Chng XIII

 

Ba sc

 

n phi on ca tܧng Weyand ljn Si Gn , Tng Thng Thiu cho thc hin v treo mt s biu ng mi. Bng ting Anh, ni dung c ngha : "Dn tc Vit Nam sn sng chin u ljn cng nu ܮc gip ǫ"

Tܧng Weyand ljn phi trܩng lc 3 gi ngy 27 thng 3, vi i s Graham Martin, ng Eric von Marbod Ph Tng Trܪng Quc Phng, hai kin tܧng ca c quan Tnh Bo Trung ng CIA Ted Shackley v George Carver, mt l Ph t, v nhip nh vin ca Tng Thng Ford. Ngܩi ta c cm tܪng y l mt on v nh no : V a v ca mnh y, ng Martin xin ܮc l ngܩi u tin bܧc xung phi c. ng cm thy cc bn phc trnh v tnh hnh Nng ܮc phng i nhiu qu:

- " Ti phi ch thn i xem li chuyn ny mi ܮc .

- " Khng thnh vn NJ u, " ng Lehmann tr li

Tܧng Weyand i gp tܧng Cao vn Vin, Tng Tham mu Trܪng ca Vit Nam, ngܩi m ng thܩng gp t lu ri. Tܧng Frederick Weyand tng m nhim nhiu chc v ch huy Vit Nam . ng c s on 25 b binh dܧi quyn ng, Sau ng l tܧng Tng ch huy, thay th tܧng Creighton Abrams. ng ni ܮc ting Vit Nam , ng bit sc mnh cng nh yu im trong h thng qun s ca QLVNCH. ng khng th tin ܮc rng Hoa K phi tht trn qua tht bi ca Vit Nam Cng Ha. ng Thiu v cc tܧng lnh ca ng khng tin tܪng nhng chnh tr gia loi Kissinger, cng khng tin lm vi nhng qun nhn nh tܧng Weyand hay tܧng Haig. Trong tt c cc quc gia d dܧi ch Ƕ no, hu ht cc tܧng lnh NJu khng tin tܪng nhng chnh tr gia dn s.

Nhng ngܩi nh tܧng Weyand thܩng gii quyt cc vn NJ quan trng nh v kh n dܮc, u c lo g v cc t chnh tr hay nhng chuyn "b lp" khc.

Tܧng Vin trnh by cc kh khn ca ng ta:

- "Hoa K nn gi cc pho i bay B - 52 qua Vit Nam Nj trit tiu cc im tp trung ca qun Ƕi Bc Vit ".

Tܧng Weyand tr li ngay l: "mi hnh Ƕng ti can thip qun s NJu phi c s chp thun ca Quc Hi , v nhng i hi loi ny c rt t c may ܮc h tha mn."

Cc phin hp tng qut hay c gii hn gia Hoa K v Vit Nam ܮc tip tc. ng Weyand rt mong ܮc gp ring ng Thiu, nhng ng Martin th mun c s hin din ca mnh trong hu ht cc bui tip xc nh vy.

Bui tip kin quan trng nht ܮc ng Thiu ch ta trong mt gian phng ln c cc bn treo trn tܩng. ng Thiu ngi gia, bn phi l ng Martin, bn tri l Ph Tng Thng Hng, hng gh bn phi ca ng Martin l tܧng Weyand, ng Von Marbod v ng Carver, hng gh bn tri i din l tܧng Vin Tng Tham Mu Trܪng, Th Tܧng Khim, v ng Nguyn tin Hng Tng trܪng K Hoch v cc vn NJ kinh t . Trܧc bo ch ni nhiu rng : Dn chng phi hiu rng Tng Thng Ford rt quan tm ljn s phn ca Min Nam Vit Nam .

Ngܩi ta bn v nhng vn NJ dn s v qun s . Hoa K nhn mnh l phi gii quyt bi ton dn t nn, v nht l gia nh ca binh s. Khng nn Nj cho cc gia nh ny trong cc vng ang c giao tranh. Tܧng Vin phn i ngay; khng nn ǥt vn NJ tch ri binh s v gia nh h, nu khng s c nguy c gim st tinh thn chin u. ng ni:

- " Trong cuc tn cng ca cng sn hi Tt Mu Thn (1968), trong cc n bt ho lnh, ngܩi ta thy n b v tr con gip cc binh s chng cha ca h nh tip n, hay tn thng, v c khi cn x dng cc khu i lin na."

Nhiu ngܩi M ngh rng h ang nm m, v chuyn khng th tܪng tܮng ܮc . ng Carver, nhn vin CIA, t hi : ngܩi ta ang ni chuyn g vy ? Phi chng h ang bn chuyn sp gh xch u trn bon tu Titanic trong lc tu ang chm?"

