"chuyn dài" xã hi chû nghïa
 
TrÜ©ng SÖn DHN

 

hin pháp xã hi chû nghïa 1992

ñc bit kÿ nÀy chúng tôi xin nói v Hin Pháp cûa nÜc Cng Hòa Xã HI Chû Nghïa Vit Nam, nhân nhÆt báo Kinh T Sài Gòn ngày 10 tháng 7 Çã loan báo là "QuÓc Hi gÆt cûa cng sän sp thäo luÆn v : sa Çi Hin Pháp."

QuÓc Hi khóa 10 cng sän Çã ra nghÎ quyt thành lÆp Ñy Ban d thäo sa Çi b sung mt sÓ Çiu cûa Hin Pháp næm 1992. Ñy ban nÀy Çã quyt ÇÎnh t chÙc tØ trung tuÀn tháng 8 Çn cuÓi tháng 9/2001 nhng bui hp Hà Ni và Sài Gòn Ç gi là "lÃy kin cûa dân" (k cä d trù "xin Vit kiu Çóng góp kin" !!), Ç Çúc kt trình lên QuÓc Hi trong khóa hp sp ti. Dï nhiên ñäng së "hÜng dÅn nhân dân" góp cho mt sÓ Çiu liên quan Çn vÃn Ç kinh t, giáo døc, công ngh và có th v t chÙc hành chánh cûa Nhà NÜc !

*- Xin nhc låi là trong Çåi hi 9 cûa Çäng CSVN vØa rÒi, ngÜ©i ta Çã có nói nhiu Çn vic sa Çi Hin Pháp 1992 . NhÜng bàn thäo Çiu gì thì bàn, nhÃt ÇÎnh không h nghe mt ai nói ti Çiu 4. ñó là Çiu cÀn phäi nhÃn månh ngay Çây!

- CÛng ÇÜ®c bit B trÜng TÜ Pháp cng sän NguyÍn Çình Lc Çã phát biu nhÜ sau vi Ñy Ban ThÜ©ng Vø QuÓc Hi :

- " Trong suÓt 5 chÜÖng ÇÀu, chúng ta thÃy mt loåt thuÆt ng toàn là tàn dÜ cûa ch Ç quan liêu bao cÃp nhÜ: Nhà NÜc xây dng, Nhà NÜc thc hin, Nhà NÜc phát trin, Nhà NÜc thÓng nhÃt quän l, tåo Çiu kin, chæm lo v.v.."

- Phó chû tÎch QuÓc Hi NguyÍn væn Yêu cÛng Çã phäi than phin :

- " Nu kin cûa ông Lc ÇÜ®c chÃp nhÆn thì chÌ còn có chÜÖng QuÓc Kÿ và QuÓc Ca là không xem xét na mà thôi "

Cä 2 ông nÀy cÛng Çu không ai dám nhc ti Çiu 4 cûa Hin Pháp là mt Çiu mà tØ ngÜ©i Vit t nån häi ngoåi Çn ngÜ©i dân trong nÜc ai cÛng muÓn cng sän phäi xóa bÕ.

ñiu 4 Hin Pháp

TrÜc khi nói Çn vic sa Çi Hin Pháp, chúng tôi xin m mt dÃu ngoc Çây Ç nhìn th Çiu 4 Hin Pháp 92 cûa cng sän Çã nói gì ?

ñiu 4 cûa bän Hin Pháp Vit Nam hin nay vit :

"ñäng cng sän Vit Nam , Çi tiên phong cûa giai cÃp công nhân Vit Nam , Çåi biu trung thành quyn l®i cûa giai cÃp công nhân, nhân dân lao Çng và cûa cä dân tc, theo chû nghïa Mác Lê Nin và tÜ tÜng HÒ chí Minh, là lc lÜ®ng lãnh Çåo Nhà NÜc và Xã Hi "

ñiu 4 nÀy nhái theo tØng cûa Çiu 6 Hin Pháp cûa Liên Bang Xô Vit (cû). ñiu 6 nÀy vit:

