Chuyn di x hi ch ngha

trܩng Sn dhn

 

T nn x hi :


T nn mi dm:

Cng vin tp np bui chiu

Chung quanh tܮng Bc nhiu hn dn !

Nhng nm gn y chuyn bn hoa n r khp mi ni, mc du bo ch khng ngy no khng nu ln, mc du c chin dch Ba gim ܮc pht Ƕng lu nay (gim mi dm, gim ma ty, gim ti phm), nhng cng nh mnh th dch v bn hoa cng ln cng mnh thm, lan rng c nܧc, t thnh th lan ljn thn qu, t chuyn nghip ljn gi nh lnh. . . . t sinh vin ljn c hc sinh . . ch v trong ci thin ng x hi ch ngha ny ngoi 3 triu gia nh ng vin ra, ngܩi dn lnh kh m kim ܮc ming cm manh o ng theo kh nng, ti, sc, v mi trܩng sinh hot ca mnh.

Tht l mun hnh vn trng phi mt bao nhiu k l giy v bao nhiu th gi mi vit cho ht ܮc , t bia m hay c ph m khp Si Gn , chuyn bn hoa bin dng thnh rܮu lj m, vt ln quy, gi xung vm , ngܩi vit gc cy, hay v s x lin, xe m v.v. . . tt c NJu ch c mt mc ch kim tin ong go cho gia nh, d l gia nh nng dn hay cng nhn.. . .

Si Gn ܮc Cnh st hnh s coi l ni trng Nj mi i tܮng hnh ngh. Cng ngy hot Ƕng mi dm cng phc tp, cng bin tܧng, cng tinh vi ch khng thy gim. Tinh vi l loi gi dng dn thܩng, i loi nh c nhng nhm thiu n tr trung, n mc gin d khng trang im, tung tng nh n sinh i chi ph. . . nhng khng ai ng l ch em ta. Bin tܧng l loi m bp gic hi vi cc c gi tr m tm nilng v xch hp ngh cho mi khch khp cc cng vin. Ch cn chy xe ngang st bn ngoi cng vin, lic mt nhn v cng thy ܮc cnh sinh hot trn gh , dܩi lm cy. Ch ti cho cc phng vin vi nhng bi phng s v hnh nh qu trung thc, b d lun ch trch l bo khiu dm !

Tt c cc cng vin Si Gn by gi l nhng ch hoa l thin, l ni tip thΒ l bi p tp np mua bn c m ln ngy, cng khai ljn Ƕ mt anh phng vin ljm ܮc hn 10 cp ht sc kh coi ch mt gc nh ca cng vin vi hng ng khn giy vt ba bi trn thm c.(d nhin ban m lm sao thy ܮc ?)

Trn cc con sng Si Gn by gi tp np xung vm bn np do, hay ht vt ln n mi khch nhn du hai bn b.. .. Trinh st cng an m t trn xung ch tr tri c 2 ht vt ln cha luc, mt can nܧc lnh v mt cun giy v sinh v cc em bn ht vt ln NJu n mc nh ht vt ln . . . . lt trn!

Vy vi chin dch Ba Gim chnh quyn x hi ch ngha lm ܮc g i vi t nn ny ?

Trܧc ht phi ni l chuyn bn hoa bin tܧng bin dng ljn Ƕ chng phng vin hay nh bo no c th bit cho ht ܮc m c vit nhiu th coi nh tit l b mt quc gia lm nhc thin ng x hi ch ngha !

Cn chnh quyn th c bit bao nhiu cuc hp hnh, hi tho, hc tp..m khng c chnh quyn no t trung ng ljn a phng qun huyn hay cng an no c ܮc bin php, nn chuyn bn hoa ch c tng ch khng c gim. Cc k hoch, bin php phng chng t trܧc ljn nay ch l cc b, ri rc, khng thng nht ng b.

