chng XIV

 

mng chi mt cy kim, mt si ch ?

 

- "Cha c lnh ca ti th khng c ai ܮc di tn i u ht !"

l li ng Graham Martin ni vi ng Jim Eckes.

Mc du c ch th nh th ca ng i s Martin, c hng chc ܩng dy hot Ƕng tp np, do mt s qun nhn hay dn chnh Hoa K t chc. Mt s ngܩi ܧc tnh rng, vi l do l trnh s hong lon, i s t chi khng gnh ly trch nhim.

ng cnh cc kho ca cng ty dch v Continental Air Services, ng Eckes nhn thy mt xe vn ti nh mu en ang mun bng ngang qua khu t ca cng ty. Nhn l bit ngay l xe ca c quan CIA. ng Eckes chn xe ny li. Ngi bng trܧc l mt i y Khng Qun M, mnh dn ni:

- " Ti c giy php mun i u cng ܮc ".

- " Nhng hnh nh ng ang i vo nh kho ca ti ." ng Eckes ni.

Hai ngܩi ci nhau, ng Eckes ly tn ca i y ny. Ri ng theo di, thy xe chy ljn mt phi c C-130 u gn mt phi o. Mt s khong hai chc ph n, n din ng cch , cho thy khng th xut thn t Nh Dng , nhy xung xe v ln ht trn chic C-130 .

ܮc bo cho bit s vic, ng Martin trch v ty vin Khng qun ca ng. ng ny trܧc th chi. nhng ngܩi ta a ra bng chng. V ngܩi ty vin ny ܮc chnh thc cho ri khi Vit Nam, theo li yu cu ca ng i s.

ng Alexandre Casella, mt cng dn Thy s, va cng chc ca LHQ va nh bo, l C vn ca Cao y T Nn LHQ (UNHCR) th Bc Vit .

H Ni c v yn tnh, gn nh u hiu.

D trong Nam hay ngoi Bc, Cao y T Nn LHQ vn lo gip dn chng sng ri rc tr v lng mc ca h. H mua cc my cy ca Lin X, vi s ca Trung Quc v trao ht cho ngܩi dn Vit Nam . H c sn mt mc tiu: sn sng gip ǫ tt c nhng ngܩi dn t nn nu Min Nam sp ǰ. ng Casella lo v phn bn, g v nhng xe chuyn ch hai bnh loi nh Nj c th gip cc nng dn gy li s nghip ca h.

Ti H Ni, ng Casella thܩng lui ti vi nhn vin ca B Ngoi Giao v B Canh Nng, v i din ca CPLTCHMN. Khng ai d on trܧc ܮc g c, nhng Casella Nj ti mt biu ng ܮc dn trn tܩng khp th : "nܧc Vit Nam l lng tm ca nhn loi". y l cu ni ca Sartre. Casella khng bao gi gp ܮc ng Trn c Tho H Ni , ng ny l mt thy gio, mt nh trit hc, mt hin tܮng ca Mc L m cc du khch ngܩi Php mun gp lm nhng chnh quyn, nht l Th Tung NJu tm cch t chi kho: "nh hin trit hm nay m, hay ng qu xa, ܩng x b h v lt ngp khng th i ljn nh ng ܮc, m ng ny li khng c xe p v.v.. cc ng s gp ng ta vo mt dp khc, hay trong chuyn ti...."

Ti khch sn Thng Nht, mt phng vin ngܩi Lin X ca t Pravda ni vi i din ca Cao y T Nn LHQ:

-"Cc ngܩi Vit Nam y in ht ri. H ang khiu khch ngܩi Hoa K . ngܩi M s trch c chng ti , h s ǰ li cho chng ti l xi dc ngܩi Vit Nam !"

Khng bit ci ng Lin X ny mun d tr g y? thnh tht hay ang phn thng tin mt cch qu s ǣng y ?

