Th h tr Vit Nam

Trܩng Sn DHN

T ngy ti bܧc chn vo trܩng Trung Hc nm 1937 cho ljn bin c 30/4/1975, ti vn thng nghe nhng cu ca tng Thanh nin l rܩng ct nܧc nh, hay Thanh nin l sc bt chnh yu ca dn tc v.v.. Nhng phi Ǯi ljn lc c lai hy, tui qu x chiu ri ti mi nhn thy ܮc r nt tm quan trng ca th h tr, nht l th h tr Vit Nam trong hin tnh ca t nܧc .

Quay mt nhn li qu kh, cng v ܮc nghe gio s S a ca ti ging v rܩng ct ca nܧc nh cho nn ti dn thn vo con ܩng tranh u t nm 1942, ri 1945, trong hng say v bng bt (nhng m tt v chnh tr ) v t thi cuc mi y mnh ti vo con ܩng qun-chnh, ܮc nm mi cay ǡng ngt bi v au kh chung vi dn tc Vit Nam trong sut gn na th k 20 . Gi y trn mnh t tm dung ny, ti thy mnh vn cn qu thiu st nu khng ng gp ܮc nhng suy t ang nng tru bn lng v vai tr v nhim v ca gii tr Vit Nam nht l trong lc ny, d l qu tha, chng nhng hi ngoi m trong quc ni cng ang c phong tro tranh u i T Do Dn Ch, Nhn Quyn cho Dn Tc v Phn Vinh Thnh Vܮng cho t Nܧc..

-+-

 

th im li Vai tr ca gii tr trn th gii

Trܧc ht chng ta hy nhn th vai tr ca gii tr trn th gii xem h ng gp ܮc g cho x hi v cho t hܧc ca h.

Trong hu bn th k 20 va qua chng ta chng kin ܮc s dn thn ca gii tr trong mt s thay ǰi tng phn hay ton din ca mt s quc gia trn th gii. Mt trong nhng nguyn nhn thc y cc cuc dn thn ny l gii tr thc ܮc vai tr xung kch ca mnh, nht l sinh vin hc sinh ni chung, Nj bin ǰi np sng ca x hi hay ǰi thay ton din k c thc h li thi.

Chng ta hy th nhn li mt vi hnh Ƕng in hnh ca gii tr mt s quc gia u trong hu bn th k 20:

 

PHP:

Vo thp nin 60, sinh vin Php tn cng ton din vo c 2 h thng Gia nh v X Hi . c bit trong nm 1968, t nhng cuc biu tnh ca sinh vin trong khu i Hc lc ban u nhm nu ln nhng nguyn vng thc s ca gii tr 68 dn ljn nhng cuc biu tnh cch mng quy m nhm tranh u cho mi s T Do ca con ngܩi v chng mi hnh thc Ƕc ti ca gii cm quyn v ngoi x hi (khng chp nhn c ch ngha t bn ln cng sn v theo nhn xr ca h th c hai NJu thng tr Ƕc ti).

V hon cnh nܧc Php lc tuy c pht trin vܮt bc trn nhiu lnh vc k c k thut tin tin, nhng c qu nhiu bt cng trm trng v nh cm quyn v x hi theo nhng quy ܧc qu c k ca thi trܧc khng cn ph hp vi tin trin ca x hi Ty Phng sau Th chin 2, nht l trong thi k chin tranh lnh. Tuy nhin mt im son rt ng ܮc nu ln y l gii tr ca Php rt thc ܮc vai tr lch s ca mnh nn khng cho gii lao Ƕng hay th thuyn t khuynh ca nhm hn lon Troskt hay Mc Lninnt li ko x hi dn ch Ty Phng vo con ܩng dn ch x hi ch ngha mc d h c tnh tr trn vo vi mu toan li dng cuc tranh u Nj cܧp ot thnh qu c li cho khi cng sn lc khi ny ang c v v ym tr mnh m cho ci gi l phong tro gii phng dn tc khp ni trn th gii.

