chng mܩi by

Lܮm lp bin

 

Ph Tng Thng Php, ngܩi ta nhn mnh l tt c nhng chyn quan trng khng th thc hin mt cch cng khai ni thanh thin bch nht ܮc . l l li ngoi giao ca ngܩi Php, kn o nhng khng c b mt.

Ti Si Gn th khng ܮc kn o lm. C qu nhiu trung gian, ton l nhng ngܩi tt, nhng cng c nhng s gi tht m cng c nhng s gi tܪng tܮng na, nhng ip vin hai ba mang, m m.. hay ra vo cc cc trung tm chnh tr v qun s .

B chm bim hay khng th v tr ca ngܩi Php y ai cng bit c ri :i s Mrillon c quyt tm x dng ti cng l bi ca "lc lܮng th ba" v ca tܧng Dng vn Minh.

i vi ngܩi Php th Min Nam Vit Nam coi nh thua trn ri, nhng ch Ƕ Si Gn cng cha ljn LJi phi sp ǰ trong nhng tun l sp ti.. Cn phi th bo m cho s tn ti ca mt Min Nam Vit Nam thu hp, mt loi Nam K quc. (nguyn tc :Cochinchine) Bc Vit hnh nh cha c g gp gp lm, h s chp nhn mt Chnh Ph trung lp vi lnh o l ng Minh Dng.

l nhng g m ng Pierre Brochand gii thch cho ng Polgar ngy 13 thng 4 ti h bi ca Cu Lc B Th Thao Si Gn. ng Brochand l nj nh C Vn ca Ta i S Php, chuyn vin v cc vn NJ ng Dng, ngܩi c mt v p ngm en ca ngܩi Min Nam nܧc Php, thc s ng ta l ngܩi ph t chnh v chnh tr ca i s Mrillon. ng nj nht C Vn lo v vn NJ vn ha v c quan ca ng ta cch ta i s ljn gn 2 cy s. Thi gian gn y hai ng Brochand v Polgar gp nhau rt thܩng.

t lu ri, ng Brochand c trch kho ng Mrillon l khng chu kh i gp thܩng cc ngܩi ca lc lܮng th ba. ng Mrillon bit vy nhng ng ngh rng nu mnh lui ti vi ng Minh Dng th ng Thiu s khng ܮc va lng.

By gi th ng Polgar ng v mt gii php chnh tr, t s ra i ca ng Thiu Nj cho c ܮc ngܩi k v cho ng ta. Ti sao khng phi l ng Minh Dng ? Hn na, ng C Vn Brochand chng minh rt thc t l nܧc Php sn sng n nhn 50 ngn t nn chnh tr ngܩi Vit Nam . Nh th l ng ta p dng ܩng li chnh tr ca v i S ca ng ri.

ng Mrillon ngܩi khng ln lm, hi cn th, xut thn t trܩng i Hc Quc Gia Hnh Chnh , c h xa vi Tng Thng Giscard d'Estaing, ܮc ng Georges Pompidou b nhim qua Si Gn v khi trnh y nhim th ng ܮc Tng Thng Thiu n tip bng bn quc thiu Php, mt bn nhc m ngܩi ta mi ܮc nghe ln u tin t 10 mm nay Min Nam Vit Nam . Theo ng Mrillon th l ngܩi ta cho ngܩi Php nhiu hn nhng g m h ang c. Cng theo ng, th c nhiu ngܩi Vit Nam nhn ng ta nh l mt ph vng trong t cch i din cho nܧc Php. ng Mrillon c nhiu mc tiu phi lm:

- Lo vn NJ an ninh cho ngܩi Php Vit Nam (gn 10.000 cng dn Php), v ng a ܮc v Si Gn hn 300 ngܩi t Cao Nguyn bng cc chuyn bay ring..

- Trong vin nh Si Gn b Bc Vit chim th phi bo v cng ng ngܩi Php, nht l trong giai on bn giao, tranh ti tranh sng.

ng Mrillon ngh ti nm 1945, lc ngܩi Nht ra i th Si Gn trong mt c x, ngܩi Php b tn st trong nhng iu kin tht au thng tn bo , vi tr con ling vo la, ph n b hm hip, n ng b tra tn hnh h... ng Mrillon cng khng nun thy s phn Si Gn ging nh Nng .

- Phi lm sao cho nܧc Php cng c li bao nhiu cng tt by nhiu.. Trong hai Min Nam Bc Vit Nam, ܩng li chnh tr ca Php nu c, th s l mt s pha trn gia nhng k nim v nhng li chc tng khng chnh xc....

i vi chnh quyn Php, nܧc Vit Nam khng c g u tin ht. Sau phong tro chng M thi Tng Thng De Gaulle th chnh quyn ca ng Pompidou du dng hn m ܩng cho Chnh Ph hin ti ca ng Giscard d'Estaing cn c trn gi thuyt d di ca H Ni . C rt nhiu ngܩi Vit Nam Si Gn , t nht l nhng ngܩi la tui trn 40, nhc i nhc li l h thy gn ngܩi Php hn l ngܩi M. Cc ngܩi M th th l v thng tnh, cn ngܩi Php th nng v tnh cm hn. V lch s th h c mt c ng Dng. s kin ngoi giao quan trng l Hip nh 1973 ܮc k kt Ba L.

Khi ng Mrillon ri Ba L Nj qua Si Gn th ng c xin ch th ca ng Tng Trܪng Michel Jobert th ng ny ni :

- " Ngܩi i S khng cn c ch th. ng ta phi t tm ly cho mnh". V ng cn ni tip

- " Ta i s bn ra lm sao ri ? Hy lm th no Nj phi c mt ta i s cho ra hn !

Ta i s Php Si Gn rt p. Trong dinh th ca mnh, ng Mrillon cho ngܩi ta ngm tha thch thang lu hnh khu c ly kiu cc chic tu chin thi cc c Ton quyn. Trn tܩng qut vi trng tinh, ng c nhiu su tm qu gi mu xanh, ni bt ln nh cc thc nܧc, nh cc v kh ca thi Nh Cng Ha, hay ca Ph Ton Quyn... rt p.

Trong ta i s ca mnh, ng Mrillon lc no cng mun t ra mnh l mt nh chnh tr c tm c. ng tip khch nhiu, chu kh nghe, v khuyn khch ngܩi ni.

