Mt "bn nhc" mi ??

Trܩng Sn DHN

 

Ngy 3 thng 2 va qua, nhn dp k nim 70 nm thnh lp ng, ng "u ng" L kh Phiu v Ch tch Nh Nܧc Trn c Lng c nhng li tuyn b vung vt qu "km vn ha" m gii quan st quc t cho l khng xng ng ܮc coi l "nh cao tr tu" nh h tng t ho.!

Trong bi din vn džc trܧc hn 1000 i biu ng ng Tng b th L kh Phiu c nhn nh khng ng ǡn nh sau:

- "ch ngha lj quc vn cn tn ti v ang tip tc tm mi cch xa b cc nܧc x hi ch ngha cn st li sau khi lm sp ǰ ch Ƕ x hi ch ngha Lin X v ng u"

Ti nghip, ng Phiu khng chu thy rng danh t "ch ngha lj quc" ch l mt ǥc sn ca nj tam quc t t 1917 m H ch Minh hc ܮc v mang v Vit Nam ch Nj tuyn truyn cho mt loi lj quc thi (Lin X) m ng ta l tn lnh tin phong tay sai m thi, trong mc tiu bnh trܧng b quyn ca bn cng sn quc t.

L kh Phiu cng ngu ng khng chu bit l xu th "gii phng dn tc" ca thi i X Vit xa xa khng cn na, ng cng khng bit "ton cu ha" l ci qui g m ch "y lnh lm loa cho bn a cc Lin X Trung Quc" thng tay kch mt cch m qung chng nhng khng c li m cn qu hi cho mt nܧc Vit Nam trn ܩng pht trin ang cn s gip ǫ mi mt ca c th gii:

- "Khi ch ngha lj quc thc y t do ha thng mi, dch v, u t ton cu, nܧc giu cng giu thm, khong cch gia nܧc giu v nܧc ngho, ngܩi giu v ngܩi ngho cng xa hn".

ng m t s kin ng CSVN cn sng st ljn nay l mt "thng li":

-" Kin trung vi Ƕc lp ca t nܧc v vi ch ngha x hi trong bi cnh sp ǰ ca ch ngha x hi Lin X v ng u l mt trong nhng thnh qu quan trng nht ca vic xy dng ng ta trong 70 nm qua."

T nhn nh ch quan ng a ra mt ܩng hܧng m cht x hi ch ngha nh sau:

- " Chng ta ǰi mi nhng quyt khng ǰi mu, kh khn v thch thc khng lm chng ta i chch con ܩng tin ln x hi ch ngha !"

-" Chng ta cng quyt tp trung n lc vo cng tc xy dng t nܧc, ly pht trin kinh t lm then cht, duy tr lnh vc quc doanh do Nh Nܧc qun l Nj lm xng sng!..."

Cn ng Trn c Lng th vn cha ra khi cn m trong thp nin 40 ca th k trܧc, vi nhn nh m qung:

-" Ch ngha x hi l ma xun ca nhn loi!"

V ng li cn ngu xun khng nh:

-" Sm hay mun g cc dn tc trn th gii cng s i ti x hi ch ngha nh chng ta, v l quy lut khch quan, tt yu ca lch s x hi loi ngܩi"!!!!

Tht rt ng khng sai mt ch no vi cu "ln lp" m tt c cc bn t ci to chng ti tng ܮc nghe rt nhiu ln cc ging vin du kch bn c nng hng bt džc vanh vch ngy no nm 75-76 cc tri t t bin gii Hoa Vit cho ti C Mau Min Nam, ch cn thiu c tn cc nܧc ch hu ܮc nu ln, nh Mozambique, Nicaragoa , hay Angola v.v.. m khi hi ti th khng mt tn ging vin no bit n nm u trn bn th gii!

Vi nhng cu tuyn b li xa v d vng hn na th k nh th liu th gii nm 2000 s nh gi mt ng ng kim Ch Tch nܧc nh th no y? Chng ti s ln lܮt phn tch k xem hai ng "nh cao tr tu" ny ti sao li phi ln ting c nhng li tuyn b nh th?