Phi on Hoa K mun Chnh Ph phi gii thch tnh hnh cho dn chng bit. Cn trnh cho ngܩi dn khi b nhng tin n tht thit ca cng sn u Ƕc . Cc cp lnh o Min Nam Vit Nam nn x dng truyn hinh thܩng hn. Ngܩi M rt tin tܪng h thng truyn hnh.

H cng i hi phi c mt chin thng no , d l khim nhܩng. Nh th s gip t ܮc vi trm triu m kim. C th no ging mt n nng vo s on 5 Bc Vit trong vng M Vt pha Ty Si Gn ? s on 5 ny d sao cng cha phi l mt s on u t u.

D nhin, Chnh Ph cng mun c ܮc mt chin thng no lm ch ! Khng phi ch Nj gy cm gic cho gii Lp Php v d lun dn chng Hoa K, m l Nj chn ng bn cng sn xm lng Bc Vit , Nhng kh ni B Tng Tham Mu khng cn qun tr b, nu mun c th phi ly lc lܮng phng th ca Si Gn. Ngܩi ta li ni ljn pho i bay B.52. Ngܩi M hin din y khng tin rng trong giai on ny cc B.52 s gip ܮc g . Hn na khng nn bn vn NJ ny y. Tng Tham Mu Trܪng QLVNCH cho bit l cc phi c C.130 A ch 24 tri bom loi 750 cn anh, trt ht xung qun ch t cao Ƕ 15 ljn 24 ngn b. Anh em binh s Min Nam gi cc phi c vn ti l cc "B52 loi nh". Bom th nh vy cng tn ph ܮc mt din tch khon 400 thܧc vung.

ng Von Marbod ni l binh s Min Nam khng ܮc tip t n dܮc. ܮc ng Martin c thc, ng ta mi ni r l n dܮc b tc ch s ܮc gi ljn nhanh chng nu Quc Hi chp thun d n ca Tng Thng Ford:

- "Chng ti c nhiu d tr quan trng Okinawa v Nam Hn.

ng Von Marbod cng c mt Vit Nam vi nhim v di tn chin c.

Ngܩi Vit Nam ang tm kim v kh loi "Php Mu" ! C th no giao cho h loi bom 15 ngn cn anh hay khng y ? Ngܩi M dng loi bom ny Nj dn bi p cho trc thng. nhng Hip nh Paris cm em loi v kh mi vo Vit Nam . Mc k ! Tܧng Weyand ha l s cho gi ljn 27 tri bom loi ny v c chuyn vin cn thit cho vic x dng.

ng Carver ang t so snh s ging nhau gia QLVNCH nm 1975 vi Qun Ƕi hong gia Anh nm 1940 .

- " ng l mt trn Dunkerque, ng ni, lm cho i s Martin phi nhn mt:

- "ng trܧc Tng Thng ta nn trnh khng nn nu ln nhng bi ton nng bng, mt s cn thit Nj tm ܮc s tha thun v trch nhim quan trng cho B Tng Tham Mu Vit Nam. C quan ny phi c nhiu quyn hn hn v khng nn Nj b Tng Thng chen vo mi nh th."

Trong cuc tip xc ny, hu ht nhn vin ca phi on Weyand NJu c cm tܪng l Tng Thng Thiu cha thc ܮc mc Ƕ nghim trng ca tnh hnh .

Trong mt bui hp khc, Tng Thng mnh ning gii thch rt chi tit l sau cuc bu c thng 10 1975 ti, khi ng ܮc ti ǡc c - ng tin chc nh vy- th ng s cho php cc ng phi chnh tr khc ܮc thnh lp v hot Ƕng. Ln ny th ng s cho pht trin tht s ܩng li dn ch.

ng Thomas Polgar xin php ܮc NJ ngh l : 'tt c nhng chuyn rt rt tt v rt ha hn nhng trܧc ht l chng ta nn ngh ti nhng bi ton qun s trong hin ti."

V ng trnh by tr li tnh hnh, nhn mnh ljn nhng cuc tin qun ca Bc Vit , nhng im yu ca gung my chnh quyn , s sp ǰ ca Nng. Thnh lnh, trܧc mt trܪng c quan tnh bo CIA/Si Gn v ng Sed Shackley, i din ca c quan tnh bo CIA / Hoa thnh n, Tng Thng Thiu bt ln khc .

Rt nhiu nhn vin thuc phi on Weyand tin hnh cc cuc iu tra trong Nam, trong vng ng bng sng Cu Long. Ti Nha Trang, h gp ܮc tܧng Ph ph phc!