- "ñäng cng sän Liên Xô, lc lÜ®ng tiên phong và là trng tâm cûa các cÖ ch chánh trÎ , bao gÒm tÃt cä các h thÓng chánh quyn và cÖ quan công cng. ñäng cng sän Liên Xô hin hu vì nhân dân và phøc vø nhân dân, vÛ trang vi chû nghïa Mác Lê Nin, quyt ÇÎnh mi ÇÜ©ng lÓi liên quan Çn vic phát trin xã hi và các chánh sách ÇÓi ni lÅn ÇÓi ngoåi..... "

Qua ñiu 4 Hin Pháp , Çäng cng sän Vit Nam t cho mình có quyn tÓi thÜ®ng "lãnh Çåo Nhà NÜc và xã hi ", không khác gì qua Çiu 6 Hin Pháp Çäng cng sän Liên Xô cho mình là cÖ ch chánh trÎ , bao gÒm tÃt cä các h thÓng chánh quyn và cÖ quan công cng. t cho quyn mình "quyt ÇÎnh mi ÇÜ©ng lÓi liên quan Çn vic phát trin xã hi và các chánh sách ÇÓi ni lÅn ÇÓi ngoåi"

Hin Pháp næm 1946 không có Çiu 4 nÀy. Hin Pháp næm 1959 (sa Çi) cÛng không có Çiu 4 nÀy. ChÌ tØ næm 1980, sau khi Çã thay Çi tên nÜc, dÜi trào Lê DuÅn và Lê ÇÙc Th, cng sän Vit Nam mi bt chÜc cng sän Liên Xô, thêm ñiu 4 vào Hin Pháp, chÌ vi møc Çích duy nhÃt là dành Çc quyn cai trÎ ÇÃt nÜc cho Çäng cng sän Vit Nam . Vì da vào Çiu 4 Çó, cng sän nm ht tØ quân Çi , công an, Çn tòa án... kim soát ht mi sinh hoåt xã hi tØ kinh t , chánh trÎ ..Çn cä tôn giáo.... Và nhÜ vÆy là ÇÃt nÜc Vit Nam Çi dÀn Çn ch mÃt ht Dân Chû..ngÜ©i dân Vit Nam không còn chút T Do tÓi thiu nào k cä T Do Tín NgÜng. Da vào Çiu 4 Çó, nhà cÀm quyn cng sän mi "sáng tåo" ra nhng nghÎ ÇÎnh hoàn toàn phän dân chû nhÜ nghÎ ÇÎnh 31/CP cûa Võ væn Kit (quän ch tåi gia), nghÎ ÇÎnh sÓ 89 / ND/CP ngày 7/11/98 cûa Phan væn Khäi (cho phép công an , quân Çi m thêm nhà tù "bÕ túi" mi nÖi k cä xã Ãp ,tåm giam , tåm gi, tæng cÜ©ng cho nghÎ ÇÎnh 31/CP và nghÎ ÇÎnh 49/ ND/ TVQH -tÆp trung cäi tåo- cûa HÒ chí Minh), và nghÎ ÇÎnh 26/Nñ/CP ngày 19/4/99 v tôn giáo. Bng c là Çã có rÃt nhiu ngÜ©i bÎ bt, bÎ giam gi, bÎ quän ch, quän thúc... mà không h qua mt thû tøc xét x nào hay có mt lnh nào cûa Tòa án, tØ Hà sï Phu, NguyÍn thanh Giang, NguyÍn Çan Qu, TrÀn ñ...v.v... Çn các tu sï thuc mi tôn giáo nhÜ cø Lê quang Liêm, Linh møc NguyÍn væn L, Hòa ThÜ®ng Thích Huyn Quang, Thích Quäng ñ v.v.... . Ngoài ra s Çc quyn lãnh Çåo Çã tåo Çiu kin cho các cÃp Çäng viên tØ trung ÜÖng Çn ÇÎa phÜÖng xã Ãp l®i døng hÓng hách ca quyn, t do trong tham nhÛng và bóc lt tàn t nhân dân !

