Nghï gì vŠ ngày 30/4

TRÐNG S÷N DHN

ñ‰n nay Çã bܧc qua thiên niên k› thÙ ba rÒi mà dÜ âm ngày lÎch sº 30/4 hình nhÜ vÅn còn läng väng Çâu Çây, h¢ng sâu ÇÆm nét trong tâm trí cûa chúng ta, trong tØng th§ thÎt, trong tØng t‰ bào tim óc cûa m†i ngÜ©i dân MiŠn Nam, nhÃt là ÇÓi v§i c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt tœ nån c¶ng sän ª häi ngoåi nÀy.

Chúng tôi nói "hình nhÜ" là vì n‰u nhìn kÏ låi lÎch sº Çau thÜÖng cûa dân t¶c trong hÖn nºa th‰ k› vØa qua thì ngÜ©i dân tØ äi Nam Quan ljn mÛi Cà Mau có ai không là nån nhân tr¿c ti‰p hay gián ti‰p cûa bàn tay ÇÅm máu cûa HÒ chí Minh và b†n c¶ng sän ? Cho nên chúng tôi quan niŒm r¢ng: ngày 30/4 là m¶t ngày dài lê thê.... vô tÆn trong hãi hùng, nghiŒt ngã, Çói rách, bŒnh tÆt, Çau thÜÖng.... m¶t ngày dài nhÃt th‰ k› không riêng gì cho ngÜ©i dân MiŠn Nam mà là cûa cä dân t¶c ViŒt Nam , cûa cä 78 triŒu ÇÒng bào tØ Nam chí B¡c , nhÃt là ÇÒng bào MiŠn B¡c ...... (N‰u anh em tù cäi tåo chúng tôi không "may m¡n" bÎ Çày ra MiŠn B¡c thì làm sao chÙng ki‰n ÇÜ®c tÆn m¡t hay nghe ÇÜ®c tÆn tai nh»ng n‡i Çau thÜÖng thÓng kh° cûa ÇÒng bào ta tØ sông B‰n Häi ljn tÆn biên gi§i Hoa ViŒt?)

ThÆt vÆy, ngày 30/4 cÛng chÌ là môt mÓc th©i gian nào Çó trong m¶t không gian nào Çó cûa lÎch sº ViŒt Nam mà thôi. Vì ch£ng may ngày 30/4 rÖi Çúng vào MiŠn Nam ViŒt Nam nên ngÜ©i dân MiŠn Nam chúng ta g†i Çó là "m¶t ngày quÓc hÆn". QuÓc hÆn vì ViŒt Nam C¶ng Hòa bÎ c¶ng sän cÜ«ng chi‰m .

NhÜng cÜ«ng chi‰m MiŠn Nam và thÓng nhÃt xong lãnh th° chÌ m§i là m¶t trong nh»ng møc tiêu chi‰n lÜ®c trên Çoån ÇÜ©ng xâm læng bành trܧng cûa C¶ng Sän QuÓc T‰ ñŒ Tam mà HÒ chí Minh và CSVN chÌ là m¶t tay sai, m¶t tên lính Çánh thuê, tiŠn phong cõng r¡n c¡n gà nhà Ç‹ th¿c hiŒn møc tiêu vô sän hóa dân t¶c, mª r¶ng lãnh th° vŠ phÜÖng Nam cûa tÆp Çoàn lj quÓc xã h¶i chû nghïa theo lŒnh cûa Staline và Mao tråch ñông, không hÖm không kém! Cho nên TÓ H»u m§i diÍn tä:
Cho ñäng bŠn lâu, cùng rÆp bܧc chung lòng
Th© Mao Chû TÎch, th© Sít Ta Lin bÃt diŒt !
Vì mù quáng tuân hành lŒnh cûa m¶t chû nghïa bành trܧng ngoåi lai, vô t° quÓc và phi dân t¶c mà bàn tay cûa HÒ chí Minh và b†n CSVN Çã dính ÇÀy máu tÜÖi cûa ÇÒng bào trong các chi‰n dÎch tàn sát h¢ng triŒu dân lành vô t¶i (nhÃt là ª MiŠn B¡c) Ç‹ Çi ljn møc tiêu "vô sän hóa" mà c¶ng sän quÓc t‰ Çã Ãn ÇÎnh. Máu cûa ngÜ©i dân ViŒt Nam Çã chäy thành sông, xÜÖng cûa ÇÒng bào Çã chÃt thành núi.. ít nhÃt tØ lúc HÒ chí Minh xuÃt hiŒn (1931) cho t§i ngày 30/4 lÎch sº nÀy.

Chúng ta cùng nhau bình tïnh nhìn låi lÎch sº, Çi‹m låi tØng giai Çoån mà HÒ chí Minh và ÇÒng b†n Çã b¢ng m†i cách gi‰t dân dã man và tàn båo, thì m§i thÃy ÇÜ®c rõ ràng hÖn cái Çau thÜÖng thÓng kh° cûa dân t¶c ViŒt Nam trong hÖn nºa th‰ k› vØa qua, mà n¥ng nhÃt phäi nói là ÇÒng bào ª MiŠn B¡c .