Mt trong nhng nguyn nhn chnh khin cng an bt lc, ܮc bo ch x hi ch ngha ni thng vi bng chng c th l: hin tܮng chnh quyn a phng t thu tin ng h ǩi sng, tin bo tr x hi ca cc nh hng, qun c ph, qun rܮu, khch sn, karaok, c s mtsa v.v. (tt c NJu c t m km theo vi y cng on t A ljn Z)

Nguyn nhn k tip l lc lܮng gi qu t cc tnh ,qun hay x p, t khp t nܧc ǰ v thnh ph cng ngy cng ng, vic lm cng ngy cng kh kim m c kim ܮc cng kh sng, cho nn h ch cn mi mt con ܩng: kinh doanh vi vn nh !

Ngoi ra, c truy qut c thu gom th cng nh bt cc b da, v theo cng an th hu ht cc c NJu thuc thnh phn bn khng nn sau thi hn tm giam theo lut nh l phi th ra. Truy qut hay thu gom ch tn cng sc, tn ch tm giam, v tn tin nui n vi ngy m thi. (Bn khng l: khng nhn tI, khng giy t, khng nh ca a ch, khng tin np pht).

Gn y b Hu, cc trܪng Cc Phng Chng T Nn X Hi cho bit l B X Hi hon tt mt D Tho Php Lnh Phng Chng Mi Dm , v trnh y Ban Thܩng V Quc Hi t cui thng trܧc. D lun chung cho rng khng bit lc no D Tho s ܮc bin thnh Php Lnh? V D Tho c khon no ni v vic thi hnh Php Lnh hay khng ? v nu Php Lnh c y cch my m khng ܮc thi hnh ng mc th cng hu c lng ! Trܧc mt, trong khi ch Ǯi Php Lnh ܮc ban hnh th ch em ta vn c pht huy mang hoa ca mnh i bn . . . Nj m sng hoc Nj cho gia nh mnh ܮc sng !!!!

 

La o kiu hi:

ci x hi x hi ch ngha Vit Nam ngy nay ngܩi dn thܩng b 1001 cch lܩng gt, ca chnh quyn cng nh ca bn lu manh, v bn cng phi sanh o tc. Va qua li pht sanh mt kiu lܩng gt qu mi m nhm vo cc gia nh c thn nhn hi ngoi: l gi danh cng ty chuyn tin Nj la o bng th on gi h s bo nhn tin kiu hi gi ljn khch hng thܩng hay nhn kiu hi Nj yu cu chuyn ph qua bu in trܧc khi nhn kiu hi. (t 1% ljn 5% s kiu hi s ܮc nhn). ܮc bit c hng chc b con l nn nhn ca tr la o mi m ny. Xin nu 2 trܩng hp c th Nj b con ta hi ngoi dn d thn nhn trong nܧc nn cn thn trܧc khi nhn tin t nܧc ngoi gi v:

- ng ST B ra ngy 2/4 nhn ܮc mt phiu chuyn tin 5000 m kim (tng ng 75,32 triu ng) km theo mt yu cu ca cng ty chuyn tin Western Union gi ph trܧc ljn mt hm th ti Bu in Si Gn. ng S.T. lm ng theo yu cu ca cng ty Western Union (gi), v sau ng ljn cng ty Chuyn tin Western Union Nj nhn tin do thn nhn gi v th mi hay l mnh b lܩng gt : khng c ai gi v cho mnh g c !

- B K.T. Tin Giang nhn ܮc mt phiu chuyn tin ca cng ty Western Union 1200 m kim cng c km theo yu cu ng ph trܧc khi nhn tin. Ph phi ܮc gi qua ܩng dy bu in Qun 10, Si Gn.

Nhng may mn l b K.T. lin lc vi cng ty trܧc khi gi ph nn khng b mt tin oan ung v cng khi mang ting l b k gian manh la.

 

chuyn ng c v t ng c

 

Nhn chuyn ng i t s gia cng sn Phm qu Dng b gt ra khi danh sch ng c vin vo Quc Hi Vit Nam , chng ti mi c dp xc nh li mt ln na l trong ch Ƕ Ƕc ti Ƕc ng nh Vit Nam x hi ch ngha ngy nay, khng bao gi c ch ng cho nhng ngܩi gi l i lp hay khng ng chnh kin d l ng vin c nhiu tui ng v c nhiu cng lao trong 2 cuc chin..

