"chuyn di" x hi ch ngha

H ph sanh h t

Nm 2001 l nm c i Hi IX ca CSVN. Nh chng ti tܩng trnh, nhng mn u ht sc gay gt trܧc ngy i hi lm cho i Hi phi di i di li ljn thng 4/01, v cc bui hp tin i hi khng tm ra ܮc ngܩi Nj thay th L kh Phiu, b bt tn nhim v nhiu l do m qu hn tui v bt ti l im chnh. Nhng ri mi vic cng ܮc din ra m thm, v quyn li chung ca ng v nht l ca giai cp thng tr.

ng Nng c Mnh, mt chuyn vin "gt" m lnh o ng tng b tr Quc Hi Nj hp thc ha tt c mi ngh quyt ca ng, li ܮc i Hi IX ko v ǥt ln ngai vng Tng b th gi l Nj dung ha gia mi phe phi.

ng l mt ngܩi thuc sc tc thiu s (ngܩi Min Bc thܩng gi l Dn Tc t Ngܩi). L lch ca ng c nhiu iu khng ܮc sng t, khin c ngܩi phi bn khon lo ngh: Ti sao mt ngܩi thuc b tc Mn Mo li ܮc u i ct nhc ln tp on lnh o ng gm ton l "nh cao tr tu" ca ngܩi Kinh trong nhim v thng tr "nhn dn Vit Nam" ? Ti sao ng khng khai r rng tn h ca b ng trong l lch ng vin? m ch khai h m ? Sao gng mt ca ng li ging gi H ljn th ? Chc ng mun nhn mt ng Nj d thc hin cho ng "t tܪng H ch Minh" ? ngܩi dn H Ni bn tn bn nghi, v ng khai nm sinh l 1940, m thc t th mi ljn 1941 c H mi v nܧc. Nhng ri ng Mnh cng tm cch "t khai" lc ng ng ng say trong mt tic cui no :

- "Ti cng tui Nhm Ng nh cu thi , mc du m ti sanh ti vo u nm 1943"

Th l ng qu ri, phi nh vy mi ng l "cha truyn con ni" ch ! V ngܩi ta hy vng. Hy vng v ng cn tr, ܮc o to Lin X c (Nng Lm), li l con ca C, con nh tng khng ging lng cng ging cnh,chc cng yu nܧc thng dn nh C ! Nhng C ch yu nܧc thng dn lc cha v nܧc m thi, th mi phin, v ng Mnh ch ging C sau khi C cܧp ܮc chnh quyn m thi, v t cui thng 4, ch vi ngy sau khi ng nhn chc l mt mn m chp xung ǩi sng ca nhn dn, vn en kt trܧc ri. V ngܩi dn Min Bc li nh lj thnh tch ca b ng qua cc chin dch tn st cc ng phi i lp sau 1945 v nht l "ci cch rung t", "trm hoa ua n" hay "chng ng xt li" vv..trong thp nin 50. T h than thm : "ng l H Ph sanh H T, ch mun n tht nhn dn" !

V y l thnh tch ca ng ngay t sau ngy ng quang:

- cui thng 4: bt giam ngay Nguyn cao Qun v cho khm nh ng Qun Hi Phng.

- thng 5 : ct ngay in thoi ca i t Phm qu Dng,

bt giam v qun thc LM Nguyn v L (sau khi m chin dch bi l danh d LM, v LM dm nhn chc TTK ca Lin Minh cc Tn Gio, dm u tranh cho T Do Tn Gio

- thng 6 : Ra lnh Qun thc Ha Thܮng Thch Qung v Thch Huyn Quang, bt giam Hi trܪng L quang Lim (PGHH).

Trc xut dn biu Quc Hi u Chu Olivier Dupuis. v ngܩi ph t Martin Shultes

iu tra Trn Khu (v sao dm gi th cho Hong minh Chnh)

- 12/6: bt Trn dc ܩng (Si Gn) , tch thu ton b Hi K v bi vit ca ng v i Hi 9

- 22/6 : bt L ch Quang ln A 25 lm vic v my bi vit ca ng ny.

- 6/8 ljn 10/8: cho ngܩi ph 2 cuc gp mt ngay ti H Ni ca ng Trn Khu v B Nguyn th Thanh Xun vi cc ngܩi u tranh cho Dn Ch.