Khng khi chnh tr Si Gn ang si sc. ng Th tܧng va ܮc ch nh, khng ai c n tܮng tt vi ng ht. ng ang b ra 10 ngy Nj thnh lp ni cc. Trong 10 ngy Min Nam Vit Nam ch c Tng Thng ch khng c Th tܧng. Trong khong trng chnh tr , cc tay i lp, nhng nh chnh tr gi dn ܮc cc trܩng Php o to hoc mi b nh hܪng ca Hoa K gn y, s gp nhau Nj bn ci vi nhau v nhng d n gn nh bt kh thi ngay c trong thi bnh . H thnh lp ban ny ban n, mu tnh th nhng khng c kh nng lp mt ht nhn cho mt lin hip. Hy ly th hai chnh tr gia Min Nam thi, v chng ta thy l c ljn 3 kin mu thun khc vi nhau, chng i nhau cng khai ri ! By gi ta hy ly 100 ngܩi c trch nhim Min Bc, v chnh thc h ch s c mt kin, l ܩng li ca ng !

i lp ca Tng Thng Thiu, d h c mun thnh lp mt lc lܮng th ba hay khng th h cng l mt nhm ngܩi m Tܧng Dng vn Minh l u no. D nhin l h thuc thnh phn t sn hay tiu t sn ca cc th. Vo gi pht ny Min Nam Vit Nam cn c bao nhiu th u ? Si Gn v Ty Ninh th ang b Bc Vit uy hip, Cn Th, v M Tho... Lc lܮng i lp ch thy c mt s nhm nh khng c nh hܪng g nhiu cc tnh. C mt vi ng mi ang np n xin thnh lp trong nhng ngy gn y.

Trong s nhng ngܩi i lp vi Tng Thng Thiu, th nhng tn cng gio l nhng ngܩi tht s chng cng, li nghi ng lc lܮng th ba. Theo h ngh th lc lܮng th ba ang v ha chi vi cng sn. T lc c Tng Gim Mc a phn Si Gn ng mun Tng Thng Thiu ra i, th tn cng gio c mt s ng v pha i lp. Nhng hu ht cc tn Pht Gio khng thch chnh tr NJu rt l cn thn, ch.... Cc phn t i lp hng say khc th quy t cha n Quang chung quanh thy Thch Tr Quang. Mt v s khc, thy Thch Tm Chu, trܧc th ng h tܧng Thiu, nhng by gi cng mun Tng Thng ra i. Linh mc Thanh, ngܩi lp ra phong tro chng tham nhng th lc no cng nng li ch trch, nhng ng khng ng theo nhm Dng vn Minh; Lc lܮng th ba khng lm cho Tng Thng Thiu e ngi, nhng mt s thnh vin nh ngh s V vn Mu t ra cng lm cho Tng Thng bc tc.

Dܧi nhn quan ca Tng Thng Thiu th nhn vt i lp nguy him nht v c th lc nht l cu T Lnh Khng Qun Vit Nam , tng l Ph Tng Thng v Th Tܧng ca Thiu, l thiu tܧng Khng Qun Nguyn cao K. mi l mt i th quan trng.

Tܧng K ngay cn c Tn sn Nht. Ni y ng c mt bit th gn Trung Tm Hnh Qun ca Khng Qun. Mi ngy NJu c cc phi cng ljn chi vi ng, ung mt ly rܮu vi ng. ng ta gi tt c lin lc vi cc tܧng lnh v chnh tr gia ngܩi Bc, sinh qun Bc Vit . Hnh nh tܧng K rt d dt thn trng trong nh o chnh. T thng ging, ng ta hi kh chu.Trong lc Bc Vit tn chim Ban m Thut th ng ang trong mt n in th nghim ca ng gn . Khng lm g ht sau mt thi oanh lit trong qu kh, ng vn c mt trc thng ring cho mnh. ng ljn gp tܧng Ph Nha Trang, ng i gp tܧng Vin Si Gn . Sc s nh mt ti t ci n, ng ni thng vi Tng Tham Mu Trܪng rng :