ñã tØ lâu rÒi cng sän Vit Nam da vào Çiu 4 nÀy Ç t cho mình có quyn thÓng trÎ "nhân dân " Vit Nam, muÓn làm gì thì làm , ngang nhiên ngÒi lên trên Hin Pháp và LuÆt Pháp cûa chính h Çt ra. Do Çó ngÜ©i dân Vit Nam trong nÜc và häi ngoåi ai cÛng muÓn cng sän phäi hûy bÕ Çiu 4 nÀy (và cä bän Hin Pháp næm 1992 na). Ngoài nhng Çoàn th chánh trÎ và nhng t chÙc tranh ÇÃu cho T Do Dân Chû và Nhân Quyn cûa cng ÇÒng ngÜ©i Vit häi ngoåi Çã nhiu lÀn công khai lên ting qua tuyên ngôn, báo chí, và Çài phát thanh trên khp th gii, còn có nhng Çäng viên kÿ cu và nhng nhà ÇÃu tranh cho Dân Chû trong nÜc nhÜ bác sï NguyÍn Çan Qu, tin sï NguyÍn thanh Giang, các ông Huÿnh minh Chính, Hà sï Phu, nhà væn Hoàng Tin hay tÜng TrÀn ñ, ñåi tá Phåm qu DÜÖng v.v. k cä nhng vÎ lãnh Çåo các Tôn Giáo nhÜ ThÜ®ng Toa Thích Quäng ñ, cø Lê quang Liêm (PGHH) Linh møc NguyÍn væn L, Chân Tín .......

GÀn Çây nhÃt (tháng 5/2001) ông TrÀn Khuê và bà NguyÍn thÎ Thanh Xuân, hai Çäng viên cng sän lão thành Çã chính thÙc gi thÖ thng cho tng bí thÜ Nông ÇÙc Månh månh dån Ç nghÎ hûy bÕ Çiu 4 Hin Pháp .

Và cÛng trong thÜ®ng tuÀn tháng 7/2001, Çã có mt t chÙc ÇÃu tranh trong nÜc (T chÙc Phøc HÜng Vit Nam ) lÀn ÇÀu tiên thc hin mt cuc räi truyn ÇÖn ngay tåi Hà Ni và các tÌnh Min Bc vi Ç tài "kêu gi dân chúng Vit Nam nhÃt t ÇÙng lên Çòi cng sän Vit Nam phäi bÕ Çiu 4 Hin Pháp" . Chúng tôi xin trích dÅn nguyên væn mt Çoån truyn ÇÖn dÜi Çây Ç chúng ta thÃy ÇÜ®c làn sóng ÇÃu tranh trong nÜc không nhng Çã ni lên mà còn Çang ln månh, coi thÜ©ng b máy công an km kËp cûa ch Ç :

............. -" Da vào Çiu 4, Çäng cng sän Vit Nam nm quân Çi, công an, tòa án, kim soát mi sinh hoåt kinh t và các mt sinh hoåt tôn giáo và xã hi khác. S Çc quyn lãnh Çåo bÃt chÃp kin cûa dân, ÇÜa Çäng cng sän vào tình huÓng trÓng Çánh xuôi kèn thi ngÜ®c. Xin ÇÒng bào bÕ mt chút th©i gi© suy gÅm v s phi l cûa Çiu 4 trong bän Hin Pháp hin hành, Ç lÃy quyt tâm công khai lên ting Çòi hÕi Çäng CSVN hûy bÕ Çiu 4, ct bÕ tính cách Çc tôn, pháp ÇÎnh và tim quyn cûa Çäng CSVN, giao quyn quyt ÇÎnh vÆn mång quÓc gia cho nhân dân qua bÀu c t do. Các cuc bÀu c tØ næm 1980 Çn nay Çu là nhng cuc bÀu c giä dÓi do Çäng CSVN kim soát "Çäng chn dân bÀu" da vào tính Çc quyn cûa ñiu 4. Tin trình bÕ ñiu 4 Hin Pháp là mt tin trình tÃt yu së phäi Çn vi Vit Nam trÜc khi Vit Nam tr thành mt quÓc gia dân chû có khä næng huy Çng mt tài nguyên nhân lc và trí tu cûa dân tc Ç tr thành mt quÓc gia có tÀm vóc xÙng Çáng vi vÎ trí có ÇÎa dÜ và khä næng tim tàng trong dòng máu Vit tc. Cuc ÇÃu tranh cûa nhân dân Çòi bÕ ñiu 4 Hin Pháp là mt cuc ÇÃu tranh Çúng quy luÆt, bÃt båo Çng. Xin ÇÒng bào hãy sn sàng. Nu Çäng CSVN không t bÕ ñiu 4 Hin Pháp, ÇÒng bào hãy ÇÙng lên giành lÃy ngn c© chính nghïa. ñØng run s® trÜc båo l c. Các lc lÜ®ng dân chû trên toàn th gii Çang sau lÜng chúng ta .".........

