"Din Bin ha bnh" : Lo u v bi ri

trܩng sn dhn

Trung ng ng cng sn Vit Nam hp kha 11 (khng d tr trܧc) t ngy 6/1ljn 16/1, vi 169 y vin trung ng ( qua ǩi mt ngܩi) trn nguyn tc l bn v bn "d tho chnh tr ", tip tc b sung, sa cha xuyn qua kin ng gp ca cc i hi cc ng b a phng v ca nhn dn... c kt v trnh ln hi ngh ca Trung ng ng ln th 12 Nj thng qua v sn sng cho i Hi ng ln th IX d tr vo thng 3/2001 ny. Ch d tr thi, v cho ljn gi ny, mc d bn d tho ܮc ph bin t thng by nm ngoi , nhng vn cn 20 trn 61 tnh v thnh ph cha c i hi. V phin hp ca Trung ng ng k 11 ny khng c d tr trܧc cho thy " c iu g khng n, bt bnh thܩng gay gt trong ni b ng."

Mt du hiu bt bnh thܩng ni bt nht l hi cui thng 10, c 3 lnh t gi nua nhng uy quyn nht ca ng l Mܩi, L c Anh v V vn Kit gi mt bc th chung cho cc y vin trong y Ban Trung ng ng "hi ti" L kh Phiu "lnh o yu km", mt iu hi hu, cha bao gi thy xy ra trong chiu di ca lch s ng CSVN . Mt l th k tip gn y cng ca 3 ng "bnh vi" ny NJ ngh rng "tt c cc lnh t v c vn trn 70 tui nn bܧc xung, bn thn c 3 ngܩi NJu khng mun ܮc ti b nhim vo chc v c vn na" Cc vin chc ng NJu cho rng ni dung bc th sau ny "c mi L kh Phiu t gic ri khi chc v tng b th" , v Phiu s trn 70 tui vo thng 12 ti y.

Theo ng Hu Th, trܪng Ban T Tܪng Vn Ha Trung ng th c 169 y Vin Trung ng ng trn nguyn tc l " khng mt y vin no trn 65 tui s ܮc NJ c trong k i Hi ny", (c cu thng: ngoi tr nhng v tr lnh o). Hin nay trong s 19 y vin trong B Chnh Tr c hn mt na qu 65 tui k c L kh Phiu. Cng theo kin ca ring ng Hu Th th "nhng ngܩi trn 70 tui khng nn gi cc trch v lnh o na."

Hu Th cng bc b ngun tin cho rng ng CSVN s nhp chung lm mt chc v tng b th v ch tch nh nܧc, v "khng mun ln ln hai vai tr lnh o v vai tr qun l". iu ny r rng chng li mun ca L kh Phiu, ngܩi ang ra sc vn Ƕng Nj ܮc nm c 2 chc v Tng b th v Ch Tch Nh Nܧc trong my thng gn y, nht l sau chuyn i Php.

Phn ng ca L kh Phiu cng ܮc cc quan st vin cho l rt d di, khi ng ta d i hi ton qun. ng cnh co cc tܧng lnh v "nguy c len li v ph hoi ch Ƕ", c m ch r rng ti cc phe phi trong ni b ng mun ko qun Ƕi v cng phe cng cnh Nj p lc Phiu phi t nhim. (Ngh li cng phi thi , c vay th phi c tr, v nm xa vo lc m khuya cui nm 97, chnh L kh Phiu p Mܩi phi nhܩng ngi tng b th li cho ng ta). Nhm h da cc cp, ng ta v ra mt k th tܪng tܮng Nj ku gi ng b qun Ƕi "phi cnh gic sn sng chin u, khng b bt ng trong mi tnh hung, chng li mi m mu gy chin tranh xm lܮc, v trang bo lon, mu toan thay ǰi ch Ƕ chnh tr x hi ch ngha ......" . ng ta c v bi ri tht s khi tuyn b l "chng ta ang chng li p bc, bc lt, v thng tr" nhng iu m chnh ng v ch Ƕ ang lm (ang p bc , bc lt v thng tr nhn dn VN). R rng l ng ta ang lo s, khng phi lo s vu v, m lo s mt s "To lon c v trang, mt Mu toan thay ǰi ch Ƕ" nhng li lo s qu m ra mt khn nn ku gi chng m mu "gy chin tranh xm lܮc" ! nhng t m ng ta gay gt ni vi ng khch Bill Clinton my thng trܧc ! Gi ny m mt tng b th y uy quyn li dng nhng t nh "chin tranh xm lܮc" th khng ai cn bit ng ngh g, "ai gy chin tranh xm lܮc, v xm lܮc ai y ?