Vi ng Hong c Nh, ng ni :

- " ng cn phi ni vi ng Anh ca ng l ng ta phi bit chu kh dn xp, a "lc lܮng th ba" vo qu o, hay phi tip xc vi CPLTCHMN. (Chnh Ph Lm Thi Cng Ha Min Nam)

ng Nh tr li:

- " ng ngh rng H Ni s Nj cho ng y ni chuyn vi CPCMLTMN hay sao ?

ng Mrillon cng to nh vi ng Nh rng :

- " V phn ng, ng c th c mt vai tr quan trng trong Chnh Ph mi !

- " Chuyn khng lm cho ti quan tm cht no. Ti khng h c mt cht tin tܪng no v ci gi l Chnh Ph Lin Hip bao gi. "

Nhng ngܩi ca ng Thiu tht l qu thin cn !

ng Mrillon l mt trong nhng ngܩi i s him hoi ܮc ng Martin mi cm. Hai ngܩi NJu bit gi tr ca nhau. Theo li khuyn ca Polgar, i s Martin khng my tin tܪng vo tin tc qun s hay chnh tr ca ngܩi Php. D nhin ngܩi Php l ch n in, l nh thu, l cc tu s sng ri rc khp ni cc tnh, nhng khng c g qua ܮc h thng hu hiu ca Trung ng Tnh Bo M (CIA). Tri li, ng Martin sn sng nghe ng Mrillon trn lnh vc ngoi giao. Ti thiu ngܩi ta cng c th nh ngܩi Php. Hai ngܩi NJu cnh nhau trn i l Thng Nht. Hai ng i s cho c mt cnh ca xuyn qua bc tܩng chung ca hai ta i s. Trong trܩng hp h thng in thoi ca Si Gn b h hay b trc trc th hai ngܩi s dng mt ܩng giy trc tip ni lin hai in thoi mu ܮc ǥt ngay vn phng ca mi ngܩi . V pha ngܩi Php, in thoi ny ܮc ǥt trong mt hm tr n nm st cnh vn phng ca ng Mrillon. Do m c mt ln khi v s thn ca Ta Thnh ljn thm ng Mrillon, thy ng ny lt t chy ra khi vn phng, v s thn ny ly lm ngao ngn tܪng ng i s ny ang b tho d.

ng Martin ang tm mt li thot chnh tr v cng ngy ng cng nghe nh ngoi giao ca Php. Vo gia thng 4, hai ng Martin v Mrillon NJu ng l: ng Thiu tht s l mt chܧng ngi.

ng Martin cng mn m mt s gii php khc. Mt trong s c v hp dn trong giai on ny: < vin tr qun s b tc + thng thuyt chnh trΠ > Nhng khng may, vo ngy 16 thng 4 Kissinger bo tin khng vui v cuc chy ua ca cc Tiu Ban trong Quc Hi v nhng s bn ci ca Quc Hi :

- " Chng ta phi thy trܧc l chng ta ang ch Ǯi mt cuc b phiu chng"

Theo ng Tng Trܪng Ngoi Giao th cc cuc tranh lun Thܮng Vin v H Vin NJu tp trung vo mt bi ton hon ton gi to (nguyn tc: ting Anh totally phoney). ng Kissinger ny bit cch Ƕng vin ng Martin ca mnh, khen ng Martin v xc nhn l ng ny Si Gn hnh s tuyt diu nh l mt ng tܧng ngoi mt trn vy. V ng li dng c hi ny Nj hi ng Martin xem bng cch no ng c th a v nܧc nhanh chng con s 2000 cng dn Hoa K?

Khng bit c phi l h hnh hay v khi cng trong ngy 16 thng 4 ny, Tng Thng Ford tuyn b l ng ta cho lnh di tn ht tt c nhng ngܩi M no " xt thy khng cn thit" ? Do vy ng Kissinger phi xin li ngay sau vi ng Martin :

- "Ti bit l iu ny lm cho cng vic ca ng cng thm kh khn hn."

i s Martin buc lng phi chp nhn kin "ch di tn khi tnh hnh tng i ܮc n nh v vi s hp tc ca QLVNCH". Theo mt vi t trnh mi nht th cc s quan Min Nam Vit Nam cho bit l nu ngܩi M b h Nj rt i th h s ngn khng cho phi c ct cnh. H cng cn sn sng bn vo cc phi c na.

Cng trong ngy 16 thng 4 ny ng Martin cng c Hugh Benton ǥc phi vin ca Tng T Lnh Vng Thi bnh Dng, nghin cu mt k hoch di tn 200.000 ngܩi Vit Nam . c NJ ngh cho h i bng ng Vng Tu v t h s ܮc a v Thi Lan, Phi Lut Tn hay Tn gia Ba. ng Martin v hoi nghi nn trnh by nhng s nghi ng ca ng trong mt cng in gi thng cho tܧng Brent Scowcroft Ta Bch c. Theo h thng hnh chnh, ng Martin phi trc thuc ng Kissinger, nhng ng cng thch chng t cho mi ngܩi NJu bit ng l ngܩi i din cho Tng Thng Hoa K . ng Martin l s quan tnh bo trong thi Nh Th chin, nn ng t xem mnh gii hn bt c ng tܧng hay c no khc. Cng cn gii hn bt c ai khi ng vo nhng bi ton di tn: v Ba L, ng tng lp k hoch di tn ngܩi M nu c xy ra mt cuc tn cng ca Lin X vo Ty u . ng Martin tng a nhn vin ca ng ln th Bruxelles ca nܧc B, i ngܮc chiu vi dng ngܩi tn c xung pha Nam .

Chc ng Martin khng bao gi d tr a ngܩi M ca ng hay nhng ngܩi Vit Nam i ngܮc ra H Ni . Nhng theo ng th k hoch ca c khng ng vng v qu tn km. K hoch ny cn phi tr tin thu 16 chic tu vi gi 250.000 m kim mt ngy

iu bt lo cho mt s ln cng s vin ca ng Martin l t ra ng cng bt u ch ti nhng bi ton v cuc di tn.

Cui cng trong khi ng ǰi v mt cuc rt i vi mt s cht lng trong tm hn, th ng li nhn ܮc mt cng in ca ng Kissinger ngy 17 thng 4, mt cng in qu bi ri, ch ring mt mnh ng Martin mi ܮc džc m thi. ng Kissinger tho bc cng in ny sau mt bui hp gm ton nhn vin cao cp quan trng thuc cc B v c quan khc:

- "ng phi bit l gn nh khng c mt ngܩi no h tr cho kin phi di tn ngܩi Vit Nam, hoc dng qun lc Hoa K Nj bo v cuc di tn. Cc qun nhn thuc B Quc Phng v Trung ng Tnh Bo, c cm ngh chnh l phi i nhanh v ngay by gi (nguyn tc :to go out fast and now) "

ng Kissinger ng vi ng Martin l phi trnh cc phn ng giy chuyn v s hong lan, nhng ng Tng trܪng i hi l ljn ngy 22 thng 4 khng ܮc cn qu 2000 ngܩi M Vit Nam .