-7/8; mi ng Hunh minh Chnh ln Cng An H Ni Nj hm da

-10/8; mi TS Nguyn thanh Giang ln s Vn Ho T Tܪng H Ni cht vn v vic ng dm cho n lot quyn "Suy T v Чc Vng" ca ng.

- tung th nc danh chi Trn Khu, v th nc danh i khai tr nh vn Hong Tin.

- 5/9: bt ton b nhng ngܩi xin lp v tham gia "Hi Gip ng Chng Tham Nhng"

- 9/2001; tung ra chnh sch khng b Phong Tro i T Do Dn Ch cho Nhn Dn,

Bo ch truyn thanh truyn hnh cng sn nht lot kch D Lut Nhn Quyn ca M

- 29/9: Ta n Lm ng truy t nhng ngܩi biu tnh 3 tnh Trung Phn Vit Nam hi thng 2/2001 vi bn n ht sc d man.

- 10/01: Cho t chc u t ng Trn Khu v b Nguyn th Thanh Xun, cc ng Phm qu Dng, Hong minh Chnh, L ch Quang v.v.. vi mi ti danh, vu khng,

- 19/10: To n x LM Nguyn vn L 15 nm t ng 2 ngy sau khi M thng qua Thng Чc.

Tm li: t ngy Nng c Mnh ln Tng B Th, cha thy ng lm ܮc vic g ha vi dn theo ngh quyt ai hi ܮc ghi r l : "on Kt, Dn Ch, i Mi, Pht Trin". Ch thy ng i cc ni c v cho con ܩng x hi ch ngha ca Mc L, v i chu Trung Quc Nj kt thn gia 2 ch Ƕ cng sn Ƕc ti cn st li ca loi ngܩi : ng l H Ph sanh H T ! Ngܩi dn Min Bc k c cc cu chin binh, thng binh NJu ngao ngn, on than, v ngoi ph h ch thy tan l cng an, l phng thc thc hin "ǰi mi" ca ng Tc Trܪng Mn Mo va ܮc ra cng ln ngi cai tr dn tc ngܩi Kinh !

- Chc chn Nng c Mnh khng dm s ljn lng chn ca h thng Nh Nܧc hin hu, chng cht y mi ܩng dy tham , quyn th, b phi, s qun v.v...ang c khot v chia chc Ngn Sch ca t nܧc, m ng ch ngi mt ch h ho chng tham nhng, ci cch hnh chnh , kinh t th trܩng v.v.. bng mm! Vng, ch bng mm thi Nj cho bn thn ng ܮc an ton hܪng th (nh hi cn Quc Hi ), v ch nhm mc ch vut ve cc quc gia vin tr v h thng ti chnh ngn hng quc t ang thc p CSVN phi thi hnh .......V thi hnh khng phi nhim v ca ng !

hoan h c hng y Phan nh Tng !!!

Mt thng li v vang va ܮc nh du vo cui nm 2001 cho Gio Hi Cng Gio Vit Nam : Th Tܧng Chnh Ph Vit Nam Phan vn Khi bt buc phi ra lnh cho nh chc trch H Ni phi tm ngng vic thi cng trn khu t ca Gio Hi Cng Gio gn 1000 thܧc vung m h ang xy ct ci gi l "Trung Tm Vn Ha, Vui chi Gii Tr", chy di trn 100 thܧc dc theo Ph Nh Chung, gia trung tm Qun Hon Kim, H Ni .

Xin ܮc nhc li l c Hng Y Phan nh Tng cng Ban Qun tr Nh Th Chnh Ta H Ni v 46 Linh Mc, cng gio dn a phn H Ni v cc vng ln cn... chnh thc gi n (kin ngh) i Chnh Ph Cng Ha X Hi Ch Ngha Vit Nam phi tr li ton b tt c t ai, bt Ƕng sn v ti sn m cng sn ngang nhin cܫng ot ca Gio Hi t hn na th k nay, bao gm Trܩng Dng Lc, Chng vin La Thnh, Dng tu Saint Paul v nhng ti sn khc ca gio x Thi H, Hm Long, Ca Bc v.v... tt c NJu c bng khon, trܧc b v in th v th trch hp l thuc s hu ca Gio Hi t nm1933, ܮc cc ch Ƕ c t thi Php thuc cng nhn, trܧc khi c ch Ƕ cng sn rt lu (1954).

