Sau mt chuyn i

Trܩng Sn DHN

Khng phi t nhin m ng cng sn Vit Nam mi ng Tng Thng Hoa K sang thm Vit Nam . Cc "nh Cao Tr Tu" phi ǡn o bn bc cn nhc li hi iu ri mi giao cho ng Ch Tch Nܧc Trn c Lng nhn chuyn i hp Lin Hip Quc (New York) ng ra mi cho danh chnh ngn thun.

H bit rng ng Clinton l mt ngܩi "chng chin tranh, i ha bnh" gim cho h trong thi gian trܧc 1975, tc l "bn" ca CSVN. Khng bn sao ng g b cm vn cho ch Ƕ ta, ri bnh thܩng ha ngoi giao, gia tng hp tc kinh t v.v.. cho nn h mong tip "mt ngܩi bn" hn l mt Tng Thng Hoa K y quyn lc.. Ngoi ra h cng mun d tr i dy Nj "mc c v g gc" vi quan thy phng Bc ܮc cht no hay cht ny: l trn bnh din chnh tr.

Trn phng din kinh t th h rt hy vng " ngܩi bn" ny s "h hi tip sc" cho h, qua vin tr v u t Nj h cng c quyn lc thng tr ca ng.

D nhin v mt qun s h cng tham lam mun ܮc "ngܩi bn" vin tr Nj canh tn qun Ƕi nhn dn, cng c bo v ng.

Tt c nhng g lnh o ng mong mun v tin tܪng NJu da trn yu t "ngܩi bn Clinton" m h cha bao gi quen bit. Nhng iu bt hnh cho ng l ng Bill Clinton by gi khng cn l "ngܩi bn" na khi vi t cch Tng Thng Hoa K, ng tuyn b trܧc khi sang Vit Nam l: "ng thng cm vi Tng Thng Johnson trong quyt nh gi qun qua chin u Vit Nam. Danh t "thng cm" l danh t ngoi giao m ai cng phi hiu l "ng ". (n ng Putin Tng Thng Nga gn y cng tuyn b na n nh vy th lm sao Tng Thng M li ni khc hn ܮc !).

Hn na, trong hin ti ng khng cn c sc mnh chnh tr v ng ang chun b trao quyn cho ngܩi khc. Cho d ng vn cn l "ngܩi bn" nh cng sn Vit Nam tܪng tܮng , ng cng khng th no ha gip g ܮc cho ng cng sn Vit Nam ܮc. ng khng th no ni thay cho v Tn Tng Thng Hoa K ܮc !

l bi cnh thc ti ca mt nܧc c m CSVN tnh sai, qu thp, t sau khi h quyt nh k Thng Чc vi Hoa K.

By gi sau chuyn i lch s ny chng ta hy kim im li xem ng cng sn Vit Nam c thu ܮc cht li lc no khng ?


V pha ng

Theo nhn nh ca gii quan st chnh tr quc t, phn ng khc nhau ca cc cp ng vin v chuyn ving thm Vit Nam ca Tng Thng Hoa K chng t c mt s phn ha t tܪng r rt trong hng ng lnh o ng cng nh cc cp ch huy trong Qun Ƕi:

- Theo quan im ca mt s ng vin, vin chc c khuynh hܧng ǰi mi, hay ci t nh Phan vn Khi, V Khoan, Nguyn tn Dng hay V vit Thanh... th ch c cch m ca ra hi nhp vi th gii bn ngoi bng con ܩng gia tng xut khu v u t, Vit Nam mi khng b tt hu.

ng Phan vn Khi cho rng khng c g phi u t lo lng v nhng s thc gic ca Tng Thng Clinton v vic m rng sinh hot chnh tr , tn trng nhn quyn hay t do tn ngܫng. C hai ng V nguyn Gip v Phan vn Khi NJu cho rng chuyn ving thm ca ng Clinton gip cho hai bn hiu bit nhau hn, v nh th l qu nhin chuyn ving thm ca Tng Thng Clinton thnh cng tt p.