Sau khi i mt vng ngoi quc tr v, ng i s lu Ƕng Bi Dim xin gp Tng Thng Thiu. Mt i t tr li:

- "Tng Thng ang lo bun v tnh nh ca ng b chim mt. Th tܧng s tip ng."

ng Bi Dim khng h mun gp ng Th tܧng l ny, mt ngܩi hi nhu nhܮc v chnh tr . Ngoi ra Vit Nam ch c Tng Thng mi l ngܩi quan trng. in thoi nh ng Bi Dim reo. ch thn ng Th tܧng Cn u giy:

- " Tng Thng mun l ti phi tip ng."

ng Bi Dim ngn ng. Ngay lc th tܧng n ti.. ng Tng Trܪng Quc Phng c nhn mnh: D sao th ng Cn cng l Th Tܧng. ng Bi Dim hi kh chu.

- "Ti khng mun mt th gi.

ng n ra v, xong tr li v cui cng a Bi Dim ljn nh ng Cn. h li gp nj nh Ph Th Tܧng, ng Nguyn vn Ho. Nhn nh mt vng v tin tc bi thm. Hn na nhng ngܩi ny khng ai c quyn quyt nh.

Bi Dim ni;

- " S tht cho ta thy l khng cn g Nj lm ܮc na.

C Th tܩng v v ph Th tܧng NJu bng hong. C hai ng NJu bit l ng Bi Dim bit rt r ngܩi M v b my ca th ch Hoa K. ng n th t ra t ngc nhin hn. ng Ho ni ln ngay:

- "Nh vy l phi t chc phng th ng bng sng Cu Long.!"

ng n trnh by cc kh khn trong vn NJ ng Ho va ni: "Ngܩi M Si Gn s ngh g v vic ?"

ng Bi Dim i li ta i s Hoa K . Hai ng Martin v Bi Dim NJu bit gi tr ca nhau, nhng gi ny th gia hai ngܩi khng c s thnh tht. ng Martin ni ;

- " ng s ljn gp Tng ThngThiu ? ng s ni vi ng Thiu tt c s tht ?

- Vng, s tht l i vi ngܩi M chin tranh chm dt t lu ri."

ng Martin khng bnh lun g v cu ni ny. ng tic g mt vi khuyn khch m h. i vi ng Bi Dim ? ng khng ni vi ng Bi Dim rng chnh ng ta, i s Hoa K, i din cho c nhn Tng Thng Hoa K, ang ngh ti s ra i ca Tng Thng nܧc Vit Nam Cng Ha ! ng Martin sn sng th l l mt nh ngoi giao th phi bit ng kch.

Tin tc nghim trng nht trong ngy ljn: Qun Khmer kim sot Phnom Penh , cch Si Gn 190 cy s.

Tܧng Minh Dng bit ܮc tin ny trong khi ng ang dng ba nh vi vi ngܩi bn qun nhu ca tܧng Mai hu Xun, gn mt n in cao su Th c, khng xa Si Gn bao nhiu. ng Minh khng c g t ra ngc nhin hay lo u. Mt trong nhng ngܩi bn ca ng, ng Tn tht Thin but ming ni:

- " By gi th cng sn s dn ton lc nh vo Si Gn ."

ng Minh phn i ngay:

- "Phi mt 6 thng na h mi ti Si Gn ܮc Cc anh khng bit g c. Cc anh khng phi l qun nhn.

Theo ng Minh, cng sn phi dng qun li thi, ng ni vi mt ging snh ǩi, v h khng c cn b cn thit Nj kim sot v ch huy c thnh ph. Tܧng Minh ang tm s h tr Nj cho hai i s Php v Hoa K bit ng lc . S lin lc vi ta i s M ܮc thc hin qua tܧng Charles Timmes, mt tܧng hi hu v ang phc v cho Trung ng Tnh Bo (CIA), v vi ta i s Php th qua ng Brochand. ng i s Mrillon c lnh cho ng Brochand ni li lin lc vi tܧng Minh. Mt cng s vin thn cn vi tܧng Minh l ng V vn Mu mun gi 6 hay 7 s gi thuc "lc lܮng Ha Gii " ca ng ljn vng tm chim ca cng sn . cc i biu ny c th tip xc vi ngܩi ca CPCMLTMN,

Tܧng Minh nhc li l cng sn khng c nh tin chim th , m h ch mun c lp Si Gn thi. Nu vi mt s n v y ngܩi ta gi vng ai Si Gn nht l v hܧng ng ljn Xun Lc, v nu ngܩi ta i ti chuyn thng thuyt nhanh chng, th ngܩi ta c th trnh ܮc vic thnh lp mt "Chnh Ph Lin Hip khng th chp nhn ܮc " Phi i ljn mt tha hip no Nj gi ܮc mt lnh th nh ca Min Nam Vit Nam .Sau mi xt ti mt "Chnh Ph Lin Hip" .

- Nhng ti sao cng sn li chp nhn d n ny ?

- Bi v h khng c phng tin Nj qun l c mt Min Nam Vit Nam " tܧng Minh nhc li mt ln na nh vy.

Cc gii chc ca CPCMLTMN H Ni t chc mt chuyn ving thm Nng m h cho l ܮc h "gii phng" ngy 17 thng 4. H mi ng Alexandre Casella, mt tham vn trong Cao y T Nn Lin Hip Quc, cng i vi phi on cc nh bo ngoi quc. H ni vi ng ny :

- " ng c th cng i v ng cng l mt nh bo. ng khng i vi t cch l mt i din ca Cao y T Nn.

Phi on gm c cc nh bo ca t Le Monde (Php), ca thng tn x AFP, ca t Pravda (Lin X), ca thng tn "Tn Trung Hoa", cc ton truyn hnh ca Thy in v Php. Chic Yak 40 ch phi on p xung phi trܩng ln Nng . C mt bui tip tn c thc n ngay ti phi trܩng, ni c treo mt tm hnh ln ca H ch Minh.