Tuy l n i t ca c Hng Y rt l khim tn nhng rt l cng quyt. L n ܮc gi ti Chnh Ph v 22 c quan cng quyn, v ܮc tt c cc nh th thuc Gio Phn H Ni džc i džc li cho gio dn nghe, nn gy ܮc mt ting vang ln trong Gio Hi Cng Gio v c dn chng Min Bc ni ring v trn ton quc ni chung.

Khu t m cng sn hin ang chim hu ܮc tr gi hng chc triu m kim, thc cht ܮc H Ni lm dng hai ch Vn Ha Nj xy ct mt V Trܩng, mt loi Gii Tr Trܩng nhm ru ng v u Ƕc th h tr vo con ܩng n chi ng im, s ke ma ty try lc .

Lnh ca Phan vn Khi buc ting ba my ti cng trܩng xy dng phi ngng p (cng l mt iu hy hu, c l v Chnh Ph cng ngay H Ni ), nhng my mc thi cng v vt liu xy dng vn cha ܮc dn i.

Tin mi nht cho bit l chnh quyn H Ni qu xt xa tic r l phi nh ra mt ming mi ngon qu bo b ܮc dn sch san bng hng thng trܧc , nn lin tip c nhiu phi on ca thnh ph ljn ve vn v thng lܮng vi Gio Hi Nj c ܮc mt gii php n tha k c vic hon ǰi cc khu t khc rng ri hn trong thnh ph, nhng c Hng Y v cc linh mc cng quyt khng nhܮng b. Gn y nht, ngy 6 thng 12, mt phi on thay mt chnh quyn H Ni gm Ph ch tch thܩng trc thnh ph hong n, Ph trch Nh t s 2, L quang Vinh, Trܪng Ban Tn Gio Nh Nܧc v V Ton, Ph Ch Tch Vn Phng Chnh Ph, cng nhiu quan chc c quyn lc khc... ljn gp c Hng Y ti Nh Th Chnh Ta H Ni . Trong bui tip xc ny ngoi c Hng Y Phan nh Tng cn c mt 46 v Linh Mc tng k tn vo kin ngh i Chnh Ph cng sn phi tr li khu t ni trn. Ban Qun Tr Nh Th Chnh Ta do c Hng Y Phan nh Tng ng u i din cho Gio Hi, kin quyt khng nhܮng b mt bܧc no, v cung quyt i Chnh Ph phi tr li khu t v ti sn ca Gio Hi b chim ot t nm 1954, khi Chnh Ph Vit Nam Dn ch Cng Ha ln nm quyn , v phi tr li tt c cho Gio Hi v iu kin !

Phi on hng hu ca H Ni nh phi ra v, d nhin khng thu lܮm ܮc mt kt qu no nh mong Ǯi , ch ha s trnh ln Th Tܧng Phan vn Khi gii quyt, nhng h khng ha hn mt thi biu gii quyt c th no. D nhin cng sn lc no cng p dng chin thut c hu ca h l :"Ngm Cu" !

y qu l mt bܧc tin quan trng ca Gio Hi Cng Gio Vit Nam . Rt mnh m v rt kin quyt ! Mt tin l rt c hiu qu v rt phn khi khng nhng cho Gio Hi Cng Gio m cn cho cc tn gio bn trn ton ci Vit Nam trong vic ng ln tranh u i tr li ht ti sn ca mnh tng b chnh quyn cng sn chim ot.....

hoan h b con ta !!!

Cho ljn ngy 21/12, gn ngy l Ging Sinh ri, tri H Ni lnh nh ct m b con ta vn cn ang kin tr tip tc biu tnh trao khiu kin , i t i nh,i rung i vܩn.... ngay th ca nܧc Cng Ha X Hi Ch Ngha Vit Nam !