- KhŸi Çi‹m là næm 1931,
Khi nh»ng chi b¶ c¶ng sän ÇÀu tiên ÇÜ®c thÃy xuÃt hiŒn và Xô Vi‰t NghŒ Tïnh ÇÜ®c hình thành.... ChÌ trong m¶t th©i gian mÃy tháng và trong m¶t không gian nhÕ bé mÃy thôn xã thôi, mà c¶ng sän Çã Çiên cuÒng dùng mã tÃu và cuÓc xÈng gi‰t hÖn vài træm ngÜ©i mà h† k‰t án là "ÇÎa chû", là phú nông, là cÜ©ng hào, ác bá v.v.. làm cho bao nhiêu nông dân Çang sÓng an lành phäi bÕ nhà cºa ru¶ng vÜ©n "chåy Çi tœ nån" kh¡p nÖi trong các tÌnh lân cÆn....

- Mùa xuân 45,
Ÿ MiŠn B¡c : Än mình trong cái g†i là "M¥t TrÆn ViŒt Minh" và nÃp kÏ dܧi chiêu bài "Giäi Phóng Dân T¶c", HÒ chí Minh Çã thúc ÇÄy chi‰n dÎch "ám sát" hay xº tº công khai (qua tòa án nhân dân) nh»ng ngÜ©i mà c¶ng sän cho là viŒt gian, ÇÎa chû, quan låi, Ç‹ bành trܧng th‰ l¿c và phô trÜÖng thanh th‰ c¶ng sän . Lúc bÃy gi© ñông DÜÖng C¶ng Sän ñäng Çang còn y‰u kém (chÌ có khoäng 5000 Çäng viên) mà HÒ chí Minh thì có nhu cÀu phäi Ƕc chi‰m vai trò lãnh Çåo toàn dân trong giai Çoån cܧp chánh quyŠn s¡p t§i khi NhÆt tuyên bÓ ÇÀu hàng, nên møc tiêu là ruÒng gi‰t dã man các Çäng phái quÓc gia nhÜ ñåi ViŒt, ViŒt QuÓc v.v.. mà h† gán cho t¶i thân NhÆt, thân Tàu (Tܪng gi§i Thåch), là viŒt gian, là phän quÓc, là phän Ƕng v v... Sau ngày 9/3/45 HÒ chí Minh l®i døng mÃy tuÀn lÍ tranh tÓi tranh sáng (trܧc khi quân Ƕi ñÒng Minh Anh Pháp Tàu ljn giäi gi§i quân NhÆt) Ç‹ gia tæng thanh toán ÇÓi thû (không thích xã h¶i chû nghïa ) và các giai cÃp thù ÇÎch (không phäi là vô sän bÀn nông), vØa âm thÀm vØa công khai.
(CÛng xin ÇÜ®c mª thêm m¶t dÃu ngo¥c ª Çây: Các trí thÙc ôn hòa nhÜ cø Bùi quang Chiêu và các chánh trÎ gia thiên h»u nhÜ cø Phåm Quÿnh và các lãnh tø ñŒ TÙ QuÓc T‰ (troskít) cÛng không thoát khÕi bàn tay khát máu cûa HÒ chí Minh và ÇÒng b†n. Riêng trÜ©ng h®p cûa nhà cách mång lão thành NguyÍn th‰ TruyŠn và m¶t sÓ ÇÒng chí cûa cø bÎ Pháp lÜu Çày ª Çäo Madagascar không ÇÜ®c trä t¿ do sau khi quân Ƕi Anh chi‰m ÇÜ®c Çäo nÀy là cÛng vì HÒ chí Minh ton hót v§i quân Ƕi ÇÒng minh chÓng NhÆt khi HÒ làm tình báo cho h†. CÛng tÜÖng t¿ nhÜ trÜ©ng h®p cø Phan b¶i Châu bÎ HÒ chí Minh bán cho Pháp lúc còn ª Hoa Nam, LÎch sº có ghi rõ làm sao chåy t¶i ÇÜ®c ?)
TÃt cä ÇŠu cho thÃy rõ dã tâm cûa HÒ chí Minh nh¢m Ƕc chi‰m th‰ lãnh Çåo cho c¶ng sän, bÃt chÃp quyŠn l®i cûa dân t¶c, v§i chû trÜÖng "Thà gi‰t lÀm còn hÖn bÕ sót")

