Ton dn nguyn ra (bi 3)

Trܩng Sn DHN

 

S kin ng cng sn Vit Nam dng nhܮng gn 800 cy s vung dc theo bin gii Hoa Vit v phn nh thm mt phn lnh hi trong Vnh Bc Vit cho Trung Quc l mt "hnh Ƕng bn nܧc" ang ܮc ton dn trong v ngoi nܧc ln n v nguyn ra. Tip theo hai bi "Ton Dn Nguyn Ra", 1 v 2, bi ny chng ti ch xin nu ln vn NJ Php L, hon ton da trn s phn tch ca mt s chnh tr gia v lut gia tn tui hi ngoi lin quan ljn vn NJ Cng Php Quc T, Hin Php ca Vit Nam v ǥc bit trn lnh vc Nhn Quyn.

 

I.- Theo Gio S Nguyn vn Canh (i Vit QD), thuc Vin Nghin Cu Hoover, i Hc Stanford, California v Cng Php Quc t:

C cc tp tc hin hnh v mt s quy lut lin quan ljn vn NJ chuyn nhܮng lnh th m bt c chnh quyn no cng bt buc phi tun theo th vic chuyn nhܮng mi c gi tr:

1) - Phi c mt iu khon trong Hin Php quy nh hay cho php chnh quyn ܮc lm vic . Nu khng th phi t chc "trng cu dn " Nj dn chng quyt nh.

(Hin Php 1992 ca Vit Nam khng c mt iu khon no tr liu v vn NJ ny. V d nhin chnh quyn Vit Nam x hi ch ngha trܧc v sau khi tin hnh vic khng c v cng khng dm t chc trng cu dn )

2) - Th tc chuyn nhܮng phi ܮc tin hnh cng khai.

(ng cng sn Vit Nam thc hin vic ny mt cch b mt, dn chng khng ai hay bit)

3) - Phi c trao ǰi vt gia hai Bn (coonsideration), ging nh mt vic mua bn.

(Khng c trao ǰi mt vt g gia i Bn. Ch thy c CSVN trao t cho Cng sn Trung Quc m tuyt nhin khng thy Trung Cng c trao mt vt g cho Vit Cng, nh tin bc, hay mt vt g khc c gi tr tng ng.)

V Php L, nu ni rng "Vit Cng trao t cho Trung Cng Nj ǰi li vic ܮc ng h tip tc nm gi quyn hnh thng tr l phn NJn b li" , th vn khng ܮc chp nhn, v l:

- "Trao t Nj ǰi ly s ng h nm gi quyn bnh" l mt vn NJ chnh tr, khng phi l "mt vt ܮc trao cho bn i ܧc" . Trong trܩng hp ny r rng "CSVN chuyn nhܮng t ai cho Trung Cng mt cch v thܩng ".

- Khng mt ai c th chuyn nhܮng cho mt nj tam nhn bt c mn g m chnh mnh khng c. ng CSVN khng phi l "s hu ch ca t ai Vit Nam ", m ton dn Vit Nam mi chnh l s hu ch.

Do vy "vic chuyn nhܮng ny l v hiu" v l vic ring gia hai ng cng sn , khng c g lin h ljn ton dn Vit Nam (vn khng hay, khng bit, khng ܮc thng bo). Ngoi ra "v hiu" v ng cng sn Vit Nam vn ch l mt nhm 20 triu ng vin do x dng khng b, n p mi ting ni v T Do ca dn chng Nj nm gi quyn thng tr, khng ܮc 80 triu dn bu l ngܩi i din.

 

II.- Theo lut s tin s Nguyn xun Phܧc:

 

1) - Vn NJ Gi Tr Php L ca 2 Hip nh 30/12/1999 v 29/12/2000:

Hip nh quc t l mt hp ng gia hai Quc Gia . Trn phng din Php L, mun cho Hip nh c gi tr, mt gi tr chc chn (certainly), vnh cu v kh thi, th iu kin tin quyt u tin l "Chnh Ph hay ngܩi i din Chnh Ph k kt NJu phi c t cch php nhn, tnh cch hp php v chnh thng ܮc i din cho quc gia hay nhn dn"

Theo Lut S Nguyn Xun Phܧc th CSVN "khng c t cch php nhn", "khng c tnh cch hp php", v "khng c tnh cch chnh thng" Nj i din cho Dn Tc v Quc Gia Vit Nam trong vic k hai Hip nh bn nܧc nm 1999 v nm 2000. V l :