Thnh ph c v yn tnh. C rt t b Ƕi Min Bc trn ܩng ph. Ngܩi ca CPCMLTMN iu chnh s lu thng. Cc hng qun ca ngܩi Tu treo c ca Cng Ha Nhn Dn Trung Hoa, iu ny gy thch th cho ngܩi phng vin ca thng tn x "Tn Trung Hoa" mt cch k l. y l mt cuc thm ving c hܧng dn.. Ni chung l tt. H c ljn ving mt nh nui tr m ci do cc d phܧc m trch. Mt b ni:

-"Khng thy c chm sng Nng . Chng ti ܮc b Ƕi Bc Vit gii phng. Chng ti ch lo cho cc em m ci thi."

Lc tr v H Ni, ng Casella gi v Lin Hip Quc mt bn phc trnh ܮc ng Tng Th K cng khai ha. Phc trnh ny xc nhn l "tnh hnh thc phm hnh nh bnh thܩng, dn chng ln lܮt tr v nh, cc khu c dn ngho ܮc pht hin trng vng... Ngܩi ta cn mt vi cng tc cu thng khn cp nhng ch trung hn, d nhin nn c mt s gip ǫ no Nj cho dn chng tr v lng mc ca h ".

Bo ch H Ni tung tin : "Mt cng chc ca Lin Hip Quc i ljn Nng . Tnh hnh tr nn bnh thܩng."

Tht l mt s lt ngܮc li ni qu tr trn nhng qu p:

i vi ngܩi dn Min Bc lc by gi l ng Casella i ljn Nng trong cng v i din cho Cao y T Nn ca Lin Hip Quc !

ng Casella khng ghi nhn ܮc mt khng kh thng trn no trong th Bc Vit c lin quan ljn nhng s tin trin v qun s trong Min Nam .

 

Trong ngy u ca cuc i tham quan ca ng Casella Nng, mt ni no thuc vng ngoi Si Gn, ng Frank Snepp gp ngܩi nhn vin ca mnh gi vo bn trong, ܮc coi l mt ngܩi ip vin gii ca ng ta. Ngܩi nhn vin ny khng nh: Bc Vit c quyt tm phi tin ljn chin thng cui cng, khng bao gi c gii php ngoi giao - chnh tr no ht.

C hai ng Martin v Polgar NJu khng ch ti tm quan trng ca t trnh ny ca Frank Snepp. T trnh ny cui cng cng ljn ܮc trn bn giy ca ng Tng Trܪng Ngoi Giao Hoa Thnh n trong lc ng Kissinger ang bt u lm p lc Lin X tr li. y l mt chin lܮc lm cho ng Martin vui thch. ng gi mt cng in cho Kissinger :

- " Ti thy h cn phi tr mt gi no cho s ha hon ca chng ta . C th no chng ta tm cch no Nj cho c Lin X v Trung Quc hiu rng iu rt c li cho h trong mi quan h vi chng ta trong tng lai l phi mnh m can thip vi H Ni Nj h phi lui li trܧc Si Gn v bt u i li con ܩng thng tho."

Ngy 18 thng 4,

Vo lc 12 gi tra Hoa Thnh n , ng Kissinger gp i s Lin X Anatol Dobrynine, ngܩi bit qu nhiu v Hoa K v qu quen thuc vi sn khu chnh tr ca Hoa Thnh n .Kissinger trao cho ng ny mt bc th ca Tng Thng Ford gi cho ng Brejnev:

- " S lo u chnh yu ca chng ti l vn NJ di tn ngܩi M v mt s ngܩi Vit Nam quan trng phi ܮc tin hnh trong trt t." Tng Thng Hoa K mun thy cuc "di tn ny phi ܮc kim sot", Nj trnh s i u gia binh s ca Bc Vit v b phn bo v ca Hoa K . ng yu cu phi ܮc tr li nhanh chng. Nu Bc Vit ngng ting sng th Hoa K s ngng vin tr chin c cho Si Gn v sn sng tip tc li cc cuc m phn chnh tr ".

i vi ng Dobrynine, ng Tng Trܪng Ngoi Giao Hoa K ni r l qun Bc Vit khng ܮc ng ti phi trܩng Si Gn. Nu khng th H Ni s c nhiu hu qu rt l tai hi. . Kissinger cho thy l Hoa Thnh n gii quyt trc tip vi Mc t Khoa , ch khng phi vi H Ni v cng khng phi vi Bc Kinh . Tm li, ng Tng Trܪng Ngoi Giao Hoa K e da ngay H Ni v ngm ǥt vn NJ ha hon bng cch ch ni thng vi Lin X . u cng l mt s vn Ƕng cn thit nhng chng c kt qu g, nu khng mun ni l ph phim. Kinh nghim cho thy l ng Kissinger vn bit l mun bn ci vi cng sn Mc t Khoa hay H Ni cng vy, th phi bt u trong mt t th mnh. Hnh nh ng ta ǥt gi thuyt hay gi b tin l ng Brejnev c th ra lnh cho cc s on ca Bc Vit .

ng khng bit v ngay nh ng Dobrynine cng vy, l trܧc 4 ngy, tc l vo ngy 14 thng 4, t B T Lnh Lc Ninh, v Tng T Lnh Bc Vit chun b cho cuc tn kch cui cng vo Si Gn .

ch ny, cc trung tm chnh tr thܩng ܮc tin tc khng chnh xc trn bnh din chnh tr , nn khng loi b ܧc tnh th Si Gn s phi b bao vy v c lp.

i s Php, ng Mrillon c chin lܮc chnh tr ca ng : phi lm p lc c tܧng Minh v ng Martin.

Nh ngoi giao Php gp tܧng Minh ln u tin ngy 17 thng 4, xin li l khng th ljn thm ng trܧc ܮc . ng bo m rng ng Minh s ܮc hu thun ca nܧc Php. Vit Nam nܧc Php c bn phn, c quyn v c quyn li. Hi ling thong ng Mrillon phc tho cuc dn dng cho mt cuc hnh qun ln v chnh tr , m tܧng Minh l trung tm im. D nhin ngܩi ta cng phi trnh cho Si Gn khng b ǰ mu dܧi ln la n. Nu cng sn chim ܮc th th iu chc chn l mt li sng no s bin mt. Hai ngܩi NJu dng ting Php Nj tr chuyn. C hai NJu rt cm Ƕng, nht l tܧng Minh, nm cht tay ng Mrillon v sit cht mt hi lu, hai mt m l:

- " Vng, phi nh vy mi ng. ng tht l mt ngܩi c lng, tha ng i s. Ti s th, ti s coi li.."

ng Mrillon thi hnh ng ch th nhn .ng nhn mt cng in l lng nu khng mun ni l qu ng t Ph Tng Thng Php. i Nj :

- "Cho Tng ThngThiu i, ǥt ng Minh vo Ph Tng Thng.'

ng Mrillon ngh l c th t ܮc mt s "chuyn tip ng ǡng" . Khng cn c mt gii php no khc hn, ngoi s thng lܮng.