- Trܧc ht s ngܩi ܮc gi l ng c hu ht NJu phi l ng vin cng nhiu tui ng cng tt. H l thnh phn nng ct ca Quc Hi v h l thnh phn ang nm gi cc chc v quan trng trong ng v Nh Nܧc , nh Nng c Mnh, Trn c Lng (Ch tch nܧc), Phan vn Khi (Th tܧng), Nguyn tn Dng, Phm gia Khim (ph Th tܧng), Nguyn dy Nin (B trܪng Ngoi Giao), L minh Hng (B trܪng Cng An) .v.v. cng nh mt s tܧng t thuc Qun y Trung ng v mt s Trung ng y vin lnh o ng, t Nng c Mnh tr xung (Thܩng Trc Trung ng v Ban Chp Hnh Trung ng) d l nhng ngܩi b dn chng t co l cha tham nhng, ca quyn nh Phm th Duyt). D nhin ngoi thnh phn ng v Nh Nܧc trung ng nh nu trn, cn c cc ng vin ang nm gi chc v quan trng trong c quan ngoi vi ca ng (Mt Trn T Quc) v cc c quan ca ng v Nh Nܧc cp tnh v thnh ph k c trong Qun i v Cng An.

- Sau mi ljn thnh phn t ng c. (Danh t T ng C ny tht ra chng ti mi thy bit ܮc ln u nh bc th ng ca i t Phm qu Dng ). l thnh phn hoa l cnh hay l cy king nh mt s nam n cng nhn, nng dn v tr thc loi Ng b Thnh, L qu Chung hay cu bc s qun y Trn thanh Trai v.v.. gi l thnh phn trang tr cho Quc Hi .

 

Nh th th chng ta thy r l Hnh Php, Lp Php vi ng cng ch l mt. Ta mun gi Phan vn Khi l th tܧng hay dn biu cng ܮc, khng c g khc bit v hai chc v ny nu ko ngay ra th cng ljn mt ch ng m thi . mi ch l mt loi dn ch x hi ch ngha thi !

 

By gi chng ta hy quan st thm mt m hnh dn ch x hi ch ngha khc : ci my lc ngܩi ca ng ܮc pht Ƕng theo ng khu hiu ng c dn bu (ng c tin c th dn mi ܮc bu), Nj loi nhng ngܩi m ng khng NJ c nhng li dm t ng c nh trܩng hp ca ng Phm qu Dng.. Ti xin trch ra y mt on Nj chng ta cng thy r vn NJ . Vi u NJ Ai Ngܩi Ta Cho ng C m Vn Xin ng C ng vit:

. . . . . Bu c Quc Hi , ngܩi Vit Nam lu nay my ai chng bit l ci tr ng c

Dn bu ! Hin Php th ni l 21 tui tr ln th ܮc t ng c y. Nhng s tht ra sao ? Lut bu c c ni r ri: Phi c c s, c quan tn nhim c m ! Ti mi lm n 12-2-2002 th 28-2-2002 ti ܮc chi b ng v cng an Phܩng thng bo cho ng v cm dn c gn 20 ti ca ti. V tm li ti l phn t gy ri, phn t vn c nhiu vn NJ t lu sao li c th ܮc php t ng c ܮc ? (nguyn vn)

 

Ci my lc ngܩi m chng ti ni y l ci Mt Trn T Quc, mt t chc ngoi vi ca ng CSVN. Nhng trܧc khi ljn ܮc ci my ny cc ngܩi t ng c cn phi qua nhiu trm thng qua khc na nh : ng b phܩng, khm.. c quan ni ng c vin lm vic, cng an, dn ph..v.v.. (ng Phm qu Dng b ng b phܩng phi hp vi cng an t chc u t khim din ngy 27-2-2002 vi nhng ti danh tܫng tܮng hay b li quo i Nj to thnh ti). D nhin khi qua ܮc cc trm xt a phng ri mi ljn ܮc Mt Trn T Quc (a phng v trung ng) .

S gia Phm qu Dng 71 tui ǩi, trn 50 tui ng, l i t b p ngh hu khi cn ang l Tng bin Tp ca Tp ch Lch S Qun S , l mt khun mt u tranh cho Dn Ch v Nhn Quyn ni bt H Ni , l 1 trong 6 ngܩi t ng c H Ni (theo mt t bo th ). Sau bo ch v Thng tn x Vit Nam loan tin cho bit l H Ni ch c 1 ngܩi t ng c duy nht (mt ph n).