Sa Çi Hin Pháp 1992:

Bây gi© chúng tôi xin tr låi chuyn 'm dân" cûa cng sän Vit Nam nhân QuÓc Hi bù nhìn cûa h Çang thành lÆp Ñy Ban D Thäo sa Çi Hin Pháp .

TrÜc ht , xin nhc låi là cng sän Çã sa Çi bän Hin Pháp 1946 ba lÀn rÒi, (næm 1959, 1980 và 1992)

- Theo luÆt sÜ tin sï NguyÍn xuân PhÜc thì trên phÜÖng din pháp l, Hin Pháp 1946 ÇÜ®c ban hành ngày 19 tháng 11 næm 1946 là bän Hin Pháp dân chû ÇÀu tiên cûa nÜc Vit Nam sau th©i kÿ Çô h cûa Pháp. QuÓc Hi næm Çó Çã ÇÜ®c bÀu lên, do ph thông ÇÀu phiu. Dù chÜa có hoàn toàn t do trong bÀu c nhÜng QuÓc Hi cûa nÜc Vit Nam Dân ChÛ Cng Hòa cÛng tÆp h®p ÇÜ®c nhiu thành phÀn xã hi và Çäng phái gÒm mt sÓ nhân sï và các nhà cách mång chÓng Pháp ÇÜ®c b sung sau Çó (ngoài HÒ chí Minh, Võ nguyên Giáp và Phåm væn ñÒng còn có các ông Huÿnh thúc Kháng, NguyÍn häi ThÀn, VÛ hÒng Khanh, NguyÍn tÜ©ng Tam, TrÀn trung Dung v.v..) Và Ban d thäo Hin Pháp ÇÜ®c QuÓc Hi thành lÆp gÒm 11 ngÜ©i do HÒ chí Minh chû trì gÒm Çû thành phÀn Çäng phái. Hin Pháp 1946 nÀy qui ÇÎnh mt s phân quyn rõ ràng gia Hành Pháp, TÜ Pháp và LÆp Pháp, quan trng nhÃt là không h có mt Çiu khoän nào cho phép mt Çäng phái nào ÇÜ®c Çc tôn Çc quyn lãnh Çåo ÇÃt nÜc. ñc bit Hin Pháp 1946 có ÇÀy Çû qui ÇÎnh v quyn công dân, quyn làm ngÜ©i , ÇÜ®c các quÓc gia dân chû pháp trÎ trên th gii công nhÆn.

Vic sa Çi Hin Pháp ÇÜ®c Çiu 70 / HP1946 quy ÇÎnh rõ ràng: phäi do 2/3 dân biu yêu cÀu, và nhng Çiu thay Çi do ban d thäo Üng chuÄn phäi ÇÜ®c ÇÜa ra cho toàn dân phúc quyt.

Theo tài liu cûa Çäng cng sän Vit Nam thì :

".......... QuÓc Hi nÜc Vit Nam Dân Chû Cng Hòa khóa 1 Çã quyt ÇÎnh sa Çi Hin Pháp næm 1946 vì "Hin Pháp dân chû cûa Nhà NÜc ta Çã hoàn thành sÙ mång cûa nó "

. .......Tháng 7 næm 1958, sau khi ÇÜ®c các cán b trung và cao cÃp quân, cán, chính ,Çäng .. thäo luÆn xong , ÇÜ®c chÌnh l låi ngày 1 / 4 / 1959, Bän d thäo ÇÜ®c Çem công bÓ Ç toàn dân thäo luÆn và góp .............