 

Tip Khc:

T sau nj nh th chin, ngܩi dn Tip khc ni chung v gii tr ni ring m thm chng ch Ƕ cng sn do Lin X dng ln. Pht pho u tin ܮc t ln ngy 16/1/69 khi sinh vin Palach t thiu qung trܩng Vanceslas Nj ln ting mnh m chng i s c mt ca qun Ƕi Lin X trn t Tip. m tang ca anh sau bin thnh mt cuc biu tnh khng l ngy 25/1, v mt sinh vin khc t thiu (anh Zajec) Nj chng i s n p d man ca qun Ƕi cng sn Lin X v chnh quyn b nhn do Lin X dng ln lc by gi. Gii tr sau m thm lin kt ܮc vi mt nhm tr thc v cuc cch mng li ܮc n bng ln ngy 5/1/77 vi bn Hin Chng 77 ni ting i hi T Do v Nhn Quyn cho ngܩi dn Tip. Bn Hin Chng 77 ny ch mang c 242 ch k nhng i din cho hu ht cc tng lp tr thc i hc trong nܧc, ܮc s ng tnh ng h ca ng o qun chng v thanh nin sinh vin c nܧc , trong c ng Vaclau Havel ni ting, hin l ng kim Tng Thng . Nhng ln lܮt tt c cc nhn vt trong Hin Chng 77 NJu i vo t. . .

Phi Ǯi ljn nm 1989, sinh vin v gii tr Tip Khc vi cuc cch mng nhung ngy 17/11/89 mi m u ܮc cc cuc biu tnh quy m rm r ca mnh vi s tham gia y ca qung i qun chng mc d b KGB ca Lin X v chnh quyn Tip n p rt d man, nhng ng Havel v 12 phong tro ca Din n Dn Ch cng vi gii tr, c s hܪng ng ca qung i qun chng biu tnh rm r ti thung lng Letna vi gn 800 ngn ngܩI, ln ny thnh cng: ch Ƕ Ƕc ti cng sn do Lin X dng ln co chung v mt nn Dn Ch tht s ܮc thnh lp em li T Do hon ton cho ngܩi dn Tip Khc t , m u cho s sp ǰ ca ton th cc nܧc cng sn ng u v c Lin X sau ny.

 

Trung Quc:

Thanh nin v sinh vin Trung Quc thc ܮc vai tr v trch nhim ca mnh trong u tranh i T Do v Dn Ch cho t nܧc . Nhn bui l truy iu ng H diu Bang ngy 21/4/89, sinh vin t chc mt cuc biu tnh khng l c 1 triu ngܩi ti Qung trܩng Thin An Mn ngay Bc Kinh. Cuc biu tnh ny ko di lin tc gn 2 thng nhm i hi T Do Dn Ch cho ngܩi dn, d nhin chng Ƕc ti ng tr ca ng cng sn Trung Quc y quyn uy v y quyn sanh st lc by gi.. Lnh o ng cng sn Trung Quc lc hi lng tng, mt mt v Hoa quc Phong khng ch trng n p thng tay, mt mt v Gorbatchev ang thm ving Bc Kinh (15/4 ljn18/5). Dn chng Bc Kinh ng h cuc biu tnh bng cch tip t cho sinh vin ang nm chim qung trܩng, v nht l ngn cn cc n v qun Ƕi ܮc cng sn iu v th ngy 19/5.. n ngy 21/5 tnh ra c trn 1 triu ngܩi ljn t tp ti qung trܩng Nj ng h cuc tranh u kin tr ca sinh vin. Cuc tranh u bt bo Ƕng ca gii tr v sinh vin hc sinh ni ln kht vng T Do Dn Ch, ܮc c th ha bng mt bc tܮng N Thn Dn Ch do sinh vin dng ln ngay trung tm qung trܩng, (da theo tܮng N Thn T Doca Hoa K thnh ph New York). Truc sc mnh ca gii tr ܮc s ng h ca qun chng, cc n v phi rt ra vng ngoi Bc Kinh. Nhng sau ng tiu Bnh iu mt s n v t Ni Mng (ton lnh Mng C) xung n p khng nng tay, khin cho con s t vong ln ljn gn 3000 ngܩi cha k hng chc ngn b thng. Mu chy ngp qung trܩng lm cho c th gii NJu kinh hong v ng thanh ln n hnh vi tn bo v nhn ny ca cng sn. Tuy gii tr ca Bc Kinh khng thnh cng, nhng cuc tranh u v s hy sinh ca h cho l tܪng T Do Dn Ch qung trܩng Thin An Mn vn l mt tm gng sng chi, bt t trong lng tm ca mi ngܩi dn Trung Quc v ca c th gii.

