m cng nhn m anh ta a qua y, v mi c ch cho anh ta tp trung nhng cng nhn ny li. C mt vi cng nhn ܮc anh ta cp giy t, nhng sau ny b bt mi bit l giy t gi.

iu rt ng bun l c mt s cn b ng vin cng sn t lng x ljn tnh nh Hng Yn, Bc Ninh, H Ty, Hi Dng li dng s km hiu bit ca dn ngho, gt gm h, ly tin ca h v a h i sang Malaysia vi h chiu du lch.

Theo li ca mt nn nhn mi tr v ܮc Vit Nam th c my anh em nh h o ny x i Hng, thuc huyn Khoi Chu, tnh Hng Yn gm c

- tn o ngc Thch, ng y vin kim thܩng trc y ban x,

- tn o s Trung, Ph ch Tch kim trܪng cng an x

- v tn o phong Nh ny

C bn toa rp trong h thng xut cng lao Ƕng bt hp php ny, Nj rt cuc l mt s ng ng bo Vit Nam ta phi b nh cm quyn Malaysia bt gi, pht t, v trc xut v nܧc ..

Chng ta hy nghe mt nn nhn trong s 41 ngܩi mi v ljn H Ni ngy 7 thng 5 va qua ,k li nh sau:

- "Khi u t thng 7 nm 2002, h thng pht thanh ca x cng khai thng bo "tuyn cng nhn sang lao Ƕng ti Malaysia".. C x i Hng c 40 ngܩi phi np cho o s Trung mi ngܩi t 25 ljn 17 triu ng (tng ng trn dܧi t 1500 ljn 2 ngn la.) gi l Nj lo th tc., v nghe theo li tuyn truyn d d ca chnh quyn 'i lao Ƕng nܧc ngoi Nj c c hi m ǰi ǩi"!

n thng 9/2002 th ln lܮt 40 ngܩi ny ܮc o phong Nh a qua Malaysia bng h chiu du lch. Nhng c ngܩi no mun i du lch g cho cam. V cng khng c i lao Ƕng g u ?

Mi ljn ngy 23/4 cc nn nhn chng ti mi tm ܮc s qun Vit Nam v cng ljn Nj nh gip ǫ, v cn c 17 ngܩi ca x i Hng chng ti v gn 60 ngܩi thuc cc tnh khc ang b cnh st s ti bt giam v pht t t 3 ljn 6 thng v ti "lao Ƕng bt hp php v x dng giy t gi". Ngoi ra cn c 5 ngܩi b x "nh bng roi" v vn cn hn 100 ngܩi ang che lu nm n v trܧc cng s qun Vit Nam Nj nh can thip v xin v nܧc "

Anh cng cho bit mc du nm ngay trܧc cng s qun Vit Nam, bn ngoi khun vin ta i s khng ܮc vo bn trong ro, s qun khng cn bit ti , khng gip Ǫ g ht trn phng din nhn o hay tnh ngܩi gia ngܩi Vit Nam vi nhau, mt bt cm mt chn nܧc ung cng khng c, ljn LJi ba ngy trܧc khi v nܧc nhiu ngܩi phi nhn i v phi dc ht tin ti 400 la mua v v nܧc. Hin nay vn cn khon 100 ngܩi trܧc s qun v rt nhiu lao Ƕng khc ang sng vt vܪng trn h ph Malaysia. (theo bo TuiTr ngy 8/5/2003)

Ngoi ra, theo t The Star ngy 7 thng 5, th t 20 ngy nay c hng 100 cng nhn Vit Nam tui t 16 ljn 45 ljn cm tri ngay trܧc s qun Vit Nam th Kuala Lampur ca Malaysia, Nj phn i v b ch nhn bc lt, trn nm thng lm vic cha ܮc tr lng, li cn gi h chiu ca h, lm cho h khng dm bܧc ra ܩng v s b bt (khng mt mnh giy ty thn hp php). Vy m s qun Vit Nam cng khng chu can thip cho ng bo, nht l v quyn gi h chiu ca cng dn Vit Nam ca mnh. Khng hiu i s Vit Nam ܮc ǥt Nj lm g ? khng bnh vc ܮc ng bo mnh b hip p, bc lt, khi ch nhn x nghip khng thc hin ng hp ng lao Ƕng, khng tr lng cho cng nhn Vit Nam , nht l h gi thng hnh ca ng bo Vit Nam mt cch bt hp php, v giy thng hnh hay h chiu ng ra phi thuc quyn s hu ca quc gia Vit Nam ch khng phi thuc ti sn c nhn ca ng bo ??? Vy m h vn khng can thip, khng bo v quyn li ca ngܩi cng dn Vit Nam ang sng ngoi quc, khin cho ng bo Vit Nam b ut c, nhn n nhn ung nm n v trܧc s qun c trn na thng nay m khng mt ai chiu c.!

 

Tm kt

R rng l trong nܧc th cc cng ty dch v quc doanh ca cng sn v cc cn b ng vin cc cp tuyn m (hp php v bt hp php) cng nhn ngho theo chnh sch "xut cng lao Ƕng.,

- Hp php th cho i theo hp ng lao Ƕng, Nj sau khi "giao hng" ri th cc ng vin ph mc ng bo cho ch nhn tha h bc lt cn ngoi quc th s qun ngonh mt lm ng;

- Bt hp php th cng sn d dn i "xut cng lao Ƕng", nhng tht t l cho i theo ܩng du lch, em con b ch mc tnh cho chnh quyn ngoi quc mun bt b, t y hay x nh n (theo lut ca x ngܩi) ra sao ty , cn x ngܩi th s qun Vit Nam cng ng l khng cn bit v khng c mt c ch hay mt hnh Ƕng no bnh vc hoc can thip vi chnh quyn s ti bao gi !

Ch b vi li ni unh oang lc cng sn mi cܫng chim ܮc Min Nam sau ngy 30 thng 4 / 1975 :. "Phi p tan bn bc lt sc lao Ƕng ca M Ngy ! Phi xa b tn gc ch Ƕ "thu mܧn ngܩi gip vic nh " mt hnh thc " Ǯ" m ch c Min Nam thi M Ngy m thi!

Nhn k li ci nhc ca vic i " Ǯ" ca mt vi c nhn trܧc y v ci nhc i "lm mܧn tp th" hoc "cho ng bo i Ǯ " ngoi quc, ci nhc no hn ci nhc no y ? D l c nhn hay tp th i Ǯ, ai bc lt ngܩi " Ǯ" y ? Ai ngi khng hܪng li t nhng ngܩi i " Ǯ" y ? Khng cn p chc Ƕc gi cng thy ܮc cu tr li ri vy !!!

Tiu bang Washington, ma mt nܧc th 28,

Trܩng Sn DHNTr v: trang u
1