.......Ngày 18/12/1959, tåi kÿ hp thÙ 11 cûa QuÓc Hi khóa 1, Chû tÎch HÒ chí Minh Çã Çc báo cáo v d thäo Hin Pháp sa Çi,....................

.......Ngày 31 /12 /1959 QuÓc Hi Çã nhÃt trí thông qua Hin Pháp sa Çi và ngày 1 /1 / 1960 Chû TÎch k sc lnh công bÓ Hin Pháp "

NhÜ vÆy thì chúng ta thÃy :

1).- V sÙ mnh và trách nhim cûa Nhà NÜc ÇÜ®c Hin Pháp 1946 quy ÇÎnh, thay vì bäo v nhân quyn và dân quyn cûa ngÜ©i dân, thì Nhà NÜc chÌ bäo v cho giai cÃp vô sän, chà Çåp trit Ç các giai cÃp khác. Chin dÎch "Cäi cách rung ÇÃt " Çã tÜc quyn tÜ hu cûa nhân dân; Vø án "Nhân Væn Giai PhÄm" Çã tÜc ht quyn t do v væn hóa, tÜ tÜng; Chin dÎch thû tiêu ÇÓi lÆp và nhng ngÜ©i bÃt ÇÒng chánh kin mà cng sän gán cho h cái ti phän Çng và phän quÓc ..Çã tÜc ht quyn t do chánh trÎ cûa ngÜ©i dân..... ; NhÜ vÆy Nhà NÜc Çâu có làm tròn sÙ mång trong vic thc thi Hin Pháp ? NgÜ®c låi h còn tuyên bÓ là "Hin Pháp 1946 Çã hoàn thành sÙ mång cûa nó" ! Ç tØ Çó h mi có l do khai t Hin Pháp 1946 bng cách b sung và sa Çi Hin Pháp theo h! ChÌ vi møc Çích bäo v Quyn và L®i cho ñäng và Ch Ç, bäo v chic gh và túi tin cûa bn ngÜ©i thÓng trÎ. ((V sau nÀy vic Çàn áp và khûng bÓ các tôn giáo nhÃt là Min Nam tØ 1975 cho thÃy cng sän Çã tÜc ht quyn t do tín ngÜng và sinh hoåt tôn giáo.))

2).- V thû tøc sa Çi Hin Pháp CSVN lúc Çó Çã không theo Çúng nguyên tc pháp l mà Çiu 70 Hin Pháp 1946 Çã quy ÇÎnh là :phäi ÇÜ®c Çua ra cho nhân dân phúc quyt.. Thû tøc "phúc quyt" nÀy phäi ÇÜ®c hiu là "phäi ÇÜ®c thc hin qua mt cuc trÜng cÀu dân " Ç th hin mt s chÃp thuÆn cûa toàn dân. Dï nhiên khi nhân dân bÎ tÜc ht quyn phúc quyt Hin Pháp thì coi nhÜ quyn làm chû ÇÃt nÜc cûa nhân dân ÇÜÖng nhiên bÎ tÜc Çoåt. CSVN không còn là "Çày t cûa nhân dân" na nhÜ h thÜ©ng rêu rao, mà trái låi h Çã tr thành "chû nhân ông" , nhân dân Çã bin thành ÇÀy t, thành công cø hay phÜÖng tin sän xuÃt cûa ngÜ©i chû cng sän !