- Mùa thu næm 1945,
Ngày 19/8 sau khi cܧp ÇÜ®c chánh quyŠn, ngoài m¥t HÒ chí Minh phäi tÕ ra nhÜ®ng b¶ các t° chÙc quÓc gia yêu nܧc Çang có thái Ƕ chÓng ÇÓi M¥t TrÆn ViŒt Minh, Çã tuyên bÓ giäi tán Çäng c¶ng sän Ç‹ thành lÆp Çäng Lao ñ¶ng. NhÜng Çó cÛng chÌ là m¶t mÜu k‰ nhÃt th©i cûa h† HÒ, Ç‹ cho Çäng viên c¶ng sän ti‰p tøc âm thÀm xâm nhÆp sâu vào quÀn chúng v§i chû nghïa Mác Lê, và âm thÀm tiêu diŒt các phÀn tº quÓc gia thù nghÎch, Ç‹ Ƕc chi‰m quyŠn hành. Các cu¶c tàn sát nÀy ÇŠu xäy ra vŠ Çêm ª kh¡p nÖi ngay trong n¶i ngoåi thành Hà N¶i (chi‰n dÎch "Phän ñ‰") trong suÓt giai Çoån HÒ chí Minh cÛng cÓ chánh quyŠn ljn ngày ông kš HiŒp Чc SÖ B¶ 6/3/46 v§i Pháp (cho h† có quyŠn trª låi ñông DÜÖng, và VNDCCH bù låi ÇÜ®c Pháp thØa nhÆn trong Liên Bang ñông DÜÖng). NhÜng sau Çó thì CSVN th¿c hiŒn chû trÜÖng tiêu th° kháng chi‰n (Phá såch, ÇÓt såch) b¡t ÇÀu tØ Hà N¶i, Ç‹ rút vŠ các chi‰n khu kháng chi‰n, vì th¿c chÃt HiŒp Чc SÖ B¶ cÛng chÌ là m¶t phÜÖng tiŒn chánh trÎ nhÃt th©i cho cä 2 bên ViŒt Pháp mà thôi.
Trong giai Çoån nÀy, HÒ chí Minh h‰t sÙc ve vãn m†i thành phÀn xã h¶i nên ÇŠ ra nh»ng khÄu hiŒu Çoàn k‰t chÓng Pháp Ç‹ lôi kéo gi§i trí thÙc, ti‹u tÜ sän, phú nông và cä ÇÎa chû n»a. Do Çó HÒ chÜa dám månh tay vì quyŠn hành chÜa ÇÜ®c cûng cÓ.
NhÜng 4 næm sau (1950) khi quyŠn hành Çã ÇÜ®c tåm v»ng ch¡c trong vùng giäi phóng, HÒ chí Minh b¡t ÇÀu thay Ç°i chánh sách, quy‰t liŒt hÖn, s¡t máu hÖn trong chi‰n dÎch "Phän Phong" v§i khÄu hiŒu "Tích c¿c Phän Phong, song song Phän ñ‰" trong chû Çích "gây cæm thù" gi»a dân chúng, gi»a các giai cÃp ...s¤n sàng tiêu diŒt trí thÙc, ÇÎa chû và "kÈ thù phän Ƕng".
TØ Çây m§i mª màn m¶t k› nguyên khûng bÓ m§i, công khai, ghê r®n, hãi hùng nhÃt ÇÓi v§i ÇÒng bào ª MiŠn B¡c : khªi Çi‹m là phong trào Cäi cách ru¶ng ÇÃt.

Cäi Cách Ru¶ng ñÃt.:
Nh¢m bÀn cùng hóa nhân dân, bi‰n ViŒt Nam lÀn lÀn trª thành m¶t xã h¶i bÀn cÓ, theo lŒnh cûa Staline và Mao tråch ñông, HÒ chí Minh và CSVN b¡t ÇÀu phong trào "cäi cách ru¶ng ÇÃt" b¢ng hai s¡c thu‰, thu‰ nông nghiŒp và thu‰ công thÜÖng nghiŒp.
Hai s¡c thu‰ nÀy cæn cÙ trên s¿ ܧc ÇÎnh cûa Çäng rÒi giä ÇÜa ra cho "nhân dân" bình nghÎ" cho Çúng v§i hình thÙc dân chû Ç‹ không còn ai kêu ca gì ÇÜ®c n»a. Låi còn t° chÙc cho b†n cò mÒi phát bi‹u tæng thêm mÙc thu‰, khi‰n hÀu h‰t dân chúng ÇŠu phäi è c° ra mà n¶p thu‰, ai không Çû tiŠn, không Çû thóc thì phäi bán tÜ trang hay vÆt døng trong nhà Ç‹ n¶p cho kÎp th©i hån. Nông dân phäi bán cä trâu bò Çi mua thóc cho kÎp n¶p ( mùa sau thì t¿ mình phäi kéo cày thay trâu). Làm công nghiŒp thì có ngÜ©i phäi bán cä máy khâu, máy dŒt (Ç‹ rÒi phäi trª vŠ sän xuÃt b¢ng tay), thÜÖng gia thì phäi chåy bán nhà, bán phÓ (rÒi phäi tåm ª chòi). NhÜ vÆy cÛng còn Ç« hÖn thành phÀn "bóc l¶t" mà c¶ng sän Çang nh¡m vào. ñó là thành phÀn nông dân khá giä, có ru¶ng cho thuê, hay kinh doanh thÜÖng måi, tÃt cä ÇŠu bÎ c¶ng sän khép vào t¶i phú nông, trung nông, ÇÎa chû, ho¥c tÜ sän måi bän, là thành phÀn "bóc l¶t nhân dân", là kÈ thù cûa giai cÃp, cÀn phäi tiêu diŒt h‰t trên ÇÜ©ng ti‰n t§i thiên Çàng c¶ng sän .
Ngoài ra c¶ng sän còn Ç¥t thêm các loåi thu‰ phø tr¶i, và hàng chøc thÙ nghïa vø khác nhÜ "tuÀn lÍ vàng", "Çäm phø quÓc phòng" v.v.. làm cho không m¶t ngÜ©i dân nào chåy thoát khÕi cänh bÀn cùng nghèo Çói. MuÓn khÕi ch‰t tÙc tܪi chÌ còn m¶t cách t¿ nguyŒn dâng hi‰n tÃt cä nhà cºa, ru¶ng vÜ©n, gia tài s¿ nghiŒp cho Çäng và nhà nܧc, lúc Çó may ra m§i ÇÜ®c tha cho cái t¶i bóc l¶t. Nh»ng ngÜ©i Çang sÓng hay trÓn ra sÓng trong vùng Pháp chi‰m Çóng thì thân nhân liên hŒ còn låi vÅn bÎ liên can t¶i viŒt gian, phän Ƕng, bÎ ÇÃu tÓ hành hå Çû trò, khi‰n có ngÜ©i không chÎu n°i phäi t¿ tº cho Ǫ c¿c Ǫ nhøc..
ñÜ®c s¿ chÌ Çåo tr¿c ti‰p và sát sao tØng gi© cûa b†n cán b¶ Trung QuÓc vï Çåi, chÌ riêng Ç®t "thu‰ nông nghiŒp và công thÜÖng nghiŒp" thôi, ngoài trò ÇÃu tÓ h¢ng Çêm Ç‹ khûng bÓ tinh thÀn dân chúng mŠm nhÛng ljn Ƕ khi‰p nhÜ®c , HÒ chí Minh và TrÜ©ng Chinh còn th£ng tay gi‰t h¢ng træm ngàn ngÜ©i kh¡p các vùng c¶ng sän chi‰m Çóng, không m¶t ai l†t lܧi, phá nát h¢ng vån vån gia Çình, và tàn ác hÖn còn bày trò tÎch thu v® con ÇÎa chû Ç‹ "h¶ lš" cho cán b¶, ngang nhiên phá tan truyŠn thÓng luân lš và Çåo ÇÙc ngàn Ç©i cûa dân t¶c.