C nhiu phin hp M Vit rt cng thng v gay gt. Ngܩi M th cho rng pha Vit Nam thiu thc t. Pha Vit Nam th cho rng ngܩi M khng hiu nhng kh khn ca h.. Phi on Weyand lm vic Vit Nam ljn ngy 4 thng 4/1975.

ng Nguyn tin Hng trao cho ng Von Marbod phng nh ca cc bc th ca ng Nixon gi cho ng Thiu, v nhn mnh l Tng Thng Ford nn džc.

Tܧng Weyand tho mt t trnh di 28 trang. Trong phn m u, tܧng Weyand vit :

- "Tnh hnh qun s hin ti rt nguy kch. v Min Nam Vit Nam c kh nng tn ti nh l mt quc gia thu gn vo nhng tnh vng ng Nam hay r hn l st b bin ( ni vng 4 min Ty). Chnh Ph VNCH th gn nh tht bi hon ton. Tuy nhin Min Nam vn chun b tip tc chin u t v vi nhng phng tin m h ang c. Hoa K cn phi gip Ǫ h. Khng qun M s gip ch cho h trn c phng din vt cht cng nh tm l v tinh thn, nhng ti ghi nhn c nhiu rc ri v mt php l v chnh tr rt d xy ra khi p dng NJ ngh ny".

" Mt vn NJ khc m chng ta phi quan tm, l Hoa K phi sn sng Nj di tn 6000 cng dn Hoa K v hng chc ngn ngܩi dn Min Nam, nhng ngܩi quc gia m chng ta phi c bn phn phi gip ǫ h. Bi hc ti Nng cho thy l cng tc di tn ny i hi ti thiu phi c mt "lc lܮng ǥc nhim M", mt s on tng cܩng, vi s ym tr ca Khng Qun Chin Thut Nj chng li pho binh v Phng Khng Bc Vit ."

Tܧng Weyand cng NJ ngh phi dt khot cho H Ni bit rng : ljn "lc thun tin no " th Hoa K d nh s dng sc mnh, bt chp mi tr ngi, Nj di tn nhn vin ca mnh. " Tng Thng Ford phi c ܮc nhng quyn hn cn thit Nj "trng pht Bc Vit bng qun s" nu h cn tr cng tc di tn ny. (1)

Tܧng Weyand kt thc phn m u trong t trnh ca mnh bng mt ting chung nh thܩng l :

-" Vit Nam ngܩi ta ang xt li lng tin i vi ngܩi bn ng minh Hoa K" . Chc chn diu ny s lm cho Kissinger bng lng v thch th !

Cng trong t trnh ny, tܧng Weyand tng kt tnh hnh trong 3 thng qua ti Vit Nam :

- " C rt nhiu n v Min Nam chin u rt anh dng, ng ngi khen. Cn s rt qun khi Kon Tum v Pleiku ? l mt " nh hnh qun" ng, v Tng Thng Thiu c th c l khi ng ܧc tnh l iu cn thit phi lm, nhng phn thc hnh rt ti t.. "

i vi dn chng b kt trong vng chin s th tܧng Weyand cho l ming mi ngon ca Bc Vit .

Theo tܧng Weyand th qun Ƕi Bc Vit vi 152.000 b Ƕi c mt trong Min Nam l nhng qun nhn hin din chin u tht s , t chc thnh 74 trung on b binh , 5 trung on thit gip, 14 trung on pho binh, v 33 trung on phng khng. Con s ny khng tnh s qun nhn thuc cc n v ym tr v tip vn. Pha Min Nam Vit Nam ch c 59.000 qun, thuc 19 trung on b binh, 2 l on thit gip, 5 chin on Bit Ƕng qun, 4 l on D v 2 l on Thy Qun Lc Chin. Si Gn cng c lc lܮng Khng qun, Hi Qun, lc lܮng a phng Qun. Nhng tܧng Weyand ghi nhn l lc lܮng a phng Qun khng hu hiu bng lc lܮng ca MTGPMN (hay ca CPLTCMN) . Tm li, lc lܮng cng sn Min Bc nhiu hn lc lܮng Min Nam Vit Nam vi t l ba trn mt.

Tܧng Weyand gch ch thp tro ln Vng 2 v Vng 1. Ch cn li 2 vng Min Nam . Mc du c nhiu p lc ln vng Ty Ninh v Xun Lc, Chnh Ph Si Gn phi c gi Vng 3 Chin Thut "nh hin trng ngy 1 thng 4, t nht cng trong tng lai gn y.". Ti Vng 4 Chin thut cng vy, nu khng c s xut hin no ca b Ƕi Bc Vit .

Vi ǣng cp ca mnh, tܧng Weyand phi ngh ljn c tnh hnh qun s ln chnh tr . ng ܧc tnh c 2 kh nng:

1.- Bc Vit s c th khai thc ti a li th chin thut trn chin trܩng Nj c th i ti mt "chin thng cui cng, hon ton qun s"

2.- hoc h s cng c nhng thng li chin thut ca h cng vi chin thng t ܮc trong tnh Ty Ninh, Nj i hi mt cuc thng thuyt. "

y, tܧng Weyand c ngh ti mt ngܩi n b trong trng thi lܫng ܧc :khng bit mnh ang c mang hay khng ?