- Th nht l v Hin Php 1992 ca chnh quyn Vit Nam khng c gi tr nn mi chnh quyn da trn mt Hin Php khng c gi tr, NJu khng c t cch php nhn, khng c tnh cch hp php v khng c nng lc php l Nj ܮc i din cho ton dn"

- Th hai: l v tnh cht bt hp php ca ch Ƕ:

Khc hn ch Ƕ "qun ch", trong mt ch Ƕ "dn ch" hay "cng ha" (republic), vai tr ca ngܩi dn l quyt nh (chn) nh cm quyn, hay ni cch khc l nh cm quyn phi ܮc ton dn bu ln bng mt cuc ph thng u phiu, t do, dn ch v trong sch. C ngha l d l Cng Ha x hi ch ngha hay khng x hi ch ngha th quyn lc ca chnh quyn phi ܮc ngܩi dn y nhim bng l phiu bu ca h trong mt nh k no . Nhng trong sut 55 nm cai tr, ng cng sn Vit Nam ch c mt cuc tng tuyn c duy nht nm 1946. Sau th tuyt nhin khng c bu bn g na ht, v sau 30/4/75 cܫng chim xong Min Nam h cng khng thc hin tng tuyn c c quc t quan st theo quy nh ca Hip Чc Genve 1954 . i vi CSVN bu c ch l hnh thc, "cܧp ly chnh quyn" mi l cu cnh quan trng. l l do duy nht Nj cho h bin minh tnh cch Ƕc quyn lnh o t nܧc. Lch s chng minh : nm 1945 CSVN "cܧp" chnh quyn t triu nh Hu v cc ng phi quc gia, nm 1959 CSVN "cܧp" quyn ca nhn dn bng vic t thay ǰi Hin Php, t ban hnh Hin Php , v t nm 1980 h "cܧp " quyn lnh o mun ǩi bng cch thm vo Hin Php iu 4, quy nh Ƕc quyn lnh o t nܧc mun ǩi . Trn bn cht y c th gi l "ch Ƕ qun ch" v iu 4 t n ph nh "ch Ƕ Cng Ha" , do nhng t "Cng Ha x hi ch ngha " hon ton khng c ngha php l trong Hin Php 1992.

V li trong thi i dn ch, quan im chnh tr da vo kh nng "cܧp chnh quyn "t n mt ht tnh cch dn ch, tnh cch chnh thng v hp php. Chnh quyn hin ti khng do dn bu ra qua mt cuc tng tuyn c trong t do v dn ch nn khng c t cch php nhn i din cho ton dn Nj quyt nh nhng vn NJ trng i ca t nܧc.

Do tnh cht bt hp php ca chnh quyn tt c mi Hip nh k kt NJu khng c gi tr. V

gi tr thc thi ca cc Hip nh ny cng ng nhin chm dt khi ch Ƕ sp ǰ.

Vic duy tr tnh cht kh thi ca cc Hip nh NJu do ch Ƕ mi duyt xt li v quyt nh, da vo kh nng ca ch Ƕ mi Nj i ph vi nhng hu qu kinh t, qun s hay ngoi giao do quyt nh ph nhn cc Hip nh c th gy ra.

 

2) - Vn NJ Thm Quyn K hai Hip nh 1999 v 2000:

Vn NJ ܮc ǥt ra l : Ngܩi i din ca Vit Nam ǥt bt k tn vo Hip nh nhܮng lnh th 1999 v Hip nh nhܮng lnh hi Vnh Bc Vit 2000 c phi l ngܩi c thm quyn Nj k kt theo quy nh ca Hin Php hay khng ? Ni cch khc l : ngܩi i din k kt c thm quyn do Hin Php quy nh hay khng ? (gi thit l Hin Php hin nay l hp php)

- Ch c"Ch Tch Nh Nܧc mi c nhim v v quyn hn k kt iu ܧc quc t nhn danh Nh Nܧc Cng Ha X hi ch ngha Vit Nam , vi ngܩi ng u Nh Nܧc khc......" (Chng VII, iu 103, khon 10 ca Hin Php 1992), cn Chnh Ph (Th Tܧng v cc B Trܪng) ch c thm quyn k kt cc vn NJ lin quan ljn quan h ngoi giao vi Chnh Ph cc nܧc khc, c tnh cch th tc v nghi l gia cc quc gia ( Chng VIII, iu 112, khon 8 /Hin Php 1992)

Vy ai l ngܩi i din cho Vit Nam v Trung Quc Nj k Hip nh v lnh th thng 12/ 1999 ?