- Nhng Tng b th L kh Phiu th lc no cng i din cho nhm bo th, c thi Ƕ d dt v k, li khng t tin, nn khi hi kin vi Tng Thng Hoa K th ng gi kh kh lp trܩng Ƕc on gio iu: "cuc chin Vit Nam khng phi l mt thm kch, m l mt chin thng to ln ca cng sn nhm a Vit Nam tin ln x hi ch ngha. " Theo hc gi Carl Thayer th L kh Phiu v nhm ng vin bo th trong ng rt s mt quyn lc v s nh hܪng ca M i vi Vit Nam.

tr li cho ng Clinton v chuyn "ǰi mi", L kh Phiu khng nh l "s ǰi mi nhng ch theo tin Ƕ m ngܩi Vit Nam cho l hp l""

V kinh t L kh Phiu ni l :"s tng cܩng khu vc kinh t quc doanh nhng khng v th m ngn tr vic pht trin khu vc kinh t t doanh"

Nhng nng n nht, khng bit ng Tng b th L kh Phiu c thc s mun hn gn vt thng chin tranh hay khi li vt thng qu kh khi ng ni vi Clinton rng:

- "Vit Nam ngy nay ܮc xy dng trn chin thng nh ui lj quc M ra khi t nܧc". (Nguyn vn)

p li cu ni xc xܮc ca ngܩi ch nh, ng khch Clinton ch nh nhng im m tr li l "Hoa K khng phi l mt "lj quc" nh li tuyn truyn ca H Ni " (nguyn vn)

Nhng trao ǰi trong 50 pht tip xc gia ngܩi Tng B th y quyn lc v v Tng Thng Hoa K ܮc gii ngoi giao Ty Phng v cc k gi ngoi quc m t nh l mt cuc ng Ƕ ln, khin cho c khch ln ch NJu lnh lng trong dp chp hnh chung sau bui hp.

Mt iu lm cho gii bo th cng thm bc tc l trܧc khi ln phi c v nܧc, ng Clinton cn bi thm mt pht khi ng ni vi gii tr SaiGon rng:

"Khuynh hܧng tin ti t do gi y khng th no o ngܮc ܮc ",

cng nh khi tip xc vi gii doanh gia v cc gim c ti SaiGon ng nhn mnh : "Thnh ph SaiGon chnh l ca ng tin vo tng lai ca Vit Nam" ( ng trnh khng dng danh t "Thnh ph H ch Minh" trong sut qu trnh thm ving Vit Nam )

- Tܪng cng nn nhc li l :quen thi hm h, my tun trܧc khi khch ljn, ngh mnh ang th thܮng phong, cng sn ln ging "chng M cu nܧc" nh thu no, chi "bn lj quc xm lܮc" (trong khi chnh mnh l qun xm lc v M ch l ngܩi chng xm lܮc)), i M phi "bi thܩng chin tranh" v.v..

- c bit, theo li ca b L Ngoan, mt thnh vin Vit Nam duy nht v chnh thc trong phi on ca Tng Thng Hoa K, lun c mt trong hu ht cc bui hp ca Tng Thng Clinton vi chnh quyn Vit Nam th c mt iu ni bt c ngha rt ln i vi cng ng ngܩi Vit t nn ca chng ta hi ngoi, l khi tip xc vi chnh quyn hay dn chng, Tng Thng Clinton vn nhc ti nhng hy sinh, mt mt v au thng ca Min Nam Vit Nam trong cuc chin, iu m gii lnh o cng sn Vit Nam lun lun c tnh bp mo nh mt tn tht gy cho chnh quyn Min Bc Nj i Hoa K hn gn vt thng chin tranh hay bi thܩng chin tranh nh h quan nim..

 

Trong Qun Ƕi:

- Mt iu hi bt thܩng rt l l c hai kin i chi nhau ܮc nu trn bo ch, ngay sau khi ng Clinton va ri khi Vit Nam:

        Trong mt bi bo ng trn t Qun i Nhn Dn, trung tܧng L vn Dng, Tng Tham Mu Trܪng Qun i kim Th Trܪng Quc Phng cnh co qun Ƕi v nhn dn v nhng "m mu ca nhng th lc th ch ang chng ph ch Ƕ H Ni, ph hoi x hi ch ngha v vai tr lnh o ca ng cng sn, ",

v ni rng:

        "Qun i s p tan nhng mi e da do "din tin ha bnh" mang ti . "

        Nhng ngܮc li trong mt bi bo ng trn t Thanh Nin, mt thiu tܧng khc, tܧng L quang Bnh ni rng "nn tham nhng mi tht s l mi e da an ninh ln nht ca Vit Nam" . ng lp lun rng:

- " Ti khng bit Vit Nam ang ܮc xp hng th my trn th gii v tham nhng. Nhng t nn ny ph hoi nim tin i vi ng. Nu khng ܮc ngn chn th n s tn ph ton th l tܪng x hi , gy au kh cho ngܩi dn v s khin cho ch Ƕ phi sp ǰ." ri ng khng nh :

        " Khng c mt th lc th ch no lm lung lay nim tin ca ngܩi dn i vi ng, m ch c nhng cn b tham mi lm cho h nh mt nim tin ny "

 

Mt iu ng ܮc lu y l tt c nhng li tuyn b ca ng Clinton H Ni hay SaiGon nhm NJ cao T Do, Dn Ch v Nhn Quyn v nht l v Kinh T T Bn li ri ng vo thi im m cng sn Vit Nam sp m i hi ng k IX, mt i hi rt quan trng nhm chn la v quyt nh v ܩng li cho 20 nm u ca th k 21, ng vo lc B Chnh Tr ng cng sn ang c nhng cuc tranh ci ni b gay gt gia hai cnh bo th v ci m v vic dn ch ha ch Ƕ (th no v ljn mc Ƕ no) Nj ng va khng mt quyn lnh o va xy dng v chnh n ng khi phc li nim tin v uy quyn ca ng, va "ǰi mi m khng ǰi mu" va "hi nhp m khng ha tan". M cng ng thi im u ni b Nj cho v hu mt s trong 170 v y vin trung ng ng.

Chc chn nhng li tuyn b ca ng Clinton trong dp tip xc vi lnh o ng H Ni hay SaiGon, hoc trong 1 gi ni chuyn c trc tip truyn hnh i Hc H Ni ... tt c NJu c nh hܪng hay tc Ƕng t nhiu ljn cc cuc tranh ci v u tin hi ngh nm nay.

 

V pha dn chng:

Ngܩi dn Vit Nam trong nܧc ngh g sau khi ng Clinton ri khi Vit Nam ?

- Theo ng Bob Templer th mc Ƕ nng nhit ca dn chng i vi ng Clinton lm cho cng sn (nht l phe bo th) rt lo ngi. V cng sn khng lm sao Nj cho ngܩi dn t ra ch ljn mt vi bin c quan trng ca ng (nh i hi ng sp ti hay chin dch thi ua ang ܮc pht Ƕng rm r) bng s thm ving Vit Nam ca ng Clinton. H so snh hai s kin : khi Fidel Castro ljn y, h phi dng xe i n hc sinh v dn mi c ܮc mt m ngܩi ng hoan h. Vi ng Clinton cng sn khng ni gi no ng khch ljn, vy m hng ngn ngܩi dn t Ƕng ǰ x ra ܩng gia m khuya Nj cho n ng Clinton. (Tc l ngܩi dn khng cn thng tin ca ng)

- Mt nh ngoi giao ni: "cng sn bt u cm thy b e da, sau khi nhn thy Clinton ljn y v ܮc dn chng c H Ni v SaiGon tn thܪng nhit tnh. Ti tin chc l h khng thch cht no ht v iu ch lm ni bt s kin cng sn thiu s chnh ng ܮc lng dn"

- Mt nh ngoi giao khc ni: "Ti ngh s c ting ku "thc tnh" trong mt s thnh phn. Ti cng ngh l cng sn nh gi qu thp s quan tm ca dn chng i vi cuc ving thm ca Clinton"

- Theo tin tc bo ch quc t, th ngܩi dn trong nܧc ang lo ngi nh cm quyn s sit cht thm thay v m rng hn cc quyn t do cho nhn dn, v Tng Thng Clinton thnh cng trong s mng hn gn vt thng chin tranh v khuyn khch ǰi mi kinh t ti Vit Nam nhng nhng li ku gi ca ng v T Do, Nhn Quyn v "i mi Chnh Tr" li gy ra mt hu qu ngܮc li cho ngܩi dn . H s rng th no ri y gung my tuyn truyn v n p ca ng cng s tm mi cch dp tt bt tm trng hܧng ngoi v ǥc bit tinh thn "h hi n M", dp tt bt hy vng mong t nܧc s m ca rng hn v mi mt, kinh t cng nh chnh tr nh ng Clinton nhn nh. V hy vng ca ngܩi dn cng cao th cng nguy him cho ng v ch Ƕ khi h ng phi thc t.

