Cܧp c mn bi

Trܩng Sn DHN

 

Phm trܩng: an Vit Thin An, Huyn Hng Thy, Tnh Tha Thin

- Bng cܧp : UBND tnh Tha Thin / Hu c s h tr ca on Tng Thanh Tra Nh Nܧc CSVN, cc Ban Ngnh ca Tnh.

- Ngܩi b cܧp : Tu vin an Vit Thin An, Hu ( t ai, mt s c s kinh t , vn ha ca Tu Vin, Kh ch l Linh mc B trn Hunh quang Sanh v cc tu s thuc Dng tu Thin An.

- V kh ca bn cܧp : Quyt nh s 577/ Q - XKT ngy 6/6/2002 ca Tng

Thanh Tra Nh Nܧc, v on c gii ca Tnh/ Nh Nܧc .

- Lu la : Tng Thanh Tra Nh Nܧc CSVN, cc ban ngnh,v cng an tnh

- ng Khuyn : i thi cng ca Cng Ty Du Lch C Hu

-Ti sn sp b cܧp : trn 102 mu ty t (rng thng, vܩn cam, tri chn

nui.. ,H Thy Tin, Ngi trܩng Thnh Mu (11 gian) ca Tu vin

- Thi gian : T thng 12 nm 1999 dn ljn 6/6/2002

 

- Ƕng lc:

1.- Nh Nܧc lit Tu Vin an Vit vo "tp on thng tr tay sai ca lj quc M", cc tu s (an s) thuc an Vin ny l "t sn mi bn, quan liu, qun phit pht xt" , l "a ch phong kin phn Ƕng. C hnh thc "bc lt thc dn mi" !!!

2.- K th Tn gio, ph hoi ǩi sng tu tr, tiu dit tinh thn Tn Gio

3.-Ly t ai ca tu vin Nj xy dng ci gi l mt trung tm vn ha gii tr, nhng s tht l hnh thc to im n chi try lc tr hnh ngay trong phm vi tu hnh ca mt tu vin cng gio.

 

Tht l khng ai ng ܮc mc Ƕ vu khng v chp m ti tnh v y c i vi nhng ngܩi an s hin lnh ngy m ch bit lo tu hnh, khng h bit giao dch vi x hi bn ngoi.

Chnh quyn x hi ch ngha khng t b mt danh t th b th hn no m h dng trong cuc xm lng cܫng chim Min Nam trܧc 1975, hoc nhng danh t m h x dng trong chin dch "ci cch rung t" Min Bc trܧc kia Nj tn st hn 100.000 nng dn v ti. Ton l chuyn hon ton ba ǥt, trng trn, phi l v on, nhm mc ch p ǥt Nj trng tr, Nj cܧp ot t ai v ti sn ca dn lnh, do mt c quan Thanh Tra ca Nh Nܧc, mt c ch c tnh cch "cm cn ny mc" ca mt Nh Nܧc ang t v ngc xng mnh l mt Chnh Ph ca dn, do dn v v dn....

M li h s v cܧp:

1.- Ti sn ca an Vit Thin An: ܮc bit DngThin An nm C Chnh, x Thy Bng Qun Hng Thy Tnh Tha Thin .

Khu t do an Vit Thin An ang qun l v x dng c mt tng din tch l107,45 mu ty hon ton thuc ch quyn ca Dng Thin An , (s hu ch vnh vin) t trܧc nm 1940, c y bng khon in th v bn gii tha 1/2000 ca Ty in a VNCH (17/5/1969), c c giy chng nhn ( ca hng l v l trܪng lng C Chnh ngy 23/6/1958 (c cng chng) cng giy kin in ca thn C Chnh cng ngy vi tn nghip ch l Dng Thin An , Tt c NJu ܮc B trܪng in th v ci cch in a vn Cng cp quyn s hu vnh vin cho an Vit Thin An qua 2 ngh nh 124 v 125 ngy 25-7-1959, ܮc ng trn cng bo VNCH cng ngy. T sau 1975, s b a chnh vn cn lu gi v x dng ti S a Chnh Tha Thin Hu. Tu vin trc tip canh tc v trng rng trn my chc nm nay t (1940)

2.- Dn dng tin trnh vu khng Nj cܧp t:

(a).- ng mt ci vo cui thng 12 nm 1999, Ch tch UBND huyn Hng Thy ljn Tu vin thng bo quyt nh s 1230/QDD- TTg ca Th Tܧng Chnh Ph : thu hi 495.929 m2 t. Phn t b Nh Nܧc quyt nh thu hi l phn t mu m nht ca Dng tu, do kt qu ca bao nhiu nm di v bao nhiu cng sc mi lm thun thc ܮc mnh t y si ny thnh phng tin sanh nhai ca c Dng tu an Vit, vi 3 mu vܩn cam ging X oi v Bc Phi ni ting, vi 1 mu vܩn rau, mt chung b (28 con) Nj cung cp phn trng trt, v mt i c nui b . ܮc bit vic thu hi 495.929 m2 t ang canh tc v chn nui sn xut ny ch nhm cho cng ty Du Lch C Hu thu mܧn Nj h xy ct "Trung Tm Vui Chi Gii Tr", khng nhm vo mc ch "an ninh quc phng" hay "li ch quc gia, cng cng no" nh lm ܩng, xy trܩng hc hay bnh vin v.v...

Do Linh mc Nguyn Phܧc Bu o lp tc gi n khiu ni (n s 1) ln Chnh Ph v cc cp thm quyn ng CSVN, Quc Hi v.v.. v vic Tnh Tha Thin mu toan cܧp t ca an Vin ngay sau khi ܮc Huyn Hng Thy thng bo quyt nh thu hi t vo cui thng 12 nm 1999. V trn phng din php l tu vin c y chng t xc nh l s hu ch t u thp nin 40. v tu vin cng t xt thy khng b ri vo bt c mt trܩng hp no ljn ǰi phi b chnh quyn thu hi t ai ca mnh hin cn ang canh tc v sn xut. Ngoi ra trong quyt nh 1230 /QDD chnh quyn cng khng nu r ܮc "l do thu hi, thi gian thu hi, k hoch di chuyn" hoc phng n "NJn b thit hi", Cng khng c mt cuc tip xc no, mt cuc trao ǰi no gia chnh quyn v s hu ch (tu vin) theo ng nguyn tc do iu 27 Lut t ai quy nh.

(b) Trong lc t nm 1976 rng thng ca an vin b Lm trܩng Tin Phong v mt s gia nh cng nhn lm trܩng chim dng bt hp php : 102,030 mu. Do quyt nh s 274/q-UB ngy 20-2-76, UBNDCM tnh Tha Thin thnh lp Lm trܩng trng rng Tin Phong, c nhim v "qun l" t rng v rng thng t khu vc Thin Thai vo ljn La Sn, qun l, bo v thu hi thng ging v trng rng. Xt v v tr v a l th vng t t Thin Thai ljn La Sn nm trn pha ng thnh ph Hu, trong khi rng thng ca Thin An ca n Vit ang khai khn li nm hn v pha Nam ca thnh ph Hu. Hai khu vc ring bit khng th ln ln ܮc, tr phi chnh quyn tnh Tha Thin c mun cܧp t rng thng ca nh Dng.

(c).- T quyt nh 783/QD-UB ngy 14-4-1976 UBNDCM Tha Thin li mܮn c giao cho x nghip nui c Hu "qun l, khai thc v x dng tri c C Chnh ca chnh quyn c Nj li" (ch c 2 mu) vi qun l (cܧp) lun H Thy Tin ca an Vin. Thanh tra Nh Nܧc lp l nh ln con en džc thm mt cu "qun l lun c H Thy Tin" (trong quyt nh 783 khng c khc ui ny). Nh th r rng chnh quyn CSVN tm mi cch ly lun c h Thy Tin (10 mu) thay v ch c 2 mu ca h c C Chnh.

(d)- Ngy 25/7/2001, v phn t b chnh quyn quyt nh thu hi, l ra vic o c ti hin trܩng do Trung Tm K Thut a Chnh thc hin phi c s hin din tham gia ca an Vin Thin An, nhng thc t khng xy ra nh th m ch c on Thanh Tra Nh Nܧc v cc c quan ban ngnh ca Tnh Tha Thin Hu p buc Thien An phi k vo "bin bn thc a" ܮc on Thanh Tra dn dng son sn t trܧc , nn Linh mc i din Dng Thin An khng k. (Tuy vy trong quyt nh 577/Q- XKT sau ny vn c cu " Qua o c ti hin trܩng ngy 25/7/01 ca Trung Tm k thut a chnh, c an Vin cng kim tra" .. Nh vy chng ta thy qu r rng tnh cch dn dng c ca chnh quyn CSVN y Nj cng khai cܧp t ca an Vin.)

