Mu chy ! Rut khng mm !

Trܩng Sn DHN

Ngܩi Vit Nam chng ta thܩng c cu : "Mu chy rut mm" Nj ni ln mt tinh thn t thng tm, u lo, au xt i ti hnh Ƕng chm sc, tr gip, m bc i vi mt thn nhn hay mt ng bo ang trong cn hon nn.....kh au cng cc...... nh b tai nn, chy nh, b thin tai l lt v.v..... Vi tinh thn , khng mt ai cam tm ng nhn hay ngonh mt lm ng trܧc thm cnh m khng Ƕng "Lng T" d nn nhn l lng hay gio, l kinh hay thܮng, hay thuc bt c thnh phn no trong x hi ..... Do m nhng phong tro "cu tr" ܮc thnh lp khp ni do t nhn hay cc t chc x hi, t thin v thin nguyn v.v.., t trong nܧc ra ljn hi ngoi, nhm gip ǫ v an i hng triu nn nhn l lt Min Trung trong nm 99 va qua.

y th m CSVN t lnh o ng, cho ljn chnh quyn trung ng hay a phng vn khng my may Ƕng tm trܧc cnh cht chc, hay mn tri chiu t ca hng triu ng bo nn nhn ca thin tai bo lt ang i v lnh !

in hnh gn y nht trong cng tc cu tr nn nhn l lt Min Trung nm 99 va qua cho thy l :

1.- chnh quyn t Trung ng ljn Tnh Huyn, X p NJu khng c mt hnh Ƕng cu tr cp thi no nh nm cm bt go hay mng mn qun o... i vi ng bo ang chi vi vt ln tng pht tng giy vi t thn trong cn i, kht, lnh lo, khng nh khng ca . ....( d c ljn 2 ngn sch: ngn sch quc gia v ngn sch ng !)

2.- Chng nhng nh th m h cn tm mi cch gy tr ngi thm ch cn ngn cn cc phi on cu tr cp thi t Min Nam ra hay t hi ngoi v ch vi mt mc ch nhn o l cung cp thc n hay nܧc ung tn tay cho tng nn nhn ang i kht (iu m cng sn Vit Nam khng thch v cng khng mun thy! ). Do m c nhiu trܩng hp nn nhn i m vn khng ܮc s ti mt gi "m n lin" cho ǫ d (xin c ra tn min Trung hi dn th s bit). L do tht n gin l cc phi on cu tr khng c giy php ca chnh quyn tnh hay qun huyn s ti, hoc khng thng qua Mt Trn T Quc ca h.....

3.- Ly c l ch c a phng x p mi c danh sch v ni ang tm tr ca nn nhn nn chnh quyn "yu cu" (i vi cng sn danh t "yu cu" ng ngha vi "bt buc") gi phm vt v tin cu tr ti kho hay tr s x p Nj sau h i phn pht. Do m lng thc thc phm c khi khng ljn tay nn nhn ܮc hoc may ra c ljn ܮc th cng khng bao gi ng lc ng ngܩi, ng nhu cu, v vin chc x p ch cp pht theo danh sch ca h, u tin cho nhng ngܩi thuc din "chnh sch" c khi khng phi l nn nhn bo lt, khng cn phm vt. S phn loi "nhn dn" thnh din ny din n theo chnh sch phn bit i x ny gy hu qu trm trng cho ng bo ang trong cn i kht nht l tr con ang mong t bt m n lin, t nm cm t ngm nܧc hay t tch sa Nj ko di s sng....

V sau ny theo li t co ca nhm Cu Lc B Sinh Vin, ngܩi dn vng b bo lt Min Trung mi bit l tin bc, lng thc, qun o mng mn b gi li ti kho u c phn pht cho ai ngoi cc cn b ng vin, nhng ngܩi thuc din chnh sch v nhng ngܩi c lin h xa gn vi ng, hoc cm tnh vin ca ng, cho nn trn 50% nn nhn bo lt Min Trung lc khng sao nhn ܮc ngay lc h ang cn ng ni chi l nhn y phn qu tng (nht l tin) m phi on cu tr d tr cp pht cp thi v tn tay cho h, nhng ngܩi vn thp c b ming li tay khng di mnh. Do m mt s nn nhn b thit hi nng nht, cn ܮc cu tr nht li khng ܮc g ht !