Tܧng Weyand mnh dn ni vi Tng Thng Ford nhng g ng khng dm NJ ngh vi Tng Thng Thiu:

- " Tnh hnh ny i hi mt ngܩi lnh t c kh nng v hnh chnh gii nh Churchill v Chnh Ph chin tranh ca ng ta gip cho Anh Quc sau trn rt qun Dunkerque v sau khi nܧc Php tht th". Ti ngy hm nay ngܩi lnh t cha thy xut hin,. Hn na khng c mt bin Manche Nj c th tp trung qun v mt ch tr an ton. Cc s quan Min Nam xc nhn l tinh thn ca binh s Vng 4 rt tt. Khi b tn cng, h chin u "mt phn bi v y l phn t cui cng khng cn ch no Nj h c th lui v na". ch ring t m ni, cc t lnh n v xc nhn l nu Vng 3 Chin Thut m tht th nh Vng 2 v Vng 1 th tinh thn binh s s b suy sp theo"

Tܧng Weyand cng gii thch l : ngoi x hi cng nh cc cp hnh chnh, qun s, ngܩi Min Nam tin chc l "h b ng minh Hoa K b ri v phn bi h na". ng cp cng cao bao nhiu lng on hn Hoa K cng mnh lit by nhiu.

C mt s qun nhn bn ln trc thng trn c nhip nh vin ca Tng Thng Ford. Tuy nhin cho ti gi ny, ngoi mt vi trܩng hp ngoi l, ngܩi dn Min Nam khng c g chng ngܩi M. C tin n Si Gn l mt s s quan ca Min Nam ang toan tnh s bn h cc trc thng hay phi c M nu Hoa K di tn cc vin chc ca h.

 

Tܧng Weyand c cm ngh khng thun li lm v Tng Thng Thiu v nhng c vn chnh ca ng ta m ng gi l "mt Chnh Ph tht s ca Tng Thng ", (bao gm Tng Tham Mu Trܪng, Th Tܧng v c vn an ninh tܧng ng vn Quang). Theo tܧng Weyand th hu ht ngܩi dn Min Nam NJu cho y l nhng ngܩi d bn, khng c kh nng hoc l thnh phn xu."

Khng c mt Churchill no xut hin chn tri ! Si Gn ngܩi ta ni nhiu v mt cuc o chnh . Nhng theo tܧng Weyand th s l mt "thm ha" ! Du sao th tܧng Weyand cng d kin l trong nhng tun l sp ti, nhm tܧng lnh tht s kim sot ܮc Qun Ƕi , s ni vi Tng Thng Thiu l "ng nn ra i".

R rng tܧng Weyand rt lo ngi, khi ng nhn thy rng B Tng Tham Mu Min Nam thc s khng c mt k hoch chin lܮc no. Tng Thng Thiu khng th t mnh iu hnh cuc chin t Dinh c Lp, v "khng mt ngܩi no khc c quyn lm vic " V th m tt c h thng cng chc ca Min Nam gn nh trong tnh trng "kh chu".

Tri li, Min Bc hnh nh khng c mt bi ton no quan trng: H c th chuyn vo Min Nam nhng s on cn li ca mnh cn nhanh hn Chnh Ph Min Nam phi tr li cc s on mi thnh lp ca h na..

Tܧng Weyand ngh l phi cn ljn 722 triu la vin tr qun s , da trn nhng mt mt trong nhng tun l cui cng ny. ng ln danh sch nhng mt mt nh sau:

- n dܮc (duy nht trong kho ) 107 triu la

- V kh c nhn v cng ng ......................... 24 .6 "

- Pho binh ........................................................ 16.1

- Xe ko ............................................................ 85.0

- Qun xa thܩng ............................................ 67.0

- Dng c truyn tin ......................................... 15.6

- Xng du ...................................................... 4.8

- Dng c y t ............................................... 7.9

- Cng Binh .................................................. 1.8

- D tr tng qut..................................................67.4

Tng cng ..............397.2 triu

Ngoi ra Khng Qun Min Nam Vit Nam b li 268 phi c, 66,8 triu la c phn thay th, v 48 triu la n dܮc. Hi Qun VNCH b mt 3 chin hm v mt s trang thit b. Cha tnh ljn g tr ca mt s n dܮc m cc n v mang theo v b li, v nhng cn c Hi v Khng qun.


(Xin džc tip Chng 13, phn 2 )


Chng 13, phn 2
Tr v: trang Mc Lc
1