(e).- Ngy 6/6/2002 Tng Thanh Tra Nh Nܧc CSVN ra mt quyt nh s 577/Q-XKT Nj cܧp trng 102 trong s 107 mu t ai ca an Vin Thin An. y l mt vn kin lch s, l mt ci my chm ca chnh quyn , v l mt hi chung bo t cho c Dng Thin An an Vin! ng thi vi lc lܮng hng hu cng an tnh bo v, UBND tnh Tha Thin c hnh l khi cng xay dng cng trnh ht sc n o v to ln, vi on c gii ca Nh Nܧc / Tnh.

Theo Linh mc b trn Hunh quang Sanh th quyt nh ny da trn nhng c s hon ton sai s thc, phi o c, v i ngܮc li ܩng li, chnh sch v lut php ca Nh Nܧc CHXHCN Vit Nam . ng thi y l mt vic lm phi php, khng c vn th thng bo hoc trao ǰi lm tt cng tc t tܪng ljn ngܩi s hu ch hp php ang x dng t theo iu 28 Lut t ai 1993; trnh t, th tc xy dng c bn cha ܮc chp hnh nghim tc theo quy nh ca Nh Nܧc ; ch u t cha hon thnh xong th tc kim k p gi bi thܩng gii ta khi cng vic xy dng... Do vy an Vin Thien An cho tu s ra ngn cn, cng trnh phi tm dng thi cng.

Linh mc b trn Dng Thin An gi mt n khiu ni khn cp (ln th 2) ljn Th Tܧng Phan vn Khi v cc gii chc cao cp ng v Nh Nܧc Nj khiu ni s kin thi cng xy dng bt hp php ni trn, ng thi t co hnh Ƕng chp m trng trn ca on Thanh Tra Nh Nܧc qua quyt nh 577/Q-XKT . ng thi cc an s ln li ra tn H Ni Nj khiu ni, nhng my ngy ngi ch ti Th tܧng ph m khng ܮc ai tip kin.

Tm Kt:

Vic cܧp t mt cch cng khai , trng trn, c t chc, ܮc chnh quyn dn dng t trܧc ny cha hn s chm dt ti y ! Nh chng ti ni trn, CSVN c tnh chp m cc tu s an Vin mt cch qu b i, khng bit ngܮng mm ! Nm nay l nm 2002 ri m CSVN vn cn dng ܮc nhng danh t qu nng n i vi nhng ngܩi ch bit lo tu hnh, gn cho h l "tp on thng tr tay sai ca lj quc M", "t sn mi bn, quan liu, qun phit pht xt" , l "a ch phong kin phn Ƕng. C hnh thc "bc lt thc dn mi" v.v.., ngay trong vn bn ca mt quyt nh, th tht tnh chng ti khng sao hiu ni thi Ƕ th hn ca ngܩi cng sn i vi cc tn gio su m ljn mc Ƕ no ? Th m t sau ngy 30/4/75 ljn nay gn 30 nm ri lc no v u cng sn v bn tay sai cng vn ru rao v ku gi "ha hp ha gii " !! Sau ngy cܪng chim Min Nam cng sn tng cܧp ot bao nhiu ti sn ca ngܩi dn Min Nam ri, qua cc chin dch nh t sn, ri nh t sn mi bn v.v.., ri chim nh ca rung vܩn ca qun dn cn chnh VNCH m h gi l chin li phm, ri chim dng cc c s tn gio, gn y li chim t ai rung vܩn ca dn chng k c ca cc gia nh c cng vi ci m h gi l cch mng, nhng gia nh lit s hay nhng gia nh tng nui dܫng bao che h trong thi khng chin, ljn Ƕ dn khng cn chu ni phi ko nhau ra tn H Ni biu tnh i nh i t kin tr rng r c my thng tri dܧi tri ng rt lnh..... Vy cn cha y ti tham hay sao ? Li cn i chp m nhng tu s hin lnh Nj cܧp t ai v ti sn ca h ?

C l ljn thi k ng cng sn v ci ch Ƕ phi nhn ny phi co chung ri, nn mi c nhng con ngܩi nh on Thanh Tra Nh Nܧc hay UBND tnh Tha Thin i nn c ra tm phng n Nj cܧp cho bng ܮc t ai v ti sn ca nhng k ch bit c tu hnh! Hu qu ca s kin an Vit s khng sao lܩng ܮc u !

Tiu bang Washington, ngy 15 thng 7 /2002

Trܩng Sn DHNTr v: trang u
1