- Vi bo ch trong nܧc th cng sn Vit Nam khng mun h bnh lun hay ph phn g v chuyn ving thm ca ng Clinton. D nhin ngoi tr ting ni chnh thc ca ng.

Theo ch th ca Ban Vn Ha T Tܪng, bo ch ch thng tin theo c quan thng tn Nh Nܧc trong mc ch khuyn khch u t Hoa K, Bo ch ch ܮc ng mt tin ngn, chnh thc thng bo cuc ving thm ca TT Clinton, t ngy 16 ljn 19 theo li mi ca Ch Tch Nc. (khng c chi tit chng trnh), khng ܮc phn tch hay bnh lun g v nh hܪng ca chuyn cng du ny ca ng Clinton. L do thm kn ܮc mt vin chc trong y Ban Trung ng ng "bt m" cho bit l cc lnh o ng cn chia r v vn NJ Hoa K, nn khng mun bo ch ca tng hay ch trch chuyn ving thm ca ng Clinton Nj hai phe bo th v ci m ly lm NJ ti cng kch ch Ƕ

- Cui cng cng nn ghi nhn l nh bt ng chnh kin Nguyn thanh Giang gi cho ng Clinton mt bc th NJ ngy 16/11, chc mng chuyn ving thm Vit Nam ca Tng Thng Hoa K v by t lng tin tܪng rng Vit Nam s tin ti mt ngy c y Dn Ch, T Do, Nhn Quyn v Thnh Vܮng.

Ngoi ra b dn biu SanChez ca California cng thnh cng trong vic t chc gp c 4 nh chng i l Tܧng Trn , ng Hong minh Chnh, i t Phm qu Sn v tin s Nguyn thanh Giang.

kt thc chng ti cng khng qun ghi nhn mt vi nhn xt v d lun ca ng bo Vit Nam hi ngoi chng ta i vi chuyn i ca ng Clinton

Ni chung th d lun ngܩi Vit hi ngoi c v khng nh gi cao chuyn i ca mt v Tng Thng trn nguyn tc sp mn nhim k, nh Gio s Nguyn mnh Hng ni: "Chuyn i ca ng Bill Clinton khng c tm quan trng bnh thܩng ca mt Tng Thng i thm mt quc gia khc".

Hu ht NJu cho chuyn i ca ng Clinton nng phn c nhn v ch c tnh cch "biu tܮng". C nhn, v ng mun Nj li mt di sn ngoi giao, nh du s hon tt tin trnh ha gii gia hai dn tc.

Nhng l mt nh chnh tr, ng cng c tm cch lm hi lng mt vi phe phi , nh gii t binh M (vn NJ MIA), gii t bn M (vn NJ kinh doanh), cc t chc Nhn Quyn quc t v cng ng Vit Nam (Nhn Quyn v T Do tn ngܫng)...

Nhng cng c mt s t t pha cc hu ca cng ng Vit Nam cho rng chuyn i ca ng Clinton ch c li cho cng sn qua vic "h hi tip sc", lm tng uy tn ch Ƕ hin hnh gin tip gip ko di ch Ƕ cng an tr thng tr dn tc Vit Nam.

Tuy nhin d lun ca a s thm lng khng ng nh vy. H quan nim chuyn cng du ca ng Clinton l mt n by gip y mnh phong tro i dn ch trong nܧc tin hnh mt cuc "cch mng nhung" nhm dn ch ha t nܧc, ci m cng sn gi l "din tin ha bnh" , mt ci bng ma m cng sn ngy m lo s, l mt trong bn mi nguy him thܩng trc e da s tn vong ca ng v ch Ƕ. Nhng ngܩi ny mun bin chuyn cng du ca ng Clinton thnh mt chuyn i vn Ƕng nhn quyn cho Vit Nam, gin tip bin ng Clinton thnh " ngܩi bn" ca phong tro i T Do Dn Ch v Nhn Quyn cho Vit Nam.

Tiu biu cho nhm ngܩi ny l gio s L duy Nhn, trong ban bin tp bo Ngy Nay Houston, TX. V nhn nh ca ng khin cho t Cng An Vit Nam ch trch l "khng hp l v khng chnh ng" (theo tin ca Reuters nh i t H Ni)

 

Tiu bang Washington ngy 22/11/2000

Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1