 

Phi tuyn b mnh trܧc khi i Php.-

Hay cha sn sng trong mi tnh hung ?

 

L kh Phiu v Giang trch Dn cng ܮc ng R. Hue, Th lnh cng sn Php mi sang thm ng cng sn Php vi t cch tng b th ng. ܮc bit l Giang trch Dn sang Php trܧc, vo u thng 10/1999 v ܮc Tng Thng Php tip n rt trng th v ܮc tip kin sau . Theo d tr th L kh Phiu cng s ܮc Ch Tch Thܮng Vin v c Tng Thng Php tip (nh trܩng hp Giang trch Dn) nhng va ri c Quc Hi, gii chnh tr v d lun Paris kch lit phn i nn Quai D'Orsay phi hy b chng trnh ny, n gin v L kh Phiu ch l mt tng b th cng sn, khng gi mt chc v g trong Hnh Php hay Lp Php Vit Nam . Hn na L kh Phiu l ra phi ljn Paris vo h tun thng 10/99, sau Giang trch Dn, m khng r v l do g ng ta c ln la tr hon 2, 3 ln ri v cui cng mi quyt nh chn ngy 20/2 . y cng l mt l do lm cho Php hi kh chu, nn Php quyt nh hy b k hoch tip n cng nh tip kin L kh Phiu.

Theo tin nhn ܮc gi cht th Ngi tng b th "di" chuyn i li mt ngy khc v hn nh! nu khng mun ni l hy b lun chuyn i ny. L do chc cng d hiu thi: qu mt th din vi quc t v qu nhc vi d lun trong nܧc, v ch c lo to my tn ng vin cng sn qun ngܩi Php ra sn bay tip n m thi. l cha tnh ti vic phi i ph vi mt s dn cho rm r ca cng ng ngܩi Vit t nn vi c rng c vng ba sc v biu ng i trܧc, trng thi, c chua theo sau l ci chc !! (phi c li khng c ca hu nn cng kh cho ng u ng tht!! ) V vy m L kh Phiu c chn ch v rt r mi trong 4 thng nay lm cho ngܩi Php cng mt hng!) Xin nhc thm ngi Tng b th l cn phi dn nh cc ng ch cng sn Php l khng nn tit l ngy gi ljn v i ca ng, nu tht s ng c nhu cu phi ljn Paris sau ny!

 

V vic ny, gii quan st chnh tr nh du hi l ti sao Phiu rt r khng mun i ng ngy ng cng sn Php mi? Khng mun i? hay khng dm i ? Mi ljn khi nh ngy i th ngܩi Php li b hn k hoch tip n, m ra nh tu ri mi hy b chuyn i ?

 

- Phi chng ng cn bn lo sp xp ni b ng cng nh nh nܧc li cho vng chc trܧc khi bܧc chn ln phi c? Vi g ?

R rng l ng b tr my tay n em thn tn trung thnh vi x hi ch ngha vo cc v tr then cht quan trng (v bo b !) nh b th thnh y H Ni, Si Gn, Nng v Hi Phng trong thi gian gn y (4 thnh ph ln nht, c phi cng v hi cng ln nht nܧc), ng thi ng cng vut ve qun Ƕi qua vic thng cp cho hng lot tܧng t n em.

- Mi nhn qua th ngܩi ta cho l Phiu lo cng c ni b, bo m s phiu cho k i hi ng k 9 sp ti, nhng nhn su v mt cht chng ta mi thy l tt c cc bin php trong my thng gn y NJu nhm mc ch cng c ng, "sn sng trong mi tnh hung" Nj cu ng v ch Ƕ khng b sp ǰ, khng b dit vong.