- "Giao cho ti 20 chin xa M.48, 2 tiu on Thy Qun Lc Chin hay Bit Ƕng qun, vi s ym tr ca pho binh v Khng qun, ti s ch thn gii ta Ban m Thut cho"

Tܧng Vin khng th t mnh quyt nh ܮc nn in thoi cho Tng Thng Thiu. ng ny gi li khen tܧng K v ni thm l:

- "Ti s xem li vic nhng ti ngh l ti cn phi bn li vi cc c vn ca ti ". Mt s hp tc v mt s i u ln nhau v mc ch ct hai tܧng Thiu v K li vi nhau. Tܧng K lm vic vi tܧng Thiu. Ham hot Ƕng, can m, nhng i khi hi bܧng mt cht, (ngܩi ta khng qun l tܧng K c lc i phi c mt Hitler cho Vit Nam), tܧng K cng khng tin tܪng ngܩi ngoi quc cn hn tܧng Thiu na, trong lc ngܩi v trܧc ca ng l ngܩi Php. ng ܮc o to Php v Maroc, nn ng c mt tinh thn chng M ging nh kiu De Gaulle hay cng sn vy, v ght c ngܩi M ln tnh kiu cng phch li ca h khi h tht s hay gi v gt b nh em chin tranh ra t Bc ca mnh.

i vi cc tܧng lnh ni bt trong Nh Th chin, tܧng K thch nghe ngܩi ta nh gi ng ta l mt ngܩi c kh nng nht v qun s, v mt ngܩi khn lanh nht v chnh tr . ng Thiu c ring c mt danh sch mi thnh phn trong x hi Vit Nam . Trܧc tin l tn ca tܧng K ng u trong ǣng cp qun nhn. ng Thiu tin d oan, cn tܧng K th khng .

Tܧng K ܮc cho ngh hu v ng cho nh th l khn ngoan. Din vin khng cn c khn gi na ri. ng khng cn mc b l trng sc s tng chc cܩi cc k gi ngoi quc na, nhng cng tng li cun ܮc nhiu c tri lm trong cc cuc vn Ƕng ng c ca ng.

Lin h gia nh l iu rt cn thit Nj gn b hai ngܩi Vit Nam , nht l cc s lin kt chnh tr v qun s hay s kt hp gia gia qun nhn v chnh tr gia vi nhau thܩng ܮc thit lp t cc mi lin h ca gia nh. Trong hin ti, nhng ngܩi ang c mt vai tr Si Gn , hay mun c ܮc mt vai tr no , nht nh phi c mt s hp tc vi nhau trong qu kh, hay trong mt toan tnh chung lc no Nj kt hp h li vi nhau, mc du vn c s nghi k hay him khch ln nhau. Tܧng Thiu v tܧng K, tܧng Khim v tܧng n, tܧng Minh v mt s ngܩi khc... tt c NJu tng hp tc vi nhau trong vic lt ǰ ng Dim 12 nm trܧc . Nhng ngܩi ny vn nm tay nhau . Hi nm 1963, c thng minh nhng cha c hiu bit, tܧng K ܮc tܧng Minh giao cho chc v T Lnh Khng Qun. Nng ny, bc mnh v ang b ng ngoi ra ca thi cuc, i khi tܧng K ngh rng cc tܧng lnh lm chnh tr nhiu qu. Nhng trong thm tm ng ngh rng lm mt cuc o chnh cng l lm cch mng y.