Vy tin bc v s phm vt ny i u ? Cho nn c ngܩi ni l : phi gi bn "cch mng" by gi l bn "cܧp mng" mi ng ! v h qu nhn tm "cܧp cm" ca nn nhn l lt trong lc ngܩi ta ang i kht rt lnh cht sng trong gang tc !

Bng chng l ti Hu nm 1999, Nh Nܧc tch thu ht s tin m nn nhn bo lt nhn ܮc t cc phi on t nhn v cc phi on ny khng c giy php cu tr hoc i cu tr m khng thng qua Mt Trn T Quc hay chnh quyn s ti.

4.- l chng ti ch ni ljn lng thc v phm vt do cc phi on cu tr ngܩi Vit Nam trong nܧc v t hi ngoi mang ljn tn vng ang b thin tai Nj mong cu gip nn nhn lc h ang i, kht, rt lnh, thiu n thiu mc v thiu c tnh thng ca bn cn b vin chc chnh quyn (d l thng hi)! Chng ti cha ni ljn ngn khon v phm vt cu tr do cc nܧc v cc hi t thin quc t trn khp th gii gi ti cho Chnh Ph Nj cu gip nn nhn. Tha h m phn chia v vt cho y ti tham khng y ! Cng l lt cn b ng vin t trung ng ljn a phng cng c c hi giu thm ! Giu trn s au kh cng cc ca nn nhn bo lt !

Th mi thy r l "mu chy m rut khng mm" !!

L Lt ng bng sng Cu Long

Nm 2000 ny l nm Thn, chn con rng sng Cu Long nht t vng dy khin cho hu ht dn chng cc tnh Min Ty Nam B phi chu cnh l lt iu linh !

- Khu vc b lt nng gm 6 tnh An Giang, Long An, ng Thp, Kin Giang, Tin Giang v Cn Th. V ljn ngy 2/10 th nܧc vܮt ra khi Min Ty Nj trn thm ln 3 x thuc qun Bnh Chnh mt huyn ngoi thnh ca Sai Gon (gy thit hi hng ngn mu ma v la non va mi x, v cun chm hng trm nh dn)

- vng ng bng sng Cu Long, con s nh ca b chm trong bin nܧc mi ngy mi tng.. con s nn nhn mt nh ang sng "ch cht" trn mt tm b.. mi ngy mt ng ! con s ngܩi cht v nܧc cun tri hay v i lnh mi ngy mi nhiu , nht l tr con b cht ui cht tri ! Chng ti xin tm nu ln vi con s Nj chng ta thy ܮc mc Ƕ trm trng ca cn lt ny.

** Ngy 15/9 ng John Geoghegan, i din ca Hi Hng Thp T Quc T ti Vit Nam ch thn i quan st ti ch v cho bit nh sau :

- gn 200 ngܩi cht (phn ng l tr con) ch tnh ljn ngy 16/9
- 1 triu ngܩi cn ܮc cu gip khn cp.
- 184.000 cn nh b ngp lt tnh ljn 16/9 (ngp lt = nܧc ngp ti nc nh) v con s ny tng ln ljn 500.000 cn nh, tnh ljn 20/9 (tc l ch c 4 ngy sau )

ng ܧc tnh nhu cu cp thi nh sau :
- vi nha cho 350.000 ngܩi
- 25.000 mng
- 2.500 tn go
- 6.000 chic xung hay ghe nh

** Ngy 22/9 : li c thm 150.000 cn nh sp b ngp lt cn phi di i.
- s ngܩi cht (theo thng k ca Nh Nܧc) l 258 ngܩi cht (trong c 205 tr em), tnh ljn ngy 4/10.

