Va n cܧp va la lng !

Trܩng Sn DHN

Theo mt bn tin ca Reuters nh i t H Ni ngy 24/10 th trong my tun l gn y trܧc khi Tng Thng Clinton sang thm Vit Nam, CSVN ra r a ra nhng i hi v vn NJ bi thܩng chin tranh. V H Ni cng chnh thc cho rng "cc mt mt v au kh ca ngܩi Vit Nam v cng ln lao v nng n" v "Hoa K cn c bn phn tinh thn i vi hu qu gy ra bi cc hnh Ƕng ca qun Ƕi M trong thi gian chin tranh" Trong mt thng co bo ch , b Phan thuy Thanh pht ngn vin ca B Ngoi Giao CSVN cho rng "chnh ph Hoa K phi c trch nhim tinh thn v o c v phi thc s ng gp vo vic gii quyt nhng hu qu ny "

ng thi trong t Qun i Nhn Dn ngy 24/10, tܧng Nguyn nam Khanh cng ph ha thm vi li l hm h v xc xܮc rng : " Bn lj quc M trong cuc chin tranh xm lܮc c nhng hnh Ƕng nh x dng cht Ƕc da cam, tn st tp th, hm hip ph n, git chc tr con v hy hoi thin nhin..... " v "ǰ li cho tnh trng kinh t lc hu Vit Nam hin nay l do s bc lt "mu v m hi ca hng triu cng nhn cc thuc a" !!

Tܪng cng nn nhc thm l hi cui tun qua nhp nhng vi lp lun h sc mi tuyn truyn cng sn ny, mt cuc hi tho Cuba a ra mt chin dch ku gi Hoa K bi thܩng cho cc nn nhn chin tranh Vit Nam !

Tht ng l "va n cܧp va la lng" ! Va xm lng va h ho chng xm lng, va git ngܩi va ln ting ǰ ti cho ngܩi ta git mnh !

Chin dch chi M ܮc H Ni cho tung ra vi tun l trܧc chuyn ving thm Vit Nam ca Tng Thng Hoa K Bill Clinton. Tht l chi khng bit ngܮng mm v rt v lim s !

(1) Khng ngܮng mm, v CSVN ǰ ti cho Hoa K gy ra cuc chin tranh xm lng Vit Nam , mt cuc chin hon ton do cng sn quc t nj tam ch mu v CSVN l Ƕi qun tin phong trc tip iu hnh cuc chin xm lng Min Nam Vit Nam t sau Hip nh Genve 1954! H khng dm ǰ ti cho Lin S hay Trung Cng, v khi cng sn quc t ny vn l cp lnh o, l tng t lnh ca cuc chin tranh xm lܮc nhm bnh trܧng lnh th, m CSVN ch l mt n v thi hnh lnh xm lng ! n gi ny s tht hin nhin nh vy m bn CSVN vn cn gi b m gi ic; khng thy ܮc, hay khng dm nhn thy s tht ph phng Nj cn nhn ti vi lch s v sm hi vi dn tc Vit Nam ?

- Khng ngܮng mm, v ming lܫi h vng tc nh bn hng tm hng c ca bn nh mܧn chi thu Min Bc ! Khng c mt cht t trng! Vy m lc no c t xng l nh cao tr tu ca loi ngܩi ! (hay ca loi th ?)

- Trong t Qun i Nhn Dn ngy 24/10 tܧng Nam Khanh vit : "Bn lj quc xm lܮc M c nhng hnh Ƕng tn st tp th, hm hip ph n, git chc tr con v hy hoi thin nhin" , vy tܧng Khanh t xt mnh hay cha ? D man git hng triu Tr Ph a Ho Min Bc; St hi dn lnh v ti, chn sng hng vn ng bo, pho kch ba bi vo cc ch ba v trܩng hc Min Nam; Nhng hng Ƕng v nhn o ca o qun xm lng no ? ca bn lj quc xm lܮc no? M, Lin X, Trung Cng hay ca chnh CSVN?