Khng ch c mt mnh ng tng b th ang run s, m c ng ch tch nܧc Trn c Lng cng bi ri khng km khi ng ra lnh cho ng b khi Ni Chnh ngy 2/1, v th tܧng Phan vn Khi ti i hi ng b cng an ngy 4/1.

Trn c Lng th ra lnh cho cn b Khi Ni Chnh, (c trch nhim nh mt B Ni V bao trm c v An Ninh chnh tr , T Php, v Kinh T) phi lm ng 3 nhim v: (1) ngn nga mi biu hin chch hܧng x hi ch ngha (2) kin nh mc tiu v quan im chnh tr x hi ch ngha; u tranh vi quan im sai tri lch lc ra ngoi ch thuyt Mc L nin (3) qun l cht ch Ƕi ng cn b, ng vin khng c hnh Ƕng lch lc v t tܪng chnh tr .

Cn Phan vn Khi th ra lnh c th cho lc lܮng cng an: phi hp vi qun Ƕi ch Ƕng trong u tranh chng din bin ha bnh, chng ch ph hoi v t tܪng chnh tr v chng hnh Ƕng gy ri v dn ch, nhn quyn v t do tn gio..

Nh th l ang c du hiu tranh ginh quyn lc gia cc phe nhm H Ni ang u nhau d di, cho nn c 3 lnh t trong Ban Thܩng V l Phiu , Lng v Khi cng chia nhau i hp vi 3 ng b ln nht Nj ch th cho qun Ƕi, cng an v ni chnh phi ra sc chng con ma "din bin ha bnh", chng k th tܪng tܮng l "th lc th ch" nhng tht s l chng k ni th trܧc mt ang lm lung lay chic gh tng b th ca L kh Phiu.

T tnh hnh u gay gt ang din ra trong ni b ng, ngܩi ta khng tin liu ܮc chiu hܧng bin chuyn v chnh tr ca ng CSVN nh th no, nu tht s L kh Phiu s b h b, hay nu tri li L kh Phiu cn ng vng.

Nhng du hiu bt bnh thܩng khc l CSVN n phng hy b chuyn ving thm Vit Nam d tr vo ngy th hai , ca c Blair, T Lnh Lc Lܮng Chu v Thi Bnh Dng ca Hoa K. Thot u CSVN lng tng ǰ cho Hoa K bi b chuyn ving thm nhng sau b Hoa K ni r l ang m CSVN gi in thoi cho Ty Vin Qun s Hoa K Ta i s Nj n phng hy b chuyn ving thm m khng ni l do. Chng CSVN mi chu xc nhn l v H Ni qu bn rn, phi lo cho i Hi ng nn khng c th gi tip c Blair.

Cc quan st vin quc t NJu cho rng "v ni b ng qu lc c, v v khng mun cho Trung Quc lo ngi" m H Ni buc lng phi hy b chuyn ving thm. Ngoi ra h cng cho bit l cn mt vi l do khc na m H Ni khng tin ni ra:

- th nht: l qua B Ngoi Giao ca Vit Nam, y Hi T Do Tn Gio va ܮc Chnh Ph Hoa K thnh lp, mi hai ng Linh Mc Nguyn vn L v Thܮng Ta Thch Thi Ha sang Hoa K Nj iu trn v "n p Tn Gio Vit Nam ", mt iu m CSVN khng bao gi chp nhn, v CSVN lun lun chi l khng c chuyn n p tn gio, v nu chp nhn cho hai v tu s ny sang Hoa K th l mt iu qu tht li cho CSVN v chnh tr .

- th hai: l c mt phi on Trung Quc ang thm ving H Ni . l "Phi on i Din Hip Thng Nhn Dn Trung Quc" . Phm th Duyt mt lnh t bo th ca Thܩng V B Chnh Tr, Ch Tch Mt Trn T Quc Trung ng ang tip v tuyn b "y mnh quan h vi Trung Quc". Do kh m tip c Blair ܮc khi phi on Trung Quc c mt H Ni .