Chnh Ph Min Nam Vit Nam cho ph bin trn c cc bo Vit ng v Anh ng mt bn tin theo : "y lui ܮc cc cuc tn cng qui m ca cng sn Bc Vit Xun Lc v Long An, Qun Lc Vit Nam Cng Ha chng minh ܮc quyt tm gn gi t nܧc v kh nng ca mnh trong vic chin thng lc lܮng xm lng cng sn."

Tt nhin khng tin tܪng lm vo "kh nng chin thng ܮc qun th" nh loan tin, Chnh Ph Min Nam ang chun b gi s vng d tr dn kho sang Hoa K . Nu Quc Hi M khng b phiu thun cho ngn khon vin tr b tc cho Vit Nam th Tng ThngThiu ni l s dng s vng ny Nj mua v kh v n dܮc.

C qu nhiu tin n v ha bnh cng nh v chin tranh nh l :

- Bc Vit s khng bao gi tn cng vo Si Gn ,

- cc n v nh Bc Vit , nhng ǥc cng gi dng thܩng dn ang xm nhp th ,

- c o chnh Si Gn

- c o chnh H Ni

........

Hu ht nhng ngܩi M cn li Vit Nam NJu chng Cng, nhng ngܩi ta cng thy c vi ngܩi c thin cm vi CPCMLTMN v c Bc Vit , ǥc bit trong nhng t chc nhn o hay c quan t thin cng gio, thܩng ngy tip xc vi nhng ngܩi ngho kh v cc nn nhn chin tranh. i vi nhng ngܩi M , s tin qun ca Bc Vit khng phi l mt cuc xm lng, cng khng phi l mt s chim ng.. m l mt cuc gii phng, mt s bo m l cui cng chin trn s chm dt. i vi h, ha bnh l mt s cn thit.

B Claudia Krich l mt thnh vin ca mt t chc nhn o thuc gio phi " Quy C" (Quaker). B tiu xi khng tic tin cho dn chng. B ni rnh ting Vit Nam, v c lm vic trong mt trung tm chnh hnh v gii phu Qung Ngi, nm v pha Bc ca Si Gn . ngܩi ta cung cp chn tay gi, nng g, v xe ln cho cc ngܩi tn tt. Ngh rng Qung Ngi s b di bom nn b v Si Gn t thng 3.

y l nht k ca B Claudia Krich:

Si Gn ngy th nm, 17 thng 4 1975

"Li c nhng tin n na: th by s thy ܮc gii phng, hay t nht cng l mt cuc tn cng vo Si Gn. Cc mu tin tc nht ܮc ngy hm qua: "mt m b mt" m ta i s Hoa K x dng s ܮc ph bin trn i pht thanh khi no Hoa K c quyt nh di tn. C ngܩi s ni : "Nhit Ƕ Si Gn l 105 Ƕ v cn ln cao na." Sau l bn nhc "Ti m mt ngy l Ging Sinh trng" (I'm dreaming of a white Christmas)

Tt c nhng ngܩi M Si Gn NJu bit mt m ny."

B Krich vit :

- "Mi ngy, chng ti nghe i pht thanh Nj ljm xem bao nhiu tnh ln lܮt bi tht th. Qung Ngi ܮc gii phng ngy 24 thng 3... Ngܩi ta ch bn c mi mt pht sng. Nng ܮc gii phng ngy 29 thng 3... By gi th cn rt t lnh th trong tay ca Chnh Ph Vit Nam Cng Ha. Vi Si Gn th cng ti thi. Ngy hm nay, mt ngܩi bn M ghi nhn ܮc l Ngn Hng ca Hong Kong v Thܮng Hi khng cn nhn chi phiu bng M kim na.."

Thy Qun Lc Chin v lc lܮng Hi Qun ca c Cang v cc n v a Phng Qun chn ng ܮc s on 5 v s on 7 Bc Vit Bn Lc, trn sng Si Gn . Tn tht ca Bc Vit rt nng, lc lܮng Hi Qun ca Min Nam tc x bng i bc 20, 40 v 105 ly . Tuy nhin tinh thn ca B Tham Mu Min Nam Vit Nam cng ngy cng xung thp. Trong mt bc th gi cho i s ca mnh, tܧng Homer Smith thy l ngay c tܧng Tham mu trܪng Cao vn Vin cng khng nghing v vic Tng ThngThiu phi ra i - mt iu ܮc xc nhn qua cm tܪng ca ng Wolfgang Lehmann -

Tinh thn ca ng Thiu xung qu thp. Trܧc ht l ng rt vo t phng ca ng, sau vo hm tr n bng b tng tng dܧi cng ca Dinh c Lp. ng ܮc bit l Thy Qun Lc Chin v Bit ng Qun trܧc khi rt lui san bng m m ca t tin ng mt lng nm gn b bin Phan Rang. Tinh thn nng triu v im bo trܧc tht l kinh khng ... ng Thiu t khܧc c nhng c in thoi ca ta i s Hoa K.

thc ܮc ni lo u ca ngܩi dn Si Gn , ng Martin ra lnh cho thuc cp l phi trn an dn chng. ng ch th cho Alan Carter, ch nhim s thng tin phi ljn ni chuyn i truyn hnh. Phi kh khn lm ng Martin mi gii quyt ܮc vic ny; ng khng my thch ci anh chng ru xm ny, mt ngܩi khng cng quan im thng tin vi ng i s ca mnh. Cng c th ng Martin cm thy c mt thch th no khi ng giao cho Carter nhim v kh khn ny. ng Carter cm thy khng ܮc thoi mi lm trܧc ng knh truyn hnh, khi ܮc mt ngܩi Vit Nam phng vn ng ta :

Hi : "C mt tin n ni rng nu ngn khon vin tr b tc khng ܮc chp thun th ngܩi M s ܮc di tn ht t ngy 19 thng 4 ?

p : " Tin n ny khng c g lm nn tng. Nu ng ljn thm bit th ca v chng ng i s Martin, ng c th nhn xt l khng c mn g ܮc di tn, Nh ti cng vy.

Hi : "Cng theo mt tin n khc, th Lnh s ca Hoa K cp pht giy php di tn cho mt s ngܩi Vit Nam .Ngܩi ta ang sp hng di trܧc c quan dch v ca ta Lnh S....

ng Carter phn i :

- " Li mt tin n na ! Ta Lnh s ch gii quyt cng vic bnh thܩng m thi. Ngܩi ta in vo h s cܧi xin, lm khai sanh, v pht chiu khn.."