- Lin Hip Quc chnh thc gi mt phi on 5 ngܩi ljn Vit Nam Nj ܧc tnh mc Ƕ thit hi v nhn mng, ti sn cng nh ma mng do cn l lt gy ra.

** Ngy 3/10: Ngoi 2 thng go nui 50.000 ngܩi trong 2 thng do Lin Hip Quc gi ljn Vit Nam, chnh ph cc nܧc trn th gii v cc c quan cu tr quc t bt u chuyn tin v phm vt vo gip dn chng trong vng thin tai nh Nht 50.000 m kim, 241.000 m kim v.v.....

c quyn cu tr

Ngܩi dn trong nܧc, ng bo Vit Nam hi ngoi v c th gii NJu thy r mc Ƕ thit hi trm trng do l lt gy ra ln ny ng bng sng Cu Long. Tt c NJu au xt vi ci i lnh ca hn 2 triu ng bo nn nhn mt nh ca rung vܩn ang sng tm b trn cc con ang b si mn tng pht tng gi khng bit sp ǰ lc no dܧi cn l cung bo. Phm vt v ngn khon cu gip ca cc chnh ph v cc hi t thin, thin nguyn khp ni trn th gii ang ܮc ǰ vo Vit Nam.

Cng nh nm 99, cc t chc x hi, t thin, thin nguyn v tn gio trong cc cng ng ngܩi Vit hi ngoi NJu ang n lc gy qu cu tr nn nhn l lt, .

Ring Gio Hi Pht Gio Vit Nam Thng Nht trong nܧc, t 20/9, Ha Thܮng Thch Qung khng nhng t chc my phi on tng ni v Pht t lo vic cu gip ng bo m ch thn Ngi cng chun b my ngn phn qu Nj hܧng dn mt phi on i cu tr. Nhng cng an bao vy Thanh Minh Thin Vin khng cho Ha Thܮng ri khi y mt bܧc, ng thi cc phi on cu tr khc cng b ngn cm trit Nj, khng cho cu tr ai ht . in hnh l Thܮng ta Thch Nguyn L v Thch N Nh Tn cng vi 15 Pht T dng ghe ljn cc ni va mi pht ܮc 84 phn qu th b cng an ljn ngn cm, v l do sau y:

(1) Phi on khng c giy php i cu tr ca chnh quyn.
(2) cc phm vt c ghi danh xng l ca PGVNTN
(3) Nh Nܧc c lnh cm khng cho cc phi on thin nguyn t nhn i cu tr.

Do vy phi on phi ngng pht go cho nn nhn Nj v cha Qung c ti th x Long Xuyn nh ngh qua m. Nhng ri cng an cng khng cho php . Phi on phi ri khi cha Nj thu khch sn ngh m ngoi th x. Bn cng an li ra lnh cho khch sn t khܧc khng cho phi on thu phng. Khng cn cch no khc, phi on nh phi tm mi cch Nj tr v Sai Gn gia m khuya !!!

Phi on cu tr ca Thܮng Ta Thch Nguyn L ch l mt trong ba phi on thm d Nj t cng tc cu tr s ܮc tin hnh quy m hn khp cc tnh b nng. Nhng tt c NJu vp phi s ngn cn ca nh cm quyn a phng ! chung quy ch v CSVN mun gi Ƕc quyn cu tr, mt loi "ǥc quyn" dn ti "ca quyn" , tham , nhng lm v.v... nhng t nn m CSVN ming th ru rao bi tr m thm tm th khng bao gi mun thi hnh v ǥc quyn ǥc li chung ca h t lnh o ng ljn mi cp trong chnh quyn ca ch Ƕ.