* - V Hip nh bin gii 30/12/1999 :

Theo kin ngh ca cc ng vin lo thnh (nhm tranh u cho Dn Ch: Trn , Phm qu Dng, Trn Khu v.v..) th pha Trung Quc l B Trܪng Ngoi Giao ܩng gia Truyn sang H Ni Nj k Hip nh ny. V pha Vit Nam tuy ti liu v h thng tuyn truyn ca ng CSVN hon ton khng tit l ai l i din Nj k, nhng theo thng l ngoi giao th chc chn phi l B Trܪng Ngoi Giao Nguyn mnh Cm (i tc chnh thc). iu ny may mn ܮc bn tin ca B Ngoi Giao Trung Quc xc nhn trn < http://www.fmprc.gov.cn/eng/4470.html>

* - V Hip nh phn chia lnh hi Vnh Bc Vit 29/12/2000: Theo Th trܪng ngoi giao L cng Phng th Hip nh ny ܮc k ti Trung Quc vi s chng kin ca Trn c Lng (Ch Tch Nh Nܧc) v Giang trch Dn. L cng Phng khng tit l ai l ngܩi h bt k vi t cch i din cho Vit Nam , nhng ngܩi k chc chn khng phi l ng Lng, v theo ti liu ca ng Phng th ng Lng ch l ngܩi "chng kin" m thi

- Vy r rng ng ch tch Nh Nܧc Trn c Lng khng c k vo bt c mt Hip nh no, v nh th th c 2 Hip nh v lnh th 1999 v lnh hi 2000 NJu khng c gi tr php l i vi Hin Php 1992 ca Vit Nam (chiu theo chng VII, iu 103, khon 10)

- V nu ng nh th th hai Hip nh v lnh th v lnh hi ni trn do B Trܪng Ngoi Giao k NJu khng c gi tr php l, v chng khng hp hin (cho d ܮc Quc Hi thng qua.) .

 

3)-Gi tr thc tin ca 2 Hip nh i vi quc t:

Vn theo Lut s Nguyn xun Phܧc, d chng ta chng minh rng hai Hip nh ni trn NJu khng c gi tr v mt Php L i vi Hin Php 1992 ca Vit Nam nhng gi tr cܫng hnh lun lun ty thuc vo thi Ƕ quyt lit ca Trung Quc l mt nܧc mnh k trn Hip nh . Do nguyn tc "mnh ܮc yu thua" vn cn l mt nguyn tc ct li trong bang giao quc t, cho nn d 2 Hip nh ni trn c bt hp php v bt li cho chng ta , nhng hiu lc cܫng hnh c hay khng NJu ty thuc vo kh nng qun s kinh t v ngoi giao ca hai bn Vit Nam v Trung Quc . Do vy tt c nhng l lun lin quan NJn gi tr hp php ca Hip nh NJu ch c gi tr nghin cu php l, ngoi giao v bin gii gi tr chnh ngha m thi. Cn gi tr thc tin th rt gii hn.

Tuy nhin, vn NJ ܮc ǥt ra l : "vi mt Hip nh dng t, nhܮng thm lnh hi cho Trung Quc nh th, khi c ܮc mt chnh quyn dn ch, th Vit Nam ta c quyn hy b cc Hip nh bt cng v bt bnh ǣng hay khng"?

Cu tr li tt nhin l C. Tuy nhin quyn ph nhn ca chng ta lun lun b gii hn bI sc mnh qun s, kinh t v ngoi giao ca chng ta trong tng quan quyn lc i vi Trung Quc . ( l mt iu m ch c nhng ngܩi ngu xun hm quyn hm li bt chp quyn li ca quc gia v dn tc nh cng sn Vit Nam mi nhm mt lm cn m thi !)

 

III . - Theo Lut s Nguyn hu Thng:

Mc du Hin Php Vit Nam c ghi r : "lnh th Vit Nam l bt kh phn v bt kh nhܮng", nhng ng CSVN i ngܮc li nguyn ca quc dn, khng bo v ch quyn lnh th ca quc gia Vit Nam m li cn k hai Hip nh Nj nhܮng gn 800 cy s vung dc theo bin gii v phn nh thm phn lnh hi trong Vnh Bc Vit cho Trung Quc .

Theo lut s th trn bnh din lut php, cc Hip nh ny b xem nh "vi phm o l" v "vi phm php l".