l nhng cuc dn thn in hnh nht ca gii tr t u sang . Ngoi ra chng ta cng khng qun thanh nin sinh vin ca cc nܧc gn Vit Nam nht nh Min in, sinh vin ng thanh ng sau lng b Aung San Suu Kii Nj i T Do Dn Ch v chng Ƕc ti qun phit; nh Nam Hn, nhng cuc biu tnh ca sinh vin buc hai Tng Thng L tha Vng v Bch sng Hy phi ni tip nhau ri khi chc v ch trong thp nin 60; nh Thi Lan, sinh vin cc trܩng i hc BangKok nhiu ln biu tnh chng Ƕc ti v tham nhng vo nm 1973, khin tܧng Kittikachorn ong kim Th tܧng phi b nc ra i; v mi y Nam Dng, thanh nin sinh vin thnh cng trong cuc cch mng chm dt ch Ƕ gia nh tr ca Tng Thng Suharto, thay ǰi hn b mt chnh tr ln kinh t ca quc gia ny.

Ni chung, gii tr ch Ƕng dn thn lm cch mng bt chp mi s n p d l m mu, nhm tranh u i T Do, Dn Ch, Nhn Quyn cho ngܩi dn v chng bt cng x hi, chng bo quyn, qun phit, cng sn hay gia nh tr ngay ti t nܧc h..C thnh cng m cng c tht bi, nhng h nu gng bt khut sng chi ca gii tr trong quyt tm tranh u v l tܪng cao p, v T Do Dn Ch, v Quyn Sng ca con ngܩi khin cho c th gii NJu khm phc .

 

Vai tr ca gii tr Vit Nam

Quc gia Vit Nam ca chng ta tng chng kin nhiu bin chuyn lch s m gii tr nu khng phi l thnh phn ct cn lnh o th cng l thnh phn chnh yu trong cc cuc tranh u ca dn tc

Ch ni gn y thi, t thi Php thuc c nhng Nguyn thi Hc, nhng L ng A, Trong t Anh, Nguyn tܩng Tam, Nguyn an Ninh, Trn vn Thch . . .hoc nh cc ngi Hunh ph S, Phm cng tc v.v.. ., ton l nhng v tng to ra nhng bin chuyn lch s x hi hay tn gio m tui ǩi khng qu 30..

Ngay t sau 1975, bt chp mi him nguy cho bn thn v cho c gia nh, gii tr cng vn l nng ct trong cc cuc ni dy chng bn cܩng quyn cng sn cܧp t ui dn nh Th , Thi Bnh, Nam nh, Xun Lc, Tr C, Trng Bm v.v..

V rt gn y nht, sinh vin i hc Vn Lang cng xung ܩng chng bt cng v k th Gio Dc ca chnh quyn cng sn . C th ni n lc tranh u ny ca gii sinh vin Si Gn l mt bܧc th la tin khi t sau ngy mt nܧc 30/4/1975, Nj t rt kinh nghim cho cc cuc tranh u ng khi c tnh quyt nh sau ny. Chng ta phi thy ܮc lng can m vܮt bc y gian nguy ca hc sinh sinh vin dܧi mt ch Ƕ st mu cng an tr, chuyn chnh v sn y quyn uy sanh st.. ng thi hi ngoi gii thanh nin sinh vin cng l thnh phn chnh trong cc cuc tranh u st cnh vi cha anh trong Mng Lܧi Nhn Quyn hay Mng Lܧi Tui Tr v.v. . V nh th , r rng gii tr Vit Nam khng phn bit quc ni hay hi ngoi NJu thc ܮc vai tr sc bt ca mnh trܧc hin tnh t nܧc, trܧc cao tro i T Do Dn Ch v Nhn Quyn cho dn tc, cng nh Tin B, Ph Cܩng cho t nܧc .

Tuy nhin nu phn tch k th chng ta thy r l vai tr ca gii tr trong nܧc v hi ngoi c nhng n lc tng i khng ging nhau, v mt mi trܩng khc hn nhau, d l cng c mt mc tiu tranh u chung.

Ngܩi bn tr trong nܧc ang sng trong mt mi trܩng y p bc bt cng, lc hu, v c khi cn qu sa dža do ch Ƕ Ƕc ti cng an tr ca cng sn sinh ra. Tuy nhin do ch khng thun li mi d ny sinh ra thc i khng, thc mun vn ln tm cch thot ra khi cuc ǩi en ti ca thi k , (mt phn cng do chn l m cng sn nhi nht lc trܧc : ch no c bt cng p bc bc lt, ch c u tranh : chn l ngn ǩi khng bao gi thay ǰi, ng l gy ng p lng ng)

Trong khi ngܩi bn tr hi ngoi sng v trܪng thnh trong mt mi trܩng y T Do v Dn Ch, ch bit ljn dn tc v t nܧc Vit Nam ca mnh qua cha anh v gia nh m thi. Do thc tranh u cho T Do Dn Ch hay Nhn Quyn khng r rt lm m phn no ty thuc vo hnh vi v thi Ƕ ca cha anh, ca gia nh, ca ng hng chung quanh mnh, hay ca cng ng ngܩi Vit nhiu hn.