Tin cho bit ngy 9/10 vi tm i hng i lc, Ha Thܮng Thch Qung bt chp lnh cm v mu m ca CSVN, cng phi on 30 ngܩi ln tn vng An Ph (Long Xuyn) l ni b l lt nng nht Nj cu tr cho ng bo. V lng T Bi ca mt t kheo Ngi khng th ngi yn nhn ng bo trong cn i kht lnh lo trn cc con tm b gia bin nܧc mnh mng cung bo. Cng an Saigon khng dm ngn cn, Nj cho Ngi i, nhng CSVN b tr cho trm quan thu ni chn xt, v gi Ngi trn sng Nj thm vn sut 12 ting ng h, sau mc d qu mt v ang st v p huyt cao, Ngi vn cng quyt tip tc s mng, chun b pht go tin cho ng bo th b cng an ljn ngn cm v bt Ngi v c phi on v x Vnh Hi ng thuc huyn An Ph Nj thm vn v trn cc bao b phm vt (go v tin) c NJ tn ca PGVNTN. Sau Ngi ܮc th ra m khng c li gii thch ti sao.

n gi ny chng ti cha bit tnh hnh cu tr ca qu v Tng Ni Pht T ni trn din tin ra sao, ch xin cu nguyn cho cc phi on cu tr ny hnh x ܮc quyn T Do Cu Tr ca mi ngܩi dn Vit Nam i vi my triu ng bo nn nhn ang chu cnh i lnh v mn tri chiu t Min Ty.

n lng no Vui chi trn s au kh ca ngܩi dn !!!!!

Theo tin mi xc nhn ܮc t H Ni th ngy 10/10 va qua, CSVN m hi tng bng gi l Nj "k nim 990 nm ngy vua L thi T di " t Ninh Bnh (Hoa L) v i La (Thng Long). T chc l hi rt quy m, c nhiu cuc din hnh, nhiu xe hoa, nhiu mn biu din, cc tit mc th thao, t php bng v vui chi gii tr khc rm r, tng bng v no nhit sut ngy m !

Gi l k nim 990 nm ngy di , nhng tht s CSVN va mun ph trng thanh th k nim ngy 10/10/1954 cng sn b tip thu H Ni (Genve 54), va mun nh lc hܧng ngܩi dn v mt tm l v dn chng gn y c ra ngay Ba nh hay Quc Hi biu tnh i m rng Dn Ch T Do v bi tr t nn x hi (ca quyn, tham nhng... ) ang lan trn khp nng thn Min Bc ! B ngoi giao cng sn th c gii thch l dn chng ch i np n khiu ni mt vi bt cng x p .

iu ng ni y l trong lc hn na nܧc t Nam ch Bc ang gnh chu thin tai bo lt, trn my triu dn ang au kh cng cc, ang chu cnh mn tri chiu t, tm sng i lnh lang thang nheo nhc trn cc mt l mt , gia bin nܧc mnh mng, mt c nh ca rung vܩn, thn cht lc no cng lm le bn cnh... l ra H Ni phi dp b ht tt c cc cuc vui chi l lc Nj dnh ti a th gi , tm tr v ngn khon n lc hܧng ti a ti, vt, lc vo cng tc cu tr, nhng v bn cht ca cng sn vn phi dn tc, phi o c v cng khng bit h thn l g, nn bt chp tn hao ngn qu, h rt t nhin b ra hng triu m kim Nj m hi vui chi rm r tng bng khng cn bit ti ng bo nn nhn ang ch tng nm go tng manh o, nht l tr con v cc c gi... . C l v h bn ci cho Lin Hip Quc v cc quc gia , cc hi t thin quc t ri, nn khng cn bit g ljn trch nhim v bn phn ca mnh na ! Ch Ƕ thin ܩng x hi ch ngha "do dn, v dn" v nhn o ljn th l cng !

Cn ch Ƕ phi nhn ny ngy no, th dn tc Vit Nam cn phi chu au kh ngy !

Tm Kt:

Qua hai ln thin tai bo lt nm 1999 Min Trung v nm 2000 Min Ty Nam Vit, chng ta mi thy ܮc r rng bn cht phi dn tc, v nhn o, ca bn cng sn Vit Nam qua chnh sch "Ƕc quyn cu tr" ca h.