ñÃu TÓ chánh trÎ:
ñang lúc dân chúng còn Çang thÃt Çiên bát Çäo vì cái mà h† goÎ là "thu‰ såt nghiŒp", thì HÒ chí Minh thình lình cho phát Çông m¶t chi‰n dÎch Çåi qui mô, Çàn áp dân t¶c theo lŒnh ngoåi bang, ác nghiŒt hÖn và ÇÅm máu hÖn, chÜa tØng thÃy xäy ra dܧi bÃt cÙ th©i Çåi nào trong suÓt chiŠu dài lÎch sº xÜa nay cûa dân ViŒt : ñÃu tÓ chánh trÎ.
Còn Çúng m¶t tuÀn lÍ n»a là ljn T‰t, vào khoäng nºa Çêm ngày 23 tháng chåp næm Quš Tœ (tháng 2/1953) trÓng mõ n°i lên r¶n rã kh¡p nÖi g†i dân chúng tÆp h†p, cán b¶ cho bi‰t së T°ng Ki‹m Thäo Thu‰, vì Çäng bi‰t là có nhiŠu ngÜ©i ngoan cÓ không chÎu n¶p thu‰, ho¥c n¶p không Çû sÓ thu‰ Çã Ãn ÇÎnh. ñäng muÓn bi‰t "ai, và t° chÙc phän Ƕng" nào Çã xúi døc viŒc nÀy?
Th‰ là chû t†a kêu lên tØng ngÜ©i m¶t Ç‹ tra khäo. Nh»ng ngÜ©i bÎ g†i lên ÇŠu n¢m trong s° Çen, hay danh sách "phän Ƕng" mà c¶ng sän Çã có trong tay tØ trܧc, h† là nông dân thu¶c Çû m†i thành phÀn, giàu, nghèo, có h†c, dÓt, ti‹u tÜ sän, phú nông, ÇÎa chû v.v.. chÌ vì sÖ sót m¶t l©i nói hay m¶t hành Ƕng nào Çó mà bÎ quy chøp vào thành phÀn lØng chØng, phän Ƕng , có håi cho cách mång cÀn phäi diŒt trØ. ThÆt ra nh»ng ngÜ©i chÓng ÇÓi c¶ng sän Çã chåy ra "vùng tŠ" h‰t rÒi, hay Çã bÎ c¶ng sän gi‰t tåi ch‡ trong mÃy Ç®t cäi cách ru¶ng ÇÃt h‰t rÒi, nhÜng ÇÓi v§i c¶ng sän thì lØng chØng còn n¥ng hÖn phän Ƕng, nên Çäng muÓn lùng diŒt cho såch, không muÓn bÕ sót m¶t ai.