Nhp nhng vi lnh o ng CSVN Min Bc khng phi t nhin m Min Nam Trn bch ng ang chy lng xng vi Cu Lc B Khng Chin (tc Mt Trn Gii Phng Min Nam c) v vi nhm tr thc t xng l "lc lܮng th ba". lm g? nu khng phi trong lp ng ny ng n theo lnh ng CSVN, sn sng ra mt ng cnh ng m Nj to b mt a ng a nguyn nu cn? D l gi to m vn gi ܮc th Ƕc quyn ng tr cho nhau. (Trn bch ng lc no cng trung thnh vi ng v ang nm Tnh Bo Quc Ngoi, trong nhim v ph nt cng ng Vit Nam hi ngoi ca chng ta)

Trong lc th Paris cng vy, bn Bi Tn, Nguyn gia King (Thng Lun), v Phm trng Chnh (nhm "Vit Kiu Yu Nܧc") ang lng xng lng nhng n... gi, chun b pht c. (Chc chn CSVN s khng qun cha sn gh cho cc anh ri, truyn min l, khi chu bi Tng b th chi cho l liu!).

Mt trng hp l k na l s Thch Minh Tuyn cng ang sp m i hi c s Pht Gio u Chu khng bit vi g.(c L Cng a h gi - mt tn Cng Sn nm vng Ty Bc Hoa K- )

 

"Ch ngha lj quc " ang toan tnh g y ? ?

Nh vy tt c nhng s vic nu trn hnh nh cng nhm chun b cho mt "t th sn sng" cho "ci g " m L kh Phiu ngi thy v ang ch ng ta ti Paris? C th Th Tܧng Trung Quc Chu dung C "mt" thng bo "Ci g " cho L kh Phiu, lc ng gh thm Vit Nam va ri sau khi Giang trch Dn t Php tr v? Gi l Nj chun b t tܪng v t th cho n em trܧc khi sang Php, Nj anh ta khi b bt ng?

Chc chn phi ngi thy "ci g" ri nn ngy 3/2 L kh Phiu mi "ao to ba ln" tuyn b mt cch rt hn hc v chua cht l "ch ngha lj quc vn cn!" V vn ang cn tm cch (m mu) xa b cc nܧc x hi ch ngha cn st li " (d nhin trong Vit Nam l mt)

R rng l L kh Phiu va cnh co ci m ng gi l "lc lܮng th nghch lj quc ch ngha", va bo Ƕng, hay cnh gic cho i biu n em trung kin ang c mt trong bui l.! V khng c l do no m gi ny ng Phiu cn c "gy cm th" (kiu cng sn) i vi cc quc gia ang ra sc gip ǫ cho Vit Nam v kinh t, ti chnh, nhn s v k thut ch mong cho Vit Nam pht trin mnh ln Nj thot cnh i ngho.

Tuy ng cha i ti mc cng khai xch Ƕng bn n em trong nhm "gio iu m qung nh ng" nhng ng cng c cho bit l "bn lj quc xu xa vn cn y dy, ang chc "lm tht" Vit Nam ! nhng may m ta vn cn ng cng sn nn cn hy vng cm c. Do ng phi cn tn ti v tip tc lnh o t nܧc"! (th ra ng va cnh co th gii, va c v cho vai tr Ƕc tn Ƕc quyn ng tr ca ng cng sn).

 

- Vy "lc lܮng th ch lj quc ch ngha" y l ai? Chc chn L kh Phiu mun m ch ngay vo Hoa K, Php m h thܩng gi l lj quc u s v th gii khng cng sn. V i vi Nga Tu th r rng L kh Phiu t ǥt mnh vo hng ch hu nh tha no ri, nht l t sau cuc ving thm hu ngh ca Tng trܪng ngoi giao Nga S gn y.

 

- V lc lܮng th nghch lj quc ny ang toan tnh g m L kh Phiu c v lo lng s hi qu nh th? "Ci g " chc chn phi khc v phi nguy him hn loi "din bin ha bnh", ljn Ƕ L kh Phiu khng th t km ch ܮc mnh trong nhng cu tuyn b l lng xc xܮc c th lm pht lng cc quc gia cp vin hay cc nh ch quc t v ang gip Vit Nam trn con ܩng pht trin ton din, ng thi cng gy ngc nhin khng t cho gii quan st quc t v trnh Ƕ km hiu bit ca mt ngܩi "u ng" tng l Trܪng Ban Vn Ha Trung ng ng nh L kh Phiu!