Do nhng yu t khch quan c th ni trn, chng ta phi cng tm nhn nhn rng gii tr quc ni d mun d khng cng s gnh ly vai tr then cht trong n lc tranh u ca dn tc Vit Nam trong th k ny. T ch chng bt cng x hi , chng lc hu, chng chnh sch ngu dn ca bn cng sn thng tr, phong tro ni dy ca gii tr trong nܧc s tin ln ljn phong tro qut khi ca ton dn, ging nh hnh Ƕng ca thanh nin sinh vin trn khp th gii, nhm git sp ch Ƕ cng sn hin hnh, em li T Do Dn Ch, m No tht s cho ngܩi dn v thanh bnh thnh vܮng cho t nܧc .

Ring gii tr hi ngoi, d khng c ܮc iu kin Nj trc tip dn thn nh nhng ngܩi bn cng th h trong nܧc nhng chc chn h s khng th ph nhn vai tr st cnh tch cc h tr cho cc bn tr quc ni c trn phng din vt cht ln tinh thn trong giai on xung kch qut khi trong tng lai , v sau l trn lnh vc khoa hc k thut, Nj thc s gp cng sc vo vic canh tn t nܧc Nj theo kp tin b ca th gii, rt ngn li thi gian lc hu gn 30 nm mt dܧi ch Ƕ cng sn .

t ܮc nhng mc tiu ny thit ngh trch nhim ca th h cha anh rt l nng n, nu khng mun ni l tht kh khn trong hin ti.

Mt phn v th h cha anh ca chng ta hu ht ljn tui c lai hy ri, khng cn bao nhiu thi gian Nj c th truyn li cho con chu chng ta nhng kinh nghim sng trong cuc tranh u chng Ƕc ti chuyn chnh ca cng sn.

Mt phn v nn gio dc ca hai th h cha ha hp ܮc vi nhau (cha k c nhiu lnh vc khc hn nhau), to nn quan nim chnh tr , lun l v x hi khng ging nhau.

Mt phn v cuc sng ni nh c khng cho php th h tr c th gi suy t su rng Nj thc ܮc r rng v trch nhim v bn phn ca mnh i vi dn tc v t nܧc Vit Nam .

Tuy nhin nhn vo cc cuc tranh u ca cc th h tr cng vi cha anh trong my nm gn y (nht l sau v Trn Trܩng Nam Cali, cng nh nhng hnh Ƕng tch cc tranh u i T Do, Dn Ch Nhn Quyn ca cc cng ng ngܩi Vit, cc hi on, cc Tn Gio v.v..trn khp th gii), chng ti vn rt lc quan, vn c mt nim tin rt vng chc vo tt c cc th h tr Vit Nam trn khp th gii v chc chn l h s ni ch Cha Anh trn con ܩng quang phc qu hng, tch cc gp cng sc vo cng cuc u tranh chung ca dn tc Vit Nam trn mi lnh vc.

Cc i Hi ca gii tr ton th gii c Chu trong my nm va qua, cng nh Li Ku Gi ca Tng Hi Sinh Vin c Chu tng ܮc nhiu on th hip hi thanh nin sinh vin khp th gii hܪng ng nng nhit, v Ting Ni ca gii sinh vin Vit Nam qua t Thao Thc.. . . . tt c NJu khng nh vi chng ta l : thc s c mt s chuyn Ƕng y thc trch nhim ca mi tng lp thanh nin sinh vin khng phn bit ngnh ngh, tn gio , c trong quc ni v hi ngoi, thc s c mt s lin ǧi tch cc h tr ln nhau nhm vo mt mc ch chung trong nhng ngy sp ti .

Tin chc hon ton vo th h tr, tin chc dn tc Vit Nam s ht cn b cc, tin chc vo s sp ǰ khng sao trnh ܮc ca ch Ƕ phi nhn cng sn vo mt ngy khng xa . . . v phi c ܮc nim tin vng chc nh th th th h gi chng ta mi c th yn tm nhm mt thanh thot .. . .Ra i. . . .

 

Mt ngy cui nm Nhm Ng

Trܩng Sn DHN

 Tr v: trang u
1