Hình thÙc tra tÃn cûa c¶ng sän thÆt dã man, và hình thÙc "ÇÃu tÓ" rÒi gi‰t ngÜ©i còn man r® hÖn ÇÜ®c nhÆp cäng tØ Trung QuÓc mà HÒ chí Minh và ÇÒng b†n chÌ là tay sai thØa hành. Gian xäo hÖn, c¶ng sän chÌ hܧng dÅn và c° Ƕng cho b†n cäm tình viên và nÒng cÓt (mà lúc nào cÛng ÇÜ®c c¶ng sän g†i là "nhân dân") ti‰n hành công tác tØ tra tÃn ljn ÇÃu tÓ và gi‰t ngÜ©i mà thôi, nên sau nÀy HÒ chí Minh phû nhÆn trách nhiŒm và Ç° h‰t t¶i l‡i lên ÇÀu "nhân dân". ñêm nào cÛng có ngÜ©i bÎ tra tÃn, Çánh ÇÆp, , Çêm nào cÛng có ti‰ng kêu van, than khóc, cänh ch‰t chóc tÙc tܪi kh¡p nÖi nÖi...... Do Çó th©i gian nÀy ngÜ©i dân MiŠn B¡c không còn bi‰t T‰t là gì, ai cÛng lo s® phÆp phòng không bi‰t Çêm nào ljn phiên ngÜ©i trong gia Çình mình?. (Có nghe ÇÜ®c chính miŒng nh»ng ngÜ©i dân ÇÜ®c may m¡n còn sÓng, ª vùng Yên Báy, Lào Kay, Vïnh Phú k‹ låi ... chúng tôi m§i tin là ÇÃu tÓ dã man là m¶t chuyŒn có thÆt ª MiŠn B¡c trܧc Çây.)
Phong trào ÇÃu tÓ càng ÇÜ®c ÇÄy månh, c¶ng sän càng say sÜa quy‰t sát, ljn Ƕ không cÀn phäi dò s° Çen n»a, muÓn b¡t ai thì b¡t, muÓn tÓ ai thì tÓ... cho Çû chÌ tiêu cûa Çäng. LÀn lÀn cu¶c ÇÃu tÓ trª nên h‡n loån, tàn sát bØa bäi.... nh¢m bÙng tÆn gÓc m†i thành phÀn quÓc gia, tÜ sän, k‹ cä nh»ng anh hùng kháng chi‰n hay nh»ng ngÜ©i Çã tích c¿c Çóng góp công cûa cho Çäng trong nh»ng næm kháng chi‰n..
ñÓi tÜ®ng k‰ ti‰p mà c¶ng sän Çi lùng b¡t và truy nã là nh»ng ngÜ©i dùng hàng ngoåi hóa, xa xí phÄm, nh»ng ai æn m¥c tÜÖm tÃt, có mùi nܧc hoa thÖm là ViŒt Gian, là có t¶i v§i nhân dân.. thÜ©ng cÛng bÎ b¡t Çem ra ÇÃu tÓ.
ChÌ riêng nh»ng phong trào "Phän ñ‰", "Phän Phong" "cäi cách ru¶ng ÇÃt" và "ÇÃu tÓ chánh trÎ" , c¶ng sän Çã gi‰t gÀn cä triŒu dân MiŠn B¡c trܧc 1954. ChÜa nói t§i phong trào "Træm Hoa ñua Nª" Ç‹ tiêu diŒt rÃt nhiŠu trí thÙc Çã tØng Çóng góp không ít cho kháng chi‰n và Çäng CSVN. Và cÛng chÜa nói t§i viŒc ÇÜa h¢ng triŒu thanh niên nam n» vào "c‡ máy xay thÎt" dܧi mÏ tØ "kháng chi‰n chÓng Pháp" hay "chÓng MÏ cÙu nܧc" cûa CSVN. (Theo tài liŒu cûa quy‹n Sách ñen cûa ông Stephane Courtois, Giám ñÓc Nghiên CÙu thu¶c Trung Tâm QuÓc Gia Nghiên CÙu và Khoa H†c Pháp).