Xin ܮc nhc li l Ǯt u c 20 ngܩi t Min Nam ln li ra ljn H Ni Nj biu tnh ngay Quc Hi v t dinh ca Nng c Mnh, v sau l hn 400 ng bo hu ht l nng dn (gii m cng sn h ho l thnh phn ct cn ca ng v ca cch mng !), ljn H Ni t khp cc min ca t nܧc, t cc tnh C Mau, Sc Trng, Bc Liu, Cn Th, Rch Gi, ng Thp, Bn tre (Min Ty), Bnh Dng, ng Nai, Si Gn (Min ng) ljn cc tnh Bnh Thun, Ninh Thun, Qung Ngi, Qung Nam (Min Trung)...! Gn 1/4 ng bo thuc Min Bc .

H gm mi la tui, phn ln l ngܩi gi, cc c ng ru tc bc ph, cc ph n, trong s ny c nhiu thn nhn lit s, thng binh ca cch mng, cc "m chin s", cc "m Vit Nam anh hng" v.v.. ton l thnh phn c cng trn, tng ng gp tin ti vt lc v xng mu cho cch mng t 45 ljn 75. H ton thuc thnh phn gn nh bn c nng trong hin ti, rt ngho kh c cc, b mt ht c nghip, nh ca, rung vܩn qu, v b cn b ng vin chim ot, t sau ngy cng sn cho l h t ܮc ""ha bnh"", thng nht t nܧc !

H phi vܮt hng trm hng ngn cy s mi ljn ܮc H Ni nhn k hp Quc Hi ang din ra ti trung tm u no ca ch Ƕ Nj trao khiu kin, lm thnh nhng ln sng biu tnh dn dp, trn ngp t tr s tip dn, ljn t gia ca Tng b th Nng c Mnh, t tr s B Ngoi Giao, trܧc lng gi H, ljn t dinh ca Phan vn Khi, Ngyn tn Dng ... Nj a n khiu kin "i t, , i nh, i rung vܩn b cng sn a phng chim ot", ng thi ni ln ting ni khn thit u tranh "chng bt cng p bc cho bn thn v cho gia nh" Nhiu ngܩi kin tr ra vo H Ni nm ln by lܮt trong nhiu nm qua, np n khiu kin di di t nhiu nm m cha h c bt c mt s lu tm hay ch no ca chnh quyn ; chng bao gi nhng k ang c quyn lc ti thܮng y bit oi hoi hay t mun gii quyt nguyn vng thit tha ca h.

Mt trܩng hp in hnh c th cho chng ta thy r ܮc hin trng ca t nܧc. ng cnh ng, cng c hon cnh ging nhau nn mt b ng Nai i din cho 400 nn nhn biu tnh, mnh dn t gic vi ng o ng bo Min Bc trܧc mt bn cng an ang bao vy m biu tnh l :"gia nh chng ti l gia nh tng c cng vi cch mng, c nhiu thn nhn l ng vin hy sinh trong hai cuc chin, nh chng ti tng dng lm c s b mt nui dܫng v ct du cch mng.. m by gi chng ti vn cn b i x tn t, b cܫng chim nh t rung vܩn ca chng ti khng mt cht nng tay ". B ni :

- " Ti tng sng qua my ch Ƕ ri, k c thi thc dn Php, m ti cha thy thi no c Ƕc v d man, mt nhn tnh bng thi cng sn ny !"

Tht l mt cu ni Nj ǩi ! vo mt thi im m cng sn lun t ho cho l gii phng ܮc cho dn tc ri, tng hnh din cho l h t ܮc "Ha Bnh" ri, nܧc nh vng bng thc dn lj quc t trn 1/4 th k ri ! m ti sao li cn thm cnh ngܩi dn b p bc, bc lt mt cch d man tn Ƕc ? v ma mai thay chnh thnh phn ct cn ca ng l giai cp bn nng li l nn nhn au kh ca chnh nhng ngܩi t xng l cch mng v sn ! l nhng con ngܩi x hi ch ngha chnh cng !

Xin min bn thm! v ch ! Ch tr khi no ton dn ng ln p tan ch Ƕ v nhn tn bo ny th ngܩi dn Vit Nam mi thot ܮc ch chuyn chnh v sn Nj ܮc tr v vi ǩi sng m No trong T Do Hnh Phc v Ph Cܩng! Ngy cng khng cn xa lm u !

 

Ma Ging Sinh nm 2001

Trܩng Sn DHNTr v: trang u
1