Nghe ng Carter ni, ngܩi ta c th tin rng t sut sanh sn trong cng ng ngܩi M Vit Nam ang tng mnh .

ng Carter bit r l c nhiu khn thnh gi thy ngܩi ta xp hng ch Ǯi ta lnh s. ng ni tip :

- " S tht l c vi ngܩi M ra i. Trong hon cnh ny, h c i sm hn d tnh th cng l chuyn bnh thܩng thi. Tm li nhng ngܩi M ch c v sm hn trܧc ngy d tr trong dp ngh h ca h m thi."

 

Li gii thch ca ngܩi trܪng c quan thng tin ny khng thuyt phc ܮc ai ht. Ngay nh khn thnh gi cc tnh cng cm thy hnh nh mt cuc di tn ang bt u. ng Carter lm ht sc mnh. cho thy l ng i s ca ng ta ht lng trong cng tc phn tuyn truyn.. ng Martin gi v cho ng Kissinger bn vn cuc phng vn truyn hnh ny v cn nhn mnh thm:

"Nu Quc Hi c b phiu chng vin tr, ti ܧc mong rng ng v Tng Thng s cng b ht sc bnh tnh rng cc ng lm ht sc mnh Nj t ܮc thng li cho ngn sch nm 1976 "

ng Martin ngh rng ng i hi xa:

- "ng c th cho rng chuyn khng thc t lm, nhng y chuyn li c nhiu kt qu. Ngܩi ta s ni vi chnh ph Si Gn l nm 1975 th khng c mt m kim no, nhng cc ng s thy vo nm 1976, n s c tr li!

ng Martin s s c nhng phn ng khng tt t pha dn chng v binh s Min Nam :

- " Hoa Thnh n khng nn hong ht. Mt ci lnh di tn bt thn v to bo c th gy ra ( y) nhiu s lon Ƕng."

Theo ng Martin th qun lc VNCH c th ngn chn sc tin qun ca Bc Vit ljn Si Gn trong mt thi gian no . ng khng tin l H Ni "mun tn cng trc din vo Si Gn" i s lo ngi v nhng suy lun m ngܩi ta c th tung ra trn th gii v nhng quyt nh ca Hoa Thnh n . Danh t "phn bi" ܮc nhc i nhc li nhiu ln trong bc cng in ny.

- " Khng th Nj cho ngܩi ta tܪng rng Hoa K phn bi li ngܩi Vit Nam ."

Nht l ng mun thuyt phc ng Kissinger ng gi Thy Qun Lc Chin ljn Vit Nam trܧc khi ng ch thn yu cu trong cng v ca mt i S.

- "T s khng ngn ngi yu cu ngay, nu trt t cng cng b suy sp."

Sau , ln u tin, ng Martin vit trong cng in :

- "Ti ngh rng gii php thng thuyt khng th bt u ܮc nu ng Thiu vn cn chnh quyn. Tr phi ngܩi ta n nh cho ng nhng ch th khc, nu khng th ng Martin s ljn bn ci vi ng Thiu. ng Martin khng mun c mt cuc Ƕc thoi lc i din vi Tng Thng Thiu: ng s ni vi ng ta nh mt ngܩi bn. V tr ca ng Thiu trong lch s s ܮc bo m. Nu ng khng t t nhim th cc tܧng lnh ca ng s cܫng bc ng vo con ܩng . V mt php l th phi gi cho ng theo Hin Php ca Vit Nam Cng Ha. Phi c can m Nj thc hin vic ny. ng Thiu s ǥt quyn li ca t nܧc ln trn ht. ng Martin s khuyn ng Thiu vi t cch c nhn, khng theo mt ch th no ca Tng Thng Ford hay ca ng Tng Trܪng ca mnh.

y l mt hnh Ƕng ngoi giao kho lo v ngon mc ܮc m t trong on 9 ca bc in tn m ng Martin gi cho Tng Trܪng Ngoi Giao ca mnh, vi yu cu "nu khng c lnh no khc" th xin cho php ng thc y Tng Thng Thiu sm ra i, nhng phn trch nhim khng h dnh ljn ng Kissinger hay Tng Thng Ford.

Khng bit y l o c gi hay l mt s hy sinh ?

Bc in tn s 710 ny ܮc ng Martin tho ra trong mt trng thi cng thng tht ra khng phi vit ra nh mt bi ngh lun. ng tr li vn NJ di tn ngܩi M:

- "Nu qun lc Hoa K ljn y t trong hon cnh hin ti, th khi rt i khng chng h phi chin u vi lc lܮng qun s ca Min Nam Vit Nam ." Ngܮc li, nu Hoa Thnh n c gi s bnh tnh, th Martin ti c th cho di tn ngܩi ca mnh "mt cch khng gy thm mt li lm no, ti xin nhc li mt cch khng gy thm mt li lm no tai hi khc trong s hng ngn li lm m ngܩi M vp phi Vit Nam . Thn knh. "

Bc in tn ny vn gi Ƕ "Mt- Kn" . Ti Si Gn th ch c th k v nhn vin mt m ca ng Martin džc ܮc m thi. ng Kissinger tr li nh sau :

- "Ti c bn tho vi Tng Thng Ford v bc in tn s 710 ca ng. Khng c g phn i v nhng g ng tin hnh nh ng cho bit trong on 9. "

Tht ng l mt bi kinh cu nguyn ngn gn v kn o cho ng Thiu !

Trong mt bc in tn ܮc ph bin rng ri t Hoa Thnh n ܮc gi cho Honolulu v Si Gn, ng Kissinger ni :

- "Hm nay chng ti c mt bui hp rt l gin d vi cc thnh vin thuc nhiu c quan khc Nj xem xt chng trnh v k hoch ca chng ta trong vn NJ di tn ngܩi M v ngܩi Vit Nam . D lun chung v ca Quc Hi NJu mun chng ta phi ǥt u tin cao cho vn NJ an ton ca ngܩi M. .. "Tin rng c th x dng Vng Tu cho mt cuc di tn qui m" c thc t hay khng ? Cc ng c tin tܪng l chng ta c th tin dng mt vi n v ca Min Nam Vit Nam Nj gi an ninh cho nhng vng di tn hay khng ?"