Tåi MiŠn Nam

Trong khi Çó thì ª MiŠn Nam Chû TÎch Ñy Ban Hành Chánh và Kháng Chi‰n Nam B¶, TrÀn væn Giàu (ngÜ©i ÇÜ®c Çào tåo ª Moscou) cÛng theo lŒnh cûa HÒ chí Minh månh tay phát Ƕng chi‰n dÎch tàn sát . Dï nhiên song song v§i chánh sách tiêu th° và phá hoåi là ÇÓt h‰t, phá h‰t, Ƕc lÆp rÒi ta xây låi 1000 lÀn ÇËp hÖn!
TØ Tå thu Thâu và hÖn træm ÇÒng chí cûa ông bÎ càn quét và diŒt g†n ª Quäng Ngãi, ljn cá nhân các ông Phan væn Hùm, NguyÍn væn Tåo, TrÀn væn Thåch, và cä ñÙc Huÿnh Phú S‡ (PhÆt Giáo Hòa Häo), v.v.., tÃt cä ÇŠu do bàn tay sát thû cûa c¶ng sän khi TrÀn væn Giàu tuyên bÓ là "cÀn phäi trØng trÎ b†n viŒt gian phän quÓc Çang tÆp trung Ç‹ phøc vø kÈ thù, b†n gây rÓi cho chánh phû VNDCCH, tåo cÖ h¶i cho kÈ thù th¿c dân Pháp xâm lÜ®c nܧc ta".
ThØa th¡ng xông lên Giàu thành lÆp nh»ng toán "ám sát xung phong" lÜu Ƕng kh¡p nÖi b¡t ÇÀu tØ vùng Saigon, quy tø toàn là b†n lÜu manh (vô nghŒ nghiŒp, b†n chuyên nghiŒp Çâm thuê chém mܧn) mª chi‰n dÎch khûng bÓ, ám sát... ñây không phäi là sáng ki‰n ÇÎa phÜÖng mà là lŒnh tØ trung ÜÖng, cho nên chÌ trong 2 tháng 8 và 9 có ljn hàng chøc ngàn vø ám sát, bÎ gi‰t thä trôi sông, hàng chøc ngàn ngÜ©i bÎ b¡t giam. VÆy mà vŠ sau nÀy c¶ng sän còn công khai tÕ ra hÓi ti‰c là lúc Ãy Çã không gi‰t ÇÜ®c nhiŠu "kÈ thù" hÖn!
Mà kÈ thù Çây là ai?
- Là nh»ng dân lành chÃt phác th£ng tánh båo mÒm båo miŒng,
- là nh»ng tín ÇÒ công giáo, phÆt giáo, phÆt giáo Hòa Häo, Cao ñài v.v.. mà c¶ng sän cho là trܧc sau gì cÛng phäi thanh toán trên ÇÜ©ng xây d¿ng thiên ÇÜ©ng c¶ng sän cûa h†,
- Là nh»ng ngÜ©i trí thÙc "không ÇÒng chánh ki‰n" , nhÃt là nh»ng ngÜ©i quÓc gia cÃp ti‰n thu¶c ñåi ViŒt và ViŒt Nam QDñ, nh»ng ngÜ©i Çã tØng bÎ Pháp ruÒng bÓ, b¡t b§, tù Çày, Çàn áp d» d¶i nhÜ các Çäng viên CS. H† cÛng là nh»ng ngÜ©i yêu nܧc nhÜng không yêu xã h¶i chû nghïa nên bÎ CSVN gán cho t¶i phän Ƕng, viŒt gian, và phän quÓc.
Chi‰n dÎch ám sát và gi‰t chóc bØa bãi cûa c¶ng sän nh¡m vào tÃt cä m†i thành phÀn xã h¶i, mà h† bi‰t không phäi là c¶ng sän, cÛng không phäi là cäm tình viên cûa h†, cho nên có rÃt nhiŠu ngÜ©i ch‰t mà không bi‰t tåi sao
mình bÎ gi‰t? Lúc bÃy gi© ª MiŠn Tây các thôn xóm bÎ ÇÓt phá gÀn nhÜ m‡i Çêm, ti‰ng kêu la than khóc dÆy tr©i, ngÜ©i ch‰t trôi ÇÀy sông tØng ngÜ©i, tØng c¥p hay tØng 5, 7 ngÜ©i c¶t chung låi b¢ng nh»ng gÃp tre, trông rÃt ghê r®n. (Do vÆy m§i có các l¿c lÜÖng bán quân s¿ hay giáo phái chÓng c¶ng quy‰t liŒt ngay lúc bÃy gi© nhÜ Bình Xuyên, Cao ñài, Hòa Häo v.v... ra h®p tác v§i Pháp xin giúp phÜÖng tiŒn chÓng c¶ng sän Ç‹ mà ÇÜ®c sÓng)