- Trn phng din Cng Php Quc T, mi Hip nh s b coi l "v hiu" khi c nhng i tܮng phn o l (immoral) v to nn nhng ngha v bt hp php tri vi mc tiu v nguyn tc cn bn ca Hin Chng LHQ v Tuyn Ngn Quc T Nhn Quyn.

Cng b coi l "v hiu" nu Hip nh gy nn mt "sai lm php l" (a legal wrong) v vi phm nhng Hip Чc Quc T v cc Cng Чc Quc T hin hnh.

- V mt Nhn Quyn, khi k hai Hip nh , hai ng cng sn Vit Nam v Trung Quc vi phm nhng nguyn tc ch o ca Hin Chng Lin Hip Quc, Tuyn Ngn Quc T Nhn Quyn v cc Ph nh km theo. Ngoi ra h cn vi phm cc Cng Чc Quc T v Nhng Quyn Dn S Chnh Tr, Quyn Kinh T X Hi Vn Ha v Cng Чc v Lut Bin.

1) - Vi phm mc tiu v nguyn tc ch o ca Tuyn Ngn Quc T Nhn Quyn:

Su mc tiu v nguyn tc ch o cc tng quan gia cc quc gia hi vin LHQ l : bnh ǣng, hp tc, hu ngh, ha bnh, cng l v t do (trong c t do kt ܧc m khng bo hnh, khng p bc, khng thn tnh, v khng ln chim). Cc nguyn tc ny ܮc xc nhn bi Cng Чc Dn S Chnh Tr, v Cng Чc Kinh T X Hi Vn Ha (nm 1966) m c Trung Quc v Vit Nam NJu c k kt tham gia. (ng CSVN chu thn phc Trung Cng do p bc, cܫng ch, khng bnh ǣng, khng c t do kt ܧc. Trong lc Trung Cng dng p lc gim h Nj xm nhp, ln chim t ai, to nn tnh trng ri Nj p buc Vit Nam phi hp thc ha tnh trng chim ng, v hy b cc Hip Чc quc t Hoa Vit 1887, k kt t th k 19).

2) - Vi phm s ton vn lnh th quc gia:

Bn Tuyn Ngn Quc T Nhn Quyn (Ph nh) ln n cc vi phm t s " h, l thuc hay p ch c phng hi ljn ch quyn v s ton vn lnh th quc gia, tܧc ot quyn x dng cc vng lnh th v lnh hi ca quc gia, trong mc tiu an ninh quc phng, khai thc ti nguyn thin nhin trong t lin hay ngoi bin c. .

(ng CSVN xem Trung Quc khng ch l ng ch, m cn l ngܩi thy tn cn, cu mang h nhit tnh nn h mi c ܮc ngy hm nay. Do vy m h phi chu Nj mt mt phn ch quyn quc gia v vi phm s ton vn lnh th ca t nܧc. H mun ti din li cnh thn phc Phng Bc tܪng ܮc chm dt t thin nin k th nht trong lch s Vit Nam)

3) - Vi phm quyn "Dn Tc T Quyt&" (iu 21 Tuyn Ngn Quc T Nhn Quyn)

CSVN ln lt nhܮng mt phn lnh th v phn nh thm lnh hi cho Trung Quc qua hai Hip nh k nm 1999 v 2000, ngoi s hay bit v tri vi nguyn ca ton dn. Hnh Ƕng ny vi phm Quyn Dn Tc T Quyt ca Dn tc Vit Nam (ܮc quy nh trong iu 55 ca Hin Chng LHQ, iu 21 trong Tuyn Ngn Quc T Nhn Quyn, iu 1 trong Cng Чc Dn S Chnh Tr , cng nh Phn M u ca Ph nh Tuyn Ngn Quc T Nhn Quyn.

Ch quyn quc gia phi thuc v ton dn ch khng phi Ƕc quyn ca ng CSVN (nh iu 4 Hin Php) Do nu ngy nay ngܩi dn ܮc hnh s quyn "Dn Tc T Quyt" th qua cuc trng cu dn , chc chn ton dn s ph nhn ngay s Ƕc quyn lnh o t nܧc ca ng CSVN v chc chn s ph nhn cc Hip nh nhܮng t bn nܧc ca CSVN va k vi Trung Quc

4) - Vi phm quyn T Do Thng Tin:

Qua vic k kt va qua, ng CSVN gian tr, giu gim khng cng b ni dung ca cc giai on mt m . mt ܧc, thng thuyt, k kt, ph chun v cng b Hip nh trn cng bo, bo ch, cc i truyn thanh truyn hnh... Trong lch s Php L ca nhn loi y l ln u tin mt Chnh Ph v mt Quc Hi khng chu cng b mt Hip nh quc t m h k v ph chun thng qua. Bng hnh vi ny ng CSVN v Nh Nܧc vi phm quyn ca ngܩi dn ܮc tip nhn tin tc, v tham kho ti liu ca Nh Nܧc , tc vi phm quyn T Do Thng Tin, mt nhn quyn cn bn ܮc ghi trong iu 19 bn Tuyn Ngn Quc T Nhn Quyn, iu 19 Cng Чc Dn S Chnh Tr v iu 6 Ph nh Tuyn Ngn Quc T Nhn Quyn. V s vi phm ny m ngܩi dn vng bin gii khng bit ܮc nh ca, rung vܩn ca h c cn nm trong lnh th Vit Nam hay thuc v Trung Quc (k c quc tch ca h na).

5)- Vi phm cc Cng Чc Quc T. Cng Чc LHQ v Lut Bin:

Ngܮc dng lch s, t cui th k 19, Vit Nam v Trung Quc k nhng Hip Чc cng bng v tn trng quyn li h tng, nn em li an ninh , ha bnh v n nh t hn mt th k nay.

-V Hip nh Bin Gii k ngy 30/12/1999, Trung Quc mun p ǥt mt tnh trng ri, t s ln chim ca Trung Quc trong chin tranh Trung Vit 1979. o l quc t khng cho php hp thc ha mt tnh trng do xm chim hay bo hnh.

l s khcbit gia lut php vn minh vi lut rng xanh.

- V Hip nh v Vnh Bc Vit k ngy 29/12/2000, Trung Quc vi phm cc iu khon ca Cng Чc LHQ v Lut Bin (1982), theo s phn ranh thm lc a v hi phn phi cn c vo cc tiu chun ca Ta n Quc T La Haye v Ta n Trng Ti Quc T. Trong s phn nh lnh hi trong Vnh Bc Vit ,Trung Quc v CSVN vi phm v khng p dng nhng yu t ܮc coi nh Lut Tc L Quc T (Costumary International law) sau y:

- v mt Ƕ dn s: s dn c ng trn b bin Bc Vit ng gp 10 ln s dn sinh sng trn b hi o Hi Nam (pha tip gip vi Vit Nam).

- B bin Bc Vit di gp 3 ln b bin Hi Nam (pha tip gip vi Vit Nam )

- V khu ǥc quyn kinh t Nj nh c: Bin ng l khu vc nh c cn bn ca Vit Nam, trong khi dn chi ca Hi Nam cn ܮc hܪng 200 hi l v pha ng ca Hi Nam thng ra Thi bnh Dng.

- V thm lc a, ngun du kh ti Vnh Bc Vit : Du kh nm trong cc thy tra thch kt t cc cht hu c do nܧc v ph sa sng Hng H t cao nguyn Ty Tng chy ra bin t c triu nm nay trong khi khng c con sng ln no t o Hi Nam hay t lc a Trung Quc chy ra Bin ng cho php Trung Quc khai thc cc ti du kh ti Vnh Bc Vit .

- V phng din kinh t v an ninh quc phng: Vnh Bc Vit (Bin ng) c quan h mt thit vi Vit Nam hn Trung Quc . V Trung Quc c bin Hong Hi v Bin ng Trung Quc chy thng ra Thi Bnh Dng.

T thp nin 1960, Ta n Quc T cn c vo cc yu t v tiu chun nu trn Nj phn ranh hi phn v thm lc a ca cc quc gia duyn hi v Ta n ny khng ng ha o Hi Nam vi lc a Bc Vit .

ng CSVN nhܮng thm lnh hi trong vnh Bc Vit cho Trung Quc, lm thit hi v mi mt kinh t an ninh v.v.. mt phn v khng am tܩng lut php quc t, mt phn v Quyn li ca ng mun nh Trung Quc Nj ܮc tip tc Ƕc quyn thng tr t nܧc Vit Nam.

Vn theo lut s Nguyn hu Thng th nu ng bo quc ni ng lot ng ln, lp kin ngh, t chc mt tinh, biu tnh, yu cu Quc Hi khng ܮc ph chun Hip nh th Hip nh ny s t Ƕng tiu vong. l mt hnh thc hu hiu trong cuc u tranh cng khai, n ha, bt bo Ƕng Nj i li quyn T Quyt ca Dn Tc vy .

 

Tiu bang Washington ngy 17/2/2002

Trܩng Sn DHNTr v: trang u
1