Vo nhng ngy u thng 4/75, ng ܧc tnh l mun c ܮc mt cuc kt hp chnh tr no , trܧc ht l phi thng trn gic ny hay phi n nh ܮc trn tuyn . Nhng ng ch vn vn c mt s vn: l tinh thn chng i ngܩi M. Trong thi gian gn y, khi ܮc tin xc nhn l ng Thiu phi ra i, th ng thm d anh em qun nhn. Tng Thng Thiu bit m khng sao ngn chn ܮc . Cc s lin lc gia nhng qun nhn trong cuc o chnh 1963 NJu dng mt ng . Tng Thng Thiu cnh gic tܧng K bng hnh Ƕng bt giam mt vi ngܩi thn cn ca ng ny trong Khng Qun, vi s quan cp t v ng Nguyn thin Nhn, dn s. ng cng bt hay cho theo di mt vi nhn vt nh Hunh thnh V, Ch Tch Hi cc nh bo, v c ng Nguyn vn Ngn, mt c vn ca Ph Tng Thng v ng vin ng Dn Ch ca ng. Khng c mt cuc nm li tnh hnh no m khng c s thanh lc hng ng, khng c s thanh lc no m khng c nhng s bt b t y. Ti B Ni V, ngܩi ta gii thch v nhng chuyn bt b ny rng :

- "C mt s phn t xu li dng tnh trng tranh ti tranh sng Nj nhy ra xi dc dn chng, gy mt trt t hu phng, h tr cho mt mu toan o chnh qun s Nj tha mn tham vng c nhn. Cc phn t ny b c quan an ninh bt gi. Cuc iu tra ang ܮc tin hnh."

Hn th na, bn tuyn b ny tit l nh ca mt cuc lt ǰ chnh quyn . Tܧng K khng sao tin ti theo d tnh ca ng ܮc na. Cc tܧng t bn b ca ng cng chy lun. Ngoi ra ng cng ngi thy l ngܩi M khng ng h vic ny. C qu nhiu nhn vin tnh bo khp ni, vic g ngܩi ta cng bit ܮc ht., c tܪng thܪng hay khng cng vy. ܮc b phn Si Gn bo co, ng William Colby, gim c c quan CIA Hoa thnh n cho ch th r rng ngy 6 thnh 4:

- "C quan khng mun thy ng Thiu b lt ǰ. Nu c quan CIA dnh vo chuyn gy bt n cho ng Thiu, th l mt s thm hi cho ch Ƕ v cho quc gia . Tuy nhin cng phi NJ phng trܩng hp xu nht: l Tng Thng Thiu b thanh ton."

ng Colby cn cho lnh:

- "Nu tnh hnh din tin qu phc tp th cng vic ca c quan l phi gip khuyn co". Li dn d v gi gm ca ti l nu c g xy ra th chng ta phi lm mi cch Nj Tng Thng Thiu v gia nh ng ܮc a i trong mt s an ninh tuyt i."

Tt c cc Tng Gim c CIA t nm 1963 NJu b hnh nh ci cht ca ng Dim m nh. Ta i s Hoa K bt n xanh cho hnh Ƕng gy bt n chnh tr ny.

 