- th ba: l nu khng hy b chuyn ving thm ny th ai s l ngܩi c thm quyn n tip v ni chuyn vi c Blair trong tnh hnh bp bnh khng bit ai ai i khi b my quyn lc ca ng v ch Ƕ y ? k c L kh Phiu v tܧng Phm vn Tr! hay Trn c Lng v Phan vn Khi ? (xin nhc li l c Blair d tr ving thm Vit Nam trong 3 ngy, ngoi mt s vn NJ quan trng khc cn c vn NJ hp tc qun s gia 2 quc gia Vit M, mt iu m Trung Quc c phn lo ngi v CSVN trong cng v mt ch hu trung thnh vn khng mun lm phin lng ngܩi n anh phng Bc)

Mt du hiu bt bnh thܩng khc na cho thy ni b ng ang qu bi ri v qu lo u cho gi pht tn vong ca ng v ch Ƕ trong nhng ngy sp ti. l thi Ƕ v cܩng Ƕ n p ci m cng sn gi l m mu v hnh Ƕng chng ph ch Ƕ, v cng sn ln n l hnh Ƕng phn cch mng, phn quc ! l nhng cuc u tranh i T Do (nht l t do tn gio) i Dn Ch v Nhn Quyn.

Cng an cng ngy cng mnh tay trn p cc tn Pht Gio Ha Ho , cc tn thin cha gio Hu v cc tn hu Tin Lnh thuc dn tc thiu s vng Cao Nguyn v cc tnh min ni pha Bc..

V bo hn na l lp li tr "u t" ngay ti SiGn, mt hnh Ƕng m hng trm ngn ngܩi dn Min Bc au kh hng chu trong thp nin 50. Xin lp li l ngay ti SiGn , CSVN ang ngh v hnh Ƕng ng theo t tܪng ca H ch Minh, ng tng ch tng cu mt, trong nhng ngy u ca th k 21 ny ! H cng cho cng an mi mt s ngܩi v p buc h, cng cho h hc tp y din xut theo lnh ca ng b a phng , ri cng by tr hp dn li, ng ra u t Bc S Nguyn an Qu t 7 gi ti ljn 9 gi ti ngy th hai 15/2 ti khu ph 2 phܩng 3, qun 5 Saigon.

Mc du khng lm g ܮc B/S Qu, (v ng khng mun c mt, ch c b v l c Tm Vn thi), nhng y l mt hin tܮng cho thy bn cng sn hin nguyn hnh l by th d man ca thi thܮng c, ang chc p dng chin thut "n tht ngܩi " ca H ch Minh v Trܩng Chinh nm xa Min Bc ! Nhng bn lnh o ng qun rng y l ngܩi dn SiGn Min Nam nm 2001, ch khng phi ngܩi dn qu ma cht pht cc x p ca Min Bc nm 1955-56. V thi im cng khng cn l thi im ca lܫi l v hng sng AK na u?

Tt c nhng hnh Ƕng n p d man ca bn cng an i vi ng bo ang u tranh cho T Do Tn Gio, v tr u t ca cng sn ngay ti SiGn i vi Bc s Qu, mt ngܩi ang tranh u cho T Do Dn Ch v Nhn Quyn cho dn tc Vit Nam, tt c NJu l nhng du hiu ca mt by th cng ܩng, ang dy cht, nn c vng vy thi.

Tt c NJu cho thy s bi ri v lo u s st t mt L kh Phiu s mt gh tng b th, mt c quyn lc v bng lc, cho ljn c ban lnh o ng ang lo s mt s ǰi mi v kinh t cng nh chnh tr s ko theo mt s ǰi ǩi, ǰi c ch Ƕ v d nhin dn ljn mt s sp ǰ ton b c ng v ch Ƕ ca bn cng sn v thn kht mu phi dn tc., , hi dn hi nܧc.....

CSVN nn nh l: "Ni no c p bc bc lt l ni c u tranh"
Gy ng p lng ng: chn l ngn ǩi khng bao gi thay ǰi !

Tiu bang Washington mt ngy cui nm Canh Thn (1/ 2001)
Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1