Nh vy mi ngܩi NJu phi hiu :

Th nht l c 2 danh sch ng c vin vo Quc Hi , (1) l danh sch ng c v (2) l danh sch T ng c. Mt s phn bit rt r rng!

Th hai l ngay H Ni danh sch t ng c c 6 ngܩi m b b my lc ngܩI gt ra ngoi ht 5 ngܩi , trong s ng nhin c ng Phm qu Dng.

Mܩi nm trܧc ng Nguyn thanh Giang cng b gt ra khi danh sch t ng c chng t l cho ti gi ny d Tng b th l ng A, ng B hay ng C g th chnh sch ca CSVN trܧc sau vn nh mt. ng Nguyn thanh Giang t ng c khi ng cn ang l cn b ngnh a Cht. Khi thng qua khu dn c, ng l ngܩi ܮc nhiu phiu th 2 trong s 4 ngܩi . Ri ng ܮc bo Nhn Dn phng vn v ng ln tranh nht. Ri li ܮc cn b lnh o Quc Hi v ni ng tr ng ni v ng rt hay. Tܪng l ܮc ng c, nhng khi c quan a cht lm th tc chn la th ng ri i, v bui hp ch c 16/400 ngܩi v lc biu quyt bng cch gi tay th ng thua ,c l v ng c ti l tin s, thuc thnh phn tr thc. . . . .

 

Hp tc ha kiu mi ?

 

Phong tro hp tc ha ang din ra trong nܧc. Ngܩi dn Vit Nam t Bc ch Nam ai cng bit l hp tc ha gy qu nhiu thm ha cho c nng dn v cng nhn trong gn 40 nm qua, nht l nng dn Min Bc.

V Ban Chp Hnh Trung ng ng kha 9 tha nhn l tm l hoi nghi, mc cm vi m hnh hp tc x kiu c trong x hi cn kh ph bin nn H Ni quyt tm thc hin cho bng ܮc vic xy dng v pht trin cc hp tc x kiu mI

y tht s l mt loi hp tc x tr hnh, mt chic cm mi i vi ngܩi dn Vit Nam trong giai on phi thi hnh thng ܧc M Vit, ngha l trong giai on m CSVN phi ǰi mi hon ton m vn gi ܮc nh hng x hi ch ngha , gi khng cho ch Ƕ b sp ǰ trong giai on thp t nht sanh ny . !

 

Nh li t nm 1975, CSVN thi hnh chnh sch quc hu ha Min Nam, chng nhng bin ti sn ca ngܩi dn (tin bc, t trang, nh ca . . . ) thnh ti sn ca Nh Nܧc tc l ca ng, m qua chnh sch hp tc x, H Ni cn bin phng tin mu sinh v sc lao Ƕng ca ngܩi dn Min Nam thnh phng tin sn xut ca Nh Nܧc tc l ca ng. Nhng sn phm lm ra khng sao cung ng cho nhu cu ti thiu ca ngܩi dn. T ch d go n, ngܩi dn Min Nam phi n bo bo nhp t nܧc ngoi, hay phi n khoai n sn; chng nhng thiu n m cn thiu mc na. Tc l hp tc x cܧp ht mi sn phm ca dn lnh: cn b th ܮc n no mc m cn ngܩi dn th i rch sut t thng 4/75 cho ljn gn ht thp nin 80.. T bt mn , ngܩi dn lng cng Nj phn i v hp tc x phi tan r. Ch nhn tnh hnh Min Nam lc cng hnh dung ܮc ngܩi dn Min Bc kh s ljn mc no trong nhng thp nin t 1945? V iu ny khi chng ti i t ra Min Bc mi ܮc chng kin tn mt .