Ngy 18 thng 4, ng Kissinger li cho mt s ch th khc:

- "Mc du c nhng s toan tnh ca cc ng v c nng khiu ca ring ti, theo li nhn nh ca Hoa Thnh n v tnh hnh qun s chung quanh Si Gn v nhng nh ca H Ni , ti buc lng phi i hi cc ng gim thiu s hin din ca ngܩi M ljn con s 1.100 ngܩi, tnh ljn chiu ngy th nm 24 thng 4. l con s nhn vin m theo chng ti c th ܮc di tn trong mt cuc hnh qun trc thng vn"

ng Kissinger s ngܩi ta co gic c ng ta v ng Martin l "dm chn ti ch"

Quc Hi sut cho lnh di tn ngay tc khc tt c nhng ngܩi M Si Gn :

- "Ti bit l quyt nh s lm ng bc mnh, c vi ti cng vy.Ti bo m vi ng rng... ti khng i hi ng phi gim con s ngܩi xung na cho ljn mt ngy no m ng nhn ܮc lnh ng ca ta i s. Xin Cha gn gi chng ta ! Thn mn"

Vi t nhiu s ng ca ng Martin, t th ng hn, cc qun nhn xem xt cu trc ca sn bay Tn sn Nht . Vn NJ ܮc ǥt ra l s c mt lc lܮng an ninh khon 350 ngܩi ܮc gi ti Nj bo v cc c quan thuc Phng Ty Vin Qun s Hoa K . Mt ton tin st gi mt cng in cho v Tng T Lnh Honolulu v cho T lnh lc lܮng xe li nܧc ca Hi Qun Okinawa . Bc cng in ni r l "phi cn c t nht 1 tiu on b binh cho nhim v ܮc d tr."

ng Martin c mt phn ng ma mai i vi bc in tn sau cng ca ng Kissinger m nguyn vn nh sau :

- "Chng ti sung sܧng m nhn thy l bui hp rt gin d. Ti thiu cng phi nh vy. Cn phi trnh chiu hܧng gi d cho trrܩng hp "xu nht" s xy ra . Chng ta cng thy n s xy ra, nhng chng ta phi sn sng c k hoch i ph."

Tinh thn bi quan v lo s ca nhm hnh chnh Hoa Thnh n lm cho ng Martin cu ln.

 

Ngy 18 thng 4

H Ni, Th tܧng Phm vn ng tip mt nhn vt ngܩi Php, ng bc s Roussel. ng ny s trnh by cho ta i s Php H Ni nhng li tuyn b ca Phm vn ng.

ng Th tܧng Bc Vit tuyn b :

- "C rt t c may Nj c ܮc mt li thot chnh tr .

C nhiu mu thun khp ni vi ngܩi M. Khng thy c mt ngܩi no nghim chnh ni l phi di tn mt triu ngܩi Vit Nam . ng Kissinger ch ܧc tnh chung quanh con s hai trm ngn. Mt t chc ܮc thnh lp Hoa Thnh n vi thnh phn l i din ca cc c quan trong Chnh Ph, v mi phi hp hot Ƕng NJu do mt i s hi hu, ng Bill Brown, mt ngܩi bn thn ca ng Martin .

Ngܩi ta phi d tr di tn 50 ngn ngܩi t nn Vit Nam trong vng 80 ngy sp ti. tip n h, v ch huy trܪng cn c Pendleton tiu bang California phi sn sng cho iu hnh t ngy 29 thng 4. Mi s chun b phi ܮc tin hnh vi s phi hp ca tt c cc t chc t thin v cc c quan ca Chnh Ph . ng Martin ni ngay l ng ta khng th cho tng y ngܩi ra i t Si Gn ܮc . ng ngh ti con s 200 ngn m Tng Thng Ford a ra. i vi nhn vin lm vic cho cc cc c quan Hoa K, ng s ch nh tht s cho h vi im bc dc theo b bin: " nhiu ngܩi c th s khng ljn ܮc "

n thnh nguyn t cc cng ty x nghip trn ngp B Ngoi Giao v mt s B khc trong Chnh Ph Hoa K Nj yu cu di tn cc nhn vin ngܩi Vit ca h. Cc n ny li ܮc chuyn ngܮc li Si Gn lm cho ng Martin bc tc. Theo ng, nu ny c tip tc th n s gy "hn lon". ng Martin yu cu Kissinger nn dng uy tn ca mnh i vi cc bn ng nghip cc B khc Nj cho nhng chuyn ny m i, hay t ra cng khng lm qu n o "trong vng 10 ngy sp ti, thi gian m s bnh tnh hon ton phi l iu chnh yu."

ng Martin mun kim sot cht ch sn khu chnh tr ca Si Gn .Ngܩi ta li ni ljn tܧng K v s tip xc khng ngng ca ng ta vi cc tܧng lnh khc nh tܧng T Lnh Khng qun Trn vn Minh, tܧng L quang Lܫng, T lnh s on D, c Bi th Ln ca Hi Qun, v nhng s quan khc nh ch huy trܪng cc n v thit gip ca Bit Khu Th v Vng 3 Chin Thut. Ngܩi ta cng bit r h bn bc vi nhau v vn NJ g : "Tng ThngThiu phi ra i."

Tܧng K c k hoch: Ch cn chim ܮc Dinh c Lp, nha bu in, B Tng Tham Mu, i pht thanh v Truyn hnh. Tt c cc tܧng lnh NJu ng rng nu khng lm g ht th Min Nam s thua. Nhng mi ngܩi NJu thi thot:

- "Ti h, ti khng lm g ܮc ht

- ng c th lm ܮc , ng K

Tܧng Vin Tntg Tham Mu trܪng ni vi tܧng K:

- Hy lm i. Cho ti bit ngy gi, ti s cho m ca B Tng Tham Mu.

Tܧng T Lnh Khng qun cng tm s :

- Hy lm i, nu ng mun gi ti nh mt t binh, ti s khng c mt cht phn khng no. ng bit khng , Tng Thng Thiu bit ht ri. Sau khi chng ta gp nhau ln cht, ngܩi M gi ljn ti mt s gi. H ni vi ti l ng c nhc nhch. H bo m vi ti l nu c xy ra chuyn g, h s cho a ti sang Hoa K v s lo lng ht cho ti.

Ngi k bn tܧng K, v T Lnh Hi Qun ni vi ng :

- "Ti th khng c lnh, nhng nu ng hnh s th ngܩi ca ti khng chng tr u."

Tܧng K bc lm. Ngay nhng ngܩi thn cn vi ng, nhng tܧng lnh ngܩi Bc, h cng nghe theo lun iu ca ngܩi M. Khng bit h mun g y ? Chc h mun tܧng K ny phi n thn Ƕc m i vo Dinh c Lp vi mt nhm nh binh s ri bt Tng ThngThiu ch vi khu sng lc cm tay sao ? Tܧng K ny lm sao lm cng vic ca mt tiu on cho ܮc ?

