Si dy thng lng

Trܩng Sn dhn

 

Ngy 28 thng 2 , ng Vladimir Putin, Tng Thng Nga chnh thc ving thm Vit Nam trong 48 gi. kp rt hng hu thp tng ng Putin c mang theo mt si giy thng nh mu t in Kremlin, chc Nj tht mt chic thng lng treo l lng ngay ti Ba nh,H Ni. Lnh o ng cng sn Vit Nam mng r va tung h "Nga s v i" va vui v t u vo thng lng.

H vn bit rng ng Putin l cu gim c cng an KGB ca Lin X, vn tܪng rng d g ng ta cng l mt ng ch ca h, nn tri thm n tip rt trng th v thn mt. Khc hn vi thi Ƕ th ca dn chng ti th H Ni, lnh o ng mng r ra mt, v theo ci nhn thin cn ca h, theo nhu cu nht thi v cp thit lc ny, khi tnh hnh chnh tr ang ri ben vi th trong gic ngoi m v ܮc chic phao Nga S v i, th l cu tinh ca ng CSVN l phܧc ba ǩi ca ng v ch Ƕ, nht l i vi L kh Phiu.t nht cng c ܮc mt lung gi mi lm du phn no hay mt m ma ro c kh nng lm tt cc ngn la ang m trong ni b ng trܧc ngy i hi IX. Phe bo th c thm cht sinh kh do "quan thy mi" (m c) h hi tip sc Nj chng ǫ vi phe ǰi mi, tip tc nh hܧng x hi ch ngha m h khng nh phi theo, ǰi mi m khng ǰi mu. Cuc u trong ni b ng c th phn no bt gy gt v c nhn L kh Phiu c th s nm ܮc hy vng gi ܮc chic gh Tng b th thm mt thi gian na ( nhng tt c NJu ch l c th thi !)

Nga cng qu mng, v h ܮc c hi bng vng nm li Vit Nam nh mt ch hu c, nh mt con c mi, gip Nga ly li th "siu cܩng" v nh hܪng ca h t nht trong vng Chu Thi bnh Dng, qun bnh th ng i vi Hoa K ,Trung Quc v u Chu trn Th Gii..... mt th ng m h mt t u thp nin 90.(bang giao gia 2 nܧc b suy yu t khi ng cng sn Lin X b sp ǰ). Si dy thng lng ny ng Putin khng di g sit li cho ng cng sn phi cht, m chc chn s khng x dng n qu cng rn, mt chiu, nh loi dy cng m Staline tng nm cht i vi H ch Minh hay L Dun, Trܩng Chinh..khi xa. Tri li, Nga s coi n nh mt ng dn dܫng kh hai chiu, nht l trn lnh vc kinh t trong thi i "ton cu ha" ca th k XXI ny. Do vy m ng Putin tuyn b vi bo ch l: Nga v Vit Nam khng ch n thun chia x trn "c s thc h" m v nhng quyn li chung. (nhng ng khn kho khng gii thch "c s thc h" l g ?)

Nga qu mng r v "bt li ܮc ng minh c trong nhim v mi", v "chuyn ving thm vܮt mi k vng" nh ng Putin ni vi Trn c Lng trܧc khi ln ܩng v nܧc. Vܮt qu k vng v ng Putin qua Vit Nam ch nhm mc ch i n, g bnv kh mi Nj kim tin, v yu cu Vit Nam cng chng chng trnh phng th phi n (NMD) ca Hoa K . ng Putin t hn nhng g ng toan tnh, Vit Nam hon ton nm trong si dy thng lng ca ng, qua vic hp tc vi quan thy c trong chin lܮc mi bao gm mi lnh vc, t vic ng chung lp trܩng chin lܮc ton cu ca ng Putin chng h thng ha tin phng v bng phi n ca Hoa K (NMD).ljn quc phng , kinh t, mu dch, gio dc , k thut, khoa hc , v.v.. ngoi ra Nga cn ܮc khai thc du kh l bo b rng 38 dmvung ngoi khi Min Nam Vit Nam .Mc du ch ch ca Nga trong chuyn cng du ny l nhm vo Vnh Cam Ranh, mt v tr chin lܮc ti cn thit cho h trong vng Chu Thi bnh Dng, v qun s cng nh v kinh t , nhng trong cc cuc hp bo c Vit Nam v Nga hnh nh NJu c tnh l i khng ai nhc ti c, v Vit Nam nm trn trong si dy thng lng ri th Cam Ranh u cn l vn NJ na. Thy r nh vy nn Hoa K coi nh khng cn thit tha g ti Cam Ranh na khi tuyn b ngay l Hoa K khng cn c nh thu cn c ny.