Mi cho ljn cui thp nin 80, Nguyn vn Linh theo gng Lin X nh phi m cng, b lnh ngn sng cm ch , gii tn hp tc x, tr li quyn mu sinh cho dn chng Min Nam. Nng dn, cng nhn, thng gia ܮc t quyt nh phng thc lm n sinh sng ca mnh, khng cn l thuc vo bt c s ch o no ca cp y ng, ca Nh Nܧc . T sn phm ܮc tng i a dng, ngܩi dn Min Nam bt u ܮc n ngy 2 ba cm trng, hc sinh mi bt u ܮc mc chic o di hay t nht cng ܮc n mc lnh ln hn khi ljn trܩng. Ngoi ra ǩi sng vt cht cng tng i d th hn do thn nhn t hi ngoi rt tin v gip Ǫ.

Sau hn 15 nm ܮc m cng v kinh t, CSVN bt u thy gai mt khi thy ngܩi dn cha chu bin thnh bn c nng nh h mun, trong lc hu ht ng vin (trn 2 triu) NJu t kh rch o m (1975) bin thnh i in ch, i thng gia hay i t bn. . . V th m lnh o ng mi quyt nh ti din li phong tro hp tc x, m by gi h gi l hp tc ha kiu mI, v h bt u xy dng chnh sch ny t 5 nm nay mt cch ngm ngm v khn trng.

Thi gian v hon cnh thay ǰI, lnh o v nhn s cng thay ǰI, nhng ch trng v chnh sch ca cng sn trܧc sau vn nh mt, khng thay ǰi mt ly no: cng sn vn nhm mc ch tng cung s lnh o ca ng Nj tiu dit giai cp, t tiu t sn tr ln, qua s bc lt sc lao Ƕng ca dn ngho, ca ngܩi cng nhn cng nh nng dn v thng gia, t doanh..hay tr thc. . . v cng sn ch trng kinh t th trܩng vi nh hܧng x hi ch ngha v quc doanh phi l ch o, nn h phi dng mi bin php v bng mi cch cng sn phi ct gii tiu t sn vo hp tc x kiu mi th mi c th ci todn chng thnh giai cp bn c nng ܮc, mt iu m h thy tht bi trong sut my thp nin va qua trong cng tc ci to x hi Nj tin ln x hi ch ngha .

Cn b ng vin cng sn hc tp ngh quyt t my nm nay : tng cܩng s lnh o ca cp y ng, ch Ƕng xy dng quy hoch, o to v bi dܫng Ƕi ng cn b qun l v cn b nghip v cho khu vc kinh t tp th

C nh th th quyn quyt nh kinh doanh mi ri vo tay ca cn b ng vin ܮc v t Ƕi ng cn b ng vin (va hng va chuyn) s iu hnh ton b hot Ƕng ca hp tc x (kiu mI) ܮc. Ngܩi dn s li bin thnh lc lܮng lao Ƕng dܧi s lnh o ca hp tc x kiu mi , tc l dܧi s lnh o trc tip ca ng cng sn Vit Nam . ng ra lnh cho cc cp ng vin khng ܮc bung lng lnh o, c ngha l cho lnh cc cp y ng x dng mi bin php k c ngh nh 31/CP v qun ch hnh chnh hon thnh vic pht trin kinh t tp th ngay t a phng.

Nh Nܧc s p dng m hnh Lin Kt Kinh t , che du tht kn danh t hp tc x kiu mI Nj lin kt cc doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t t doanh vo doanh nghip ca Nh Nܧc tc l vo ch o quc doanh ca ng..

 

Nhng vi trnh Ƕ hiu bit v kinh nghim sng dܧi ch Ƕ cng sn trong thi gian qua, ngܩi dn Vit Nam, nht l ngܩi dn Min Nam khng di g a ht vn ling sc lc v kh nng ca mnh vo ci loi hp tc x tr hnh kiu mi ny ca cng sn Nht l lc cng sn phi thi hnh nghim chnh Thng Чc M Vit i vi mi thnh phn sn xut hay kinh doanh trong nܧc. Ngoi ra cng sn ang cn phi lo chng Ǫ cho ng v ch Ƕ khi b sp ǰ v s chng i v nguyn ra ca ton dn ang quyt tm vng dy u tranh cho T Do Dn Ch v Nhn Quyn nhm em li m No tht s cho Dn Tc v Thanh Bnh Thnh Vܮng cho t nܧc .

 

Washington ma mt nܧc thng 4, nm 2002

Trܩng Sn DHN.Tr v: trang u
1