CSVN cÛng không tha cho nh»ng ngÜ©i hiŒn Çang cÀm súng tham gia cu¶c kháng chi‰n chÓng Pháp bäo vŒ MiŠn Nam b¢ng cách không cho các Ñy Ban Hành Chánh Kháng Chi‰n ÇÎa phÜÖng ti‰p t‰ cÖm gåo k‹ cä nܧc uÓng cho các b¶ Ƕi kháng Pháp nÀy, chÌ vì h† không chÎu ép mình vào hŒ thÓng chÌ huy cûa c¶ng sän, lúc Çó là NguyÍn Bình.(trÜ©ng hÖp ñŒ Tam SÜ ñoàn cûa ông NguyÍn hòa HiŒp kháng Pháp tØ MiŠn ñông ljn MiŠn Tây và ngÜ®c låi, Çã không ÇÜ®c ti‰p t‰ m¶t h¶t gåo, Çã vÆy mà còn bÎ triŒt ÇÜ©ng nܧc uÓng n»a, nên khi Çóng quân ª vùng nܧc l® Tân B»u, Ch® ñŒm , B‰n LÙc...sÜ Çoàn phäi cho quân ra sông B‰n LÙc Çánh Çu°i huyŒn Ƕi b¶ c¶ng sän m§i dÅn ÇÜ®c các "ghe Ç°i nܧc ng†t" vào cho b¶ Ƕi và cho cä dân trong vùng uÓng. BÌ °i hÖn n»a là các ÇÖn vÎ thu¶c sÜ Çoàn nÀy ljn Çóng quân ª Çâu cÛng ÇŠu bÎ l¶, cÛng nhÜ sau khi chåm súng v§i Pháp thì y nhÜ r¢ng trên ÇÜ©ng rút lui ÇŠu bÎ các chi Ƕi c¶ng sän chÆn ÇÜ©ng b¡n gi‰t nhÜ kÈ thù Ç‹ tܧc khí gi§i!)
ñi‹n hình nhÃt vŠ tính háo sát cûa c¶ng sän ÇÓi v§i dân lành là bi‰n cÓ T‰t MÆu Thân (1968). L®i døng th©i gian hÜu chi‰n, v§i chi‰n dÎch T°ng Khªi Nghïa c¶ng sän th£ng tay tàn sát dân chúng vô t¶i vå kh¡p m†i nÖi nhÃt là ª các tÌnh thành.
ñ¥c biŒt tåi Hu‰ c¶ng sän Çã l¶ rõ tính "cùng hung, c¿c ác" , ngÜ©i dân ª Hu‰ không phäi là nån nhân chi‰n tranh mà là nån nhân cûa m¶t cu¶c mÜu sát. MÜu sát b¢ng m†i cách, b¢ng m†i phÜÖng tiŒn, không chØa m¶t ai, b¢ng thû Çoån dã man nhÜ khoét m¡t, ÇÆp ÇÀu, ch¥t ÇÀu, chôn sÓng tÆp th‹ v.v...(t°ng c¶ng gÀn 5000 chÌ trong vài ngày). Sát thû không còn chút gì g†i là "nhân tính" n»a. Có ngÜ©i Çã cho r¢ng chính cái tính hung tàn cuÒng tín ljn man r® cûa con ngÜ©i c¶ng sän không nh»ng Çã gây t°n thÃt vŠ vÆt chÃt, tinh thÀn cho ÇÒng bào ru¶t thÎt cûa mình mà t§i gi© nÀy hÆu quä vÅn còn Çè n¥ng lên cä dân t¶c, n¥ng nŠ và Çau thÜÖng hÖn cä s¿ t°n håi cûa bom Çån...
VŠ bi‰n cÓ T‰t MÆu Thân có ngÜ©i hÕi tåi sao c¶ng sän låi mª cu¶c tÃn công Ç®t hai vào tháng 5/68 ? Xin thÜa là chÌ vì muÓn có m¶t ti‰ng vang vŠ m¥t chánh trÎ cho b†n phän chi‰n tåi Hoa Kÿ Çòi chÃm dÙt chi‰n tranh tåi ViŒt Nam mà c¶ng sän nܧng luôn tàn dÜ cûa nh»ng ÇÖn vÎ Çã thäm båi trong Ç®t tÃn công mÃy ngày T‰t, dù bi‰t h† cÛng së chÎu chung sÓ phÆn cûa nh»ng cán binh Çi trܧc, và m¶t phÀn vì Lê DuÄn và Lê dÙc Th† muÓn có m¶t chi‰n th¡ng tÜÖng ÇÜÖng hay hÖn cä DiŒn Biên Phû cûa Võ nguyên Giáp, ÇÒng th©i cÛng muÓn mÜ®n bàn tay MiŠn Nam diŒt b§t l¿c lÜ®ng cûa MTGPMN không cho l¿c lÜ®ng nÀy l§n månh, có th‹ gây khó khæn trª ngåi cho k‰ hoåch và mÜu ÇÒ cûa h† sau nÀy. (S¿ thÆt Çã phÖi bày rõ ràng sau 30/4/75 vŠ sÓ phÆn cûa MTGPMN cÛng nhÜ cûa cái g†i là Chánh Phû Lâm Th©i C¶ng Hòa MiŠn Nam ViŒt Nam)