Tnh hnh hin nay coi nh qu trm trng, cho d Hoa K c mun vi phm phn no Hip nh Paris hay c nh c vn tr li vn NJ qun s cho Vit Nam . Nhng s quan thn cn vi tܧng Homer Smith hng hi a ra nhng k hoch Nj gip cho Min Nam Vit Nam ti t chc cc n v li. Mt s tranh lun ca nm no ܮc em ra bn ci li: ngܩi M mun phi hp cc qun nhn thin chin vi tn binh. H ngh l h c th ti v trang cho 18 tiu on b binh v 3 pho Ƕi 105 ly t nay ljn 15 thng 4. H in ra nhng s cho ngy 20 thng 5 v 30 thng 9. Min Nam Vit Nam hy vng thnh lp mt s tiu on, trung on, v l on hon ton mi. i tܧng Vin trao cho Ty vin Qun lc Hoa K mt d n (c tn l KBC 4002) va v vng va khng thc tin. Trn giy t coi nh mt s pht sinh t nhin : l on 3 Nhy d, s on 22 b binh , binh on 7 Bit ng Qun, cc i Ƕi Qun Cnh, cc tiu on cng binh, v cc trm qun y lu Ƕng. Cc nhu cu ܮc bin thnh phng tin. Tܧng Vin bnh thn vit : Phi gii th cc n v Nhn Dn T V v a Phng Qun ca Vng I v Vng II Chin Thut Nj b vo qun s ang thiu ca cc s on b binh mi thnh lp". Hu ht cc n v ny b gii tn t lu ri trong chin dch trit thoi khi Kontum v Pleiku v cc cuc tho chy t Hu v Nng ! n v no chy thot ܮc th cng ang sng ri rc quanh Si Gn vi gia nh h. Ti liu KBC 4002 ܧc nh l cp tiu on cng tc ti t chc phi "hon tt trong hai tun l" Th hi qun s thiu ht ly ngܩi u ra ? "H s ܮc thay th sau, hoc t tuyn m ly" Cc s quan trong B Ch Huy Tip Vn ln nhng k hoch lm nh h s khng cn phng tin chuyn vn m vn tuyn m tn binh mt cch bnh thܩng, vi thi gian em h i vt vo cc tiu on. Bi v mc cho ai nh ting l c thng lܮng, l c iu nh, cc s on Bc Vit vn tip tc tin qun d i lc cng phi c dng qun. "Trong khu vc lnh o qun s ca Min Nam Vit Nam hnh nh ngܩi ta ang m ng" phe i lp vi Chnh Ph thܩng hay ngh nh vy..

B Tng Tham Mu phi tr gi qu ǡt hai chc nm sai lm tai hi ca h cng nh ca ng minh Hoa K . Tܧng Vin thܩng c thi quen chp nhn nhng k hoch do ngܩi M son tho. By gi th qu mun Nj m thay ǰi.

Phi chng binh s ca Min Nam Vit Nam thiu ci m Clausewitz gi l "c tnh chin u" ? Chc chn l khng phi nh vy. T nm 1960 ljn nm 1974 c 250.000 binh s Min Nam t trn v hu ht NJu khng ai b trng n t sau lng. Bo ch quc t thܩng nhn mnh ljn cc chin thng ca h hn l nhng tt xu hay nhng cuc tho chy trܧc qun th. Clausewitz gi l "c tnh chin u", khc vi lng can m v s hng say chin u v l tܪng ca cuc chin.. ng th, tnh can trܩng l mt iu cn thit, nhng ngay nh s gan d l mt c tnh sn c ca con ngܩi , th i vi mt chin binh l thnh vin ca qun Ƕi c th do v thi quen v s tp luyn m c ܮc , th tnh can trܩng ny phi hܧng ngܩi chin binh vo mt hܧng i khc hn vi mt ngܩi thܩng, khng cn theo bn tnh c nhn t lp hay lm theo ring ca mnh na m phi c thm s phc tng, trt t, k lut, v phng php hnh s. Cn "hng say phc v cho l tܪng" ch nui dܫng ngn la chin u ca mt qun Ƕi, nhng khng phi l mt yu t cn thit."

Cc b Ƕi ca Min Bc v cc binh s ca Min Nam phn ln NJu l nng dn. Nhn chung th tinh thn ca h rt khc bit nhau. Cc binh s Min Nam NJu bit i khi l h chin u chng ai ? v chng ci g ? nhng t khi ܮc bit chin u cho ai ? cho ci g ? Cn cn binh Bc Vit th b nhi s; ngay nu nh tt c khng ܮc bit th no l ci tt ci p ca mt x hi x hi ch ngha , th t nht tt c NJu tin l gii phng t nܧc l mt iu cn thit.