Sa Çi Hin Pháp 1946 là bÜc ÇÀu cng sän Vit Nam giành lÃy ÇÀy Çû uy quyn trong tay Ç sinh sát, và tØ næm 1959 cng sän ngÒi lên trên cä Hin Pháp và LuÆt Pháp. Do vÆy chúng ta có th khng ÇÎnh rng: vì thû tøc sa Çi Hin Pháp Çã vi phåm trÀm trng Çiu 70 cûa Hin Pháp 1946, nên Hin Pháp 1959 và các Hin Pháp sa Çi sau Çó ( 1980 và 1992) Çu hoàn toàn bÃt h®p hin và bÃt h®p pháp, và cæn bän không có tính cách k thØa và tính liên tuc v mt pháp l và chính thÓng cûa Hin Pháp dân chû 1946. Dï nhiên, các Çiu khoän cûa Hin Pháp sau cùng 1992 liên quan Çn quyn lãnh Çåo cûa ñäng CSVN Çu hoàn toàn vô giá trÎ. Còn nói chi Çn ñiu 4 trong Hin Pháp 1980 và 1992 !

Không cÙ gì ngÜ©i Vit häi ngoåi, các nhà ÇÃu tranh cho T Do Dân Chû và Nhân quyn trong nÜc Çã dùng l luÆn hin pháp nói trên Ç tranh luÆn vi chánh quyn và công an. H nhÃt t Çòi CSVN phäi hûy bÕ ñiu 4 Hin Pháp hin hành. ñiu nÀy cho thÃy rõ s trÜng thành v dân chû cûa ngÜ©i dân Vit Nam , k cä các Çäng viên cng sän kÿ cu lão thành. S trÜng thành nÀy là Çiu kin tÃt yu phäi có Ç tái lÆp nn Dân Chû Pháp TrÎ cho ÇÃt nÜc Vit Nam cûa chúng ta .

TØ luÆt sÜ NguyÍn månh TÜ©ng (næm 1956) Çã månh ming lên ting ngay tåi QuÓc Hi v tính cách vi hin cûa Nhà NÜc cng sän trong vic sa Çi Hin Pháp 1946, Çn các bài vit cûa B/S NguyÍn Çan Qu, G/S ñoàn vit Hoåt, cûa Trung tÜng TrÀn ñ, Tin sï NguyÍn thanh Giang , các ông Hoàng minh Chính, Hà sï Phu, VÛ cao QuÆn, Lê hÒng Hà, nhà væn Hoàng Tin , và gÀn Çây nhÃt cûa ông Lê chí Quang, nhÃt là cûa hai Çäng viên TrÀn Khuê và bà NguyÍn thÎ Thanh Xuân, chÜa k các ÇÖn khiu nåi cûa các tu sï v T Do Tôn Giáo, tÃt cä Çu buc CSVN phäi nghï Çn vic "sa Çi Hin Pháp ". NhÜng cng sän chÌ dám dùng danh tØ "sa Çi" ch không dám dùng danh tØ "thay Çi Hin Pháp " và tuyt ÇÓi không mt ai dám nói ti ñiu 4 Hin Pháp .

Ngay nhÜ trong tåp chí "Cng Sän" sÓ 12 trong tháng 6 næm 2001, trong bài "Soån thäo, sa Çi Hin Pháp và thc hin bäo v Hin Pháp " luÆt sÜ NguyÍn væn Thäo Çã có nhng nhÆn ÇÎnh khách quan v "hin tình khó khæn" cûa Hin Pháp hin nay. Chúng ta cÛng nên hiu Çây là mt cách nói khéo cûa luÆt sÜ Thäo Ç tránh không dám dùng Çúng danh tØ "bÃt h®p pháp" cûa Hin Pháp trong tåp chí nÀy. Ông cÛng có mt nhÆn thÙc ÇÙng Çn khi nêu lên và so sánh hai công thÙc soån thäo Hin Pháp :

Công thÙc "lÃy kin nhân dân" rÒi trình lên QuÓc Hi thông qua, khác hn vi công thÙc "trÜng cÀu dân" . TÆp h®p kin cûa dân Ç chÌnh l bän d thäo Hin Pháp là : công dân không ÇÜ®c tÕ thái Ç trc tip vi d thäo Hin Pháp , không ÇÜ®c tham gia vic thông qua Hin Pháp .Vi nhÆn ÇÎnh khách quan và ÇÙng Çn nÀy luÆt sÜ Thäo xác dÎnh tính chÃt mÃt dân chû cûa Hin Pháp . ñó là trÜ©ng h®p cûa các Hin Pháp 1959, 1989 và 1992. Qua l luÆn hin pháp nÀy, luÆt sÜ NguyÍn væn Thäo muÓn khéo léo nhc Çc giä tåp chí "Cng Sän" là Hin Pháp hin hành (1992) hoàn toàn không có dân chû, và hÖn th na không có giá trÎ pháp l.