Ngy 18 thng 4, ng Charles Timmes in thoi cho tܧng K ti t dinh ca ng Tn sn Nht. ng xin mt ci hn Nj cng vi mt nhn vt rt quan trng ca ta i s ljn gp tܧng K. ng Timmes ljn ng hn vo bui tra nay, trn mt chic xe Volkswagen c k, v ngܩi cng ljn vi ng li chnh l ng i s Martin.

ng Martin t ra lo lng v nhng hot Ƕng lng xng chung quanh tܧng K. Ngܩi ta trnh vi ng l nu ngܩi M rt i, th cc phi cng Vit Nam s tht s sn sng bn vo cc phi c di tn. ng ta phi i thm d tܧng K v nu cn s lm cho ng bnh tnh li.

Ngܩi Vit Nam d l Min Nam hay Min Bc, khi bt u tr chuyn, t khi ngܩi ta i thng vo NJ ti. Phi c mt vi cu trao ǰi x giao....L mt ngܩi lch lm, ng Martin hi thm v b Mai, mt cu tip vin hng khng, ngܩi v rt p ca tܧng K.

Sau hai M v mt Vit cng nhau lܮng nh v tnh hnh qun s trn bn .. Cho ti gi ny c 3 ngܩi NJu ng ni dung ca cuc gp g ny. Nhng sau h li nh trng lng. ng Timmes c mang theo mt my thu m, nhng my h khng chy. Tܧng K v ng Martin trao ǰi vi nhau bng ting Anh, do c th c hiu lm v ngn ng. Tܧng Timmes dܩng nh thy rng ng Martin khng ni r rng cho lm nhng g ng cn phi ni vi tܧng K trong bui gp g ny. ng Martin xc nhn l bui ving thm khng c nghi thc ny ca ng ch nhm vo mt vic: cho tܧng K hiu r rng ng ta khng nn phiu lu vi mt cuc o chnh. Theo ng K th ng Martin c hi ng :

- " Nu ng lp Chnh Ph th ng s lm g ng Thiu ?

Tr li :

- " Chng ti khng thanh ton ng Thiu u. Dn chng Vit Nam s c quyt nh ca h.

Ch cng mt vic m mi ngܩi hiu mt cch.

Sau c 3 ngܩi tr li nhng vn NJ qun s . Ci xung bn , ng K v mt vng ai phng th m cc n v ca Min Nam ܮc gom li Nj c th gi ܮc th , da vo Chu th sng Cu Long. Kh nng khc :C gng gi vng mt trn t Ty Ninh st bin gii Cam Bt cho ljn b bin nu c th, da vo Phan Thit.

ng Martin c v mt mi. Cn ng K th cm thy nhng li ni ca mnh qu m h v v ngha. ng i s s xem mnh lm ܮc g, ng cn c thi gian, tnh hnh c v cc k ri rm ....

Khi hai ngܩi chia tay nhau, ng Martin c cm tܪng l ng K s khng c hnh Ƕng no. Cn ng K th c cm ngh rng ngܩi ta ch mun ng gc qua mt bn d tnh nm ly chnh quyn ca mnh. ng Martin d nhin khng th ni cho ng K bit l Hoa K ang c nh khuyn ng Thiu t nhim. V do vy m mi ngܩi c th t hn ch mnh trong mu o chnh.

lm nn lng nhng ngܩi c mu phiu lu ny, cng trong ngy hm nay, ng Tng trܪng Quc Phng cho lnh pht giam hoc bt gi trn mt chc tܧng lnh v tnh trܪng.

Nht k ca b Claude Krich.

Ngy 18 thng 4 , 1975 (th su)

"Ti tm cch xin 2 a con nui, hai a bn tr Vn v T. Mt a 4 tui v mt a 6 tui. M ca hai chu ny l ch Yn l mt ngܩi gip vic cho ti. Ch xin ti mang gim 2 a tr qua Lo Nj t chng c th ܮc gi v H Ni cho ng b ca chng Nj chng c th i hc. hai tun ri, ti c ni vi mt vin chc ta i s l ti mun xin 2 a tr ny lm con nui, nhng ngܩi ta ni l qu mun ri.

Hm nay ti tr li ta i s, v ln ny ti quyt nh s ni ht s tht. "Ti khng mun em hai a tr ny v Hoa K , ti ch mun cho chng n v vi ng b chng n ngoi Bc." Vin chc ta i s tr li cho ti l : "Ni nh vy cn nghe ܮc , Ti rt chn ngy v ci chuyn "xut cng bn con nt " ny lm ri ljn Ƕ ti phi ht ln !"

 

Thng bo trn t Saigon Post ngy 18 thng 4:

" N sinh trung hc tr kh p, 18 tui, c bng t ti i, bit chi n dng cm, con nh ng hong, mun tm mt ng chng ngܩi ngoi quc, quc tch Hoa K, Php, Anh, c hay nܧc no khc cng ܮc. a ti i ra ngoi quc mt cch hp php, Nj ti c th tip tc con ܩng hc vn, bc i hc, ngoi nܧc Vit Nam vi hc ph hon ton ca mnh.

Xin in thoi cho ti s : 45 470 "

 

Tt c mi ngܩi khng ai c th hnh dung ܮc ǩi sng ca mnh ngoi quc bng chnh phng tin ca mnh.

Cng ngy 18 thng 4 , cng trn mt t bo :

" Tm vic lm : u bp chnh ngܩi Vit Nam , chuyn mn cc mn n M v lm bnh. Tnh nguyn i u cng ܮc, min l ra khi ni y"

 

Chnh quyn Hoa K tip tc cho di tn tr con. C nhiu a l tr m ci, nhng c nhng a khc thuc gia nh cng chc Vit Nam mun tm ni lnh nn. Ngy 18 thng 4 ny Genve c 121 quc gia ang bn ci v phng tin ci tin cc cng ܧc ca Hng Thp T. C hai nܧc Vit Nam ang chm trn nhau, H Ni th t co cu khng vn ang bc nhng tr con ra khi t nܧc ca chng, ci m h gi l " mt s nhn o hon ton gi to", cn i din ca Si Gn kch li, da vo nhng cuc "hnh quyt bng v kh th s" v nhng cuc "tn st tp th" cc khu do CPLTCHMN tm kim sot.

 


Tr v: trang Mc Lc       Chng 17 (tip theo)
1