Ngܩi cng sn bit khai thc vn NJ bi ngoi mt cch t nhin m thm, cn c trn mt chuyn c thc: Phi nh ui bn qu d ngoi quc. Cc cn binh Bc Vit v Vit Cng NJu tin tܪng cp ch huy ca h, bt c cp no cng vy, thp nht t dܧi chi b tam tam ch l phn cn bn ca kim t thp qun s cho ljn cp cao nht trn nh thp. Cn Min Nam Vit Nam th khng c vy. Binh s bit rt r v s lm quyn trong vn NJ thng thܪng.

Min Bc th cc tܧng lnh khng bao gi cho thy l h nghi ng v ܩng li ca cuc chin hoc nghi ng ln nhau. H gi kn s him khch hay s ganh ua gia h vi nhau. Chuyn khng bao gi c Min Nam . Cho ti ph Tng Thng - ng Thiu l tng t lnh - cc cuc bt ng ng chm xy ra cng khai. T thng ging ti nay, c bao nhiu binh s t hi xem Tng Thng v Th tܧng ca h c tha thun ܮc vi nhau iu g cha ? Khng ni ti Tng Tham Mu trܪng. Khng khon lnh o cp cao xem chng nh rt trm trng.

Bc Vit s chuyn ch hon ton ca ch Ƕ l yu t tng cܩng cho k lut ni b.

T nm 1965 ljn 1973, cc tܧng t Min Nam trong tt c mi cuc hnh qun t nh ti ln, t vic i tun tiu, i m ܩng, nm ܩng, ljn cc cuc hnh qun tm v dit ch, chm sng , chiu ngang hay chiu su, nhy d hay trc thng vn v.v.. tt c NJu c nhu cu ܮc ha lc pho binh, trc thng v trang hay oanh tc c ym tr ti a, nu khng ܮc cc pho i bay B.52 t Thi Lan, o Guam hay t Phi lut Tn qua tri thm trܧc .... H qu ty thuc v cn ang ty thuc vo ha lc ym tr ca phi pho v khng tr. H khng ngh l ngܩi ta vn c th chin u m khng c mt s ym tr no nh vy ht. Cn binh Bc Vit vo chin u u Min Nam khng h c ܮc mt khng tr no .

Quen theo nhng cch suy ngh, hay khng cn suy ngh cng th, vi mt thi quen l c p dng ng tng ch nhng k hoch tn cng hay phng th ܮc cc s quan Hoa K son sn - sau khi ܮc dch ra - nn B Tham Mu Min Nam Vit Nam khng c mt sng kin no ht. l iu lm ngܩi Do Thi ngc nhin khi h ljn quan st Qun Lc Vit Nam Cng Ha. Tܧng Vin nhn nhn l B Tng Tham Mu ch c nhim v t vn m thi. Ngܩi ta c th ni l cc s quan Min Nam Vit Nam c 2 mc cm t ty, mt l i vi ngܩi M , hai l i vi b Ƕi Min Bc .

Mc du cc con s vn c y trn giy t, ti sao QLVNCH vo nm 1975, cng nh nm hay mܩi nm trܧc c th thiu ht qun s tc chin ljn nh vy ?

Vo thi in nm 1975, c th no QLVNCH thiu v kh v n dܮc ljn mc Ƕ nh Tng Thng Ford, ng Thiu, ng Vin v nhng ngܩi khc i hi ? Cng nh ng Frank Snepp, mt s nhn vin ngoi giao Hoa K khng tin nh vy. S tht c v hi phc tp. Cc kho d tr rt quan trng, - b Ƕi Bc Vit ln hi khm ph ra trn ܩng tin qun ca h- nhng cc kho d tr ny khng c g thch hp cho cuc chin ht. Vo u thng 4 / 75, s lܮng c phn thay th (c phn ri) cho Thit gip v phi c th qu thiu, trong khi c mt tr lܮng v ch cc my truyn tin rt ti tn v qu ǡt . T hai nm nay, qun Ƕi b hn ch trong vic x dng n bch kch pho v pho binh. Trong cc trn nh ln hi nm 1972, pho binh 105 ly trung bnh x dng 180 qu n trong ngy, v trong 3 thng nay mi ngy ch cho php x dng c 10 (mܩi). Cc B ch huy n v v cc tiu khu NJu mun gi cht n dܮc ca h tn tr cc kho nm ri rc khp ni . S phn pht rt l ti t v c qu nhiu s mt mt. T thng ging 1975, y qun di thiu xng du. Nhng trong tt c cc thnh ph, cc gc