Tåm K‰t:
Theo m¶t thÓng kê sÖ khªi m§i nhÃt cûa CSVN, không k‹ nh»ng Ç®t ÇÃu tÓ gi‰t ngÜ©i ª MiŠn B¡c tØ sau ngày HÒ chí Minh xuÃt hiŒn, chÌ riêng v§i viŒc giäi phóng MiŠn Nam Çã có khoäng 3 triŒu thÜÖng vong, (chÌ trong vòng tØ 54 ljn 75)
Bom Çån có vô tình thÆt, nên con sÓ thiŒt håi vŠ nhân mång nÀy dù sao cÛng ÇÜ®c coi là nån nhân cûa chi‰n cu¶c, dù h† chÌ bÎ HÒ chí Minh lùa Çi vào guÒng máy chi‰n tranh ("c‡ máy xay thÎt ngÜ©i") do chính ông ta và ÇÒng b†n tåo ra theo lŒnh cûa ngoåi bang Ç‹ Çåt cho ÇÜ®c møc tiêu cûa b†n lj quÓc c¶ng sän quÓc t‰ trên ÇÜ©ng bành trܧng chû nghïa c¶ng sän.
Bom Çån cûa "th¿c dân Pháp" hay cûa "lj quÓc MÏ" không có gây ra cái ch‰t Çau thÜÖng cûa h¢ng triŒu nông dân vô t¶i ª MiŠn B¡c, hay cänh tan nhà nát cºa cûa h¢ng triŒu gia Çình nông dân không cÀm súng nÀy trong các phong trào Phän ñ‰, Phän Phong, Cäi Cách Ru¶ng ñÃt, ñÃu TÓ Chánh TrÎ, ChÓng Xét Låi, Træm Hoa ñua Nª và Nhân Væn Giai PhÄm v.v.. ª MiŠn B¡c. VÆy con sÓ tº vong không nhÕ ch‰t m¶t cách âm thÀm, tÙc tܪi, tûi nhøc và uÃt Ùc nÀy ta phäi tính s° cho ai Çây? Cho Pháp cho MÏ? cho Liên Xô, Trung QuÓc ?hay cho HÒ chí Minh và Çäng CSVN? HÕi tÙc là Çã trä l©i rÒi vÆy.
Gi© nÀy Çã có m¶t s¿ "thay bÆc Ç°i ngôi" rÃt rõ rŒt: nh»ng bÀn cÓ nông Çã ngÒi oai vŒ trên bàn chû t†a chû trÜÖng gi‰t ngÜ©i qua các chi‰n dÎch ÇÃu tÓ dã man næm nào thì hôm nay Çã nghiÍm nhiên bi‰n thành tÜ sän ÇÕ, phú nông, ÇÎa chû, và cÜ©ng hào ác bá, bóc l¶t nhân dân gÃp ngàn lÀn thuª trܧc, còn "nhân dân" thÃp c° bé miŒng" may m¡n thoát khÕi bàn tay sát thû cûa c¶ng sän còn sÓng sót ÇÜ®c qua các chi‰n dÎch ÇÃu tÓ ÇÅm máu thì ngày nay vÅn còn ì åch ki‰m tØng håt gåo, tØng cây xÜÖng rÒng Ç‹ sÓng qua ngày. ThÆt Çúng nhÜ c¶ng sän Çã tØng tiên liŒu cho b†n Çäng viên cûa h† (và chÌ riêng cho Çäng viên mà thôi ! ): "chùng ta ÇÓt h‰t, ÇÆp phá h‰t, gi‰t h‰t, Ç‹ xây d¿ng m¶t xã h¶i gÃp1000 lÀn ÇËp hÖn!" . CÛng Çúng nhÜ TÓ H»u Çã diÍn tä:
Gi‰t ! Gi‰t n»a ! bàn tay không ngØng nghÌ
Cho ru¶ng ÇÒng lúa tÓt, thu‰ mau xong
Cho ñäng bŠn lâu, cùng rÆp bܧc chung lòng
Th© Mao Chû TÎch , Sít Ta Lin bÃt diŒt !
Do Çó, nhân dÎp Hà N¶i t° chÙc k› niŒm mØng 25 næm ngày chi‰n th¡ng trong tháng 4 nÀy, chúng tôi nghï là cä dân t¶c ViŒt Nam chúng ta không nh»ng chÌ nh¡c t§i ngày 30/4 nhÜ ngày quÓc hÆn cûa ngÜ©i dân MiŠn Nam , mà còn ÇØng quên phäi :
- nh¡c t§i nh»ng ngày gi‡ cûa h¢ng triŒu nông dân, trí thÙc, thÜÖng gia MiŠn B¡c Çã ch‰t âm thÀm và nhøc nhã trong mÃy næm bÎ ÇÃu tÓ;
- phäi nh¡c t§i cái ch‰t cûa h¢ng mÃy triŒu quân dân cûa cä hai MiŠn Nam B¡c, nån nhân cûa cu¶c chi‰n tÜÖng tàn do HÒ chí Minh và ÇÒng b†n tåo d¿ng ra tØ 1945, theo lŒnh cûa Liên Xô và c¶ng sän QuÓc T‰ ñŒ Tam.
- phäi nh¡c t§i trên tám træm ngàn vong linh Çã bÖ vÖ lånh lëo trên rØng hay dܧi bi‹n chÜa siêu thoát ÇÜ®c, trên ÇÜ©ng vÜ®t biên, vÜ®t bi‹n liŠu ch‰t chåy trÓn b†n c¶ng sän Çi tìm t¿ do.
Chúng ta phäi nh¡c h‰t t¶i ác cûa HÒ chí Minh và CSVN ít nhÃt tØ næm 1945 cho ljn ngày hôm nay, Ç‹ chúng ta cùng chuyÍn ngày 30/4 thành m¶t ngày quÓc hÆn chung cûa cä dân t¶c, tØ Çó bi‰n thành m¶t
"ngày quÆt khªi" cûa toàn dân cùng ÇÙng lên ÇÆp tan ch‰ Ƕ c¶ng sän Ç‹ chóng mang låi cho ÇÒng bào ÇÀy Çû T¿ Do Hånh Phúc th¿c s¿ và ƒm No ThÎnh VÜ®ng cho cä nܧc, vì ngày nào còn bóng dáng cûa m¶t tên c¶ng sän trên ÇÃt nܧc nÀy, ngày Çó vÅn còn läng väng hÒn ma HÒ T¥c v§i hai bàn tay dính ÇÀy máu tÜÖi cûa ÇÒng bào, ngày Çó dân chúng vÅn còn Çói nghèo, dÓt nát bÎnh tÆt triŠn miên và ngày Çó ÇÃt nܧc ViŒt Nam vÅn còn mãi låc hÆu trong th©i kÿ ÇÒ Çá m¥c dÀu th‰ gi§i Çã bܧc qua thiên niên k› m§i rÒi!

Ti‹u bang Washington, tháng 4/ 2000
TrÜ©ng SÖn DHN


Tr li : Trang u

1