Kt LuÆn:

VÆy vic " sa Çi Hin Pháp " cûa QuÓc Hi khóa 10 næm 2001 nÀy cÛng không khác gi nhng kÿ sa Çi næm 1959, 1980 và 1992 trÜc kia, cÛng chÌ là mt thû Çoån cûa CSVN Ç cûng cÓ nn "chyên chính vô sän", nhm h®p thÙc hóa và bäo v quyn lc và quyn l®i cûa Çäng Ç thÓng trÎ dân tc Vit Nam theo pháp quyn mà thôi ch không theo lÓi dân chû pháp trÎ.. Vic lÃy dân (hay cä kin cûa vit kiu) cÛng chÌ là thû Çoån mÎ dân, bÎp dÜ luÆn quÓc t và quÓc ni, ch không phäi là mt công thÙc dân chû, vì kin cûa ngÜ©i dân (cÛng nhÜ cûa vit kiu nu có) cÛng chÌ là nhng "góp có hÜng dÅn, ÇÜ®c lèo lái, và áp Çt sn" tØ các t chÙc ngoåi vi cûa Çäng nhÜ Mt TrÆn T QuÓc, các Hip Hi Thanh Niên, Phø n , các chi b cûa Çäng trong mi cÖ cÃu chánh quyn và xã hi . HÖn na, CSVN chÌ muÓn phô trÜÖng cái bän væn cûa Hin Pháp cÓt làm cänh thôi ch có áp døng Çúng theo tinh thÀn hay Çúng theo nhng gì mà Hin Pháp Çã qui ÇÎnh bao gi© Çâu mà bày trò sa Çi? Sa Çi cho lm rÒi låi ngÒi xm lên Hin Pháp và cä LuÆt Pháp thì chuyn sa Çi Hin Pháp cÛng chÌ là mt trò bÎp mà thôi.

ChÌ có mt giäi pháp duy nhÃt là cng sän không nhng phäi ngÜng ngay ÇÒ bÃt chính sa Çi Hin Pháp , mà còn phäi tuyên bÓ hûy bÕ ngay cä Hin Pháp 1992 ÇÜ®c chÙng minh là vô giá trÎ, giäi tán ngay QuÓc Hi hin hành ÇÜ®c dÜ luÆn trong và ngoài nÜc cho là QuÓc Hi gÆt, là công cø cûa lãnh Çåo Çäng. Sau Çó phài triu tÆp mt QuÓc Hi LÆp Hin vi ÇÀy Çû mi thành phÀn cûa dân tc trong và ngoài nÜc Ç nghiên cÙu, soån thäo và hình thành mt bän Hin Pháp mi cho mt th ch mi Çáp Ùng Çúng nhu cÀu T Do Dân Chû cho nÜc Vit Nam trong giai Çoån hin tåi, khä dï mang låi ÇÜ®c hånh phúc và Ãm no cho dân tc. Có nhÜ th thì mi h®p vi lòng dân, thuÆn vi th©i tr©i, có nhÜ th thì mi có th tránh ÇÜ®c nhng thit håi không cÀn thit v nhân mång và tài sän cho Çäng cng sän Vit Nam trong nhng ngày sp ti....., khi toàn dân nhÃt t vùng lên trong mt cuc cách mång dân tc dân chû Ç giành låi ñc LÆp , Dân Chû, Phú CÜ©ng cho ÇÃt nÜc và T Do Hånh Phúc cho ÇÒng bào.

Tiu bang Washington ngày 15 tháng 9 /2001
TrÜ©ng SÖn DHN


Tr v: trang Mc Lc
1