Mt vi mc thi gian trܧc 1975

---------------------

 

1930:

H ch Minh thnh lp "ng Dng Cng Sn ng" ti Hong Kong

22/12/1944:

V nguyn Gip bt u m cc cuc hnh qun chng Php

16/4/1945

H ch Minh thnh lp "y ban cu quc". Bo i thoi v. Chnh Ph Lm Thi ܮc thnh lp.

2/9/1945

Ti H Ni (c mt vi s quan Hoa K ng bn cnh) H ch Minh tuyn b thnh lp nܧc Vit Nam Dn Ch Cng Ha

24/9/1946:

Tܧng Leclerc ljn SaiGon

H ch Minh k vi Php mt hip ܧc theo Php nhn nhn nܧc Vit Nam Dn Ch Cng Ha trong Lin Bang ng Dng v nm trong Khi Lin Hip Php

1/6/1946

Hi ngh Fontainebleau (Php)

Hi ngh khng tin hnh ܮc v c Thierry d'Argenlieu i hi tch Nam K (Nam Vit) ra khi Vit Nam Dn Ch Cng Ha (Nam K phi c th ch t tr ring)

11/1946

c Thierry d'Argenlieu hnh qun "Bnh nh", di bom H Ni

19/12/1946

H Ni ku gi khng chin chng Php. Chin tranh ng Dng bt u.

4/1947

B Ƕi Vit Minh rt vo chin khu khng chin min thܮng du Bc Vit, v Php chim xong cc tnh thuc Bc K v Trung K

5/6/1948

Mt Hip Чc ܮc k kt ti Vnh H Long, Bo i tr thnh Quc Trܪng ca nܧc Vit Nam

14/1/1950

H ch Minh tuyn b l chnh ph Vit Nam Dn Ch Cng Ha l chnh ph Vit Nam hp php duy nht.

2/1950

Trn thc t nܧc Vit Nam b chia ct lm hai

3/8/1950

Phi on vin tr v c vn qun s Hoa K gm 35 ngܩi ljn Vit Nam , gi tt l MAAG (US Military Assistance Advisory Group)

7/5/1954

Din bin Ph tht th

8/5/1954

Ti Hi ngh Geneve, Lin X v Trung Cng lm p lc Nj phi on VNDCCH chp nhn v tuyn 17 (sng Bn Hi) l ranh gii ca hai Min Nam Bc.

20/7/1954

Th tܧng Mendes France Php v cng sn Vit Nam k "Hip Чc Ngng Bn V nh Chin Genve 1954".

Hoa K khng k vo bn Tuyn B cui cng.

Cuc chin ko di gn 8 nm. Lnh ngng bn c hiu lc trn ton ci ng Dng . Hin c 342 qun nhn Hoa K ti Min Nam Vit Nam

8/8/1954:

Hn 1 triu dn t Min Bc di c vo Min Nam, hu ht l ngܩi cng gio

8/8 /1954

y Ban An Ninh Quc Gia Hoa K tuyn b ti Hoa thnh n l Hip Чc Genve l mt "thm ha" m ܩng cho cng sn xm chim ng Nam .

20/11/1954:

Th Tܧng Php, ng Pierre Mendes France ri Hoa thnh n.

Qun i Quc Gia Vit Nam ܮc thnh lp.

Qun i Vin Chinh Php bt u rt khi Vit Nam.

Hoa K bt u thay th Php trong trch nhim trang b v hun luyn QQGVN.

26/10/1955

ng Ng nh Dim Tuyn b thnh lp nܧc Vit Nam Cng Ha. ng l Th Tܧng, kim Quc Phng v Tng T Lnh Qun i.

12/1955:

Ngoi tr cc m than v h thng Ha Xa, Tt c 150 c s k ngh, thng mi khc ca Php ti Bc Vit NJu b quc hu ha m khng c ܮc bi thܩng,

28/4/1956

Ngܩi binh s cui cng ca Qun i Php ri khi nܧc Vit Nam .

Phi on Qun S Php ǥc trch v Hi Qun v Khng Qun s ri khi Vit Nam mt nm sau.

Thng 5/1959

Cc c vn qun s Hoa K ܮc gi ti n v cp Trung on ca QLVNCH.

20/12/1960

H Ni loan bo thnh lp Mt Trn Gii Phng Min Nam (FNL: Front National pour la Liberation du Sud Vit Nam )

11/12/1961

Nhng chic trc thng u tin ca Hoa K ti Vit Nam vi 400 qun nhn.

15/10/1962

Phi hnh on trc thng Hoa K tham chin chng Vit Cng

2/11/1963

Hi ng Qun Nhn Cch Mng o chnh ng Ng nh Dim, v tuyn b thnh lp nn Nh Cng Ha . Danh xng vn l Vit Nam Cng Ha.

14/7/1964

S quan Bc Vit ܮc gi vo ch huy cc n v Vit Cng thuc MTGPMN.