- Tܧng Nam Khanh cn ǰ li cho tnh trng kinh t lc hu Vit Nam l do s bc lt mu v m hi ca hng triu cng nhn ! Nu chm cu y th qu ng, v qu ng hn na nu em ܮc cu ny vo "D tho bo co chnh tr" i hi 9 ca ng Nj rt kinh nghim m sa sai, mi l nhn nh rt chnh xc ca mt cp lnh o ng c cht lng tm, d bt c cng v no. Nhng tܧng Nam Khanh lm sao c can m Nj lm vic , nh phi thm mt v my ch na tht l v ngha : " cc thuc a" Nj ǰ ti v trch nhim cho lj quc M! Tht l hm h qu tr trn !

Xin ni vi tܧng Nam Khanh l lm g c cc thuc a y ? m ai l thuc a ca ai mi ܮc ? thuc a ca M hay ca Lin X, Trung Cng ? tnh t nm 1945 cho ti nm 2000 ny ? L ra ng ch phi thm mt ch na thi th cu ni lch s ca ng mi gi l trn ngha : ch NNG. ni ln thc trng ca kinh t lc hu Vit Nam l.... do s bc lt mu v m hi ca hng triu NNG CNG NHN Vit Nam "

Ngm mu phun ngܩi d ming mnh l th ! V t sau ngy 30/4/75, chnh CSVN ch khng phi lj quc no c, chn ng v ph nt nn kinh t tr ph ca Min Nam Nj ko li nn kinh t ny li my thp nin cho bng nn kinh t ca thi k Min Bc bng cch nh nt t sn mi bn, trit tiu ht hoc tho g mang v Min Bc nh chin li phm mi c s vt cht hin c Min Nam, la nng dn vo h thng hp tc x, bn cng ha ngܩi dn Min Nam bng chnh sch ngn sng cm ch v.v... lm cho nn kinh t c nܧc phi tt hu gn na th k so vi cc nܧc khc ng Nam ny. Nh vy ng Nam Khanh thy ti do ng CSVN hay do Hoa K vn rt khi Min Nam t my nm trܧc thng 4 / 75 ? Ri sau ngy "ǰi mi" 1986 ai bc lt mu v m hi ca hng triu nng cng nhn? nu khng phi l ng vin cng sn cc cp t lnh o ng tr xung , vi t nn ca quyn, tham nhng, v hn 150 loi thu v l ph ty tin ca cc cp trong chnh quuyn cng sn ? Vy m cng sn cc ng c ǰ li cho Hoa K, tht l khng bit ngܮng mm, xu h cht no ! ng l mm mp ca phܩng chi thu v lim s !

(2)- V Lim s l v chnh Trn c Lng i din lnh o ng sang Hoa K ch Ƕng mi ng Bill Clinton ljn ving Vit Nam, trong mc ch cu vin v gip ng v ch Ƕ CSVN khi vng ly suy sp, c th dn ti b dit vong . Ri cng chnh lnh o ng li tung ra chin dch chi bi h tin ngܩi khch mi ca mnh trܧc khi ngܩi khch ljn nh ! Cha n vi lim mi chi ming ri ! V lim s hay khng l thi Ƕ ny!

Ngܩi dn Vit Nam khng bit CSVN tung lc lܮng tuyn truyn chi M trong lc ny l v cn qu s cng sn n anh Phng Bc hay v s "nhn dn" "Vit Nam thy r Bc v ng dng khu hiu "chng M cu nܧc" nh mt chiu bi bp bm Nj la hng triu thanh nin Min Bc vo con ܩng Ƕc o sanh Bc t Nam, Nj xm lng Min Nam ? L bi ty ca CSVN ܮc lt ln t lu ri cn c che du lm g na? V lim s l ch !

Nhng xem chng nh Lnh o ng va chi m va run ! v b Phan Thy Thanh khng qun vut ve "k th s mt ca nhn dn ta" khi xc nhn rng "H Ni hn hoan n cho chuyn ving thm ca ng Clinton v hy vng chuyn i ny s ci thin mi quan h gia hai bn" ! Mun ci thin mi quan h m chi ph u khch mi th cn g l ci thin na!

Ci ngu xun l ch ny : V ngܩi khn phi bit cu "Ngm mu phun ngܩi d ming mnh" !!! Cn nu c chi th ng c run m nu c run th ng c chi !

Trܩng Sn DHN


Tr li : Trang u

1