 

- Chc chn c Hoa K, Php (v c th Trung Quc na) ang toan tnh "ci g ", v Php c l s m trch vai tr ca mt nhc trܪng "cm cng" cho bn nhc c "lin hip 3 thnh phn" (d nhin khng c Vit Nam Cng Ha ri) hay bi ht mi "a ng a nguyn" g , chm mnh ljn Ƕc quyn thng tr ca ng CSVN. Chm mnh c ngha l phi c "sc p" t ci m L kh Phiu gi l "bn th ch lj quc t bn ngoi". Sc p phi mnh Nj buc Vit Nam phi ci t, ǰi mi c v chnh tr ln kinh t, theo nhp ton cu ha ca th gii trong thin nin k mi ny. D nhin "bn nhc mi" ny phi bao gm tt c nhng g m ton dn Vit Nam trong nܧc cng nh hi ngoi ang i hi, bc thit i hi.. nh T Do Dn Ch, Nhn Quyn v.v.. v nht l xa b Hin Php hin hnh...

 

Tm kt

Xt cho cng ljn lc cng sn Vit Nam phi chn con ܩng i ti, ch ti sao li quay v li c tm li con ܩng mn m Tam Quc T vch ra cho H ch Minh t thi 1930 xa xa na. Con ܩng x hi ch ngha y ngp mu xng v nܧc mt ca bao nhiu triu dn lnh ri, ph nt gia cang ca hng chc triu gia nh ngܩi Vit t Nam ch Bc ri, v mi 70 nm qua ri m dn tc Vit Nam vn cn b chm su trong i rt, dt nt v bnh tt, cha ngc u ln ܮc vi th gii bn ngoi: mi l thnh tch tht s ca ng CSVN trong hn na th k 20 va qua, m l ra L kh Phiu phi thnh tht nhc li trong ngy k nim 70 nm ca ng mi ng, thay v xc nhn con ܩng x hi ch ngha l ng v ch Ƕ cng sn cha sp ǰ l mt thng li!. V c mt ln, nm 1994, cng ng vo dp 64 nm thnh lp ng, tng b th Mܩi th nhn trong pht biu l

-"mi ti gi ny vic xy dng x hi ch ngha vn cn l iu qu mi l..."

"Mi l" y c ngha l c h ho "tin mnh, tin nhanh ln x hi ch ngha" m vn cha bit ci x hi ch ngha tht ra l ci qui g, u v xy dng ra lm sao? Nj m tin ti xy dng n !

 

L kh Phiu v nht l Trn c Lng ch c mi nm m trong gic mng di thi thp nin 40 ca th k 20 na! By gi l nm 2000 ri, th gii bܧc qua thin nin k mi ! Ch ngha x hi ca cc ng nm su dܧi thng rc ca nhn loi qu lu ri!

 

* Hy thc tnh li, rt ngay cc li tuyn b hn hc, xng by, qu ngu dt v "km vn ha" li, sn sng n ly c hi kp xa b ngay ci Hin Php hi dn hi nܧc i! (khng phi ch mt iu 4 thi nh). ljn lc phi trao tr quyn t quyt li cho ton dn Vit Nam m H ch Minh v ng cng sn cܧp ot t 1945.. Cng ng tng k, tu k ngy to cc t chc, ng .. kiu "v tinh" Nj cng ng m nm cht mi quyn thng tr nhn dn ta..! V ch thi! mi l thܮng sch.

C thy bit ܮc nh vy th L kh Phiu mi khng cn b vܧng mc khi "bn nhc mi" bt thn ܮc tri ln Nj ton dn (khng cng sn) cng ha nhp ht theo... Hoc vo mt ngy tt tri no cng sn cc ng s khng ngc nhin lm khi phi lng nghe mt "bn nhc mi" do nhc trܪng i ti ngܩi Php trnh tu, mt "bn nhc" m ng Nj l mt c hi ܮc nghe v trt b nh tu khng ljn Paris ܮc trong thi gian va qua.

Mt bn nhc ܮc gi l mi, nhng trn 75 triu dn Vit Nam tng bit v p m ܧc qu lu ri m cha c dp ht ln thi!

Tiu bang Washington Thng 2 /2000

Trܩng Sn DHN

 


Tr li : Trang u

1