18/9/1964:

Hai n v b Ƕi Bc Vit xm nhp Qung Tr, pha Nam v tuyn 17

22/2/1965

Tܧng Westmoreland xin 2 tiu on Thy Qun Lc Chin Hoa K vo gi an ninh cho cc cn c M ti Nng

7/4/1965:

Tng Thng Johnson tuyn b sn sng m nhng cuc thng tho khng iu kin nhm chm dt chin tranh

Thng 6/1965:

n v c u tin ljn Vit Nam

27/11/1965:

Ng Gic i cho Tng Thng Johnson bit l cn phi tng qun s tc chin Vit Nam t 120.000 ln 400.000. v c th ln trn na triu sau .

15/2/1966

Tr li th yu cu ca H ch Minh, Tng Thng De Gaulle khng mun dnh lu ljn vn NJ Vit Nam : "Hai bn phi thi hnh Hip ܧc Geneve 1954, chnh ph VNDCCH phi gi tnh cch hon ton trung lp.

4/9/1966

Qua ng William Bundy, Hoa K Bc b NJ ngh ca De Gaulle theo Hoa K trܧc ht phi tuyn b rt qun ra khi Vit Nam

24 /1/ 1967

Lnh ca Ng Gic i: Cc phi cng Hoa K khng ܮc php di bom vo cc mc tiu trong vng ܩng bn knh 9 cy s chung quanh H Ni .

3/9/1967

Tng Thng Nguyn vn Thiu ܮc ti ǡc c

30/1/ 1968

Mng mt Tt Mu Thn. Vi s h tr ca nhiu n v chnh quy Bc Vit, Vit Cng m cuc tn cng vo 37 tnh th trn quan trng ca Vit Nam Cng Ha, chim Hu, Dalat, Kontum v Qung Tr. Ti Saigon, 19 tn Vit Cng chim gi trong 6 ting ng h mt phn ca Ta i S Hoa K.

10/2/1968

Cuc "Tng cng kch" ny hon ton b tht bi mc du gi ܮc Hu gn1thng.

Trn phng din thun ty qun s, cuc tng cng kch ny l mt tht bi ln ca Bc Vit. Nhng trn phng din chnh tr v tm l th rt tai hi cho Hoa K.

Thng 5/1968

Phi on Thng thuyt Bc Vit ljn Paris.

5/5/1968:

Cng Sn m cuc Tng cng kch Ǯt 2

9/5/1968

Tng Thng Thiu tuyn b rng mc du Hoa K thng thuyt vi ch, nhng ng khng bao gi nhn nhn Mt Trn Gii Phng Min Nam.

10/6/1969

Chnh Ph Lm Thi Cng Ha Min Nam Vit Nam ܮc thnh lp (GRP).

25/1/1972

Tng Thng Richard Nixon tit l rng Henry Kissinger mt thng thuyt vi Bc Vit t nm 1969 ngay ti Php.

21/2/1972

Tng Thng Nixon i Trung Quc. Gy bt mn cho gii lnh o Bc Vit

30/3/1972

Qun i Bc Vit m cuc tn cng quy m vo Min Nam Vit Nam.

4/4/1972

Hoa K ti di bom Bc Vit sau thi gian ngng di bom 3 nm rܪi.

22/5/1972

Tng Thng Nixon i Lin X.

8/10/1972

Ti Paris thng thuyt gia Bc Vit L c Th ln u tin chp thun mt k hoch theo h khng loi b Tng Thng Nguyn vn Thiu.

12/12/1972

Tng Thng Thiu lun phn i "nn ha bnh gi hiu" ܮc toan tnh Paris.

16/12/1972

Kissinger cho bit l cuc thng thuyt ri vo b tt.

18/12/1972

Hoa K ti di bom xung Bc Vit bng B.52 v cc oanh tc chin u c khc.

8/1/1973

Kissinger v L c Th t ܮc tha thun ti Paris

15/1/1972

Hoa K ngng di bom xung Bc Vit

21/1/1973

Tng Thng Nguyn vn Thiu ng k tn vo Hip nh Paris.

15/3/1973

Hoa K gi mt khng th ljn H Ni v vic Min Bc cho xm nhp bt hp php b Ƕi v chin c vo lnh th Min Nam Vit Nam .

Kissinger NJ ngh vi Tng Thng Nixon ti oanh tc Min Bc . Nhng ng Nixon t chi.

29/3/1973

Nhng t binh Hoa K cui cng ܮc trao tr ti H Ni

3/4/1973

Tng Thng Nixon v Tng Thng Thiu gp nhau ti San Clement, Californie

25/4/1873

Cuc bn ci gia hai bn Min Bc v Min Nam v tng lai ca nܧc Vit Nam ti La Celle Saint Cloud (Paris) b b tc.

15/8/1973

Quyt nh ca Quc Hi Hoa K ܮc thi hnh: cm di bom v cm mi "hnh Ƕng qun s" ca Hoa K vng ng Nam Chu.

16/10/1973

Gii Nobel v Ha Bnh ܮc trao cho Kissenger v L c Th. L c Th t chi.

9/8/1974

Tng Thng Nixon t chc, Ph Tng Thng Gerald Ford ln thay.

3/12/1974

C quan tnh bo Min Nam Vit Nam ܧc tnh l cng sn s tip tc m cc cuc tn cng qui m vo Min Nam

31/12/1974

Chnh Ph Vit Nam Cng Ha tuyn b con s 80.000 thng vong trong nm 1973, cao hn tt c trong nhng nm chin tranh ...

 


Tr v trang Mc Lc
1