Nga v Vit Nam k "hip ܧc i tc chin lܮc" gia hai nܧc ng minh (thy tr) c sau hn 10 nm lnh nht khi Lin X sp ǰ. Ring v quc phng, Nga li c ܮc mt khch hng (c m mi) Nj bnv kh n dܮc v cc loi chin c thay v phi tn khon 2 t vin tr hng nm nh Lin X hi xa, lc Vit Nam ang cn hin i ha qun Ƕi, nht l v hi qun, khng qun, v nhng loi v kh mi, em li cho Nga nhng mn tin ng k trong lc h rt cn. (iu ny chc chn s gy phin h lo lng cho ngܩi n anh phng Bc ang trong giai on tranh chp v Trܩng Sa v Hong Sa.) Ngoi ra Nga cn cn nhng mn nh du kh, go, c ph, u phng, ht iu, cao su hay hi sn... m Vit Nam hoc phi ch thng sang Nga hoc phi giao hng cho bt c nܧc no m Nga s ch nh Nj tr mn n hng nm cho h. Mc du vy nhng h gi n gi ngha tuyn b s dng tin tr n trong vic o to v hun luyn cn b chin thut v k thut trong qun Ƕi, o to cc sinh vin Vit Nam. iu ny Nga gi l gii quyt hon ton mn n 1 t 7 m kim m Vit Nam cn thiu, mt cch xa n Nj cho Vit Nam phi vui v t uvo "vng tay ca quan thy c" hay vo "si dy thng lng mi" .

 

Chng ta phi thy rng CSVN gi cuc ving thm ca ng Putin l "mt cuc ving thm lch s", coi ng Putin nh mt ng ch v i c nn t h khng th thy ܮc chnnh Vit Nam mi l mt con c, mt cng c chin lܮc nht thi ca bn co gi Nga, khng khc g m ma H ch Minh, L Dun, hay Trܩng Chinh tng coi Lin X l t quc ca mnh vy. H khng thy ܮc mun to li nh hܪng ca Nga Vit Nam ch v quyn li, khi ng Putin ku gi H Ni x dng tim nng ca mt nhm ng vin gi nua dt nt tng ܮc o to v hun luyn Lin X Nj y mnh s hp tc gia hai Bn, mc du hn ai ht ng bit r l nhng ngܩi ܮc Lin X o to hu ht NJu ܮc cp bng "Hu Ngh", c ngha l trnh Ƕ vn ha v hiu bit khng hn g trܧc khi h sang du hc Lin X ! Mt li ve vng rt r tin ! Do m trܧc khi ng Putin v phi on tr v Mc t Khoa, mt vin chc ca in Cm Linh tuyn b vi hng thng tn Reutres rng : Tng Thng Putin v chng ti ln ܩng tr v vi cm tnh tuyt vi. Cm tܪng y l rt tch cc. Chng ti lm ܮc rt nhiu tin b ng k ti Vit Nam "

iu ng k nht l ǥt ܮc si dy thng lng v CSVN vui v chui u vo !!!!

Nhng nu c nhn lnh o ng CSVN c t u vo mt cch ngu si kh kho th cng ch c g phin, min l h ng c la "nhn dn" vo nh H ch Minh tng lm th cng cn cht may mn cho dn tc Vit Nam chng ta !

Washington u thng 3/2001

Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1