ܩng, ngܩi ta NJu thy bn tr bn xng ca qun Ƕi, mt loi xng mu rt d nhn ra ngay Nj trnh b n cp v bn ra ngoi. V khp ni, ngܩi dn cn c th mua nhiu vt dng ca qun Ƕi nh bnh in ca qun xa hay ca trc thng, c phn thay th ca qun xa, v rut xe, mn, mng mu kaki, o ma, giy cao c i rng, qun o trn, qun lt, giy v c khi c nn st na. Tt c cc th ny NJu tht thot t cc kho ca qun Ƕi hay t s ng la ca cc cp trong qun Ƕi ..

Tܧng Trn vn n, Tng trܪng Quc Phng, ܧc tnh l c khon 1/3 tܧng lnh v s quan cao cp l cn lim khit sch s, mt cch ni kho Nj cho thy l 2/3 kia l c tham nhng v hi l. Linh mc Thanh, ngܩi ang cm u chin dch chng tham nhng, oan chc rng c s quan nhܮng mi cy sng trܩng M.16 cho lc lܮng bn qun s Ha Ho Min Ty vi gi 20.000 ng. t nht th v kh ny cng cn nm trong tay ca ngܩi quc gia. T nm 1973, khng thy c bo co l cc loi v kh nh ܮc bn cho Vit Cng mt cch gin tip na. Binh s ca Min Nam Vit Nam c mt s lng qu thp khng sng . Mt binh s ch ܮc lnh c 20.000 ng /thng, mt tܧng 3 sao lnh 5 ln hn. Do h thܩng ng theo cm d l mu toan nh cp cc c phn ri Nj bn li kim thm tin. Hnh nh c c mt h thng t chc.

Trong tnh trng , k lut qun s v lng yu nܧc ch c th b gim i m thi. qu mun Nj c th sa cha nu mun thay ǰi ܮc tnh hnh, ni cch khc l khng th no cho cc qun xa mt chy ܮc v tm khng ra xng du !

Nhng yu sch ca tܧng Vin v B Tham Mu ca ng a ra xem chng nh ri vo khong khng v vng.

i s Martin ngh rng nu QLVNCH ܮc chn chnh kp thi th chng nhng c th gi vng chin tuyn m cn c th phn cng li ܮc na. Nhng cc s quan Hoa K ca tܧng Smith th t ra rt l bi quan. i t William le Gro, trܪng Phng Tnh Bo, ܧc tnh rng, nu Quc Hi c chp thun mt ngn khon vin tr b tc, th "mi vic coi nh qu mun ri". ng trnh by quan im ca ng vi tܧng Weyand . Ngay nh cc pho i bay B.52 d c ti can thip th cng khng lm chm ܮc sc tin qun ca Bc Vit . H ang tin trn cc trc l ln, bng qua cc thn x, cc th trn, v cc thnh ph. Nu Khng Qun Chin Lܮc can thip, th h s tn st hng chc ngn dn chng Min Nam . Cc pho i bay B.52 tr thnh biu tܮng ri. Cc qun nhn Hoa K v Min Nam Vit Nam c kinh nghim, NJu khng qun rng t lu ri cc pho i bay ny khng bao gi thnh cng trong vic ct t ܩng mn H ch Minh Nj b gy con ܩng tip vn ca Bc Vit ܮc .

 


 Chng 14 (tip theo)
Tr v: trang Mc Lc
1