- phi dn tc v cng sn xem chng rt dng dng khng bit thng xt ngܩi ng chng tc, cng ging ni, trܧc thm cnh l lt ca gn 10 tnh ng bng sng Cu Long, trܧc thm cnh i rt cht chc ca "nhn dn" ang sng tri ni theo cn l, r rng l cng sn bit c "mu chy" m "rut h khng mm" !

- V nhn o v cng sn khng my may xc Ƕng trܧc cnh "nhn dn" chy lt ang sng i rt lang thang tm b trn cc mt mong manh gia bin nܧc v cn l cung bo, nhn tm ngn cm v gy tr ngi cho nhng ngܩi mang cm go o qun ljn gip ǫ nn nhn ch vi mt tnh thng chn thnh v tm lng lng t thin, khng cht v li.

(1) - Lnh o ng v chnh ph CSVN cng khai "ku gi ton dn tham gia n lc gip nn nhn l lt" ti sao cn phi phn bit "ngܩi i cu tr " ? li cn ngn cm v gy kh khn tr ngi cho cng tc cu tr ? trong lc ng bo nn nhn i lnh ang trng ch tng nm cm tm o m ?:

(2) - Lc no cng sn cng ru rao "do dn v dn", nhng ljn lc gp thin tai l lt dn i, kht , lnh lo, c ngܩi mang cm go, tin bc, qun o.. ljn ng lc, ti ch, trao tn tay gip cho dn qua cn i lnh, chnh quyn li cm khng cho cp pht cu tr. Nh vy khu hiu "V Dn" nn sa li l "Bp Dn" hay "Hi Dn" mi ng ! ng l c chy nh mi li ra mt chut !

(3) - Khi bt buc cc ngun cu tr "phi qua tay" 3 c quan ca chnh quyn l CSVN c g ? nu khng phi l to iu kin cho cc "s qun" ng vin cc cp tham , n cp, n chn tin bc v phm vt cu tr ca nn nhn nh tng xy ra nm 99 Min Trung ? Chnh quyn khng kp thi xut go hay chn mn, cu cp ngay cho nn nhn th ch, li cn nhn c hi thin tai Nj n chn, v vt v cܧp git trn tay ca nn nhn qua chnh sch Ƕc quyn cu tr th qu tht l qu v nhn o ! v d man hn loi th !

(4)- C mt iu hi nghch l , rt xu h cho ngܩi nng dn Vit Nam v trong cn hon nn thp t nht sinh m khng n ܮc ht go Vit Nam do chnh mnh sn xut (hay do chnh ph "v dn" ca mnh cp thi cu gip) m phi ngng c ch ht go ca Lin Hip Quc t u mang ti! V ngay trong lc ng John Geoghegan (Hng Thp T quc t) ܧc tnh nhu cu go cu cp cho nn nhn l 2500 tn (16/9), v Lin Hip Quc gi ljn 2 thng go cho 50.000 nn nhn (22/9), th Vit Nam vn bnh thn tip tc xut cng 500.000 tn go Nj t cho bng ܮc ch tiu 2,9 triu tn go trong nm 2000 (bt chp l lt gy thit hi ma mng trm trng ngay ti ng bng sng Cu Long, va la chnh ca t nܧc v bt chp gn 4 triu nng dn ang mt trng nh t rung vܩn!). Cha ni ti ri y phm vt, o qun, thuc men v nht l tin bc cu tr ang t cc quc gia trn th gii dn dp ǰ ti Vit Nam, nn nhn liu c nhn ܮc v nhn ܮc y hay khng, vi ci chnh sch "Ƕc quyn cu tr" ca bn mafia cng sn, nht l "nn nhn khng thuc din chnh sch" nh tng xy ra Min Trung nm 1999.

ng l "Ai Cht mc ai, Tin thy c b ti" ! V nhn o ljn th l cng !!!!

Tiu bang Washington ngy 11/10/2000
Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1